20 Nisan 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28978

YNETMELK

stanbul Geliim niversitesinden:

STANBUL GELM NVERSTES BLGSAYAR TEKNOLOJLER

ROBOTK UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Geliim niversitesine bal olarak kurulan stanbul Geliim niversitesi Bilgisayar Teknolojileri Robotik Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Geliim niversitesi Bilgisayar Teknolojileri, Robotik Aratrmalar Merkezinin amalarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) htisas gruplar: almalarda, uzmanlk alanlarna gre faaliyet gsterecek personeli,

b) Merkez: stanbul Geliim niversitesi Bilgisayar Teknolojileri, Robotik Aratrmalar Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: stanbul Geliim niversitesi Rektrn,

d) niversite: stanbul Geliim niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Laboratuvar ortamnda insan zeksnn modellenerek imalat/hizmet sistemlerinin tasarlanmas, gelitirilmesi ve uygulanmas iin donanm/yazlm teknolojileri kullanmak.

b) Bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemleri konular ile ilgili niversitenin blm ve anabilim dallar ile ibirliine gidilerek yurt iinde ve yurt dnda bu sistemlerle ilgili akademik anlamda bilimsel almalar yapmak, projeler oluturmak ve devam etmekte olan projelere katlmak.

c) Bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemleri konularnda bilimsel yaynlar yapmak ve bu konularda yaplmakta olan almalar desteklemek.

) niversitelerde lisans, yksek lisans ve doktora dzeyinde bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemler ile ilgili olarak ders ve seminerler verilmesini salamak, destek olmak.

d) Bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemler konularnda ulusal ve uluslararas dzeyde kurslar, seminerler, kongre ve sempozyumlar dzenlemek.

e) Bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemler ile ilgili yaplm eitli bilimsel almalarn ve yeni gelimelerin kolay takip edilmesi ve bu gelimelerin paylalabilmesi iin kitap, dergi, proje ve yaynlardan oluan bir ariv oluturmak.

f) Bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemleri konularnda alma yrten ulusal ve uluslararas kurulularla ibirliini salamak.

g) Bata stanbul Geliim olmak zere Trkiyede eitli illerde faaliyet gsteren mal ve hizmet reten iletmelerde bilgisayar ve robotik teknolojileri ile zlebilecek problemleri tespit edip, bilimsel aratrmalar yapmak ve sonularn yaymlamak.

) Farkl disiplinlerde karlalabilecek problemlere bilgisayar ve robotik teknolojileri ile yaplabilecek katklar ieren bilimsel almalar ortaya koymak.

h) Ulusal ve uluslararas dzeyde bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemler ile ilgili danmanlk hizmeti vermek ve bilgi salamak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemler konusunda teorik ve uygulamal aratrmalar yapmak.

b) nsan ve makinelerdeki zeknn temelinde yatan hesaplamal ilkeleri anlamak, problemleri zmek zere bilgisayar tabanl sistemlerin inasnda metotlar gelitirmek.

c) Biliim teknolojileri ve robot uygulamalar ile ilgili disiplinler aras aratrmalar yapmak, ihtisas gruplar oluturmak.

) Bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemler konularnda faaliyet gsteren ulusal ve uluslararas merkezlerle ibirliine gitmek.

d) Konu ile ilgili ulusal ve uluslararas projeler hazrlamak veya bunlara katlmak.

e) Sanayiye ynelik ihtiyalar dorultusunda karlalan problemleri bilgisayar ve robotik teknolojileri kullanarak zmek.

f) Lisans ve lisansst dzeyde bilgisayar ve robotik teknolojileri ile yaplacak almalar tevik etmek, ynlendirmek, rencileri konu ile ilgili projelere dhil etmek.

g) Bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemler konusunda ulusal ve uluslararas kongre, sempozyum ve eitimler dzenlemek.

) Bilgisayar teknolojileri ve robotik sistemleri konular ile ilgili bilimsel yaynlar retmek ve desteklemek.

h) Ynetim Kurulunun kararlatraca dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) htisas gruplar.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr grevlendirildii usul ile grevden alnr.

(2) Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan, Merkezin alma alan ile ilgili retim elemanlar arasndan bir kii Mdr Yardmcs olarak grevlendirilebilir. Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda Mdr Yardmcs veklet eder. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

c) Merkez almalarnn dzenli ve etkin bir biimde yrtlmesi ve denetimi ile ilgili gerekli nlemleri almak.

) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak.

d) Her retim yl sonunda ve istendiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektre sunmak.

(2) Mdr, Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin btn etkinliklerinin gzetim ve denetiminin yaplmasndan ve sonularnn alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ile konuyla ilgili niversite retim yeleri arasndan Rektrn nerdii alt aday iinden niversite Ynetim Kurulunca seilen ye olmak zere toplam be yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri yldr. Sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Sresi dolmadan ayrlan veya aydan fazla yurt dnda grevlendirilen yelerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yenileri grevlendirilir. Ynetim Kurulu; Mdrn daveti zerine ayda en az bir defa salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

b) Merkezin yatrm, plan ve bte tasarsn hazrlamak, onaylanmak zere Rektre sunmak.

c) Eitim, uygulama, aratrma, hizmet retimi ve yaym konularndaki istekleri deerlendirip nerilerde bulunmak.

) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici ihtisas gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

d) Mdrn; Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

htisas gruplar ve grevleri

MADDE 12 (1) htisas gruplarnn says, kurulu ve alma konular Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir. Bu gruplarda tam zamanl veya gerek duyulduu zaman ve srede personel altrlabilir. Gruplarn kurulu ve alma yntemleri Ynetim Kurulu tarafndan hazrlanan esaslar erevesinde belirlenir.

(2) htisas gruplarnn grevi; Merkezin faaliyetlerindeki uzmanlk alanlarna gre projeleri gerekletirmektir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Geliim niversitesi Rektr yrtr.