19 Nisan 2014 Tarihli ve 28977 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/5910   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletleri Temsil Etmekte Olan Birleşmiş Milletler Çevre Programı Arasında Akdeniz’in Deniz Çevresi ve Kıyı Alanlarının Korunması Sözleşmesi (“Barselona Sözleşmesi”) ve Protokolleri 18. Taraf Ülkeler Toplantısının Organizasyonuna İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2014/6023   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

2014/6025   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2014/6026   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Karşılıklı Vize Muafiyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6002   1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 46 ncı Maddesi Uyarınca Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma, Bedelin Ödenmesi ve Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

2014/6153  8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/6169  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa, Mısır ve Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2014/6203  İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesinde Bulunan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Rezerv Yapı Alanı İlan Edilen Alan Sınırları İçerisinde Kalan Mülkiyeti Hazineye Ait Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

2014/6208  Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2014/6216  Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2014/6217 Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelik

—  Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Patent Enstitüsü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ (No: 2014/11)

—  Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 34)

 

KARAR

—  Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Belirlenen Av ve Yaban Hayvanları Tür Listeleri Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri