19 Nisan 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28977

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

YEMLERDE STENMEYEN MADDELER HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: 2014/11)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, hayvan yemlerinde istenmeyen maddelerle ilgili hususlar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, yem katk maddeleri, yemlerin piyasaya arz ve kullanm, tahl, meyve, sebze, bitkisel rnler ve hayvansal gdalardaki pestisit kalntlar, halk sal ve hayvan sal hakkndaki veteriner rnleri ile ilgili mevzuat hkmleri sakl kalmak artyla yemlerde istenmeyen maddelerle ilgili hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli,

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 21 inci maddesinin nc fkrasna ve Yemlerin Piyasaya Arz ve Kullanm Hakkndaki Ynetmelie dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin 07/5/2002 tarihli ve 2002/32 sayl Yemlerde stenmeyen Maddeler Direktifine paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliin uygulanmasnda;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Gnlk rasyon: Belli tr, ya ve verimdeki bir hayvann tm besin madde ihtiyalarn karlamak iin ihtiya duyduu, %12 nem ierii zerinden hesaplanan gnlk toplam yem miktarn,

c) Hayvan: Suda yaayan hayvanlar, srngenler ve amfibik hayvanlar dhil omurgal ve omurgasz canllar,

) Hayvan yemi olarak kullanlan rnler: Yem maddeleri, premiksler, yem katk maddeleri ve hayvan yemi olarak kullanlan dier rnleri,

d) Karma yem: Hayvanlarn azdan beslenmesi iin tam veya tamamlayc yem eklinde, yem katk maddelerini ieren veya iermeyen, en az iki yem maddesinin karmn,

e) Mdahale eik deeri: Yemlerde istenmeyen maddeler iin mdahale edilmesi ya da kayna tespit edilerek, takip edilmesi gerekli olan Bakanlka belirlenen miktarlar,

f) Piyasaya arz: Yemlerin, bedelli veya bedelsiz piyasaya sunulmasn,

g) Premiks: Hayvanlara dorudan yedirilmeyen, yem katk maddelerinin karm ya da bir veya birden fazla yem katk maddesinin tayc olarak kullanlan bir yem maddesi veya suyla karmn,

) Tamamlayc yem: Bileimi itibariyle belirli maddeler bakmndan zengin ierie sahip, baka bir yemle birlikte kullanldnda gnlk rasyon iin yeterli olan karma yemi,

h) Tam yem: Bileimi bakmndan gnlk rasyon iin yeterli olan yem karmn,

) Tanma: retim hattnn belirli bir blmnde bir parti retimin hemen ardndan gelen partide bir nceki partiden geen bir etken madde ya da rnn dzeyini,

i) Yem: Hayvanlarn az yoluyla beslenmesi amacyla kullanlan ilenmi, ksmen ilenmi veya ilenmemi yem katk maddeleri dhil her trl madde veya rn,

j) Yem katk maddesi: Yem katk maddeleri iin tanmlanan fonksiyonlardan bir veya birkana sahip, yeme veya suya katlan, yem maddesi ve premiksler dndaki maddeler, mikroorganizmalar veya preparatlar,

k) Yemlerde istenmeyen maddeler: Patojenik etkenler dnda, yemlerde bulunan ve hayvan veya insan salna veya evreye ynelik potansiyel tehlike oluturan veya hayvansal retimi olumsuz ynde etkileyen maddeleri,

l) Yem maddeleri: Hayvanlarn besin maddesi ihtiyalarn karlayan, doal, taze, korunmu halde olan bitkisel veya hayvansal orijinli rnler ve bunlardan endstriyel ileme sonucu elde edilen rnler ile hayvanlarn azdan beslenmesi amacyla, premikslerde tayc olarak ya da karma yemlerin hazrlanmasnda dorudan ya da ilenerek kullanlan, yem katk maddesi ieren ya da iermeyen organik veya inorganik maddeleri,

ifade eder.

Yem gvenilirlii

MADDE 5 (1) Yem ancak, gvenilir ve ticari olarak uygun kalitede olmas ve amacna uygun olarak kullanldnda insan salna, hayvan salna ve evreye tehlike oluturmamas ve hayvansal retimi olumsuz etkilememesi halinde piyasaya arz edilir.

(2) Bu Tebliin ek-1inde belirtilen maksimum limitlerin zerinde istenmeyen maddeleri ieren yemler, birinci fkraya gre gvenilir olmayan yem olarak kabul edilir.

stenmeyen maddelerin limitleri

MADDE 6 (1) Ek-1de yer alan istenmeyen maddelere yalnzca belirtilen artlara uygun olan yemlerde msaade edilir.

(2) Yemlerde istenmeyen maddeler yksek seviyede tespit edildiinde veya maksimum seviye ald durumda, Bakanlk yemlerdeki istenmeyen maddelerin kaynan belirlemek, azaltmak veya yok etmek amacyla iletmeci ile ibirliine giderek inceleme yapar. ncelemede gemiteki bilgiler de gz nne alnr. stenmeyen maddeler yksek seviyede tespit edildiinde, inceleme amacyla ek-2de belirtilen mdahale eik deerler dikkate alnr.

(3) Bakanlk, bilimsel ve teknik gelimeler dorultusunda ek-1 ve ek-2de dzenlemeler yapar.

Uygulamadaki kstlama

MADDE 7 (1) stenmeyen maddeleri maksimum seviyeyi aan miktarlarda ieren yemler, seyreltme amacyla ayn veya farkl yemlerle kartrlarak paal yaplamaz.

(2) Tamamlayc yemler, nerilen kullanm miktarlar dikkate alndnda, zel hkmler bulunmad srece istenmeyen maddeleri gnlk rasyonda tam yemler iin belirlenen dzeylerin zerinde ieremez.

Detoksifikasyon ilemi

MADDE 8 (1) Yem iletmecisi tarafndan detoksifikasyon ilemi yaplmas istendiinde Bakanlk bununla ilgili uygulama prosedrn inceler. Bu prosedrn uygulanabilir olup olmad konusunda karar verir. Bu prosedre gre detoksifiye edilmi rnlerin ek-1de belirtilen artlara uygun olmas gerekir. Bu ilemin uygulanmas Bakanlk kontrol grevlileri gzetiminde yaplr.

dari yaptrm

MADDE 9 (1) Bu Teblie gre uygun olan yemlerin Teblide yer almayan istenmeyen maddeleri iermesi halinde 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu kapsamnda ilem yaplr.

Yrrlkten kaldrlan mevzuat

MADDE 10 (1) 5/2/2005 tarihli ve 25718 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yemlerde stenmeyen Maddeler Hakknda Tebli (Tebli No: 2005/3) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz