19 Nisan 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28977

YNETMELK

Salk Bakanl (Trkiye Halk Sal Kurumu)ndan:

BYOSDAL RNLERN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayl Resm Gazetede yaymlanan Biyosidal rnlerin Kullanm Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 2 nci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan Bakanlka ibaresi Kurumca olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 26 nc ve 40 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 4 Bu Ynetmelikte geen;

a) Alet ve cihaz: Uygulamada kullanlan nakil aralar da dahil olmak zere motorlu, motorsuz, sabit veya seyyar her eit alet, ara ve makine ile bunlarn altrlmas iin gerekli malzemeleri,

b) Bakanlk: Salk Bakanln,

c) Biyosidal rn: Bir veya birden fazla aktif madde ieren, kullanma hazr halde sata sunulmu, kimyasal veya biyolojik adan herhangi bir hedef organizma zerinde kontrol edici etki gsteren veya hareketini kstlayan, zararsz klan, yok eden aktif madde ve preparatlar,

) Eitim veren kurulu: Kurumca uygulayc eitimi iin yeterlilii tespit edilerek belgelendirilmi kurum ve kurulular,

d) Ekip: Zararl mcadelesini fiilen yapan ekip sorumlusu ile uygulaycdan oluan en az iki kiiyi,

e) Ekip sorumlusu: Bu Ynetmeliin 9 uncu maddesinde belirtilen meslek gruplarndan birine sahip olup, uygulama ekibinin banda bulunan kiiyi,

f) Gere: rn hazrlama ve rn uygulamada kullanlan su kaplar, ierisinde hazrlama kaplar, nakil kaplar, su tulumbalar, adr, rt, koruyucu elbiseler, maskeler, lastik veya kauuk eldivenler, izmeler, gzlk siperler gibi koruyucu malzemeyi,

g) Halk sal alan: Ev, otel, okul, hastane, iyeri, retim yeri, fabrika benzeri; halkn yemesi, imesi, elenmesi, spor yapmas gibi insan yerleim ve alma yerleri ve gndelik yaamyla ilgili fiziki meknlar ve evreyi,

) zin: Biyosidal rnleri kullanarak zararllarla mcadele etmek isteyenlere verilen belgeyi,

h) Kurum: Trkiye Halk Sal Kurumunu,

) Mesul mdr: Hekim, veteriner hekim, eczac, kimyager, mhendis (kimya, ziraat, evre, gda, su rnleri, ttn teknolojisi), biyoloji alannda lisans veya entomoloji, toksikoloji alannda yksek lisans veyahut doktora diplomasna sahip olup, Kurumdan sertifika almaya hak kazanan kiiyi,

i) Mdrlk: Halk Sal Mdrln,

j) Salk tekilat: Kurum merkez ve tara tekilatn,

k) Uygulama: Halk sal alannda kullanlan biyosidal rnlerle yaplan zararl mcadelesini,

l) Uygulayc: Halk sal alannda kullanlan biyosidal rnlerle yaplan zararl mcadelesini fiilen yapan kiiyi,

m) Uygulayc eitimi: Uygulayclara ynelik olarak biyosidal rnlerin uygulamalar hakknda dzenlenen ve esaslar Kurumca belirlenen eitimi,

n) Zararl organizma: nsanlara, insan faaliyetlerine veya insanlarn kullandklar veya rettikleri rnlere; hayvanlara ya da evreye ynelik istenmeyen veya zararl etkileri olan her trl organizmay,

ifade eder.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

zin alma ve bildirim zorunluluu

MADDE 5 Kurum tarafndan uzman nezaretinde kullanlmas artyla izin verilen; biyosidal rn kullanarak zararllar ile mcadele etmek isteyen gerek ve tzel kiiler ile cretli olarak bu hizmeti vermek isteyen kamu kurum ve kurulular tarafndan, 6 nc maddede belirtilen bilgi ve belgelerle faaliyet gsterecekleri ilin Mdrlne mracaat ederek izin almas zorunludur.

Belediyeler ve il zel idareleri ile mevzuat gerei biyosidal rn kullanma grev ve yetkisini haiz kamu kurum ve kurulular tarafndan bizzat uygulama yaplmak istenilmesi durumunda Mdrle bildirimde bulunulmas zorunludur.

Dier kamu kurum ve kurulularnn, Mdrle bildirimde bulunularak sadece kendi kurum ve kurulularnda uygulama yapmalar mmkndr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (b), (e) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkraya () ve () bentleri eklenmi, (g) bendinde yer alan galenik ekilleri ibaresi formlasyon tipleri olarak deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

a) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan yeri Ama ve alma Ruhsatlarna likin Ynetmelik gerei; 100 kg/litreden fazla rn bulundurulamayan iyerine nc snf gayri shhi messese niteliinde ilgili makamdan alnm iyeri ama ve alma ruhsatnn bir rnei, eer 100 kg/litreden fazla rn bulundurulacaksa iyerine ait ikinci snf gayri shhi messese niteliinde ilgili makamdan alnm iyeri ama ve alma ruhsatnn bir rnei,

b) Mesl mdr szlemesi, Mdrlke muhafaza edilmek zere mesl mdr sertifikasnn asl ve mesl mdrn sosyal gvenlik kuruluuna kaydedildiine ve sigorta primlerinin yatrldna dair belge,

e) Salk Tekilatnn tavsiye ve direktiflerine uyacana ve Kurumca ruhsat verilmi biyosidal rnler haricinde kimyasal maddeleri kullanmayacana ve tarm alannda kullanlan pestisitleri kullanmayacana dair, mesul mdr veya iyeri sahibi tarafndan verilecek taahhtname,

) En az bir ekip olmas kaydyla ekip says ve ekip elemanlarnn nitelikleri hakknda belge,

) Ticaret sicil numaras ve iyerini temsil yetkisine dair imza sirkleri,

) Asl Mdrlke muhafaza edilmek zere uygulayc personele ait biyosidal rn uygulayc sertifikas,

Resmi kurum ve kurulular tarafndan 5 inci maddenin ikinci ve nc fkras kapsamnda yaplacak uygulamalar iin bildirim yaplrken bu maddenin birinci fkrasnn (b), (d), (f), (g), (h), (), (j) ve (k) bentlerinde yer alan belgeler ibraz edilir.

Kamu kurum ve kurulularnca gerek ve tzel kiilerden hizmet alm yoluyla yaplacak uygulamalarda, bu Ynetmeliin 11 ve 12 nci maddesinde belirtilen asgari artlar tayan iyerinin tahsis edildiinin belgelendirilmesi halinde gerek ve tzel kiilerden bu maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen art aranmaz.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkrasnn son cmlesinde geen Bakanla ibaresi Kuruma olarak deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin ikinci fkrasnn (l) bendinde yer alan Ek-1 ibaresi Ek-10, ayn maddenin nc fkrasnda yer alan Bakanln ibaresi Kurumun olarak deitirilmi, ayn maddenin birinci fkras, ikinci fkrasnn (d) bendi ve drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

yeri faaliyette olduu srece bir mesl mdr bulunmas zorunludur. Mesl mdr sadece bir iyerinde mesl mdrlk grevini stlenebilir. Mesl mdrlk iin hekim, veteriner hekim, eczac, kimyager, mhendis (kimya, ziraat, evre, gda, su rnleri, ttn teknolojisi), biyoloji alannda lisans veya entomoloji, toksikoloji alannda yksek lisans veyahut doktora diplomasna sahip olunmas zorunludur. yeri sahibi belirtilen mesleklerden birine ait diplomay haiz ise kendisi de mesl mdrlk yapabilir. Bu diplomaya sahip kiiler Kurum tarafndan belirlenecek eitim programna katlarak sertifika almak zorundadr. Mesl mdr, idari ilerden bizzat, dier ilemlerden ise ekip sorumlular ile birlikte sorumludur. Mesl mdrn idari ilerinden, ileyiten ve sunulan hizmetin gerektirdii alt yap olanaklarnn salanmasndan iyeri sahipleri de bizzat sorumludur.

d) Grevine son verilen veya ayrlan personele ilikin bilgileri en ge bir hafta ierisinde Mdrle bildirmek,

Mesul mdrn i yerindeki grevinden ayrlmas veya grevine son verilmesi durumlarnda iletme sahibi tarafndan en ge 48 saat iinde Mdrle bilgi verilir ve ayrl tarihinden itibaren en ge bir hafta iinde yeni mesul mdre ait i szlemesi ile birlikte Mdrle mracaat yaplr. Bir hafta iinde yeni mesul mdr tayin edilmemesi halinde iyeri Mdrlk tarafndan uyarlarak, on be gn gememek zere ek sre verilir. Ancak, bu sreler iinde ekip sorumlularndan bir tanesi mesl mdr olarak grevlendirilir ve bu durum bir dileke ile Mdrle bildirilir. Ayn ekilde mesl mdrn yllk izin veya mazeret iznine ayrlmas durumunda, geici olarak ekip sorumlularndan bir tanesi mesl mdr olarak grevlendirilir ve bu durum bir dileke ile Mdrle bildirilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Uygulamay fiilen yrtecek ekipte sorumlu olarak uygulayc eitimi alm ve en az bir Tbbi Teknolog, evre sal veya toplum sal konusunda eitim alm salk memuru, hemire, kimya teknisyeni, kimya teknikeri, veteriner salk teknikeri, veteriner salk teknisyeni, laboratuar teknisyeni, laboratuar teknikeri, ziraat teknisyeni, evre teknikeri veya ziraat alannda n lisans diplomasna sahip veyahut 8 inci maddede mesl mdr olabilecei belirtilen meslek mensuplarndan birinin bulunmas zorunludur.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan Bakanlka ibaresi Kurumca, Bakanln ibaresi Kurumun olarak deitirilmitir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin beinci ve altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

yerinde ebekeye bal akarsu bulunur. yeri, merkezi veya lokal olarak uygun bir sistemle stlr, ancak kimyasallarn bulunduu oda ve depoda alevli veya elektrikli stma sistemi bulunmaz. yerinde lavabo ve tuvalet bulunur.

yerinin pencereleri zeminden yksekte yer alacak ekilde planlanr. yeri tabii olarak, bunun mmkn olmad durumlarda mekanik havalandrma sistemi ile srekli havalandrlr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Biyosidal rn ve malzeme deposu,

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) zin verilebilmesi iin, bir iyerinde Ek-4te belirtilen alet, cihaz ve gerelerin bulunmas zorunludur.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 14 Kaza ve zehirlenmelere kar kullanlmak zere her ekibe, ekibin kulland biyosidal rnlere gre, acil durumlarda salk personeline verilmek zere spesifik antidotlar ile gerekli dier ilkyardm malzemesi bulunan ilkyardm antasn temin etmekten, kullanlan veya miad dolanlarn ikmalini yapmaktan ve bu malzemelerin kullanmna ait detayl talimatlarn hazrlanarak ekiplere datmndan mesul mdr ve iyeri sahibi ayr ayr sorumludur.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkrasnn ilk cmlesinde yer alan Bakanlktan ibaresi Kurumdan olarak deitirilmitir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin ilk cmlesinde yer alan 15 gn ibaresi bir ay ve son cmlesinde yer alan Bakanla ibaresi Kuruma olarak deitirilmitir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 21 Haere kontrolnde kullanlan biyosidal rnler hava arac kullanlarak veya scak sisleme yntemiyle uygulanmaz. Ancak gerekli tedbirler alnarak blgesel olarak kanalizasyon sistemlerinde scak sisleme yntemi snrl olarak kullanlabilir. Olaanst durumlarda Kurumdan izin alnarak havadan uygulama yaplabilir.

Baka bir ilde geici olarak, ayn ay ierisinde ayn veya farkl iyerlerinde beten fazla uygulama yaplamaz. Ancak iyerinin bulunduu ile snr olan illerde yaplacak gnbirlik ve aylk gn gememek zere yaplacak uygulamalarda bu art aranmaz. Bu saydan fazla uygulama yaplmak istenilmesi halinde uygulama yaplan ilde ube almas zorunludur.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendinde yer alan gayr shhi messese ibaresi iyeri ama ve alma ve (c) bendinde yer alan salk veya yardmc salk personeli ibaresi ekip sorumlusu eklinde deitirilmitir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkrasnn son cmlesinde yer alan Bakanla ibaresi Kuruma olarak deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

yeri mesul mdrnn ve/veya ekip sorumlusunun birden fazla iyerinde alt veya iinin banda fiilen bulunmad, yanl ve yanltc bilgi vererek veya Kanuna kar hile yaparak veya muvazaa yoluyla iyerinin faaliyet gsterdiinin tespiti halinde izinleri iptal edilir. Bununla birlikte iyeri sahibi, mesul mdr ve ekip sorumlusu yazl olarak uyarlr. Ayn takvim yl iinde iki kez uyar alm iyeri sahibine bu Ynetmelik hkmlerine gre iki yl sreyle yeniden izin verilmez.

Bu maddenin ikinci fkrasnda saylan nedenlerle iki kere uyar alan mesul mdrn mesul mdrlk sertifikas iptal edilir ve iki yl sreyle yeniden sertifika verilmez. Ayn ekilde iki kere uyar alan ekip sorumlusunun szlemesi sonlandrlr ve bu kiiye iki yl sreyle ekip sorumlusu ve mesul mdrlk grevi verilemez.

Bu madde kapsamnda idari yaptrmlarn uygulanmas, sorumlular hakknda 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanununun 282 nci maddesi uyarnca ayrca ilem yaplmasna engel tekil etmez.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkrasnn ilk cmlesinden sonra gelmek zere Uygulama izni alan iyerleri Mdrlke ylda en az drt defa denetlenir. cmlesi eklenmi, ayn maddenin beinci fkras yrrlkten kaldrlm ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

Yaplan denetimlerde bir yl veya daha fazla sre boyunca faaliyet gstermedii tespit edilen iyerlerinin izinleri iptal edilir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 27 Halk sal zararllarna kar mcadelede alacaklara ynelik olarak Mesul Mdr ve Uygulayc eitimi olmak zere iki kategoride eitim dzenlenir.

Mesul mdr eitimi be gnden az, on gnden ok olmamak zere Ek-8deki ders ieriine gre asgari krk saat olarak Kurum tarafndan dzenlenir. Mesul mdr olmak isteyenler dileke ile Mdrle bavurur. Kurum tarafndan bavurusu kabul edilenler eitime katlr. Eitim almaya hak kazanan adaylar eitim yerinde ilgililere teslim edilmek zere yanlarnda onayl diploma fotokopisi, iki adet fotoraf, T.C. kimlik numaras yazl kimlik fotokopisi ve kurs creti yatrldna dair para makbuzunun asln getirir. Bu eitimin sonunda yaplacak snavda baarl olanlara Kurum tarafndan Ek-9da yer alan Mesul Mdrlk Sertifikas dzenlenir.

Uygulayc eitimi asgari gnde verilmek zere yirmi drt ders saati olarak Kurumca yetkilendirilen ilgili meslek kuruluu, niversite veya Mdrlk tarafndan dzenlenir. Uygulayc eitimi vermek isteyenler Mdrlkler aracl ile eitimden sorumlu kii/blm, eitim konu ve saatleri, en az lisans mezunu 4 eitimciden oluan eitimcilerin unvan ve verecekleri eitim konularn belirten bir dileke ile bavuruda bulunur. Kurumca deerlendirilerek uygun grlen bavurulara, iki yl sre ile Ek-5te belirtilen Biyosidal rn Uygulama Eitimi Dzenleme Yetki Belgesi dzenlenir.

Uygulayc olmak iin en az ilkokul mezunu olmak zorunludur. Uygulayc olmak isteyenler Kurumca yetkilendirilen kurum ve kurululara dileke ile bavurur. Bavurusu kabul edilenler eitime katlr. Bu eitimin sonunda yaplacak snavda baarl olanlara yetkili kurum ve kurulularca hazrlanan ve Mdrlke onaylanan Ek-6da yer alan Biyosidal rn Uygulayc Sertifikas dzenlenir. Uygulayc eitiminin temel ierii, ulusal ve uluslararas standartlar dorultusunda Kurum tarafndan belirlenir. Eitim, Ek-7de belirtilen konular kapsar.

Uygulayc eitimi dzenleme yetkisi alan kurum ve kurulular, en az be gn nce eitim yapacaklar ilin Mdrlne mracaat ederek gerekli izni almak kouluyla, bulunduu ilin dnda eitim verebilir.

Eitim programlarna devam edilmesi esastr. ve daha fazla derse katlmayan adayn eitimi sonlandrlr ve snava alnmaz.

Eitim sonunda yaplacak snavda en az yirmi be soru sorulacaktr. Eitim programna katlan adayn baarl saylarak sertifikalandrlmas iin eitim yerinde yaplacak snavda 100 tam puan zerinden 70 ve zeri puan almas zorunludur. Snava ge gelen, kopya ve yardmlama teebbsnde bulunan adaylarn snav iptal edilerek baarsz saylr.

Snavda baarsz olan veya snav iptal edilen katlmcnn bunu takiben daha sonra yaplacak eitimlerin sonundaki iki snava daha katlma hakk vardr. Bu snavlara katlmayan veya baarsz olanlarn sertifika talep etmeleri halinde yeniden eitime katlmalar zorunludur.

Sertifikalarn geerlilik sresi on yldr. Geerlilik sresi dolan sertifika sahipleri, yaplacak deerlendirme sonucuna gre asgari sekiz saatlik bir gncelleme eitimine tabi tutularak sertifikalar yenilenir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan Hudut ve Sahiller Genel Mdrlnn ibaresi Trkiye Hudut ve Sahiller Salk Genel Mdrlnn olarak deitirilmitir.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Yaptrm

MADDE 29 Bu Ynetmelik hkmlerine aykr hareket edenler hakknda, 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununa gre ilem yaplr.

MADDE 23 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Gei hkmleri

GEC MADDE 4 Bu maddenin yrrlk tarihinden nce faaliyete gemi iyerleri, uygulayc eitimi dzenleme yetkisi alan kurum ve kurulular ile bildirim zorunluluu getirilen resmi kurum ve kurulular, 6 ay ierisinde bu Ynetmelik hkmlerine uygun hale getirilirler. Bu sre sonunda uyumlatrma ilemlerini tamamlamayanlarn izinleri ve uygulayc eitimi dzenleme yetki belgeleri askya alnr, 30/6/2015 tarihine kadar tamamlamayanlarn izinleri ve uygulayc eitimi dzenleme yetki belgeleri iptal edilir.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6s ekteki ekilde deitirilmi ve ayn Ynetmelie ekte yer alan Ek-9 ve Ek-10 eklenmitir.

MADDE 25 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 26 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz