18 Nisan 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28976

YNETMELK

Sosyal Gvenlik Kurumundan:

GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMALARI YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Genel lkeler

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun genel salk sigortas uygulamalarna ilikin usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; genel salk sigortasndan yararlandrlacak kiileri, iverenleri, salk hizmeti sunucularn, gerek kiileri, her trl kamu ve zel hukuk tzel kiileri ile bunlarn tzel kiilii olmayan ubelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 5510 sayl Kanunun 107 nci maddesi hkmne dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aile hekimi: Salk Bakanl tarafndan aile hekimi olarak yetkilendirilen ve/veya Kurum ile szleme yapm hekimleri,

b) Asgari cret: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununun 39 uncu maddesi gerei alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca Asgari cret Tespit Komisyonu aracl ile iiler iin belirlenen bir aylk brt creti,

c) Ayakta tedavi: Genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilerin, salk hizmeti sunucularnda yatrlmakszn ayakta salanan salk hizmetlerini,

) Aylk: Malullk, yallk ve lm sigortalar ile vazife malull hlinde yaplan srekli demeyi,

d) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

e) Bakmakla ykml olduu kii: 5510 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi ile 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1), (2) ve (7) numaral alt bentleri ile yedinci ve sekizinci fkralar dnda kalan genel salk sigortalsnn, sigortal saylmayan veya istee bal sigortal olmayan, kendi sigortall nedeniyle gelir veya aylk balanmam olan;

1) Eini,

2) 18 yan, lise ve dengi renim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayl Meslek Eitim Kanununda belirtilen aday raklk ve raklk eitimi ile iletmelerde meslek eitim grmesi hlinde 20 yan, yksek renim grmesi hlinde 25 yan doldurmam ve evli olmayan ocuklar ile yana baklmakszn bu Kanuna gre malul olduu tespit edilen evli olmayan ocuklarn,

3) Geimi genel salk sigortals tarafndan salanan, Genel Salk Sigortas Kapsamnda Gelir Tespiti, Tescil ve zleme Srecine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik uyarnca yaplan gelir testi sonucunda 5510 sayl Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin 1 numaral alt bendi ve ayn fkrann (g) bendi kapsamnda olup da aile iinde fert bana den gelir miktar asgari crete kadar olduu tespit edilen ve dier ocuklarndan salk yardm almayan ana ve babasn,

f) Fatura: Salk hizmeti sunucusu tarafndan sunulan salk hizmeti sonucunda, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu hkmleri uyarnca dzenlenen fatura, serbest meslek makbuzu, bilet, perakende sat fii ile kamu idarelerinin ilgili mevzuatna gre dzenledikleri belgeleri,

g) Fatura dnemi: Her ayn birinci ve son gnn kapsayan dnemi,

) Fatura teslim sresi: Fatura dnemini takip eden ayn birinci gnnden onbeinci gnne (onbeinci gn dhil) onbeinci gn resm tatil ise takip eden ilk i gnne kadarki sreyi,

h) Fatura teslim tarihi: Fatura teslim sresi iinde teslim edilen faturalar iin teslim edildii ayn onbeinci gnn, fatura teslim sresi iinde teslim edilmeyen faturalar iin teslim edildii ay takip eden ayn onbeinci gnn,

) Gelir: kazas veya meslek hastal hlinde sigortalya veya sigortalnn lm hlinde hak sahiplerine yaplan srekli demeyi,

i) Genel Mdrlk: Sosyal Gvenlik Kurumu Genel Salk Sigortas Genel Mdrln,

j) Genel salk sigortals: 5510 sayl Kanunun 60 nc maddesinde saylan kiileri,

k) Genel salk sigortas: Kiilerin ncelikle salklarnn korunmasn, salk riskleri ile karlamalar hlinde ise oluan harcamalarn finansmann salayan sigortay,

l) Genel salk sigortas primi: Genel salk sigortasndan yararlanabilmek iin prim deme ykmls tarafndan denecek olan ve prime esas kazan zerinden Kanunda belirtilen oranlarda belirlenen tutar,

m) Hizmet akdi: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayl Trk Borlar Kanununda tanmlanan hizmet akdini ve i mevzuatnda tanmlanan i szlemesini veya hizmet akdini,

n) stee bal sigorta: Kiilerin istee bal olarak prim demek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarna ve genel salk sigortasna tabi olmalarn salayan sigorta kolunu,

o) veren: Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (c) bentlerine gre sigortal saylan kiileri altran gerek veya tzel kiiler ile tzel kiilii olmayan kurum ve kurulular,

) yiletirme ara ve gereleri: Protez ve ortez tanmna girmeyen, tek bana iyiletirme zellii olan iyiletirici nitelikteki tbb cihazlar,

p) Kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teebbsleri ile bunlarn bal idare, ortaklk, messese ve iletmeleri ve yukarda belirtilenlerin denmi sermayesinin % 50sinden fazlasna sahip olduklar ortaklk ve iletmelerden Trk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla zel kanunlarna gre personel altran dier kamu kurumlarn,

r) Kanun: 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununu,

s) Katlm pay: Salk hizmetlerinden yararlanabilmek iin, genel salk sigortals veya bakmakla ykml olduu kiiler tarafndan denecek tutar,

) Ksa vadeli sigorta kollar: kazas ve meslek hastal, hastalk ve analk sigortas kollarn,

t) Kiiye ynelik koruyucu salk hizmeti: Kiilerin, hastalktan korunmas veya salkl olma hlinin srdrlmesi amacyla kiiye ynelik olarak finansman salanacak salk hizmetlerini,

u) Kurum: Sosyal Gvenlik Kurumunu,

) Kurum Salk Kurulu: Kurumca yetkilendirilen salk hizmeti sunucularnn salk kurullarnca dzenlenecek raporlardaki tehis ve bu tehise dayanak tekil eden belgeleri incelemek suretiyle, alma gc kayb ve meslekte kazanma gc kayb oranlarn, erken yalanma hlini, vazifelerini yapamayacak ekilde meslekte kazanma gc kaybn ve malullk derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya di hekimlerinden oluan kurullarn,

v) Misyon eflii: Genel salk sigortalsnn geici veya srekli grevle bulunduu, tetkikin/ tedavinin yapld lkedeki bykelilik, daimi temsilcilik, bakonsolosluk ve konsolosluk ubesi olarak, ayn lkede veya ehirde birden fazla temsilcilik bulunmas hlinde ise bykelilik tarafndan bu ile yetkili klnan temsilcii ile alma ataelikleri ve mavirlikleri,

y) Mutat tat: ki mahal arasnda gidip gelmeye en uygun, kullanlmas mutat ve ekonomik olan tatlar,

z) Ortez: Doutan veya sonradan herhangi bir nedenle bir organda oluan fonksiyon kaybn veya yetersizliini nlemek ya da vcut paralarndan birini desteklemek veya korumak amacyla kullanlan tbb cihazlar,

aa) Otelcilik hizmeti: Yatarak tedavilerde hasta ve refakatisine Kurumca belirlenen standartlarn zerinde sunulan yatak, yemek, temizlik vb. hizmetleri,

bb) deme dnemi: Salk hizmeti sunucular faturalarnn teslim tarihinden itibaren inceleme ve demenin gerekletirildii doksan gnlk sreyi,

cc) deme Komisyonu: Beeri tbbi rnlerin/beeri ilalarn deme usul ve esaslarnn belirlenmesi hususunda, Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlnn koordinatrlnde Maliye Bakanl, Salk Bakanl, Kalknma Bakanl ve Hazine Mstearl temsilcilerinin katlmyla oluturulan komisyonu,

) Protez: Doutan ya da sonradan herhangi bir nedenle vcut organlarndan bir veya bir kann tam veya ksmi kaybnda, o organ veya organlarn fonksiyonlarn yerine getirmek ve/veya grsel olarak vcut btnln salamaya ynelik tbb cihazlar,

dd) Salk hizmeti: Genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilere Kanunun 63 nc maddesi gerei finansman salanacak tbb rn ve hizmetleri,

ee) Salk hizmeti sunucusu: Salk hizmetini sunan ve/veya reten; gerek kiiler ile kamu ve zel hukuk tzel kiilerini ve bunlarn tzel kiilii olmayan ubelerini,

ff) Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonu: Kurumca finansman salanan salk hizmetleri ile yol gideri, gndelik ve refakati giderleri iin Kurumca denecek bedelleri belirleyen komisyonu,

gg) Salk raporu: Uzman hekim raporunu/salk kurulu raporunu,

) Uzman hekim raporu: lgili tek uzman hekim tarafndan dzenlenen bahekimlik mhr ve slak imza onay bulunan salk raporunu veya elektronik ortamda dzenlenen e-raporunu,

hh) Salk kurulu raporu: lgili daldan uzman hekimin katlmyla, ayn daldan uzman hekim bulunmamas hlinde ise ilgili dal uzman ile birlikte ncelikle bu uzmanlk dalna en yakn uzmanlk dalndan olmak zere bahekimin seecei dier dallardan uzman hekimlerin katlm ile en az uzman hekimden oluan salk kurullarnca dzenlenen, bahekimlik mhr ve slak imza onay bulunan salk raporunu veya elektronik ortamda dzenlenen e-raporunu,

) Snmac ve vatansz: ileri Bakanl tarafndan snmac veya vatansz olarak kabul edilen kiileri,

ii) Sigortal: Ksa ve/veya uzun vadeli sigorta kollar bakmndan adna prim denmesi gereken veya kendi adna prim demesi gereken kiiyi,

jj) Sosyal sigortalar: Kanunda tanmlanan ksa ve uzun vadeli sigorta kollarn,

kk) Tebli: Kanunun genel salk sigortasna ilikin hkmlerinin uygulanmasn ieren Sosyal Gvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliini,

ll) Tbben bakasnn bakmna muhta kiiler: Engellilik lt, Snflandrlmas ve Engellilere Verilecek Salk Kurulu Raporlar Hakknda Ynetmelik kapsamnda, yetkilendirilmi engelli salk kurulu raporu vermeye yetkili salk kurulularnca, ar engelli olduu engelli salk kurulu raporu ile belgelendirilen kiileri,

mm) Tbb cihaz: 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tbb Cihaz Ynetmeliinde tanmlanan her trl ara, gere, alet, cihaz, kii kullanmna mahsus cihaz, aksesuar veya dier malzemeleri,

nn) Tbb sarf malzemesi: Protez ve ortez tanmna girmeyen, iyiletirmeyi tek bana salamayan, tehis, tedavi ve bakm amal ilemlerin yaplmas esnasnda tek sefer ya da snrl sayda kullanlmaya mahsus tbb malzemeleri,

oo) Uluslararas sosyal gvenlik szlemeleri: lkemizin taraf olduu sosyal gvenlik szlemelerini,

) Uzun vadeli sigorta kollar: Malullk, yallk ve lm sigortas kollarn,

pp) cret: Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (c) bendi kapsamnda sigortal saylanlara saatlik, gnlk, haftalk, aylk veya yllk olarak para ile denen ve sreklilik nitelii tayan brt tutar,

rr) nite: Sosyal gvenlik il mdrlkleri ile sosyal gvenlik merkez mdrlklerini ve salk sosyal gvenlik merkez mdrlklerini,

ss) Vazife malull: Kanunun 47 nci maddesinde tarif edilen vazife ve/veya harp malull hllerini,

) Yatarak tedavi: Genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilerin, salk hizmeti sunucusunda yatrlarak salanan salk hizmetlerini,

tt) Yerleim yeri: Belediye/bykehir belediye mcavir alann,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 5 (1) Kanunun 60 nc maddesinde saylan kiilerin genel salk sigortals olmas zorunludur. Genel salk sigortas hak ve ykmllklerini ortadan kaldrmak, azaltmak veya bakasna devretmek iin szlemelere konulan hkmler geersizdir.

(2) Genel salk sigortas kapsamnda finansman salanan salk hizmetleri ile yol gideri, gndelik ve refakati haklarndan, genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiiler yararlandrlr.

(3) Genel salk sigortas kapsamnda finansman salanan salk hizmetleri ile yol gideri, gndelik ve refakati haklarndan yararlanmak, genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiiler iin bir hak, bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslara gre bu hizmet ve haklarn finansmannn salanmas Kurum iin bir ykmllktr. Genel salk sigortas kapsamnda finansman salanan salk hizmetleri ile yol gideri, gndelik ve refakati haklarnda, kiilerden alnan primlerin tutarna gre herhangi bir farkllatrma yaplamaz.

KNC BLM

Salk Kart

Salk kart dzenlenmesi

MADDE 6 (1) Kurum, genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilerin muayene ve tedavileri iin salk hizmeti sunucularna bavurularnda gsterilmek zere salk kart dzenleyebilir.

(2) Kurum, salk kartnn eklini, bu kartn kullanmna ilikin usul ve esaslar belirler.

NC BLM

Finansman Salanan Salk Hizmetlerinin Belirlenmesi ve Salanma Yntemleri,

Yol Gideri, Gndelik ve Refakati Giderleri

Finansman salanan salk hizmetlerinin amac ve kapsam

MADDE 7 (1) Genel salk sigortalsnn ve bakmakla ykml olduu kiilerin salkl kalmalar; hastalanmalar hlinde salklarn kazanmalar; i kazas ile meslek hastal, hastalk ve analk sonucu tbben gerekli grlen salk hizmetlerinin karlanmas, i gremezlik hllerinin ortadan kaldrlmas veya azaltlmas, i kazas ve meslek hastalna, kazaya, hastalklara veya konjenital (doutan) nedenlere bal olarak ortaya kan durumlarda vcut btnlnn salanmas amacyla Kanunun 63 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde saylan salk hizmetlerinin finansman Kurumca salanr.

Finansman salanan salk hizmetlerinin belirlenmesi

MADDE 8 (1) Kanunun 63 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri gerei finansman salanacak salk hizmetleri, Salk Bakanlnca tbben salk hizmeti olarak kabul edilen salk hizmetleri esas alnarak Kurumca belirlenir.

(2) nsan salna zararl madde bamlln nlemeye ynelik koruyucu salk hizmetleri, Salk Bakanlnn gr alnarak Kurumca belirlenir.

Finansman salanan dier salk hizmetlerinin belirlenmesi

MADDE 9 (1) Bu Ynetmeliin 8 inci maddesi dorultusunda salanacak salk hizmetleri ile ilgili tehis ve tedavileri iin gerekli olabilecek kan ve kan rnleri, kemik ilii, a, ila ve tbbi malzemelerin salanmas, taklmas, garanti sresi sonras bakm, onarlmas ve yenilenmesi hizmetlerinin, trleri, miktarlar ve kullanm sreleri, deme usul ve esaslar, Salk Bakanlnn gr alnarak Kurumca belirlenir.

Finansman salanan ilalarn temin esaslar

MADDE 10 (1) Yatarak tedavilerde salk hizmeti sunucularnda kullanlacak ilalarn tedavinin yapld salk hizmeti sunucular tarafndan temin edilir. Ancak Kurum, yatarak tedavilerde tedavinin yapld salk hizmeti sunucusunca temin zorunluluu olmayan istisnai durumlara ilikin usul ve esaslar ile temini zorunlu ilalarn salk hizmeti sunucularnca temin edilmeyerek hastaya aldrlmas halinde yrtlecek ilemlere ilikin usul ve esaslar belirler.

(2) Kurumca finansman salanan ve ayaktan tedavilerde gerekli grlen ilalar, Kurumla szlemeli eczanelerden temin edilir. Ancak, acil hller nedeniyle genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilerin szlemesiz eczanelerden reete karl temin ettii ilalarn bedelleri, acil hlin Kurumca kabul olunmas kaydyla Tebli esaslarna gre kiilere denir.

(3) Kurum, genel salk sigortals ile bakmakla ykml olduu kiilerin tedavisi iin gerekli grlen ancak, lkemizde ruhsatl olmayan veya ruhsatl olduu hlde eitli nedenlerle retilmeyen veya ithalat yaplmayan ilalarn yurt dndan teminine ilikin usul ve esaslar, Salk Bakanlnn grn alarak belirler.

Finansman salanan tbb malzemelerin temin esaslar

MADDE 11 (1) Kurum tbbi malzemeleri salk hizmeti sunucular ile szleme yapmak suretiyle salar. Ancak acil hallerde szlemesiz salk hizmeti sunucularndan kiilerce satn alnan tbbi malzeme bedelleri Kurumca belirlenen usul ve esaslara gre karlanr.

(2) Yatarak tedavilerde salk hizmeti sunucularnda kullanlacak tbbi malzemeler salk hizmeti sunucular tarafndan temin edilir. Kurum, temini zorunlu tbbi malzemelerin salk hizmeti sunucularnca temin edilmeyerek hastaya aldrlmas halinde tbbi malzemelerin denmesine ilikin usul ve esaslar belirler.

(3) Kurumca bedeli karlanan tbbi malzemelerin, Kurumca belirlenen istisnalar hari olmak zere Trkiye la ve Tbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasna (TTUBB) kayt/bildirim ilemi tamamlanm olmaldr. TTUBB kayt/bildirim ilemi tamamlanmam tbbi malzeme bedelleri Kurumca karlanmaz. Ancak 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tbbi Cihaz Ynetmelii kapsamnda yer almayan tbbi malzeme bedellerinin denmesinde; TTUBB kayt/bildirim ilemi tamamlanm olma art aranmaz.

(4) Kurum, finansman salanan tbb malzemeleri Kurumca belirlenen usullerle temin etmeye yetkilidir.

(5) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanuna gre aylk balanm malullerin, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayl Kanunun 56 nc maddesi veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayl Kanunun 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (e) ve (f) bentlerinde saylanlardan 3713 sayl Kanun kapsamna giren olaylar sebebiyle malul kalp da aylk balananlarn ve 3713 sayl Kanun kapsamna girmese dahi bakasnn yardm ve destei olmakszn yaamak iin gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin; salk kurulu raporuyla kullanmalar gerekli grlen her trl ortez/protez ve dier iyiletirici ara ve gereler, herhangi bir kstlama getirilmeksizin Kurumca karlanr. Kanunun 72 nci maddesinde belirtilen usullere gre bedelleri karlanacak olan bu kapsamdaki rnler veya ayn amaca ynelik yeni rn talepleri Kurum tarafndan belirlenen usul ve esaslara gre karlanr. Bu fkra hkmleri, genel salk sigortals ile bakmakla ykml olduu kiilerden, 3713 sayl Kanunun 21 inci maddesinde saylan olaylara maruz kalmalar nedeniyle yaralananlarn, tedavileri sonulanncaya veya maluliyetleri kesinleinceye kadar geen sre ierisinde de uygulanr.

Dier salk hizmetlerinin temin esaslar

MADDE 12 (1) Kurum salk hizmetlerini, Kanunun 3 nc maddesinin 25 inci bendinde ve Kanunun 63 nc maddesinin (f) bendinde tanmlanan yurt ii ve yurt d salk hizmeti sunucular ile Kanunun 73 maddesine gre szleme yaplncaya kadar Kurum tarafndan belirlenmi olan usul ve esaslar geerlidir. Ancak acil hallerde szlemesiz salk hizmeti sunucularndan kiilerce satn alnan salk hizmeti bedelleri Kurumca belirlenen usul ve esaslara gre karlanr.

(2) Kurum, kamu idarelerince verilecek salk hizmetlerini gtr bedel zerinden hizmet alm szlemesiyle de salar. Kamu idaresi salk hizmeti sunucular, szlemede belirtilen gtr bedel karlnda genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilere szleme kapsamnda verilmesi gereken her trl salk hizmetini sunar. Sz konusu salk hizmeti sunucular szlemede belirtilen gtr bedel dnda Kurumdan veya genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilerden ilave cret alnabilecek hizmetler ve katlm paylar dnda ayrca bir bedel talep edemez. Gtr bedele ilikin usul ve esaslar Kurum ve ilgili kamu idareleri ile mtereken belirlenir.

Yardmc reme yntemi tedavileri

MADDE 13 (1) nvitro fertilizasyon (IVF) ilemi, Kanunun 63 nc maddesinde tanmlanan yardmc reme yntemi olarak kabul edilir. Ovulasyon indksiyonu (OI) ile intrauterin inseminasyonu (IUI) ilemi bu kapsamda deerlendirilmez.

(2) Kurumca;

a) Evli olmakla birlikte ocuk sahibi olmayan genel salk sigortals kadn ise kendisinin, erkek ise karsnn;

1) Yaplan tbb tedavileri sonrasnda normal tbb yntemlerle ocuk sahibi olamadnn ve ancak IVF ilemi ile ocuk sahibi olabileceine dair Kurumca yetkilendirilen salk hizmet sunucularnca salk kurulu raporu dzenlenmi olmas,

2) 23 yandan byk, 39 yandan kk olmas,

3) Kurumca belirlenen istisnalar hari olmak zere son yl iinde OI ve/veya IUI ileminden sonu alnamam olduunun Kurumla szlemeli salk hizmet sunucusunun salk kurullar tarafndan belgelenmesi,

4) Uygulamann yapld merkezin Kurum ile szlemeli olmas,

5) En az be yldr genel salk sigortals veya bakmakla ykml olunan kii olup, 900 gn genel salk sigortas prim gn saysnn olmas veya halen genel salk sigortals olan kadnn bu bentteki koullar tamamas halinde einin gerekli koullar salamas,

artlarnn birlikte gereklemesi hlinde en fazla Kanunun 63 nc maddesinde belirtilen deneme says ile snrl olmak zere IVF ileminin,

b) Bir hastaln tedavisinin baka tbb bir yntemle mmkn olmamas ve Kurumca yetkilendirilen salk hizmet sunucular salk kurullar tarafndan tbben zorunlu grlmesi hlinde IVF ileminin,

finansman salanr.

(3) Kanunun yrrle girdii tarihten nce yaplan ve bedelleri sosyal gvenlik kurumlarnca denen IVF ilemleri, ilem adedinin hesaplanmasnda dikkate alnr.

(4) IVF ilemine, 38 yan doldurmadan nce balanan kadnn deneme ncesi 38 yan doldurmu olmas durumunda, IVF ilemine ait bedeller Kurumca karlanr.

(5) IVF ileminde kullanlan ilalardan katlm pay tahsil edilir.

Finansman salanmayan salk hizmetleri

MADDE 14 (1) Kurumca;

a) Vcut btnln salamak amacna ynelik protezler ile fonksiyon kaybn gidermeye ynelik yaplan ve i kazas ile meslek hastalna, kazaya, hastalklara veya konjenital nedenlere bal olarak ortaya kan durumlarda yaplacak salk hizmetleri dnda estetik amal yaplan her trl salk hizmeti ile estetik amal ortodontik di tedavilerinin,

b) Salk Bakanlnca insan sal bakmndan kullanlmasna veya uygulanmasna izin veya ruhsat verilmeyen salk hizmetlerinin,

c) Salk Bakanlnca tbben salk hizmeti olduu kabul edilmeyen salk hizmetlerinin,

) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) ve (g) bentleri kapsamna giren yabanc lke vatandalarnn genel salk sigortals veya genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii sayld tarihten nce var olan kronik hastala ilikin salk hizmetlerinin,

d) Kanunun 63 nc maddesine gre yntem, tr, miktar ve kullanm srelerinin belirlenmesi sonucunda Kurumca finansman salanacak salk hizmetlerinin kapsam dnda braklan salk hizmetlerinin,

finansman salanmaz.

Komisyonlar

MADDE 15 (1) Kurum, finansman salanan salk hizmetlerinin tehis ve tedavi yntemleri ile tehis ve tedavileri iin gerekli olabilecek kan ve kan rnleri, kemik ilii, a, ila, ortez, protez, tbb ara ve gere, kii kullanmna mahsus tbb cihaz, tbb sarf, iyiletirici nitelikteki tbb sarf malzemelerinin salanmas, taklmas, garanti sresi sonras bakm, onarlmas ve yenilenmesi hizmetlerinin trlerinin, miktarlarnn ve kullanm srelerinin, deme usul ve esaslarnn belirlenmesine ynelik olarak komisyonlar kurabilir, niversiteler, ulusal ve uluslararas tzel kiilerle ibirlii yapabilir.

(2) Komisyonlarn grev ve yetkileri ile alma usul ve esaslar Maliye Bakanl ile Salk Bakanlnn gr alnarak Kurumca belirlenir.

Yol gideri, gndelik ve refakati giderleri

MADDE 16 (1) Kurumca finansman salanan salk hizmetlerine ilikin yol gideri, gndelik ve refakati giderleri iin denecek tutarlar Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonu tarafndan belirlenir.

(2) Genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilerin yatarak tedavileri srasnda hekimin veya di hekiminin tbben grecei lzum zerine yannda kalan refakatinin yatak ve yemek giderleri, bir kii ile snrl olmak zere Kurumca karlanr. 18 yan doldurmam ocuklar iin refakati kalnmasnn tbben lzum grlmesi art aranmaz.

(3) Genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilerin, mracaat ettikleri szlemeli salk hizmeti sunucusunda yaplan hekim veya di hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasnda, tbb veya zorunlu nedenlerle yerleim yeri dna yaplan sevklere ilikin yol ve gndelik gideri;

a) Sevkin Kurumca istenilen bilgi ve onaylarn yer ald belge ile veya elektronik ortamda yaplm olmas,

b) Sevkin Kurumca belirlenecek istisnalar hari olmak zere ikinci veya nc basamak salk hizmeti sunucular tarafndan yaplm olmas,

c) Sevk tarihi itibariyle be i gn iinde sevk edilen salk hizmeti sunucusuna mracaat edilmi olunmas,

halinde Kurumca karlanr.

(4) nc fkrada belirtilen esaslara uygun olarak yerleim yeri dna yaplan sevklere ilikin yol gideri; salk hizmetinin salanabildii en yakn salk hizmeti sunucusunun bulunduu yerleim yeri esas alnarak denir. Kiinin daha uzak bir yerleim yerindeki salk hizmeti sunucusuna gitmesi hlinde oluacak yol gideri fark Kurumca karlanmaz. Ancak Kurumca belirlenecek baz zel durum ve hastalklar iin sevk edilen yerleim yerine gre deme yaplr.

(5) Genel salk sigortals veya bakmakla ykml olduu kiilere refakat eden kimselere bir kiiyle snrl olmak zere yol ve gndelik gideri, sevki dzenleyen salk hizmeti sunucusu hekimi veya di hekimi tarafndan refakatin tbben lzumlu veya gerekli grlmesi ve sevk ile mracaat edilen salk hizmeti sunucusuna refakati eliinde gelindiinin ve/veya kalndnn belirtilmi olmas halinde denir. Ancak 18 yan doldurmam ocuklarn sevklerinde refakati eliinde gnderilmesinin tbben lzumlu veya gerekli grlme art aranmaz.

(6) Genel salk sigortals veya bakmakla ykml olduu kiilerin nc fkrada belirtilen esaslara uygun olarak yerleim yeri dna yaplan sevklerinde;

a) Ayakta tedavilerde, hasta ve refakatisine gidi ve dn tarihleri iin yol gideri, sevk edildikleri salk hizmeti sunucusuna mracaat tarihi ile tedavinin sona erdii tarihler arasnda istirahatli olunan sreler hari olmak zere gndelikleri,

b) Yatarak tedavilerde, kendisinin ve refakatisinin gidi ve dn tarihleri iin gndelikleri ile yol gideri,

Kurumca karlanr.

c) Yatarak tedavilerde, hasta ve bir kii ile snrl olmak zere hastaya refakati tbben uygun grlen refakatinin yatak ve yemek gideri salk hizmeti sunucusu tarafndan faturalandrldndan ayrca ahsa deme yaplmaz.

(7) Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz gibi belli bir program erevesinde tedavi gren genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilerin bu tedavileri iin dzenlenen ilk sevk belgesine istinaden tedavilerinin devam niteliindeki dier mracaatlar nedeniyle yol gideri, gndelik ve refakati giderlerinin denmesinde her gidileri iin sevk belgesi aranmaz. deme ilemleri, ilk sevk belgesine istinaden dier mracaatlara ilikin tedavi grd tarihleri belirtir mracaat edilen salk hizmeti sunucusunca dzenlenecek belge dorultusunda yrtlr. Belli bir program erevesinde yer alacak dier hastalklar Kurum tarafndan belirlenir.

(8) Genel salk sigortals veya bakmakla ykml olduu kiilerin yerleim yeri dndaki salk hizmeti sunucusuna yaplan sevklerinde;

a) Sevk belgesinde sevk vastas belirtilmemi ise mutat tat creti denir.

b) Kiilerin zel aralar ile salk hizmeti sunucusuna gidi ve dnleri iin mutat tat creti denir.

c) Yerleim yeri dndaki salk hizmeti sunucusuna mutat tat dndaki tatla nakline ilikin bedellerin denebilmesi iin bu durumun gerekliliinin salk kurulu raporu ile belgelenmesi ve raporda tat tipinin belirtilmesi gerekir.

) Mutat tat d aralar (tarifeli uak, taksi, ambulans vb.) ile nakile ilikin yol gideri demelerinde bilet veya fatura ibraz arttr. Bilet veya fatura ibraz edilememesi halinde yol gideri mutat tat bedeli zerinden denir.

d) Kurum veya Kurumun tara birimleri, yerleim yeri dndan Kurumca belirlenen hastalklarn tedavileri iin gidip gelen ve yol gideri karlanan kiilerin ulam hizmetlerini gerekli grd hallerde Kurum yarar dorultusunda hizmet satn alma ve kiralama gibi usullerle temin etmeye yetkilidir.

(9) Yerleim yeri dndaki salk hizmeti sunucusuna sevk edilen, ancak yaplan tedavilere ramen vefat eden genel salk sigortallarnn cenaze nakline ilikin giderler;

a) Sevkin dzenlendii salk hizmeti sunucusunun bulunduu yerleim yeri mesafesini amamak zere nakledilen yerleim yeri esas alnarak denir.

b) Sevk edilmeksizin mracaat edilen salk hizmeti sunucusunda vefat eden kiilerin cenaze nakline ilikin giderler Kurumca karlanmaz.

c) Cenaze nakline ilikin giderleri, 23/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 210 uncu maddesi gerei ilgili kamu idaresince karlanmas gereken kiilere, cenaze nakli iin Kurumca deme yaplmaz.

(10) Kurum tarafndan srekli i gremezlik veya malullk durumlarnn tespiti ve/veya kontrol ile Kanunun 94 nc maddesi gereince gerekli grlen kontrol muayeneleri iin kiilerin yerleim yeri dndaki salk hizmeti sunucularna yaplan sevklere ilikin yol, gndelik ve refakati giderleri Kurumca karlanr. Ayrca bu sevkler iin nc fkrada yer alan mracaat sreleri uygulanmaz.

(11) Uzun ve ksa vadeli sigorta kollar bakmndan srekli i gremezlik, malullk, alma gc kayb hllerinin tespiti veya bu amala yaplan kontroller nedeniyle oluan salk hizmeti giderleri ile salk hizmeti sunucusuna yaplan sevkler nedeniyle denecek yol, gndelik ve refakati giderleri, ksa ve uzun vadeli sigorta kollar prim gelirlerinden karlanr.

(12) Kanunun 66 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ile ikinci fkras kapsamnda yurtdna tetkik veya tedavi amacyla yaplacak sevklerde yol, gndelik ve refakati giderlerinin denmesinde bu madde hkmleri uygulanr. Bu kiilerin tedavisi srasnda lm halinde, cenazesinin nakil gideri ile varsa refakatisinin yurda dn yol giderleri de Kurumca karlanr.

(13) Szlemesiz salk hizmeti sunucusu tarafndan yaplan sevklere ilikin yol gideri, gndelik ve refakati giderleri, sevkin acil hal nedeniyle yaplm olmas ve Kurumca kabul edilmesi halinde denir.

(14) Sevk yaplmakszn yerleim yeri dndaki bir salk hizmeti sunucusundan salk hizmeti alnmas hlinde yol gideri ve gndelik denmez.

(15) Sevk edilen yerde, salk hizmeti sunucusunda yatarak tedavi edilmesi gerekli grlmesine ramen, yatak bulunmamas nedeniyle salk hizmeti sunucusuna yatrlmakszn geen gnler iin bu durumun salk hizmeti sunucunca belgelenmesi artyla be gn gememek zere gndelik denir.

(16) Organ, doku ve kk hcre nakline ilikin yol gideri, gndelik ve refakati giderleri ile bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

DRDNC BLM

Katlm Pay, Sevk Zinciri, Acil Hller, stisnai Salk Hizmetleri ve lave cret

Ayakta tedavide hekim ve di hekimi muayenesi katlm pay

MADDE 17 (1) Katlm pay, ayakta tedavide her bir hekim ve di hekimi muayenesi iin 2 Trk Liras olarak uygulanr. Kurum, ayakta tedavide hekim ve di hekimi muayenesi katlm pay tutarn, her yl bir nceki yla ilikin olarak 213 sayl Vergi Usul Kanunu uyarnca belirlenen yeniden deerleme orannda artrmaya ve yeniden deerleme oran kadar artrlmas hlinde kan kuru kesirlerini tama ibla etmeye yetkilidir.

(2) Ayakta tedavide hekim ve di hekimi muayenesi katlm payn; birinci basamak salk hizmeti sunucularnda yaplan muayenelerde almamaya ya da daha dk tutarlarda belirlemeye veya tekrar birinci fkrada belirlenen tutara getirmeye, ikinci ve nc basamak salk hizmet sunucularnda yaplan muayenelerde ise mracaat edilen salk hizmeti sunucusunun yer ald basamak, salk hizmeti sunucusunun resmi ve zel salk hizmeti sunucusu niteliinde olup olmamas, nceki basamaklardan sevkli olarak bavurulup bavurulmad gibi hususlar gz nnde bulundurarak on katna kadar artrmaya ve salk hizmeti sunucular iin farkl belirlemeye Kurum yetkilidir.

Vcut d kullanlan (eksternal) protez ve ortez katlm pay

MADDE 18 (1) Vcut d protez ve ortezler iin Kurumca denen bedeller zerinden, Kurumdan gelir veya aylk alan genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiiler iin %10, kapsamdaki dier genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiiler iin %20 orannda katlm pay alnr. Katlm payn % 1e kadar indirmeye, Kurumun teklifi zerine alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yetkilidir.

(2) Genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilerin vcut d ortez ve protezler iin deyecekleri katlm paynn tutar, salk hizmetinin alnd tarihteki asgari cretin yzde yetmibeini geemez. Yzde yetmibelik st snrn hesaplanmasnda her bir ortez ve protez, bamsz olarak deerlendirilir.

Ayakta tedavide salanan ilalar iin katlm pay

MADDE 19 (1) Ayakta tedavide salanan ilalar iin katlm pay, Kurumdan gelir veya aylk alan genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiiler iin % 10, kapsamdaki dier genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiiler iin % 20 olarak uygulanr. la katlm payn % 1e kadar indirmeye, Kurumun teklifi zerine alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yetkilidir.

(2) Kurum, aile hekimlerince yazlan reeteler dhil olmak zere reetede yer alan kaleme yada kutuya kadar ila/ilalar iin 3 Trk Liras, ilave her bir kalem yada kutu ila iin 1 Trk Liras olmak zere katlm pay uygulamaya yetkilidir. Katlm payna ilikin kutu hesabnda enjektable formlar, serum ve beslenme rnleri ile Kurum tarafndan belirlenecek ilalar dikkate alnmaz. Kurum, bu fkrada belirtilen 1 Trk Liras ve 3 Trk Lirasn, 213 sayl Vergi Usul Kanunu uyarnca belirlenen yeniden deerleme orannda her yl artrmaya yetkilidir.

Yatarak tedavide katlm pay

MADDE 20 (1) Kurumca belirlenecek hastalk gruplarna gre yatarak tedavide finansman salanan salk hizmetleri bedelinin yzde birine kadar katlm pay alnabilir. Yzde birine kadar tespit edilen katlm payn almamaya, yarsna kadar indirmeye veya bir katna kadar artrmaya, gerektiinde bu tutarlar kanuni tutarlarna getirmeye veya indirmeye Kurum yetkilidir. Yatarak tedavide katlm pay tutar, bir takvim ylnda asgari cret tutarn gememek kaydyla her bir yatarak tedavi iin asgari cretin drtte birini geemez.

Yardmc reme yntemi tedavilerinde katlm pay

MADDE 21 (1) Yardmc reme yntemi tedavisinde kullanlan ilalar iin katlm pay, Kurumdan gelir ve aylk alan genel salk sigortals ve bunlarn bakmakla ykml olduu kiiler iin yzde on, kapsamdaki dier genel salk sigortals ve bunlarn bakmakla ykml olduu kiiler iin yzde yirmi olarak uygulanr.

(2) Yardmc reme yntemleri ilem cretleri iin alnacak katlm pay, Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonunca belirlenen ilem cretleri zerinden ilk denemede yzde otuz, sonraki denemeler iin Kanunla belirlenen oranda uygulanr.

(3) Yardmc reme yntemleri ilem cretleri iin denecek katlm paynda bu Ynetmeliin 29 uncu maddesinde belirtilen st limit uygulanmaz.

Katlm pay tahsili

MADDE 22 (1) Katlm paylarnn tahsilatna ilikin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

(2) Kurum, katlm paylarn, gelir veya aylk alan kiilerin gelir veya aylklarndan, alanlarn cret veya maalarndan mahsup edilmek suretiyle veya eczaneler ile dier kurum ve kurulular aracl ile tahsile yetkilidir. Szlemeli salk hizmeti sunucularna, tahsil ettikleri katlm pay dldkten sonra kalan tutar denir.

Katlm pay iadesi

MADDE 23 (1) Harcamalar, tanr ve tanmazlar ile bunlardan doan haklar da dikkate alnarak, Kurumca belirlenecek test yntemleri ve veriler kullanlarak tespit edilecek aile iindeki geliri kii bana den aylk tutar asgari cretin te birinden az olan vatandalar ve bakmakla ykml olduu kiiler, vatanszlar ve snmaclar, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayl 65 Yan Doldurmu Muhta, Gsz ve Kimsesiz Trk Vatandalarna Aylk Balanmas Hakknda Kanun hkmlerine gre aylk alan kiiler ve bakmakla ykml olduu kiilerin demi olduklar katlm paylar, talepleri hlinde, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayl Sosyal Yardmlama ve Dayanmay Tevik Kanunu hkmlerine gre Sosyal Yardmlama ve Dayanma Vakflarnca kendilerine geri denir.

Katlm pay alnmayacak hller, salk hizmetleri ve kiiler

MADDE 24 (1) Katlm pay alnmayacak hller, salk hizmetleri ve kiiler unlardr;

a) kazasna urayan veya meslek hastalna tutulan genel salk sigortalsndan, bu durumlar nedeniyle salanan salk hizmetleri iin bu Ynetmeliin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen katlm paylar alnmaz.

b) Asker tatbikat ve manevralarda salanan salk hizmetleri iin bu Ynetmeliin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen katlm paylar alnmaz.

c) Kanunun 75 inci maddesinde yer alan afet ve sava hli nedeniyle salanan salk hizmetleri iin bu Ynetmeliin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen katlm paylar alnmaz.

) Aile hekimi muayenelerinde bu Ynetmeliin 17 nci maddesinde belirtilen katlm pay alnmaz.

d) Genel salk sigortals ya da bakmakla ykml olduu kiilere salanan kiiye ynelik koruyucu salk hizmetleri iin bu Ynetmeliin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen katlm paylar alnmaz.

e) Kurumca yetkilendirilen salk hizmeti sunucular tarafndan salk raporu ile belgelendirilmek artyla; Kurumca belirlenen kronik hastalklarda bu Ynetmeliin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen katlm paylar alnmaz. Kurum, ayakta tedavide hekim ve di hekimi muayenesi, yatarak tedavi, vcut d ortez ve protezler ile ayakta tedavide salanan ilalar bakmndan, katlm pay alnmayacak kronik hastalklar ayr ayr belirleyebilir.

f) Kurumca yetkilendirilen salk hizmeti sunucular tarafndan salk raporu ile belgelendirilmek artyla; Kurumca belirlenen hayati neme haiz vcut d protez ve ortezlerden katlm pay alnmaz.

g) Kurumca yetkilendirilen salk hizmeti sunucular tarafndan salk raporu ile belgelendirilmek artyla; organ, doku ve kk hcre nakline ilikin salk hizmetleri iin bu Ynetmeliin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen katlm paylar alnmaz.

) Kurumca yrtlen soruturma kapsamyla snrl olmak zere;

1) Salk hizmeti alan genel salk sigortalsndan veya bunlarn bakmakla ykml olduu kiilerden, salk hizmetinin gerekten alnp alnmadnn tespitine ynelik,

2) Sigortal ile hak sahiplerinin malullk, i gremezlik raporlarnda belirtilen rahatszlklarnn mevcut olup olmadnn tespitine ynelik,

Kurumca yaplan sevkler nedeniyle yaplan kontrol muayenelerinde bu Ynetmeliin 17 nci maddesinde belirtilen katlm pay alnmaz.

h) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayl stiklal Madalyas Verilmi Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden eref Ayl Balanmas Hakknda Kanun hkmlerine gre eref ayl alan kiiler ile bunlarn elerinden bu Ynetmeliin 17, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinde belirtilen katlm paylar alnmaz.

) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayl Vatani Hizmet Tertibi Aylklarnn Balanmas Hakknda Kanun hkmlerine gre aylk alan kiilerden bu Ynetmeliin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen katlm paylar alnmaz.

i) 2330 sayl Nakdi Tazminat ve Aylk Balanmas Hakknda Kanun hkmlerine gre aylk alanlar ile bunlarn bakmakla ykml olduu kiilerden bu Ynetmeliin 17, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinde belirtilen katlm paylar alnmaz.

j) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanunu hkmlerine gre korunma, bakm ve rehabilitasyon hizmetlerinden cretsiz faydalanan kiilerden bu Ynetmeliin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen katlm paylar alnmaz.

k) Harp malull ayl alanlar ile 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsamnda aylk alanlardan ve bunlarn bakmakla ykml olduu kiilerden bu Ynetmeliin 17, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinde belirtilen katlm paylar alnmaz.

l) Vazife malullerinden bu Ynetmeliin 17, 18, 19 , 20 ve 21 inci maddelerinde belirtilen katlm paylar alnmaz.

m) Harp okullar ile faklte ve yksek okullarda, Trk Silahl Kuvvetleri hesabna okuyan veya kendi hesabna okumakta iken asker renci olanlar ile astsubay meslek yksek okullar ve astsubay naspedilmek zere temel askerlik eitimine tabi tutulan adaylardan bu Ynetmeliin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen katlm paylar alnmaz.

n) Polis Akademisi ile faklte ve yksekokullarda, Emniyet Genel Mdrl hesabna okuyan veya kendi hesabna okumakta iken Emniyet Genel Mdrl hesabna okumaya devam eden rencilerden bu Ynetmeliin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen katlm paylar alnmaz.

o) 3713 sayl Kanunun 21 inci maddesinde saylan olaylara maruz kalmalar nedeniyle yaralananlarn tedavileri sonulanncaya veya maluliyetleri kesinleinceye kadar salanacak salk hizmetlerinden bu Ynetmeliin 17, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinde belirtilen katlm paylar alnmaz.

) Harp malll, vazife malll, malllk ayl veya srekli i gremezlik geliri balanm sigortallar ile aylk veya gelir balanan ve alma gcnn en az % 60n yitiren mall ocuklarn kontrol muayenelerinde bu Ynetmeliin 17 nci maddesinde belirtilen katlm pay alnmaz.

(2) Birinci fkrann (c) bendinde katlm pay alnmayaca belirtilen 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayl Umumi Hayata Messir Afetler Dolaysyla Alnacak Tedbirlerle Yaplacak Yardmlara Dair Kanun kapsamndaki genel hayata etkili afet hli nedeniyle salanan salk hizmetleri iin katlm pay alnmayacak sre Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnn gr alnarak Kurumca belirlenir.

(3) Bu madde gereince katlm pay alnmayacak salk hizmetleri Kurumca tespit edilir.

Hizmet basamaklar, sevk zinciri ve yaptrm

MADDE 25 (1) Kanunun 63 nc maddesinin birinci fkrasnn sadece (f) bendindeki salk hizmetlerini sunanlar veya retenler hari olmak zere salk hizmeti sunucular Salk Bakanl tarafndan birinci, ikinci ve nc basamak olarak snflandrlr. Bu snflandrmada aile hekimleri birinci basamak salk hizmeti sunucusu olarak yer alr.

(2) Kurum, Salk Bakanlnn grn alarak, bu basamaklar ve salk hizmeti sunucular arasnda sevk zincirini; tan, n tan, hekimlerin ve di hekimlerinin uzmanlklarn dikkate almak suretiyle tm yurtta veya il ya da ile baznda belirlemeye yetkilidir. Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaral alt bentlerinde saylanlarn, Kurumla szlemeli niversite ve istisnai hallerde zel salk hizmeti sunucularna mracaat edebilme koullar ile uygulamaya ilikin usul ve esaslar Kurum tarafndan belirlenir.

(3) Genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiiler, Kanunda, bu Ynetmelikte ve ilgili mevzuatta belirtilen istisnalar dnda salk hizmetlerini istedii il ya da ilede szlemeli salk hizmeti sunucusundan alma hakkna sahiptir.

(4) Genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilerin Kurumca belirlenen sevk zincirine uymalar zorunludur. Sevk zincirine uyulmamas hlinde salk hizmetleri bedelleri ve yol gideri, gndelik ve refakati giderleri Kurumca karlanmaz.

(5) Genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiiler iin sevk zinciri kurallarnn il ya da ile baznda farkl belirlenmesi hlinde, kiinin salk hizmeti sunucusuna bavurduu ildeki sevk zinciri kurallar geerlidir.

Kimlik tespiti

MADDE 26 (1) Szlemeli salk hizmeti sunucusu, genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilerden acil hller hari olmak zere (acil hllerde ise acil hlin sona ermesinden sonra) biyometrik yntemlerle kimlik dorulamasn yapar ve/veya nfus czdan, src belgesi, evlenme czdan, pasaport veya Kurum tarafndan verilen resimli salk kart belgelerinden birinin ibrazn istemek ve bu belgelerin bavuran kiiye ait olup olmadn kontrol eder.

(2) 2828 sayl Kanunla salanan yardmlardan cretsiz faydalananlardan ocuk, engelli, kadn ve yallarn salk hizmeti sunucularna birinci fkrada belirtilen belgelerle bavurmalar hlinde Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu kapsamnda bulunduklarn gsterir belgeye gre gerekli ilemler yrtlerek sonrasnda sz konusu belgelerin ibraz anlan Kurumdan istenir.

(3) Genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilerin kendi adna bir bakasnn salk hizmeti almasn veya Kurumdan haksz bir menfaat temin etmesini salamas yasaktr. Bu fiilleri ileyenlerden Kurumun urad zararn iki kat kanun faiziyle birlikte mtereken ve mteselsilen tahsil edilir ve ilgililer hakknda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanunu hkmleri uygulanr.

(4) Kimlik tespiti ykmlln yapmayan ve bu nedenle bir baka kiiye salk hizmeti sunulmas nedeniyle Kurumun zarara uramasna sebebiyet veren salk hizmeti sunucularndan yaplan yersiz demeler geri alnr.

Acil hller ve acil salk hizmetleri

MADDE 27 (1) Acil hller; ani gelien hastalk, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayn meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat iinde tbb mdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tbb mdahale yaplmad veya baka bir salk kuruluuna nakli hlinde hayatn ve/veya salk btnlnn kaybedilme riskinin doaca kabul edilen durumlardr. Bu nedenle salanan salk hizmetleri acil salk hizmeti olarak kabul edilir.

stisnai salk hizmetleri

MADDE 28 (1) Bir salk hizmetinin istisnai salk hizmeti olarak deerlendirilebilmesi iin hayati neme haiz olmamas ve alternatif tedavi ynteminin bulunmas gibi hususlar gz nne alnr.

(2) Kurumca finansman salanan salk hizmetlerinden istisnai salk hizmeti olarak kabul edilecek salk hizmetleri Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonu tarafndan belirlenir.

(3) Genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduklar kiilerin talepleri dorultusunda salk hizmeti sunucular tarafndan, Kurumca istisnai salk hizmeti olarak kabul edilen salk hizmetinin sunulmas durumunda, bu hizmetler iin bedeli en dk alternatifi zerinden deme yaplr.

Szlemeli salk hizmeti sunucularnn alabilecei ilave cretler

MADDE 29 (1) Kamu idaresi salk hizmeti sunucular dndaki vakf niversiteleri dhil szlemeli salk hizmeti sunucularnca, Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonunca belirlenen salk hizmetleri bedeline ek olarak, genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduklar kiilerden salk hizmeti sunucularnn giderleri ve rettikleri salk hizmetlerinin maliyetleri, yaplan sbvansiyonlar gibi kriterler dikkate alnarak bu bedellerin Kanunun 73 nc maddesinin 2 nci fkrasnda belirtilen oran kadar alnabilecek ilave cretin tavan Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu tavan dhilinde alnabilecek ilave cret oranlar Kurumca belirlenir. Ancak 1005 sayl stiklal Madalyas Verilmi Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden eref Ayl Balanmas Hakknda Kanun hkmlerine gre eref ayl alan kiiler, 2330 sayl Nakdi Tazminat ve Aylk Balanmas Hakknda Kanun hkmlerine gre aylk alan kiiler, Harp malull ayl alanlar ile Terrle Mcadele Kanunu kapsamnda aylk alanlar, tedavileri sonulanncaya veya maluliyetleri kesinleinceye kadar 3713 sayl Kanunun 21 inci maddesinde saylan olaylara maruz kalmalar nedeniyle yaralananlar ile bunlarn bakmakla ykml olduklar kiilerden ilave cret alnamaz. Edeer ilalarn azami fiyat ile genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilerin talep ettii edeer ilacn fiyat arasnda oluacak fark ve optik iin tavan uygulanmaz ve bu fkra kapsamnda deerlendirilmez.

(2) Kamu idaresi salk hizmeti sunucular ise otelcilik hizmeti ile istisnai salk hizmetleri dnda, saladklar salk hizmetleri iin genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilerden ilave cret talep edemez. Ancak yksekretim kurumlarna ait salk hizmeti sunucularnda retim yeleri tarafndan mesai saatleri dnda bizzat verilen salk hizmetleri iin Kurumca belirlenmi salk hizmetleri bedelinin, poliklinik muayenelerinde ve dier hizmetlerde Kanunun 73 nc maddesinin 3 nc fkrasnda belirtilen oran gememek zere, niversite ynetim kurulu kararyla retim yelerinin unvanlar itibaryla belirlenen miktarda ilave cret alnabilir. Ancak, alnacak ilave cret bir defada asgari cretin iki katn geemez. Bu fkra kapsamnda ilave cret alnamayacak salk hizmetleri Kurumca belirlenir.

(3) Acil hllerde szlemeli ve szlemesiz salk hizmeti sunucular kiilerden ilave cret talep edemez.

(4) Salk hizmeti sunucular, otelcilik hizmetleri ile istisnai salk hizmetleri iin, genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilerden Salk Hizmetleri Fiyatlandrma Komisyonu tarafndan belirlenen salk hizmeti fiyatlarnn katn gememek zere ilave cret alabilir.

(5) Kurum, ilave cret alnmayacak salk hizmetlerini belirlemeye yetkilidir.

BENC BLM

Yurt Dnda Tedavi ve verenin Ykmll

Yurt dnda geici veya srekli grevle gnderilme hlinde salanacak salk hizmetleri

MADDE 30 (1) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (1) numaral alt bendinde saylan genel salk sigortallarndan, iverenleri tarafndan Kurumca belirlenen usule uygun olarak veya kamu idareleri iin zel mevzuatlarnda belirtilen usule uygun olarak;

a) Geici grevle yurt dna gnderilenlerin Kanunun 63 nc maddesinde saylan salk hizmetleri acil hllerde,

b) Srekli grevle gnderilenler ile bunlarn yurt dnda birlikte yaadklar bakmakla ykml olduu kiilerin Kanunun 63 nc maddesinde saylan salk hizmetleri acil hal olup olmadna baklmakszn,

yurt dnda salanr.

(2) Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) veya (c) bendi kapsamnda sigortal saylmas nedeniyle genel salk sigortals saylanlarn daimi olarak alt aydan fazla sreyle yurt dnda grevlendirilmeleri durumu, bu Ynetmeliin uygulanmasnda srekli grevle yurt dna gnderilme saylr. Bu kiilerin grevlendirilmesine ilikin usul, grevlendirilen lke ile ikili sosyal gvenlik szlemesi olmas hlinde szleme hkmlerine gre yrtlr. Geici veya srekli grevle yurt dna gnderilenlerin Kuruma bildirimi, tedavi giderleri olumas hlinde bu giderin talep edildii srada da yaplabilir.

(3) Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda sigortal saylmas nedeniyle genel salk sigortals saylanlarn, iverenleri tarafndan geici ya da srekli grevle yurt dna gnderilmeleri, kamu idarelerinin zel mevzuatlarnda belirtilen usule gre yaplr.

(4) Birinci fkra kapsamnda yurt dnda tedavi gren kiiler ile Bakanlar Kurulu kararyla asker birlik hlinde ya da kamu idarelerinin yetkili makamlarnca yurt dna asker veya gvenlik amal grevlendirilenlerin salk hizmeti giderleri, ncelikle iverenleri tarafndan dendikten sonra, yurt dnda grevli olduklarna dair belge ile birlikte mahalli konsolosluktan tasdikli rapor ve sair belgelere dayanlarak Kurumdan talep edilir. Kurumca karlanacak tutar, yurt iinde szlemeli salk hizmeti sunucularna tedavinin yapld tarihte denen en yksek tutar geemez. Aan ksm, iverenlerince/ grevle gnderen kurumlarnca karlanr. Kurumca demeler, deme tarihindeki Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas dviz sat kuru esas alnarak Trk Liras zerinden yaplr. Ancak, Bakanlar Kurulu kararyla asker birlik hlinde ya da kamu idarelerinin yetkili makamlarnca yurt dna asker veya gvenlik amal grevlendirilenlerin yabanc lke askeri salk tesislerinden salam olduklar salk hizmetine ait ilem bedellerinin (tetkik, muayene, ila, yatak creti, mdahele, vb) ayrntl belirtilemedii durumlarda, fatura bedelinin yzde ellisi Kurumca, kalan yzde ellisi ise kendi kurumlarnca karlanr.

(5) Kurum, birinci fkra kapsamndaki kiilerin salk hizmetlerini, bu kiilerin geici veya srekli grev sresince genel salk sigortas iin Kuruma denen prim tutarn gememek kaydyla, ilgili lkede salk sigortas yaptrmak suretiyle salayabilir. Sigortalamaya ilikin esaslar Kurumca belirlenir. Bu durumda Kurumca salk hizmeti giderleri ile yol gideri, gndelik ve refakati giderleri denmez.

(6) Geici ya da srekli grevle gnderilen lke ile Trkiye arasnda salk yardmlarn kapsayan sosyal gvenlik szlemesi olmas hlinde, salk hizmetleri giderleri ile yol gideri, gndelik ve refakati giderleri bu szleme hkmlerine gre denir.

(7) Yurt dna geici veya srekli grevle gnderilen kiiler ile bakmakla ykml olduu kiiler iin yol gideri, gndelik, refakati ve cenaze giderleri Kurumca karlanmaz.

(8) Yurt dnda geici veya srekli grevle gnderilenlerin salk hizmeti giderlerinin denmesinde misyon eflikleri ile gerektiinde ibirlii yaplabilir.

(9) Yurt dna geici veya srekli grevle gnderilenlerin bulunduu lkede szlemeli salk hizmeti sunucusu bulunmas halinde tedavi giderleri, Kanunun 66 nc maddesi ile salanm olan dier haklar sakl kalmak kaydyla, szleme hkmlerine gre denir.

Geici ya da srekli grevle gnderilme dnda yurt dnda bulunma hlinde salanacak salk hizmetleri

MADDE 31 (1) Genel salk sigortals veya bakmakla ykml olduu kiilerin yurt dnda bulunduklar srada salanan salk hizmetlerine ilikin bedellerin denmesinde, bulunduklar lke ile Trkiye arasnda salk yardmlarn kapsayan sosyal gvenlik szlemesi olmas hlinde szleme hkmleri uygulanr. Salk yardmlarn kapsayan sosyal gvenlik szlemesinin olmamas hlinde, salk hizmetleri giderleri ile yol gideri, gndelik ve refakati giderleri Kurumca denmez.

(2) Trk vatanda olan genel salk sigortallarnn ve bakmakla ykml olduu kiilerin Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyetinde bulunduklar srada salanan salk hizmeti bedelleri, yurt iinde szlemeli salk hizmeti sunucularna denen en yksek tutar gememek zere Kurumca karlanr. Bu lkede Kurumla szlemeli salk hizmeti sunucusu bulunmas halinde szlemesiz salk hizmet sunucusunda yaplacak tedavi giderleri szleme hkmlerine gre karlanr. Bu fkra kapsamnda olan kiilere ayrca yol ve gndelik gideri denmez.

Trkiyede tahlil, tetkik ve tedavinin mmkn olmamas nedeniyle yurt dnda salanacak salk hizmetleri

MADDE 32 (1) Genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilerin Kurumca yetkili klnan salk hizmeti sunucular tarafndan dzenlenen salk kurulu raporlarnn Kurumca belirlenecek salk hizmeti sunucusu salk kurulu tarafndan teyit edildikten sonra yurt iinde tedavisinin yaplamadnn Salk Bakanlnca onaylanmas hlinde, bu hastaln tedavisine ilikin yurt dnda yaplacak salk hizmeti giderleri Kurumca denir.

(2) Yurt dnda tedavi edilecek kii, ncelikle sevke konu tedaviye ilikin yurt dndaki szlemeli salk hizmeti sunucusuna sevk edilir. Yurt dnda szlemeli salk hizmeti sunucusunun olmamas hlinde ise sevk edilen salk hizmeti sunucusuna gnderilir.

(3) Kiilerin Trkiye ile sosyal gvenlik szlemesi olan bir lkeye gnderilmesi hlinde; o lke ile yaplan sosyal gvenlik szlemesinde tedavi uygulamas ngrlm ve tedavi amacyla gnderilen sigortal da sosyal gvenlik szlemesinin kapsamnda bulunuyor ise bunlar hakknda sosyal gvenlik szlemesi hkmleri uygulanr.

(4) Kurumca hastann veya tetkikin yurt dna gnderilmesi, tetkik ve tedavi ilemleri, yurda dn ilemleri ile tedavi giderlerinin denmesinde, misyon eflikleri ile gerektiinde ibirlii yaplabilir.

(5) Yurt dndaki tedavi sresi, alt ay gememek kayd ile salk kurulu raporunda belirtilir. Tedavi sresi raporda belirtilen sreyi geemez. Tbb nedenlerle yurt dnda tedavinin uzamas hlinde, tbb gerekeleri misyon eflikleri vastasyla Kuruma gnderilir. Sevke esas salk kurulu raporunu teyit eden salk hizmeti sunucusunun gr ve Kurumun onay ile bu sre alt ay gemeyen dnemler halinde uzatlabilir. Belirlenen ya da uzatlan srenin almas hlinde alan sreye ait tedavi giderleri ile gndelik ve refakati giderleri denmez.

(6) Salk kurulu raporu ile belgelendirilmek ve Salk Bakanlnca onaylanmak kouluyla yurt iinde yaplamayan tetkikler, numunenin veya gerekeleri ile belirtilmek kaydyla hastann gnderilmesi suretiyle yurt d salk hizmeti sunucularnda yaptrlr.

(7) Yurt d tedaviye ilikin raporlarn Salk Bakanlnca onaylanmasndan itibaren ay iinde yurt dna klmamas nedeniyle ilem yaplmayan raporlarn yenilenmesi gerekir.

(8) Yurt iinde salanamayan organ nakli iin yurt dnda bekleme sresi ile bu srenin uzatmna ilikin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

(9) Yurt d tetkik ve tedavi iin sevklere esas tekil edecek salk kurulu raporlarnn dzenlenmesi, onay ilemleri, yurt dna gnderilme ve demelere ilikin dier usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

Yurt d tahlil, tetkik ve tedaviye ilikin demeler ve belgelerin onaylanmas

MADDE 33 (1) Kurumca, genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilerin yurt dnda yaplacak tedavileri ile tetkik ilemleri iin yaplacak giderlere mahsuben kiilere veya salk hizmeti sunucusuna avans denebilir. Misyon eflii araclyla da avans demesi yaplabilir.

(2) Kurum, avans demeleri iin, yurt dndaki salk hizmeti sunucular tarafndan dzenlenen belgelerin ve raporlarn misyon eflikleri tarafndan tercme edilmesini ve onaylanmasn isteyebilir. Ayrca, genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiiler tarafndan belge ve raporlarn yetkili tercmanlar tarafndan yaplm tercmelerini de kabul edebilir.

(3) Yurt dna tedavi amacyla gnderilen hasta ile raporda ngrlmesi halinde bir kiiyle snrl olmak zere refakatisinin yol gideri, belirlenen ulam aracna gre fatura/bilet tutar zerinden Kurumca karlanr. 18 yan doldurmam kiiler iin refakati ngrlme art aranmaz.

(4) Yurt dna tedavi amacyla gnderilen hasta ve refakatisine ayaktan tedavinin saland gnler iin gndelik, yatarak tedavide ise yatarak tedavi sresi ile snrl olmak zere salk hizmeti sunucusunda kal