18 Nisan 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28976

YNETMELK

Sosyal Gvenlik Kurumundan:

GENEL SALIK SGORTASI TESCL, PRM VE MSTEHAKLIK

LEMLER YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Genel lkeler

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, genel salk sigortas tescil, prim ve mstehaklk ilemlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; genel salk sigortasndan yararlandrlacak kiileri, iverenleri, salk hizmeti sunucularn, gerek kiileri, her trl kamu ve zel hukuk tzel kiileri ile bunlarn tzel kiilii olmayan ubelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Kanunun 61 inci maddesi ile 107 nci maddesi hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Asgari cret: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununun 39 uncu maddesi gerei alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca Asgari cret Tespit Komisyonu aracl ile iiler iin belirlenen bir aylk brt creti,

b) Aylk: Malullk, yallk ve lm sigortalar ile vazife malull hlinde yaplan srekli demeyi,

c) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

) Bakmakla ykml olduu kii: 5510 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi ile 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1), (2) ve (7) numaral alt bentleri ile yedinci ve sekizinci fkralar dnda kalan genel salk sigortalsnn, sigortal saylmayan veya istee bal sigortal olmayan, kendi sigortall nedeniyle gelir veya aylk balanmam olan;

1) Eini,

2) 18 yan, lise ve dengi renim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayl Meslek Eitim Kanununda belirtilen aday raklk ve raklk eitimi ile iletmelerde meslek eitim grmesi hlinde 20 yan, yksek renim grmesi hlinde 25 yan doldurmam ve evli olmayan ocuklar ile yana baklmakszn bu Kanuna gre malul olduu tespit edilen evli olmayan ocuklarn,

3) Geimi genel salk sigortals tarafndan salanan, 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayl Resm Gazetede yaymlanan Genel Salk Sigortas Kapsamnda Gelir Tespiti, Tescil ve zleme Srecine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik uyarnca yaplan gelir testi sonucunda 5510 sayl Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendi ve ayn fkrann (g) bendi kapsamnda olup da aile iinde fert bana den gelir miktar asgari crete kadar olduu tespit edilen ve dier ocuklarndan salk yardm almayan ana ve babasn,

d) Fatura: Salk hizmeti sunucusu tarafndan sunulan salk hizmeti sonucunda, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu hkmleri uyarnca dzenlenen fatura, serbest meslek makbuzu, bilet, perakende sat fii ile kamu idarelerinin ilgili mevzuatna gre dzenledikleri belgeleri,

e) Gelir: kazas veya meslek hastal hlinde sigortalya veya sigortalnn lm hlinde hak sahiplerine yaplan srekli demeyi,

f) Genel Mdrlk: Sigorta Primleri Genel Mdrln,

g) Genel salk sigortals: 5510 sayl Kanunun 60 nc maddesinde saylan kiileri,

) Genel salk sigortas: Kiilerin ncelikle salklarnn korunmasn, salk riskleri ile karlamalar hlinde ise oluan harcamalarn finansmann salayan sigortay,

h) Genel salk sigortas primi: Genel salk sigortasndan yararlanabilmek iin prim deme ykmls tarafndan denecek olan ve prime esas kazan zerinden 5510 sayl Kanunda belirtilen oranlarda belirlenen tutar,

) Hizmet akdi: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayl Trk Borlar Kanununda tanmlanan hizmet akdini ve i mevzuatnda tanmlanan i szlemesini veya hizmet akdini,

i) stee bal sigorta: Kiilerin istee bal olarak prim demek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarna ve genel salk sigortasna tabi olmalarn salayan sigorta kolunu,

j) veren: 5510 sayl Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (c) bentlerine gre sigortal saylan kiileri altran gerek veya tzel kiiler ile tzel kiilii olmayan kurum ve kurulular,

k) Kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teebbsleri ile bunlarn bal idare, ortaklk, messese ve iletmeleri ve yukarda belirtilenlerin denmi sermayesinin % 50sinden fazlasna sahip olduklar ortaklk ve iletmelerden Trk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla zel kanunlarna gre personel altran dier kamu kurumlarn,

l) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununu,

m) Ksa vadeli sigorta kollar: kazas ve meslek hastal, hastalk ve analk sigortas kollarn,

n) Kurum: Sosyal Gvenlik Kurumunu,

o) Kurum salk kurulu: Kurumca yetkilendirilen salk hizmeti sunucularnn salk kurullarnca dzenlenecek raporlardaki tehis ve bu tehise dayanak tekil eden belgeleri incelemek suretiyle, alma gc kayb ve meslekte kazanma gc kayb oranlarn, erken yalanma hlini, vazifelerini yapamayacak ekilde meslekte kazanma gc kaybn ve malullk derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya di hekimlerinden oluan kurullar,

) Salk hizmeti: Genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiilere Kanunun 63 nc maddesi gerei finansman salanacak tbb rn ve hizmetleri,

p) Salk hizmeti sunucusu: Salk hizmetini sunan ve/veya reten; gerek kiiler ile kamu ve zel hukuk tzel kiilerini ve bunlarn tzel kiilii olmayan ubelerini,

r) Sigortal: Ksa ve/veya uzun vadeli sigorta kollar bakmndan adna prim denmesi gereken veya kendi adna prim demesi gereken kiiyi,

s) Sosyal sigortalar: Kanunda tanmlanan ksa ve uzun vadeli sigorta kollarn,

) Tbben bakasnn bakmna muhta kiiler: 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayl Resm Gazetede yaymlanan zrllk lt, Snflandrlmas ve zrllere Verilecek Salk Kurulu Raporlar Hakknda Ynetmelik kapsamnda, yetkilendirilmi zrl salk kurulu raporu vermeye yetkili salk kurulularnca, ar zrl olduu zrl salk kurulu raporu ile belgelendirilen kiileri,

t) Uluslararas koruma bavurusu veya stats sahibi ve vatansz kii: ileri Bakanl tarafndan bavuru sahibi, mlteci, ikincil koruma veya artl mlteci stats sahibi veya vatansz olarak tannan kiileri,

u) Uluslararas sosyal gvenlik szlemeleri: lkemizin taraf olduu sosyal gvenlik szlemelerini,

) Uzun vadeli sigorta kollar: Malullk, yallk ve lm sigortas kollarn,

v) cret: Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (c) bentleri kapsamnda sigortal saylanlara saatlik, gnlk, haftalk, aylk veya yllk olarak para ile denen ve sreklilik nitelii tayan brt tutar,

y) Vazife malull: Kanunun 47 nci maddesinde tarif edilen vazife ve/veya harp malull hllerini,

z) Yerleim yeri: Belediye/bykehir belediye mcavir alann,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 5 (1) Kanunun 60 nc maddesinde saylan kiilerin, talebe istinaden genel salk sigortals olacaklar hkm altna alnanlar hari olmak zere, genel salk sigortals olmas zorunludur. Genel salk sigortas hak ve ykmllklerini ortadan kaldrmak, azaltmak veya bakasna devretmek iin szlemelere konulan hkmler geersizdir.

(2) Genel salk sigortas kapsamnda finansman salanan salk hizmetleri ile yol gideri, gndelik ve refakati haklarndan, genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiiler yararlandrlr.

(3) Genel salk sigortas kapsamnda finansman salanan salk hizmetleri ile yol gideri, gndelik ve refakati haklarndan yararlanmak, genel salk sigortals ve bakmakla ykml olduu kiiler iin bir hak, bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslara gre bu hizmet ve haklarn finansmannn salanmas Kurum iin bir ykmllktr. Genel salk sigortas kapsamnda finansman salanan salk hizmetleri ile yol gideri, gndelik ve refakati haklarnda, kiilerden alnan primlerin tutarna gre herhangi bir farkllatrma yaplamaz.

(4) Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde saylanlar iin dzenlenecek istirahat raporlarnda 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sosyal Sigorta lemleri Ynetmelii hkmleri, Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde saylanlar iin dzenlenecek istirahat raporlarnda ise, 23/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 105 inci maddesi ve 22/8/2011 tarihli ve 2226 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayl Resm Gazetede yaymlanan Devlet Memurlarna Verilecek Hastalk Raporlar ile Hastalk ve Refakat znine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

KNC BLM

Kapsamdaki Kiiler, Tescil ve Sona Erme

Genel salk sigortals saylanlar

MADDE 6 (1) Kanunun 60 nc maddesinin ilgili fkralarnda belirtilen kiiler, genel salk sigortals saylr. Kanunun baka maddeleri ile dier kanunlar gereince genel salk sigortals olaca belirtilenler 60 nc maddenin atf yaplan ilgili fkralar kapsamnda genel salk sigortals saylrlar.

(2) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi dnda dier fkra ya da bentlere gre genel salk sigortals veya Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (10) numaral bendi kapsamnda genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii kapsamnda olmayanlar, Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi kapsamnda genel salk sigortals saylrlar.

(3) Kamu idaresine ait iyerlerinde altrlan sigortallardan i szlemesi askda kalanlar, i szlemesinin askda kald sre iinde genel salk sigortals saylrlar.

(4) Kanunun geici 13 nc maddesine gre 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 21 inci maddesi kapsamnda i kayb tazminat alanlar, genel salk sigortals saylrlar.

(5) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (e) bentlerinde saylanlardan genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii kapsamnda olmayanlar genel salk sigortals saylr. Ayrca, bu kapsamda saylanlardan genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii kapsamnda olduklar halde eitli nedenlerle salk mstehakl onay verilemeyen kiiler hakknda da bu bent hkmleri uygulanr.

(6) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendinde saylanlar genel salk sigortals saylrlar.

(7) Kanunun 37 nci maddesi gereince evlenme denei alan kz ocuklarndan; gelir/aylklarnn kesildii tarihten itibaren iki yllk sre iinde elerinden boanan, dul kalan veya yeniden hak sahibi olanlar, iki yllk srenin sonuna kadar Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi kapsamnda genel salk sigortals saylrlar.

(8) Kanunun 6 nc maddesinin birinci fkrasnn; (a), (b), (c), (f), (g), (k) ve (m) bentlerinde saylanlar genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii deil iseler bu maddenin birinci fkrasna gre genel salk sigortals saylrlar. Ayrca, Kanunun 6 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendine gre kamu idareleri ve Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamnda alanlar hari olmak zere, tarm veya orman ilerinde hizmet akdiyle sreksiz ilerde alanlar ile tarmda kendi adna ve hesabna bamsz alanlardan; tarmsal faaliyette bulunan ve yllk tarmsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilikin masraflar dldkten sonra kalan tutarn aylk ortalamasnn, Kanunun geici 16 nc maddesi hkm gz nnde bulundurularak prime esas gnlk kazan alt snrnn otuz katndan az olduunu belgeleyenler ile tarmda kendi adna ve hesabna bamsz alanlardan 65 yan dolduran ve sigortallklarnn durdurulmas ynnde talepte bulunanlar genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii deil iseler bu maddenin birinci fkrasna gre genel salk sigortals saylrlar.

(9) Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn;

a) (a) bendi kapsamndaki sigortallarn 4857 sayl Kanunun 56 nc ve 74 nc maddeleri ile dier i kanunlarnda cretsiz izinli saylan sreler haricinde ayrca bir takvim yl ierisinde toplam bir ay amayan ve iverenlerince belgelendirilen cretsiz izin srelerinde,

b) (c) bendi kapsamnda; Kanunun geici 4 nc maddesine gre sigortal olanlarn herhangi bir sre art aranmakszn aylksz izinli olduklar srelerde, ilk defa Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda saylanlardan ise ilgili kanunlar gereince aylksz izine ayrlanlarn en fazla bir yllk aylksz izin srelerinde,

c) (c) bendi kapsamnda askerlik grevi nedeniyle kurumlarndan aylksz izinli saylanlardan bakmakla ykml olduu kiisi bulunanlarn, yedek subay okulu rencilik sreleri de dahil olmak zere aylksz izinli olduklar srelerde,

genel salk sigortallklar devam eder.

(10) Genel salk sigortals olmamakla beraber, lkemizin taraf olduu sosyal gvenlik szleme hkmleri gereince, akit lkelerden salk yardm hakkn kazanm sigortallar, gelir ve aylk sahipleri ile bunlarn bakmakla ykml olduklar aile bireyleri, Trkiyede geici veya daimi olarak bulunduklar srada genel salk sigortals gibi akit lke adna salk yardmlarndan yararlanma hakkna sahiptirler.

(11) Genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kiiler, talep etmeleri ve gelir testine bavurmalar halinde bu artlarn birlikte gerekletii tarih itibaryla Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi veya (g) bendi kapsamnda genel salk sigortals saylrlar.

(12) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayl Trk Vatandal Kanununun 28 inci maddesine gre kma izni almak suretiyle Trk vatandalndan kanlar bir yllk kesintisiz ikamet etme izni aranmakszn talepleri halinde Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi kapsamnda genel salk sigortals saylrlar.

(13) 18 yandan kk evli kiiler, 8/12/2001 tarihli ve 4721 sayl Medeni Kanuna gre reit saylacaklarndan Kanunda yer alan 18 ya alt ocuklara ilikin hkmler bunlar iin uygulanmaz. Bu kiiler, 60 nc maddenin durumlarna uygun dier hkmleri kapsamnda genel salk sigortals saylrlar.

(14) 18 yandan kk olmakla birlikte;

a) Anne veya babasnn adres bilgileri bulunamamas gibi nedenlerle genel salk sigortas tescil ilemleri yaplamayanlar,

b) Genel salk sigortals olmayan ve ana ve/veya babas olmasna karn genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii statsnde olmayanlar,

60 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendi kapsamnda genel salk sigortals saylrlar.

(15) Kanunun 45 inci maddesinin birinci fkras kapsamnda saylan kiiler, genel salk sigortals saylrlar.

(16) 5335 sayl Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fkras kapsamndaki kurum ve kurulularda Ynetim Kurulu yeliine seilen veya atananlardan 5510 sayl Kanunun 9 uncu maddesi ve 5434 sayl T.C. Emekli Sand Kanununun 40 nc maddesi hkm gereince 65 yan doldurmalar sebebiyle sigortal saylmayanlar ile 65 yan doldurduklar tarihi takip eden ayba itibaryla sigortallklar sona erenler, ynetim kurulunda grev yaptklar kamu idarelerince genel salk sigortas primleri denmek suretiyle Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi zerinden genel salk sigortals saylrlar.

(17) 5434 sayl Kanunun mlga 12 nci maddesinin (II) iaretli fkrasnn son paragraf, mlga ek 76, mlga geici 192 ve mlga geici 218 inci maddeleri uyarnca Kurumumuzla ilgisi kurulan ve 5510 sayl Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda sigortal olan itirakiler genel salk sigortals saylrlar.

(18) Kanunun 18 inci maddesine gre geici i gremezlik denei alnan srelerde genel salk sigortals saylrlar.

Genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kiiler ve bildirimleri

MADDE 7 (1) Genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii, Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (10) numaral bendinde tanmlanmtr. Bu Ynetmelikte belirtilen istisnalar hari olmak zere bakmakla ykml olunan e ve ocuklar, bakmakla ykml olunan kii sfatn kazandklar tarihten itibaren bu statde deerlendirilirler.

(2) Ana ve babas boanm ocuklarn, genel salk sigortas kapsamndaki haklar, mahkeme karar ile velayet hakk verilmi olan genel salk sigortals, ana ya da baba zerinden salanr. Velayet hakk verilmeyen kiinin zerinden de salk hizmeti ile yol gideri, gndelik ve refakati haklar salanabilir. Bu durum, ocuun salk hizmeti ve yol gideri, gndelik ve refakati haklarndan yararlandrlaca ana ya da baba tarafndan Kuruma verilecek bir dileke ile belgelenir.

(3) Genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kiilerin Kurumca tespit edilmesi esastr. Kurum bu amala, bakmakla ykml olunan kiilerin bu sfatlarna esas bilgilerini, salayaca elektronik alt yaps ile veya dier yntemlerle kamu idarelerinden, iverenlerden ve bu Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendine tabi sigortallardan isteme yetkisine sahiptir. Bakmakla ykml olunan kiilerin Kurumca tespit edilememesi hlinde, gerekli bildirimlerin ilgililerce yaplmas istenebilir.

(4) Kurum, genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu; einin, 18 yan doldurmu ocuklarnn, ana ve babasnn salk hizmetlerinden ve yol gideri, gndelik ve refakati haklarndan yararlanma hakknn devam edip etmediini ncelikle elektronik ortamda periyodik olarak kontrol eder. Bunun mmkn olmamas hlinde gerekli belgeleri kiilerden isteyerek kontrol yapar.

(5) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) ve (g) bentlerinin uygulanmasnda evli olanlar iin elerden hangisinin genel salk sigortals, hangisinin bakmakla ykml olunan kii olaca kendi tercihlerine gre belirlenir. Tercih bildiriminde bulunmayanlarn durumlar ise Kurumca belirlenir.

Genel salk sigortals ve bakmakla ykml olunan kii saylmayanlar

MADDE 8 (1) Aada saylanlar;

a) Kanunun 6 nc maddesinin birinci fkrasnn;

1) (d) bendi gereince Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendine gre sigortallklar devam edenler hari olmak zere askerlik hizmetlerini er ve erba olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu rencileri,

2) (e) bendi gereince yabanc bir lkede kurulu herhangi bir kurulu tarafndan ve o kurulu adna ve hesabna Trkiye'ye bir i iin gnderilen ve yabanc lkede sosyal sigortaya tabi olduunu belgeleyen kiiler ile Trkiye'de kendi adna ve hesabna bamsz alanlardan, yurt dnda ikamet eden ve o lke sosyal gvenlik mevzuatna tabi olanlar,

3) (l) bendi gereince kamu idarelerinin d temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliin bulunduu lkede srekli ikamet izni veya bu devletin vatandaln da haiz bulunan Trk uyruklu szlemeli personelden, bulunduu lkenin sosyal gvenlik kurumunda sigortal olduunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin d temsilciliklerinde istihdam edilen szlemeli personelin uluslararas sosyal gvenlik szlemeleri erevesinde ve temsilciliin bulunduu lkenin ilgili mevzuatnn zorunlu kld hllerde, iverenleri tarafndan bulunulan lkede sosyal sigorta kapsamnda sigortal yaplanlar,

b) Ceza infaz kurumlar ile tutukevleri bnyesinde bulunan hkml ve tutuklular,

c) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi kapsamndaki mtekabiliyet esas da dikkate alnmak artyla oturma izni alm yabanc lke vatandalarndan yabanc bir lke mevzuat kapsamnda sigortal olmayan ve Kanunun 4 nc maddesi kapsamnda sigortal saylmayan kiilerden, Trkiyede bir yldan ksa sreyle yerleik olanlar,

) Sosyal gvenlik szlemesi hkmleri sakl kalmak kaydyla, Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi kapsamnda olup, mlga 30/5/1978 tarihli ve 2147 sayl Yurt Dnda alan Trk Vatandalarnn, Yurt Dnda alma Srelerinin Sosyal Gvenlikleri Bakmndan Deerlendirilmesi Hakknda Kanuna ve 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayl Yurt dnda Bulunan Trk Vatandalarnn Yurt dnda Geen Srelerinin Sosyal Gvenlikleri Bakmndan Deerlendirilmesi Hakknda Kanuna gre borlanarak aylk balanan kiilerden Trkiyede ikamet etmeyenler,

d) stee bal sigortal olan yabanc lke vatandalarndan Trkiyede yerleik olma hli bir yl doldurmayanlar,

e) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi kapsamnda sigortallklar devam edenler hari olmak zere lkemiz ile sosyal gvenlik szlemesi imzalanmam lkelerde alan ve alt lkede salk hizmetlerinden yararlanma hakk bulunanlar

genel salk sigortals saylmazlar.

(2) Hak sahibi olarak gelir ve aylk balananlarn e, ocuk, ana ve babas genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii olarak saylmaz.

(3) 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayl Trkiye Byk Millet Meclisi yelerinin denek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun 4 nc maddesi ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayl Anayasa Mahkemesinin Kuruluu ve Yarglama Usul Hakknda Kanunun 71 inci maddesi kapsamna girenler genel salk sigortals saylmazlar.

(4) Uluslararas sosyal gvenlik szleme hkmleri sakl kalmak kaydyla Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (10) numaral alt bendine ya da Kanunun geici 12 nci maddesine gre genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kiilerden yurt dnda renim grenler hari olmak zere, yurt dnda ikamet edenler, bakmakla ykml olunan kii olarak saylmazlar.

Genel salk sigortallnn balangc, bildirimi ve tescili

MADDE 9 (1) Kanunun;

a) 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri kapsamnda genel salk sigortals saylanlar, sigortal veya istee bal sigortal olarak tescil edildikleri tarihten itibaren ayrca bir bildirime gerek olmakszn genel salk sigortals saylrlar. Bu bentler kapsamndaki kiilerin bildirimi, tescili ve dier ilemler ile genel salk sigortas kaytlarnn tutulmas ve dzeltilmesinde Sosyal Sigorta lemleri Ynetmeliinin ilgili hkmleri uygulanr.

b) 4 nc maddesinin birinci fkrasnda saylmamakla birlikte Kanun uyarnca 4 nc maddenin birinci fkras kapsamnda sigortal saylaca belirtilenler hakknda da bu fkrann (a) bendi hkmleri uygulanr.

c) 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (e) bentleri kapsamnda saylanlardan genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii olup, bu niteliklerini sonradan kaybedenlerin genel salk sigortallklar, genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii kapsamnda salk hizmetlerinden yararlanma haklarnn sona erdii tarihten itibaren balar. Durum deiikliine ait bildirimler, Sosyal Sigorta lemleri Ynetmeliinde belirtilen ykmllerce gerekletirilir.

(2) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn;

a) (c) bendinin; (4), (5), (6), (8), (9) ve (10) numaral alt bentlerinde saylanlar, ayla hak kazandklar,

b) (f) bendinde saylanlar, gelir veya aylk almaya hak kazandklar,

tarihten itibaren ayrca bir bildirime gerek olmakszn genel salk sigortals saylrlar.

(3) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendinde saylanlar bu kapsama girdikleri tarihten, (g) bendinde saylanlar ise dier fkra ya da bentlere gre genel salk sigortals olmadklar veya dier fkra ya da bentlere gre genel salk sigortasndan yararlanma haklarnn sona erdii tarihten itibaren bu bent kapsamnda genel salk sigortals saylrlar. Bu kapsamda saylanlardan gelir testine bavuranlarn genel salk sigortas tescil ilemleri, gelir testi sonucuna gre 60 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendi veya (g) bendi kapsamnda gncellenir. Tescil usul ve esaslar, 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayl Resm Gazetede yaymlanan Genel Salk Sigortas Kapsamnda Gelir Tespiti, Tescil ve zleme Srecine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmleri de dikkate alnarak Kurumca belirlenir.

(4) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin;

a) (2) numaral alt bendinde saylanlarn genel salk sigortallklar, uluslararas koruma bavurusu veya stats sahibi ve vatansz olarak tanndklar tarihten itibaren balar ve bu tarih ileri Bakanl,

b) (3) numaral alt bendinde saylanlarn genel salk sigortallklar, ayla hak kazandklar tarihten itibaren balar ve bu tarih Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl,

c) (7) numaral alt bendinde saylanlarn genel salk sigortallklar korunma, bakm ve rehabilitasyon hizmetlerinden cretsiz yararlanmaya baladklar tarihten itibaren balar ve bu tarih Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl,

) (9) numaral alt bendinde saylan 18/3/1924 tarihli ve 442 sayl Ky Kanununun 74 nc maddesinin ikinci fkrasna gre grevlendirilen ky korucular ile geici ky korucularnn genel salk sigortallklar, greve baladklar tarih itibaryla balar ve bu tarih grevlendirmelerini ileri Bakanlnn onayna sunan valilik,

tarafndan bir ay iinde Kuruma bildirilerek tescil edilirler.

(5) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn;

a) (d) bendinde saylan mtekabiliyet esas da dikkate alnmak artyla oturma izni alm yabanc lke vatandalarndan, yabanc bir lke mevzuat kapsamnda sigortal olmayan ve baka bir lke mevzuat kapsamndaki salk sigortallklar sebebiyle Trkiye'de salk hizmetlerinden yararlanma hakk bulunmayan kiilerin, Trkiye'deki yerleim sresinin kesintisiz bir yl getii tarihten sonra talepte bulunmalar hlinde talep tarihini takip eden gnden itibaren genel salk sigortallklar balatlr. Ayrca, 12/6/2009 tarihli ve 5901 sayl Kanunun 28 inci maddesine gre kma izni almak suretiyle Trk vatandalndan kanlarn bir yllk kesintisiz ikamet etme izni aranmakszn Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi kapsamnda talep tarihini takip eden gn itibaryla genel salk sigortall balatlr.

b) (e) bendinde saylanlarn genel salk sigortall isizlik ve ilgili kanunlar gereince ksa alma deneinden yararlanmaya baladklar tarihten balar. Bu kiiler, Trkiye Kurumu tarafndan isizlik veya ksa alma deneinin baland tarihten itibaren bir ay iinde Kuruma bildirilir.

(6) 18 yandan kk ocuun ana ve babas lm, ana ve babasnn gaiplik ilemine balanlm veya gaipliine karar verilmi ise bu kiilerin varsa kanun temsilcisi, yoksa yaknlar tarafndan Kuruma bavurmalar veya Kurumca bu durumun tespiti hlinde Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (7) numaral alt bendi kapsamna girdikleri tarih itibaryla genel salk sigortall balatlr.

(7) Yeni doan ocuk, ana ya da babasnn Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendi kapsamnda tescili olmas halinde gelir testi yaplmasna gerek olmakszn Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendi kapsamnda tescil edilir.

(8) Kanunun 60 nc maddesinin yedinci fkras kapsamnda genel salk sigortals olmay talep edenlerin, talep tarihini takip eden gnden itibaren genel salk sigortall balatlr ve renimleri sresince genel salk sigortallklar devam eder. Bu rencilerin genel salk sigortas tescil ilemleri, yabanc uyruklu renciyi getiren kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kurulular ile Kurum arasnda yaplacak protokoller erevesinde yrtlebilir. Ayrca, bu rencilerden gerek 18 ya alt gerekse dier rencilerin tescil ilemlerine ilikin talepler veli/vasi ya da Trkiyeye getiren kurum/kurulularca yerine getirilebilir.

(9) Kanunun 60 nc maddesinin sekizinci fkras kapsamnda saylanlar, staj yapmaya baladklar tarihten itibaren Trkiye Barolar Birlii tarafndan bir ay iinde Kuruma bildirilir.

(10) Kanunun 60 nc maddesinin dokuzuncu fkras kapsamnda saylanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl tarafndan Kuruma bildirilir. Bu kiilerin Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendi kapsamndaki genel salk sigortas tescilleri, koruyucu tedbir karar verildii ya da salk yardmlarndan yararlanma haklarnn sona erdii tarih itibaryla yaplr.

(11) Kanunun 60 nc maddesinin onuncu fkras kapsamnda saylanlar, bir ay iinde Adalet Bakanl tarafndan Kuruma bildirilir ve eitime baladklar tarihten itibaren genel salk sigortals saylrlar.

(12) Bu Ynetmeliin 6 nc maddesinin on yedinci fkrasnda saylan istee bal itirakiler, istee bal itirakiliklerinin balad tarihi izleyen ayba itibaryla genel salk sigortals saylrlar.

(13) Kurumca genel salk sigortallar ile bunlarn bakmakla ykml olduu kiilerin tescil, prim deme ve salk hizmetlerine ilikin her trl bilgileri Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras ile kayt edilir. Yabanc uyruklular iin ileri Bakanlnca verilen kimlik numaras kullanlr.

(14) Genel salk sigortallarnn bildirimlerinde uygulanacak yntemler Kurumca belirlenir. Bildirimlerin sresi iinde yaplmamas halinde ilgililer hakknda Kanunun 102 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine gre idar para cezas uygulanr.

(15) Genel salk sigortallar ile ilgili Kurum dndan alnan veya Kurumca dzenlenen kt ortamndaki belgelerden gerekli grlenlerin muhafazas ve bu belgelere eriimi salamak zere elektronik ariv oluturulur. Bunlara Kurumca belirlenen usullerle birer numara verilir.

Genel salk sigortallnn ve bakmakla ykml olduu kii statsnn sona ermesi

MADDE 10 (1) Genel salk sigortall; sosyal gvenlik szlemesi hkmleri sakl kalmak artyla Kanunun 60 nc maddesi kapsamndaki kiilerin yerleim yerinin Trkiye dna tand tarihte sona erer. Ancak, Kanun kapsamnda prim deme ykmll devam edenler ile Kanuna ve dier kanunlara gre gelir ve aylk alanlardan ikametghn yurt dna tayanlarn gelir ve aylk alma haklar devam ettii srece yurt iinde ikamet eden genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kiilerin bu statleri devam eder.

(2) Kurumdan ilgili kanunlar gerei gelir/aylk alanlarn lm halinde bakmakla ykml olduu kiilerin bu sfatlar, lm tarihini takip eden ay sonuna kadar devam eder. Zorunlu sigortallarn lm halinde ise bakmakla ykml olduu kiiler hakknda bu Ynetmeliin 16 nc maddesinin dokuzuncu fkrasna gre ilem yaplr.

(3) Lise ve dengi renim grmesi sebebiyle genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii sfatyla salk hizmetinden yararlandrlan ocuklar, 20 yan dolduracaklar tarihi amamak kaydyla bu renimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gn sreyle ayn kapsamda salk hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceklerinden bu kiilerin bakmakla ykml olunan kii sfatlar 120 gnden sonra sona erer.

(4) Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamndaki sigortallarn 4857 sayl Kanununun 56 nc ve 74 nc maddeleri ile dier i kanunlarnda cretsiz izin saylan sreler haricinde ayrca bir takvim yl ierisinde toplam bir ay aanlarn bu bent kapsamndaki sigortallklar bir ayn sonunda sona erer.

(5) Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamndaki sigortallardan aylksz izine ayrlanlarn genel salk sigortas, bu Ynetmeliin 6 nc maddesinin dokuzuncu fkrasnn (b) ve (c) bentlerinde tanmlanan genel salk sigortallnn devam ettii aylksz izin srelerinin bitiminde sona erer.

(6) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn;

a) (c) bendinin (1) numaral alt bendine tabi sigortalnn aile iindeki gelirinin asgari cretin te birinden fazla olduu, genel salk sigortals olmayan ve ana ve/veya babas olmasna karn genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii statsnde olmayan 18 ya alt kiilerin ise genel salk sigortals ya da bakmakla ykml olunan kii kapsamna girmeleri halinde bu kapsama girdikleri tarihten,

b) (c) bendinin (2) numaral alt bendine tabi olan uluslararas koruma bavurusu veya stats sahibi ve vatansz olarak tannan kiilerin bu statsn kaybettikleri tarihten,

c) (c) bendinin (3), (4), (5), (6), (8) ve (10) numaral alt bentlerinde saylanlar ile (9) numaral alt bendinde saylanlardan 442 sayl Kanunun ek 16 nc maddesine gre aylk alan kiilerin aylk alma haklarn kaybettikleri tarihten,

) (c) bendinin (7) numaral alt bendine gre korunma, bakm ve rehabilitasyon hizmetlerinden cretsiz yararlanma hakknn kaybedildii tarihten,

d) (c) bendinin (9) numaral alt bendinde saylanlardan 442 sayl Kanunun 74 nc maddesinin ikinci fkrasna gre grevlendirilenlerin geici ky koruculuu grevinin sona erdii tarihten,

e) (d) bendinde saylanlarn oturma izinlerinin sona erdii, yabanc bir lke mevzuat kapsamnda sigortal olduu veya baka bir kapsamda genel salk sigortals sayldklar ya da genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii sayldklar tarihten,

f) (e) bendinde saylanlarn isizlik denei ve ksa alma deneinin kesildii tarihten,

g) (f) bendinde belirtilen gelir ve aylk alanlarn gelir ve aylk alma haklarn kaybettikleri tarihten,

) (g) bendinde saylanlarn ayn fkrann dier bentleri ya da ayn maddenin dier fkralar kapsamna girdikleri, baka lke mevzuat kapsamnda salk yardmlarndan yararlanmaya hak kazandklar veya Kanuna gre genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii sayldklar; yurt dnda yaadn/renim grdn beyan edenlerin ise yerleim yeri adresini Adres Kayt Sisteminde yurt d olarak beyan ettikleri veya renim srelerini gsteren belgelerdeki tarihler esas alnarak yerleim yerlerini yurt dna tadklar veya yurt dnda renim grmeye baladklar tarihten,

itibaren tabi olduklar bent kapsamndaki genel salk sigortallklar sona erer.

(7) Kanunun 60 nc maddesi kapsamnda genel salk sigortals saylan kiilerden;

a) Tutuklu ve hkml olanlarn genel salk sigortall sona erer. Ancak, Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi veya istee bal sigorta kapsamnda sigortall devam edenler ile 60 nc maddede saylan gelir/aylk/denek almaya devam edenlerden tutuklu/hkml olanlar ve Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendine tabi olanlardan tutuklu olmas nedeniyle Kanunun 45 inci maddesinin birinci fkras kapsamnda saylanlarn bakmakla ykml olduu kiilerinin bu sfatlar devam eder. Tutuklu ve hkml olanlardan Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri kapsamnda olup sigortall sona erenlerin bakmakla ykml olduu kiiler iin bu Ynetmeliin 16 nc maddesinin dokuzuncu fkrasna gre ilem yaplr.

b) Askerliini er ve erba olarak yapanlarn genel salk sigortall sona erer. Ancak Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi veya istee bal sigorta kapsamnda sigortall devam edenler, 60 nc maddede saylan gelir/aylk/denek almaya devam edenler ve Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendine tabi olanlardan askerlik grevi nedeniyle aylksz izinli saylanlarn yedek subay okulu rencilik sreleri de dahil olmak zere bu srelerde bakmakla ykml olduu kiilerin bu sfatlar devam eder. Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri kapsamndaki sigortallardan askerlik nedeniyle sigortallklar sona erenlerin bakmakla ykml olduu kiiler hakknda bu Ynetmeliin 16 nc maddesinin dokuzuncu fkrasna gre ilem yaplr.

(8) 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 21 inci maddesi kapsamnda i kayb tazminat alanlarn i kayb tazminat demesinin bittii tarihten itibaren tabi olduklar bent kapsamndaki genel salk sigortallklar sona erer.

(9) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (e) bentleri kapsamnda saylanlardan;

a) 3308 sayl Meslek Eitim Kanununda belirtilen aday rak, rak olarak meslek eitim gren rencilerden genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii durumunda olmayanlarn genel salk sigortall; meslek eitiminin sona erdii,

b) Meslek liselerinde okumakta iken veya yksekrenimleri srasnda staja tabi tutulan rencilerden genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii durumunda olmayanlarn genel salk sigortall; stajn sona erdii,

c) 6/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 46 nc maddesine tabi olarak ksmi zamanl altrlan rencilerden aylk prime esas kazan tutar, 82 nci maddeye gre belirlenen gnlk prime esas kazan alt snrnn otuz katndan fazla olmayanlardan genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii durumunda olmayanlarn, ksmi zamanl almasnn sona erdii,

) Trkiye Kurumu tarafndan dzenlenen meslek edindirme, gelitirme ve deitirme eitimine katlan kursiyerlerden genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii durumunda olmayanlarn genel salk sigortall kursun sona erdii,

tarih itibaryla sonlandrlr. Ayrca bu kiilerin genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii olduklar veya baka bir kapsamda genel salk sigortals sayldklar tarihten itibaren bu bentler kapsamndaki genel salk sigortallklar sona erer. Ancak genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii olmakla birlikte herhangi bir nedenle salk mstehaklk onay alamamas sonucu bu kapsamda genel salk sigortals saylm olan kiilerin sigortallklar, meslek eitiminin/stajn/ksmi zamanl almasnn/kursun sona erdii veya baka bir kapsamda genel salk sigortals sayldklar tarihten itibaren sona erer.

(10) Kanunun 60 nc maddesinin yedinci fkras kapsamnda saylan yabanc uyruklu rencilerin genel salk sigortallklar; renimlerinin sona erdii, genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii veya baka bir kapsamda genel salk sigortals sayldklar tarihten itibaren sona erer.

(11) Kanunun 60 nc maddesinin sekizinci fkras gerei genel salk sigortals saylan, 7/4/1969 tarihli ve 1136 sayl Avukatlk Kanunu uyarnca avukatlk staj yapmakta olanlarn bu fkra kapsamndaki genel salk sigortallklar; staj sresinin sona erdii, baka bir kapsamda genel salk sigortals sayldklar veya bakmakla ykml olunan kii kapsamna girdikleri tarihten itibaren sona erer.

(12) Kanunun 60 nc maddesinin dokuzuncu fkras kapsamnda saylanlarn Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendi kapsamndaki genel salk sigortallklar, koruyucu tedbir kararnn kaldrld, koruyucu tedbirin sona erdii, baka bir kapsamda genel salk sigortals veya bakmakla ykml olunan kii olduklar tarihten itibaren sona erer.

(13) Kanunun 60 nc maddesinin onuncu fkras kapsamnda saylanlarn genel salk sigortallklar, eitimlerinin sona erdii tarih itibaryla sona erer.

(14) Kanunun yrrlk tarihinden sonra durum deiiklii meydana gelmesi sonucu genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii kapsamndan kmas nedeniyle Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi kapsamnda genel salk sigortals olarak tescil edilen kz ocuklarndan; 25/2/2011 tarihinden itibaren tekrar ilgili kanunlarna gre genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii saylanlarn bu bent kapsamndaki genel salk sigortallklar yeniden bakmakla ykml olunan kii kapsamna alndklar tarih itibaryla sona erer.

Genel salk sigortallk hllerinin deimesi, birlemesi veya akmas

MADDE 11 (1) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) veya (b) bentleri kapsamnda genel salk sigortals iken ayn zamanda (c) bendinin (2) numaral alt bendi, (d) bendi veya ayn maddenin yedinci, dokuzuncu ve onuncu fkras kapsamna girmeleri halinde (a) veya (b) bentleri kapsamnda; (c) bendinin (10) numaral alt bendi kapsamna girmeleri halinde ise bu bent kapsamnda genel salk sigortals saylrlar.

(2) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (4), (5), (6) ve (8) numaral alt bentleri kapsamnda genel salk sigortals iken ayn maddenin birinci fkrasnn (a), (b) ve (e) bentleri, (c) bendinin (7) ve (10) numaral alt bentleri ile dokuzuncu ve onuncu fkralar kapsamna girmeleri halinde; Kanunun prim deme hkmleri sakl kalmak kaydyla (c) bendinin (4), (5), (6) ve (8) numaral alt bentleri kapsamnda genel salk sigortals saylrlar.

(3) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (2) numaral alt bendi kapsamnda genel salk sigortals iken ayn zamanda yedinci fkras kapsamna girmeleri halinde (c) bendinin (2) numaral alt bendi kapsamnda genel salk sigortals saylrlar.

(4) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (7) numaral alt bendi kapsamnda genel salk sigortals iken ayn zamanda (c) bendinin (2), (3), (9) ve (10) numaral alt bentleri, gelir almalarna bal olarak (f) bendi ile sekizinci veya onuncu fkras kapsamna girmeleri halinde, Kanunun prim deme hkmleri sakl kalmak kaydyla (c) bendinin (7) numaral alt bendi kapsamnda genel salk sigortals saylrlar.

(5) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri, (c) bendinin (7), (9) ve (10) numaral alt bentleri ile aylk almasna bal olarak (f) bendi kapsamnda genel salk sigortals saylanlar dnda anlan maddenin dier fkra ve bentlerine gre genel salk sigortals iken ayn maddenin birinci fkrasnn (c) bendinin (9) numaral alt bendi kapsamna girmeleri halinde Kanunun prim deme hkmleri sakl kalmak kaydyla (c) bendinin (9) numaral alt bendi kapsamnda genel salk sigortals saylrlar.

(6) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendine gre;

a) Gelir almalarna bal olarak genel salk sigortals iken ayn maddenin dier fkra veya bentleri kapsamna girmeleri halinde (f) bendi dndaki bent,

b) Aylk almasna bal olarak genel salk sigortals iken ayn maddenin dier fkra ve bentleri kapsamna girmeleri halinde (f) bendi, ancak (c) bendinin (4), (5), (6) ve (8) numaral alt bentleri kapsamna girmeleri halinde ise bu bentler kapsamnda,

c) Kendi almalarndan dolay gelir/aylk almalarna bal olarak genel salk sigortals iken ayn fkrann (f) bendi kapsamnda hak sahibi olarak gelir/aylk almas halinde, kendi almalarndan dolay alm olduklar gelir/aylklar zerinden

genel salk sigortals saylrlar.

(7) 4857 sayl Kanunun 13 ve 14 nc maddelerine gre ksmi sreli veya ar zerine alanlar ile Kanuna gre ev hizmetlerinde ay iinde 30 gnden az alanlar 60 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda genel salk sigortals saylrlar.

(8) Genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii iken talepleri zerine Kanunun 60 nc maddesinin durumuna uyan fkra veya bentlerine gre genel salk sigortals saylanlarn, bakmakla ykml olunan kii olarak salk yardmlarndan yararlanma haklarn yeniden kazanmalar ve talep etmeleri halinde, genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii saylrlar.

(9) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendi ile (d) ve (g) bentlerine gre genel salk sigortals iken ayn zamanda Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (10) numaral bendi kapsamnda bakmakla ykml olunan kii olmalar halinde istisnai dzenlemeler sakl kalmak kaydyla genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii saylrlar. Kanunun 60 nc maddesinin anlan bent ve fkralar dndaki dier fkra ve bentlerine gre genel salk sigortals iken ayn zamanda bakmakla ykml olunan kii olmalar halinde ise yine istisnai dzenlemeler sakl kalmak kaydyla genel salk sigortals saylrlar.

(10) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) ve (g) bentleri dndaki dier fkra ve bentleri gerei elerin her ikisi iin de genel salk sigortallk artlarnn olumas halinde, her ikisi de ayr ayr genel salk sigortals saylrlar.

(11) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi kapsamnda genel salk sigortals iken ayn fkrann (c) bendinin (3) numaral alt bendi ile ayn maddenin dokuzuncu fkras kapsamna girmeleri halinde birinci fkrann (e) bendi kapsamnda; ayn fkrann (c) bendinin (10) numaral alt bendi kapsamna girmeleri halinde ise Kanunun prim deme hkmleri sakl kalmak kaydyla (c) bendinin (10) numaral alt bendi kapsamnda genel salk sigortals saylrlar.

(12) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi kapsamnda genel salk sigortals iken ayn maddenin onuncu fkras kapsamna girmeleri halinde onuncu fkra kapsamnda genel salk sigortals saylrlar.

(13) Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortal olmakla birlikte;

a) Kanunlar gerei gelir ve aylk alma haklar devam edenler,

b) Kanunun 5 inci maddesi kapsamndaki sigortallar,

c) Ay iinde birden fazla iyerinde alp toplam alma sresini 30 gne tamamlayanlar,

) Kamu idarelerinde 657 sayl Kanunun 4 nc maddesinin (B) ve (C) bentlerine tabi alanlar,

d) 4857 sayl Kanuna tabi almakla birlikte 506 sayl Kanunun geici 20 nci maddesine tabi sandklarda alanlar ise sandklar Kuruma devredilinceye kadar,

e) 18 yandan kk ocuklar

hakknda, Kanunun 88 inci maddesinin drdnc fkras uygulanmayacaktr. Bu kiilerin genel salk sigortallk sfatlar tabi olduklar stat zerinden deerlendirilirler.

(14) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinde saylanlarn baka bir kapsamda genel salk sigortals ya da genel salk sigortalsnn bakmakla ykml olduu kii sayldklar tarihten bir gn ncesi itibaryla 60 nc maddenin birinci fkrasnn (d) bendi kapsamndaki genel salk sigortas sonlandrlarak dier fkra ve bentlere gre genel salk sigortals veya bakmakla ykml olduu kii saylrlar.

NC BLM

Genel Salk Sigortas Primleri, Salanan Salk Hizmetleri ve Dier

Haklardan Yararlanma artlar

Genel salk sigortalsnn prime esas kazanlar

MADDE 12 (1) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine gre genel salk sigortals saylanlarn prime esas kazanlar, Kanunun 80 inci maddesine gre belirlenir.

(2) stee bal sigorta kapsamndaki genel salk sigortalsnn prime esas kazanlar, Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas kazancn alt snr ile st snr arasnda olmak kouluyla kendilerince belirlenir.

(3) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn;

a) (c) bendinde belirtilen ve bu maddenin birinci ve ikinci fkralar kapsamna girmeyen genel salk sigortalsnn prime esas kazanlar Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn 30 gnlk tutardr.

b) (d) bendinde belirtilen, mtekabiliyet esas da dikkate alnmak artyla, oturma izni alm yabanc lke vatandalarndan yabanc bir lke mevzuat kapsamnda sigortal olmayan genel salk sigortalsnn prime esas kazanc, Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn otuz gnlk tutarnn iki katdr.

c) (e) bendinde belirtilen, 8/9/1999 tarihli ve 4447 sayl Kanun gereince isizlik denei ve ilgili kanunlar gereince ksa alma deneinden yararlandrlan genel salk sigortalsnn prime esas kazanc, Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn 30 gnlk tutardr.

d) (g) bendi kapsamnda genel salk sigortals saylanlarn gelir testleri Kurumca sonulandrlncaya kadar Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn otuz gnlk tutar, prime esas asgari kazan tutar olarak esas alnr. Kurumca belirlenecek test yntemleri ve veriler kullanlarak tespit edilen aile iindeki gelirin kii bana den aylk tutarnn;

1) Asgari cretin te birinden asgari crete kadar olduu tespit edilen kiiler iin prime esas kazan, Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn otuz gnlk tutarnn te biridir.

2) Asgari cretten asgari cretin iki katna kadar olduu tespit edilen kiiler iin prime esas kazan, Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn otuz gnlk tutardr.

3) Asgari cretin iki katndan fazla olduu tespit edilen kiiler iin prime esas kazan, Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn otuz gnlk tutarnn iki katdr.

e) (g) bendi kapsamnda genel salk sigortals saylanlardan gelir testi yaptrmak istemeyenlerin prime esas kazanlar, Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn otuz gnlk tutarnn iki katdr.

f) (g) bendi kapsamnda genel salk sigortals saylanlardan, gelir testi sreci tamamlanmadan genel salk sigortas kapsam dna kmalar ya da Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendi ile (g) bendi kapsam dnda genel salk sigortals veya bakmakla ykml olduu kii statsne girmeleri halinde bu kiilerin (g) bendi kapsamnda bulunduklar sreye ait prime esas kazanc, gelir testi sonulanncaya kadar Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn otuz gnlk tutardr.

(4) Kanunun geici 13 nc maddesi kapsamnda i kayb tazminat alanlarn prime esas aylk kazanlar, i kayb tazminat aylk tutardr.

(5) Trkiye Kurumu tarafndan dzenlenen meslek edindirme, gelitirme ve deitirme eitimine katlan kursiyerlerden genel salk sigortas kapsamnda olanlarn prime esas kazanlar, Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn 30 gnlk tutardr.

(6) Kanunun 60 nc maddesinin yedinci fkras gerei genel salk sigortals saylanlarn prime esas kazanc, Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn te birinin otuz gnlk tutardr.

(7) Kanunun 60 nc maddesinin sekizinci fkras gerei genel salk sigortals saylanlarn prime esas kazanc, Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn otuz gnlk tutardr.

(8) Kamu idaresine ait iyerlerinde altrlan sigortallardan i szlemesi askda kalan genel salk sigortalsnn prime esas kazanc, Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn 30 gnlk tutardr.

(9) Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda sigortal olarak grev yapmakta iken aylksz izine ayrlanlardan;

a) Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda ilk defa sigortal olanlarn prime esas kazanc, prime esas kazan alt snrnn altnda olmamak kaydyla primin ilikin olduu aydaki kamu personelinin maalarnn hesabna esas tutulan katsay rakam ve taban aylk tutarna gre aylksz izne ayrldklar tarihteki 80 inci maddeye gre belirlenecek prime esas kazan unsurlar zerinden hesap edilecek tutardr.

b) Kanunun geici 4 nc maddesi kapsamnda olanlarn emekli keseneine esas ayl, primin ait olduu ayda geerli olan kamu personelinin maalarnn hesabnda esas tutulan katsay rakam ve taban aylk tutarna gre aylksz izne ayrld tarihteki emekli keseneine esas aylk unsurlar zerinden hesap edilecek tutardr.

(10) 3308 sayl Kanunda belirtilen aday rak, rak ve iletmelerde meslek eitim gren ve genel salk sigortals saylan rencilerin prime esas kazanc, Kanunun 82 nci maddesine gre yalarna uygun belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn otuz gnlk tutarnn % 50sidir.

(11) Meslek liselerinde okumakta iken veya yksekrenimleri srasnda staja tabi tutulan ve genel salk sigortals saylan rencilerin prime esas kazanc, Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn 30 gnlk tutardr.

(12) 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesine tabi olarak ksmi zamanl altrlan ve genel salk sigortals saylan rencilerin prime esas kazanc, Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn 30 gnlk tutardr.

(13) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendine gre lkemiz ile sosyal gvenlik szlemesi olmayan lkelerde i stlenen iverenlerce yurt dndaki iyerlerinde altrlmak zere gtrlen Trk iilerinin prime esas kazanc, Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazancn alt snr ile st snr arasndadr.

(14) Kanunun ek 5 inci ve ek 6 nc maddesine gre, genel salk sigortals saylanlarn prime esas kazanc, Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazancn alt snr ile st snr arasnda olmak kaydyla kendilerince beyan edilecek gnlk kazancn otuz gnlk tutardr.

(15) Kanunun 60 nc maddesinin onuncu fkras kapsamnda saylanlarn genel salk sigortas prime esas kazanc, Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn 30 gnlk tutardr.

Genel salk sigortas prim oranlar

MADDE 13 (1) Genel salk sigortas prim oran, Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentleri ile Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi kapsamndakiler iin prime esas kazanlarnn % 12,5idir. Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (c) bentleri ile Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendine tabi olanlar iin bu primin % 5i sigortal, % 7,5i ise iveren hissesidir.

(2) stee bal sigorta kapsamnda genel salk sigortals olanlarn kendilerince belirlenen prime esas aylk kazanlarnn % 12si genel salk sigortas primidir. Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendine gre Trkiye ile sosyal gvenlik szlemesi olmayan lkelerde i stlenen iverenlerce yurt dndaki iyerlerinde altrlmak zere gtrlen Trk iilerinden istee bal sigortaya devam edenlerden ayrca genel salk sigortas primi alnmaz.

(3) Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c), (d), (e) ve (g) bentleri kapsamndaki genel salk sigortallar ile geici 13 nc maddesinde belirtilen i kayb tazminat alanlarn genel salk sigortas prim oran, prime esas kazanlarnn % 12sidir.

(4) Kamu idaresine ait iyerlerinde altrlan sigortallarn i szlemesinin askda kald aylar iin genel salk sigortas prim oran, prime esas kazanlarnn % 12sidir.

(5) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilenlerden genel salk sigortals saylanlar iin genel salk sigortas prim oran, prime esas kazanlarnn % 5idir.

(6) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde belirtilenlerden ayrca genel salk sigortas primi alnmaz.

(7) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinde belirtilen kursiyerlerden genel salk sigortals saylanlar iin genel salk sigortas prim oran, prime esas kazanlarnn % 12,5idir.

(8) Kanunun 60 nc maddesinin yedinci fkrasnda saylanlar iin genel sal