18 Nisan 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28976

YNETMELK

Orman ve Su leri Bakanlndan:

ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 NC MADDELERNN

UYGULAMA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayl Orman Kanununun 17/3, 18, 115, ek 9, ek 11 ve geici 8 inci maddelerine gre verilecek izinlere ve bu izinlerden tahsil edilecek bedellere ait i ve ilemleri dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 6831 sayl Kanunun 17/3, 18 ve ek 5 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aalandrma bedeli: zin verilen alan zerinden bir defaya mahsus alnan bedeli,

b) Arazi izin bedeli: Verilen izinlerden orman idaresince alnacak kullanm bedelini,

c) Bakan: Orman ve Su leri Bakann,

) Bakanlk: Orman ve Su leri Bakanln,

d) Bedel Art Katsays (BAK): Her yl bir nceki yla ilikin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu uyarnca belirlenen yeniden deerleme orann,

e) Blge Mdrl: Genel Mdrle bal orman blge mdrlklerini,

f) evresel etki deerlendirmesi (ED) belgesi: 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayl Resm Gazetede yaymlanan evresel Etki Deerlendirmesi Ynetmeliine gre verilecek ED olumlu karar, ED gerekli deildir kararn veya evresel Etki Deerlendirmesi Ynetmelii kapsam dnda olduuna dair belgeyi,

g) Depolama bedeli: zin verilen sahada yaplacak depolama hacmi zerinden alnacak bedeli,

) Devlet idareleri: Bu Ynetmelikte tanmlanan genel bte kapsamndaki kamu idarelerini,

h) Erozyon bedeli: 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayl Resm Gazetede yaymlanan evre ve Orman Bakanl Aalandrma ve Erozyon Kontrol Hizmetlerine likin Usul ve Esaslarn 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendine gre alnacak aalandrma ve erozyon kontrol gelirini,

) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I) sayl cetvelinde yer alan idareleri,

i) Genel Mdrlk: Orman Genel Mdrln,

j) Heyet: Blge Mdrlnce; blge mdr yardmcs, ube mdr, mhendis veya ilgili orman iletme mdr yardmcs bakanlnda; ilgili orman iletme mdr yardmcs, ilgili orman iletme efi varsa kadastro ve mlkiyet efi ve/veya teknik elemandan oluturulan en az kiilik komisyonu,

k) Hzar ve erit tesisi: Orman emvali bime ilerini yapan basit makineli iletmeleri,

l) zin: Bu Ynetmelik hkmlerine gre Bakanlka verilen n izni veya kesin izni,

m) Kademeli kapatma plan: Orman ekosisteminin tesisi maksadyla aalandrma ve silvikltr tekniklerine uygun, iznin balangcndan sona ermesine kadar geen srede, izin alannn kapatlmasn takiben ngrlen nihai haline uygun olarak kapatlmasn ve tabiata kazandrlmasn gsteren plan,

n) Kamu kurum ve kurulular: Bu Ynetmelikte tanmlanan genel bte kapsam dnda yer alan kamu idarelerini,

o) Kat atk bertaraf ve dzenli depolama tesisleri: Evsel, endstriyel, tbbi, tehlikeli atklar ile inaat yknt ve atklarnn usulne uygun olarak geri kazanldklar, bertaraf edildikleri veya belirli teknik standartlara gre depolandklar tesisleri,

) Kesin izin: Bu Ynetmelik hkmlerine gre Bakanlka amac dorultusunda kullanlmak zere verilen izni,

p) Kira bedeli: zne konu orman saylan alandaki tesislerin bir ksmnn veya tamamnn iletme hakknn kiralanmas halinde, kiralayan ile kirac arasnda dzenlenen szlemede belirtilen ve kiralama ileminden dolay kiralayan tarafndan tahsil edilen tm bedelleri,

r) Orky bedeli: 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayl Resm Gazetede yaymlanan Orman Kyllerinin Kalkndrlmalarnn Desteklenmesi Faaliyetlerine likin Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendine gre alnacak orman kylleri kalknma gelirleri tahsis payn,

s) Ormanclk brosu: 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayl Orman Mhendislii, Orman Endstri Mhendislii ve Aa leri Endstri Mhendislii Hakknda Kanuna gre kurulan broyu veya irketi,

) Orman idaresi: Orman Genel Mdrl merkez ve tara tekilatn,

t) Orman rnleri brosu: 5531 sayl Kanuna gre kurulan broyu veya irketi,

u) n izin: Kesin izinde istenen belgelerin hazrlanmas iin verilen ve sahada alma hakk vermeyen izni,

) Rayi bedel: Krk dokuz yllk kesin izin sresi sonunda orman idaresince doksandokuz yla kadar uzatlan izinlerden rayi deer zerinden alnacak yllk kullanma bedelini,

v) Rayi deer: Krk dokuz yllk kesin izin sresi sonunda orman idaresince doksandokuz yla kadar uzatlan izinlerde; yer, bina ve tesislere ait arazi izin bedelinin tespiti maksadyla 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanunu hkmlerine gre tespit ve takdir edilen deeri,

y) Ruhsat: Belirli bir blgede define, petrol, doalgaz ile jeotermal ve doal mineralli su arama veya iletme faaliyetlerinin yrtlebilmesi iin ilgili kurum tarafndan verilen yetki belgesini,

z) Sokak hayvanlar bakmevi: Barnacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin snrlar dnda bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrol ya da dorudan denetimi altnda bulunmayan sahipsiz evcil hayvanlarn, ksrlatrlp alanarak alndklar ortama braklncaya veya bu zaman zarfnda sahiplendirilinceye kadar geici olarak kald tesisleri,

aa) Teminat: Tedavldeki Trk parasn, bankalar veya katlm bankalar tarafndan verilen sresiz teminat mektuplarn, Hazine Mstearlnca ihra edilen Devlet i borlanma senetleri ve bu senetler yerine dzenlenen belgeleri,

bb) Toplam proje bedeli: zne konu edilecek tesislerin yapm maliyetini,

cc) FE: Trkiye statistik Kurumu tarafndan bir nceki yln ayn ayna gre aklanan yllk retici fiyat endeksini,

ifade eder.

KNC BLM

zinler

17/3 nc maddeye gre verilecek izinler

MADDE 4 (1) Ormanlk alanlarda kamu yarar ve zaruret bulunmas halinde; yol, liman geri hizmet alan, havaalan, demiryolu, teleferik hatt, tnel gibi ulam tesislerine; patlayc madde emniyet alan, yer altnda yaplacak patlayc madde deposu, savunma ve gvenlik tesislerine; enerji nakil hatt, trafo binas, enerji retim santralleri, lm ve gzlem istasyonlar gibi enerji tesislerine; telefon iletim hatt, iletiim panosu, lm istasyonu, R/L tesisleri, radyo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, elektronik haberleme sistemlerine ait baz istasyonlar, fiber optik kablo gibi haberleme tesislerine; su arama, jeotermal kaynak ve doal mineralli su arama, su kuyusu, kaptaj, su isale hatt, su deposu gibi su tesislerine; atk su tesislerine; petrol ve doalgaz boru hatt; alt yap tesislerine; kat atk aktarma istasyonu, kat atk bertaraf ve dzenli depolama tesislerine; ruhsata dayal petrol ve doalgaz arama, iletilme ve yeralt doalgaz depolanmasna ilikin tesislere; baraj; glet; sokak hayvanlar bakmevi; mezarlk tesislerine; salk oca, hastane gibi salk tesislerine; ilk, orta ve lise ve dini eitim tesisi gibi eitim tesislerine; futbol sahas, kapal spor salonu, at poligonu gibi spor tesislerine ve bunlarla ilgili yer, bina ve tesislere izin verilebilir.

(2) Gerek veya zel hukuk tzel kiileri ya da vakflar tarafndan kurulan yksekretim kurumlar hari olmak zere; yksekretim kurumlarnn eitim ve aratrma maksatl tesislerine ve izin verilen bu alan iinde izin sahibi yksekretim kurumuna veya Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdrlne yurt yaplmas maksadyla izin verilebilir.

(3) Salk ve eitim tesisleri iin Devlet idarelerine, spor tesisleri iin ise Devlet idareleri ile Spor Genel Mdrlne izin verilebilir.

(4) Dier kamu kurum ve kurulularna ve gerek ve zel hukuk tzel kiilerine salk, eitim ve spor tesisi yapm maksadyla izin verilmez. Ancak kamu zel ibirlii modeli erevesinde yaplacak salk ve eitim tesislerinde ilgili bakanlklarn talebi zerine yklenici adna st hakk tesis edilebilir.

(5) Yer altnda ina edilecek tesislerin yzeye isabet eden izdmleri iin izin alnr.

(6) Devlet ormanlarnda, erime kontrol uygulanan karayollarndaki ulatrma yaplar ve mtemilat olan hizmet tesisleri ile bakm iletme tesislerine, karayolu snr izgisi iinde kalmak kaydyla izin verilir.

18 inci maddeye gre verilecek izinler ile arkeolojik kaz, restorasyon ve define arama izinleri

MADDE 5 (1) Devlet ormanlar iinde; balk retim tesislerine, odun kmr gibi iletilmesinde aa kullanlan ocaklara, define aramasna, arkeolojik kaz ve restorasyon yaplmasna izin verilebilir. Devlet ormanlar snrlarna drt kilometreye kadar olan yerlerde; balk retim tesislerine, odun kmr gibi iletilmesinde aa kullanlan ocaklar ile hzar ve erit tesisi kurulmasna, mesafeye bal kalmakszn orman snrlar dnda orman rnlerini ileyip mamul ya da yar mamul hale getirecek fabrika tesislerine izin verilebilir.

(2) Arkeolojik kaz ve restorasyon yaplmas iin yalnzca Kltr ve Turizm Bakanlna izin verilebilir.

(3) Devlet ormanlarnda fabrika, hzar, erit tesislerine izin verilmez.

(4) Balk retim tesisi izinlerinde;

a) Orman snrlar iinde kulukahane, havuz gibi balk retimine ynelik tesislerle birlikte kurulmas zorunlu beki kulbesi, yatakhane, depo, idari bro gibi geici tesislere de izin verilebilir.

b) Baraj, glet, gl ve deniz yzeyinde yaplan balk retimi ile ilgili olarak ormanlk alanda beki kulbesi, depo, a serme yeri ve kulukahane yapmna izin verilebilir.

Mracaat

MADDE 6 (1) Ormanlk alanlarda talep sahibi, talep yazlarna,

a) 1/25000 lekli harita veya krokisini,

b) Mecere haritasn,

c) 1/1000 veya uygun lekli vaziyet plann,

) Koordinat zet izelgesini,

d) Orman kadastro haritasn,

e) Su izinlerinde yeralt suyu arama belgesini, kullanma belgesini, ruhsatn veya kira szlemesini, enerji izinlerinde nlisans veya lisansn, petrol-doalgaz izinlerinde ruhsatn, liman geri hizmet alan izinlerinde deniz yzeyinin kiralandna ilikin szlemesini, define arama izinlerinde define arama ruhsatn,

f) Balk retim tesisi taleplerinde Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca onaylanm fizibilite raporunu,

g) 1/1000 veya uygun lekli aa rleve plann,

) Okul, hastane, salk oca gibi bina izinlerinde, hidroelektrik santral tesislerinde santral binas, rzgar enerji santrallerinde trbin alanlar, termik, doal gaz evrim, nkleer g santrallerinde, kat atk bertaraf ve dzenli depolama tesisi, atk su artma, sokak hayvanlar bakmevi, su artma, liman geri hizmet alan, havaalan, spor tesisi ve balk retme tesisi izinlerinde; 1/1000 lekli mevzi imar plann veya ilgili idareden alnacak imar plan gerektiren yap ve tesislerden olmadna dair yazy,

h) Kat atk bertaraf ve dzenli depolama tesisleri ile kaz fazlas malzeme alan izin taleplerinde depolama ncesi ve depolama sonras nihai kodlar gsterir evresindeki toporafik yap ile uyumlu ve orman idaresinin kabul edecei kademeli kapatma plann,

) ED belgesini,

i) Bedelli izinlerde talep edilen sahada yaplacak tesislerin, metraj cetveli ile evre ve ehircilik Bakanl, ilgili Devlet idareleri veya kamu kurum ve kurulularnca belirlenecek cari yl birim fiyatlarna veya proforma faturalarna gre hazrlanm keif zetlerini,

drt takm ekleyerek kesin izin iin veya (a), (b), (c), (), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeleri ekleyerek n izin iin Blge Mdrlne mracaatta bulunurlar.

(2) Orman snrlar dndaki izin taleplerinde ise talep sahibi talep yazsna kira kontrat veya mlkiyet belgesini ekleyerek izin iin Blge Mdrlne mracaatta bulunur.

(3) zin verilen alann dier kanunlar uyarnca izin, gr, muvafakat alnmas gereken yerlerden olmas halinde izin sahibince gerekli izin, muvafakat ve grler alnarak alma yaplr.

(4) Orman idaresi mevzuat gerei alnmas gereken ilgili kurum gr yazlarn talep sahibinden isteyebilir.

(5) zin talebine ait tm bilgi ve belgeler dijital ortamda Blge Mdrlne verilir.

nceleme ve deerlendirme

MADDE 7 (1) Ormanlk alandaki taleplerde Blge Mdrl yaplan mracaat ncelikle evrak zerinde inceler, eksiklikler varsa on ign iinde mracaat sahibine bildirir. Eksiklikler tamamlanncaya kadar talep deerlendirmeye alnmaz. Evrakn tam olmas halinde heyet tarafndan arazi zerinde gerekli incelemeler yaplarak, talebin Devlet ormanlarna isabet eden ksmlar iin n izin veya kesin izin raporu dzenlenir.

(2) Bu Ynetmeliin 4 nc maddesinde yer alan taleplere Bakanlka, balk retim tesisi, define arama, arkeolojik kaz ve restorasyon, odun kmr gibi iletilmesinde aa kullanlan ocak izin taleplerine ise Genel Mdrlke izin verilebilir.

(3) Bu Ynetmelie gre ormanlk alan dnda izne konu edilmesi gereken, balk retim tesislerine, odun kmr gibi iletilmesinde aa kullanlan ocaklara, hzar ve erit tesislerine orman rnlerini ileyip mamul ya da yar mamul hale getirecek fabrika tesisi taleplerinde; Blge Mdrl evrakn tam olmas halinde, talebin orman snrlar dnda olup olmadn inceleyerek uygun grlenlere tesis yaplmasnda saknca olmadna dair yaz verir. Bu yaz izin yerine kullanlr. Dier kurumlardan alnmas gereken izinler talep sahibinin sorumluluundadr.

(4) Ormanlk alandan verilen izin, mracaat sahibine tebli edilir. Tebligat tarihinden itibaren en ge ay ierisinde izin sahibinden teminat, bedeller ve onayl taahht senedi alnr. Tebligat tarihinden itibaren ay ierisinde bedellerin yatrlmamas, teminatn veya onayl taahht senedinin verilmemesi halinde ise saha teslimi yaplmaz, her hangi bir bildirime gerek kalmakszn izin iptal edilir. ptal ilemi ilgiliye bildirilir. Ayn yerle ilgili yeniden izin talep edilmesi yeni izin talebi olarak deerlendirilir.

(5) zin balang tarihi, izin olurunda ayrca izin balang tarihi belirtilmemi ise izin olurunun verildii tarihtir. znin uzatld durumlarda izin balang tarihi ilk iznin verildii tarihtir.

NC BLM

Bedeller ve Teminat

Alnacak bedeller

MADDE 8 (1) Verilen n izinlerde n izin bedeli, kesin izinlerde ise;

a) Aalandrma bedeli,

b) Arazi izin bedeli,

c) Orky bedeli,

) Erozyon bedeli,

alnr.

(2) Ayrca kat atk bertaraf ve dzenli depolama tesisi ve kaz fazlas malzeme alan izinlerinde Devlet idareleri ile kamu kurum ve kurulular adna olanlar hari olmak zere gerek kiiler ve zel hukuk tzel kiileri adna verilen kesin izinlerden birinci fkradaki bedellere ilave olarak depolama bedeli izin balangcnda defaten alnr.

(3) letiim panolar iin verilen izinlerde bedel hesaplarnda pano metrekaresi izin alan olarak alnr.

(4) l zel idareleri, belediyeler, ky tzel kiilikleri, belediyeler birlii, evre koruma birlikleri, turizm alt yap hizmet birliklerinin ve kylere hizmet gtrme birliklerinin kr gayesi bulunmakszn ve kamu yararna ynelik hizmetlerde kullanlmak zere yapacaklar tesislerden, Trkiye Elektrik Datm Anonim irketi Genel Mdrl adna ormanlk alanlarda yaplacak ky enerji nakil hatlarndan ve bunlara ait trafo binalarndan, aalandrma bedeli, orky bedeli ile erozyon bedeli alnmaz. Arazi izin bedeli ise yzde doksanbe indirimli olarak alnr.

(5) Jeotermal kaynak ve doal mineralli su arama maksadyla Maden Tetkik ve Arama Genel Mdrlne verilecek izinlerden orky bedeli ile erozyon bedeli alnmaz.

(6) Yer stn bozmadan yer altnda yaplacak tesislerden arazi izin bedeli alnr, aalandrma, orky ve erozyon bedeli alnmaz. Tnel giri ve klar ile yer stn bozan ksmlarndan tm bedeller alnr.

(7) Spor Genel Mdrlne spor tesisi yapm maksad ile verilen izinlerden 6831 sayl Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fkras gereince bedel alnmaz.

(8) 6831 sayl Kanunun Ek 9 uncu maddesinin ikinci fkras gereince 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayl Kye Ynelik Hizmetler Hakknda Kanun erevesinde kye ve bal yerleim birimlerine ynelik yol, su, atk su, glet, mezarlk ve altyap tesisi yapm maksad ile bykehir belediyesi bulunan illerde il snrlar dahilinde bykehir belediyelerine ve bal kurulularna, dier illerde ise il zel idareleri adna verilen izinlerden bedel alnmaz.

(9) 5346 sayl Kanun kapsamndaki yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal elektrik retim tesisleri ile Bakanlk tarafndan dzenlenen bir maden iletme ruhsat ve izni kapsamnda, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayl Maden Kanununun 2 nci maddesinin IV. Grup (b) bendinde yer alan madenlerin girdi olarak kullanld elektrik retim tesislerinde; tesis, ulam yollar ve ebeke balant noktasna kadarki Trkiye Elektrik letim A.. ve datm irketlerine devredilecek olanlar da dahil enerji nakil hatt izinleri iin14/3/2013 tarihli ve 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanunun Geici 4 nc maddesinde belirtilen ekliyle bedeller alnr.

(10) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayl Karayollar Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 28 inci maddesi gerei Karayollar Genel Mdrlne, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayl Kanunun Ek 5 inci maddesinin ikinci fkras gerei Devlet Su leri Genel Mdrlne verilecek izinlerden herhangi bir bedel alnmaz.

(11) zinli baraj, glet alanlarnda su ile kapl alanlardan nc kiilerce balklk yaplmasna izin sahibince izin verilmesi halinde Devlet idareleri ile kamu kurum ve kurulularndan herhangi bir bedel alnmaz, gerek ve zel hukuk tzel kiilerinden ise kira bedelinin yzde ellisi alnr.

(12) Devlet idarelerine verilecek izinlerden bedel alnmaz.

(13) Devlet idareleri ile kamu kurum ve kurulularna verilen n izinlerden bedel alnmaz.

(14) Orman alan dnda verilen izinlerden herhangi bir bedel alnmaz.

(15) 6831 sayl Kanunun Ek 9 uncu maddesinin nc fkras gereince gerek veya zel hukuk tzel kiileri ya da vakflar tarafndan kurulan yksekretim kurumlar hari olmak zere; yksekretim kurumlarna eitim ve aratrma maksatl tesisler yaplmas iin mezkr Kanunun 17 nci maddesinin nc fkras esaslarna gre ormanlk alanlardan verilen izinler ile bu alan iinde izin sahibi yksekretim kurumuna veya Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdrlne yurt yaplmas maksadyla verilen izinlerden aalandrma bedeli ile arazi izin bedeli alnr, orky bedeli ile erozyon bedeli alnmaz.

(16) Devlet idareleri ile kamu kurum ve kurulularnca yaplan, iletilen, ilettirilen veya yap-ilet-devret modeli esas alnarak yaptrlan ve ilettirilen erime kontrol uygulanan karayollarndaki ulatrma yaplar ve mtemilat olan hizmet tesisleri ile bakm iletme tesislerden herhangi bir bedel alnmaz.

(17) Demiryolu, otoyol, Devlet ve il yollar ile su isale hatlarnn yapm srasnda zorunlu olarak ortaya kan kaz fazlas malzemenin depolanmas iin Devlet idareleri ile kamu kurum ve kurulular adna verilen bedelsiz kaz fazlas malzemenin depolanmas izinlerinden sadece aalandrma bedeli alnr.

Bedellerin tespiti

MADDE 9 (1) Alnacak bedellerden;

a) Aalandrma bedeli; Genel mdrlke, Asgari cret Tespit Komisyonu tarafndan yln ikinci yars iin tespit edilen 16 yan doldurmu iilerin bir gnlk normal alma karl asgari cretlerinin 294 gn/hektar katsaysyla arpm sonucu belirlenen aalandrma birim hektar bedelinin, izin alan ile arpm sonucu,

b) Arazi izin bedeli; zin alannn metrekaresi, cari yl aalandrma birim metrekare bedeli, bu Ynetmeliin ekinde yer alan izin tr katsays (Ek-1), ekolojik denge katsays (Ek-2) ve il katsaysnn (Ek-3) arpmlarnn sonucu,

c) Orky bedeli; Toplam proje bedelinin yzde (%3) alnarak,

) Erozyon bedeli; Toplam proje bedelinin yzde ikisi (%2) alnarak,

d) Depolama bedeli; Cari yl bir metrekare aalandrma bedelinin, bykehir belediyesi bulunan illerde drt kat, dier illerde ise katnn toplam depolama hacmi ile arpm sonucu,

bulunur.

(2) Bedel hesaplarnda Devlet ormanna isabet eden blmler esas alnr.

(3) Bu bedellerden arazi izin bedeli her yl, dier bedeller izin balangcnda bir defaya mahsus defaten alnr.

(4) Yl birim fiyatlar yaynlanncaya kadar bir nceki yl birim fiyatlarna gre hesaplanan proje maliyet bedelleri BAK orannda arttrlmak suretiyle gncellenebilir.

(5) n izinlerde; zin alannn metrekaresi ile cari yl aalandrma birim metrekare bedelinin 30 hektara kadar olan n izinlerde 1/10u, 30 hektar dhil daha byk olan n izinlerde ise 1/5i ile arpm sonucu bulunacak bedel olup bir defaya mahsus alnr. Sre uzatmlarnda ayrca bedel alnmaz.

(6) Arazi izin bedeli izin balang tarihi esas alnarak bildirime gerek kalmakszn her yl defaten tahsil edilir. Mteakip yllara ait arazi izin bedeli BAK orannda artrlmak suretiyle tespit edilerek bildirime gerek kalmakszn izin balang tarihinde defaten tahsil edilir.

(7) Sonraki yl bedellerinin pein denmesinin talep edilmesi halinde, denmesi talep edilen yllara ait bedeller demenin yapld yl bedeli zerinden defaten tahsil edilebilir.

(8) Bu Ynetmelik hkmlerine gre alnacak; tm bedeller ve teminat Genel Mdrln zel bte hesabna yatrlr.

(9) Bu Ynetmeliin ekinde yer alan izin tr katsays tablosunda Ek-1 yer alan izin trlerinin dnda farkl bir taleple karlalmas durumunda bedel hesaplamasna esas olacak izin tr katsaysn belirlemeye Genel Mdrlk yetkilidir.

(10) Mevcut izinlerin gncellenmesi veya bedelsiz izinlerin bedelli izne dntrlmesi gereken hallerde arazi izin bedeli, bu Ynetmelie gre gncellenir. Ancak gncellenen bedel gncelleme ncesi bedelinden az olamaz.

(11) Kamu kurum ve kurulularnca ihale edilmek suretiyle yaptrlan tesislerde proje maliyet bedeli olarak ihale szleme bedeli alnr. Metraj cetveli ve keif zeti yerine ihale szlemesi Mracaat evrakna eklenir.

(12) Verilecek izin, birden ok izin trn kapsamas halinde arazi izin bedeli her bir izin tr iin ayr ayr hesaplanr ve toplam arazi izin bedeli olarak alnr.

Gecikme zamm

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre bedelli olarak verilen izinlerde, zamannda denmeyen bedeller iin, izinlerin iptaline ilikin hkmler sakl kalmak kaydyla bildirime gerek kalmakszn 6183 sayl Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zamm orannda faiz uygulanr. Ksmen deme yaplmas halinde yaplan deme ncelikle faize mahsup edilir.

Teminat

MADDE 11 (1) Teminat; bir hektar iin cari yl aalandrma bedelinden az olmamak kaydyla cari yl aalandrma bedelinin onda biri ile izin alannn arpm sonucu bulunur. Ancak ocak ve iletiim panosu izinlerinde teminat bedeli bir hektar iin cari yl aalandrma bedelinin onda biridir. zin balangcnda bir defa alnr. Sre uzatmlarnda ve izin devirlerinde gncellenir. Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kurulularndan ve n izinlerden teminat alnmaz.

(2) Alnan teminat her ne suretle olursa olsun haczedilemez, zerine ihtiyati tedbir konulamaz, tespit ve tahsiline itiraz edilemez.

(3) Teminat olarak alnan deerler, teminat olarak kabul edilen deerler ile deitirilebilir.

Teminat ve bedellerin iadesi

MADDE 12 (1) znin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde kesin izinde alnan bedeller iade edilmez. Teminat, srenin dolmas halinde taahht senedinde belirtilen ykmllklerin yerine getirilmesi durumunda iade edilir. Aksi halde alnan teminat idarece irat kaydedilir. Teminat borca mahsup edilmez.

(2) zin sahibinin kesin izinden vazgetiini ve faaliyetini durdurduunu orman idaresine yazl olarak bildirdii durumlarda orman idaresince sahann geri teslim alnd tarihte tahakkuk eden bedellerin tamam tahsil edilir, mteakip yllara ait bedel tahakkuk ettirilmez.

(3) Ancak;

a) zin sahibinin kesin izin balang tarihinden itibaren bir yl iinde vazgemesi nedeniyle iznin iptal edilmesi ve yatrlan bedellerin ve teminatn iptal tarihinden itibaren en ge ay iinde iadesinin talep edilmesi halinde; izin verilen saha iinde hibir noktada alma yaplmam olmas ve izin ncesi doal yapnn bozulmam olmasnn heyete dzenlenecek raporla tespiti ve blge mdrlnn onay ile arazi izin bedeli dndaki bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir.

b) Verilen kesin iznin Bakanln ve/veya Genel mdrln taraf olduu davalarda yarg karar nedeniyle iptal edilmesi ve iptalini mteakip alt ay iinde izin sahibinin talep etmesi halinde; izin verilen sahada alma yaplmadnn, izin ncesi doal yapnn bozulmadnn heyete dzenlenecek raporla tespiti halinde, alnan tm bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir.

(4) Kesin izin verilen sahann bir ksm zerindeki iznin iptal edilmesi halinde alnan bedeller iade edilmez. Ancak arazi izin bedeli ve teminat yeni duruma gre gncellenir.

(5) n izin bedeli iade edilmez.

DRDNC BLM

eitli Hkmler

Mracaat ekli

MADDE 13 (1) Mracaatta istenen belgelerle birlikte;

a) evre koruma birlikleri, mahalli idare birlikleri, turizm altyap hizmet birlikleri ile kylere hizmet gtrme birlikleri ve kooperatifler, ynetim kurulu kararn,

b) Ky muhtarlklar, kaymakam veya vali tarafndan onaylanm ky ihtiyar heyeti kararn,

c) zel hukuk tzel kiileri ise vekaleten mracaatlarda vekaletname, temsilen mracaatlarda yetki belgesini ve faal olduuna ilikin ilgili kurumlardan alnacak belgeyi ve imza sirklerini,

) Gerek kiiler ise vekleten mracaatlarda vekletname ve imza sirklerini, izin talep yazlarna eklerler.

(2) Devlet idareleri ile kamu kurum ve kurulular bal olduklar bakanlklarnn veya genel mdrlklerinin resmi yazs ile mracaat eder veya yetki devri kapsamnda tara birimlerinin mracaat salanr.

zin rapor eklerinin hazrlanmas ve onaylanmas

MADDE 14 (1) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kurulular bnyelerinde grevli orman mhendisi veya orman yksek mhendislerince dzenlenenler hari olmak zere talep alanlarnn 1/25000 lekli memleket haritas, orman kadastro ve mecere haritas zerinde gsterilmesi, kademeli kapatma plan ve aa rleve plan ormanclk brosu tarafndan dzenlenerek imzalanr.

(2) 1/25000 lekli memleket haritas, orman kadastro haritas, mecere haritas, kademeli kapatma plan, aa rleve plan, vaziyet plan ile koordinat zet izelgeleri heyet tarafndan kontrol edilir ve uygunluu onaylanr.

(3) Keif zetleri ve keif zetlerinin vaziyet planlarna uygunluu kontrol edilerek blge mdrl makine ikmal ube mdrlnce onaylanr.

(4) Kat atk aktarma merkezi, kat atk bertaraf ve dzenli depolama tesisine ait vaziyet plan talep sahibince evre ve ehircilik Bakanlna onaylattrlarak uygun gr alnr.

(5) Sokak hayvanlar bakmevi izinlerinde Bakanlk Doa Koruma ve Milli Parklar Genel Mdrlnn uygun gr alnr.

(6) Bedelsiz izinlerde metraj ve keif zeti, orman kadastrosu yaplmam yerlerde ise orman kadastro haritas istenmez.

(7) Taahht senetlerinin her sayfas noter tarafndan onaylanr. Ancak; genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kurulularndan alnacak taahht senedinin her sayfas kurum yetkilisi tarafndan onaylanr, noter onay aranmaz.

(8) Gerek ve tzel kiilerce blge mdrlne verilen drt takm belge suretlerinin aslna uygunluu blge mdrl tarafndan kontrol edilerek onaylanr.

n izin ve n izin sre uzatm

MADDE 15 (1) Uygun grlen taleplere yirmidrt aya kadar n izin verilebilir. n izin sahibinin, n izin sresi son gn mesai bitimine kadar blge mdrlne sre uzatm talebinde bulunmas, mevcut taahht senedi hkmlerini kabul ettiine dair ek taahht senedi vermesi halinde n izin sresinin bitim tarihinden itibaren oniki ay sreyle n izin ve sorumluluklar devam eder. n izin sresi toplam otuzalt ay geemez. Ancak nkleer tesis izinlerinde bu sre toplam altm aydr.

(2) n izin sresi iinde saha teslimi yaplmaz ve hibir inaat faaliyetine msaade edilmez.

(3) n izin; izin sresi son gn mesai bitimine kadar sre uzatm talebiyle blge mdrlne mracaat edilmemesi, izin sahibinin vazgemesi veya istenen belgelerin sresi iinde tamamlanarak orman idaresine verilmemesi halinde resen iptal edilmi saylr.

(4) Sre uzatmalar dahil, n izin sresi iinde herhangi bir sebeple kesin izne dnmemi n izinler iin herhangi bir hak iddia edilemez.

(5) n izin sresi iinde mevzuatta kesin izin verilmesini engelleyen deiiklik olmas halinde n izin iptal edilir.

Kesin izin ve kesin izin sre uzatm

MADDE 16 (1) Kesin izin sresi krkdokuz yl geemez. Ancak uzatmalar dahil toplam krkdokuz yllk sre sonunda bu Ynetmeliin 17 nci maddesine gre sre uzatm yaplabilir.

(2) zin sresinin dolmas, izin sahibinin vazgemesi, bu Ynetmelik ve taahht senedi hkmlerine aykr davranlmas halinde kesin izin iptal edilerek ilgiliye tebli edilir.

(3) Tebligat tarihinden itibaren ay ierisinde ilk yl bedellerinin yatrlmamas, teminatn veya onayl taahht senedinin verilmemesi halinde her hangi bir bildirime gerek kalmakszn verilen kesin izin iptal edilir. Devam eden yl bedellerinin son deme tarihinden itibaren bir yl ierisinde denmemesi halinde kesin izin iptal edilir. Ancak 6183 sayl Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm orannda hesaplanacak faizi ile birlikte deyeceini kabul ettiine dair ek taahht senedi verilmesi kaydyla bir yl daha ek sre verilebilir. Ek sre on yllk periyot iinde en fazla kez verilebilir. Bu Ynetmeliin yaymndan nce bedel borcu bulunanlara bir defaya mahsus olmak zere iki yl sre tannabilir.

(4) znin herhangi bir ekilde sona ermesi halinde; sahalar orman idaresince teslim alnr.

Rayi deer zerinden sre uzatm

MADDE 17 (1) Krkdokuz yllk kesin izin sresi sonunda, ykmllklerinin tamamn yerine getirmi, taahht senetlerine uygunluk salam izinlerin sresi; izin maksat ve artlarna uygun olarak faaliyet gsteren izin sahibinin talep etmesi, orman idaresinin uygun grmesi halinde yer, bina ve tesislerin rayi deerine gre yllk hesaplanacak rayi bedel zerinden doksandokuz yla kadar uzatlabilir. Orman idaresi gerek grmesi halinde uzatma srelerini on yllk dilimler halinde kullandrabilir. Tesislerin orman idaresine devir ilemleri bu sre sonunda yaplr.

(2) Rayi bedel; izinli alann arazi rayi deeri ile bu alanda bulunan bina ve tesislerin rayi deerlerinin toplamnn yzde beidir. Ancak rayi bedel, izinli alan iin hesaplanacak cari yl arazi izin bedelinin katndan az olamaz. Mteakip yllara ait rayi bedel BAK orannda artrlmak suretiyle tespit edilerek bildirime gerek kalmakszn izin balang tarihinde defaten alnr.

(3) Rayi deer zerinden sre uzatmlarnda teminat gncellenir.

(4) Rayi deer zerinden uzatlan izin sahas iinde ek izin talep edilmesi halinde ilave yaplacak tesislerin bedel hesab bu maddeye gre yaplr. zin sresi, rayi deer zerinden yaplan izin sresi uzatmn geemez. Rayi deer zerinden sre uzatm yaplan iznin herhangi bir ekilde iptal edilmesi halinde verilen ek izinde iptal edilir.

(5) Bu Ynetmelie gre bedelsiz olan izinlerde rayi deer zerinden sre uzatmlarnda da bedel alnmaz.

zin devri

MADDE 18 (1) n izin devredilemez.

(2) Kesin izin; taahht senedi hkmlerine ve srelerine bal kalmak kaydyla talep edilmesi halinde Bakanlka devir edilebilir. Devir alann, devir eden adna olan ruhsat, lisans, tahsis belgesinin devrini almas, taahht senedi ve teminat vermesi zorunludur. Aksi halde devir edenin orman idaresine kar sorumluluklar aynen devam eder.

(3) Salk ve eitim tesisi iin verilen izinler Devlet idarelerine devredilebilir. Ancak spor tesisleri, Devlet idareleri ile Spor Genel Mdrlne devredilebilir.

(4) zinlerin devir edilmesi halinde arazi izin bedeli bu Ynetmelik hkmlerine gre gncellenir, bir defaya mahsus alnan bedeller tekrar alnmaz.

Mlkiyet uyumazl

MADDE 19 (1) Mlkiyeti konusunda uyumazlk bulunmas nedeniyle mahkemeye intikal etmi yerlerde dava sonucuna kadar izin verilmez.

(2) Ancak, ilgili birimlerce izne konu projenin yaplmasna ilikin kamulatrma maksadyla kamu yarar karar alnmas halinde; mahkeme sonucunda, ihtilafl yerin orman snrlar dnda kalmas durumunda talep sahibinden, kamulatrmadan doacak bedellerin deneceine ve her trl sorumluluun yerine getirileceine dair taahht senedi alnarak izin verilir.

(3) Dava neticesinde ihtilafl yerin orman snrlar dnda kalmas halinde verilen izin iptal edilir. Ancak alnan bedeller iade edilmez, teminat faizsiz olarak iade edilir.

zni iptal edilen sahalarn yeniden izne konu edilmesi ve tesislerin deerlendirilmesi

MADDE 20 (1) Herhangi bir sebeple izni iptal edilen ancak zerinde tesis bulunmayan sahalar bu Ynetmelik hkmlerine gre yeniden izne konu edilebilir. zerinde tesis bulunanlar ise eksiksiz ve bedelsiz olarak Genel Mdrln tasarrufuna geer, sabit kymetlere alnarak orman idaresince deerlendirilir. Orman idaresinin teslim almak istemedii tesisler ise izin sahibince yerinden kaldrlarak orman snrlar dna kartlr.

Hizmet giderleri

MADDE 21 (1) Hizmet gideri olarak; arazi incelemelerine katlacak personelin 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmlerine gre denecek harcrahlar ile zaruri olarak kullanlan resm hizmet vastalarnn iletme giderleri, talep sahibince Genel Mdrlk zel btesinin hizmet ve iletme gelirleri hesabna yatrlr. Bu tutarlar zel bteye gelir kaydedilir. Hizmet giderleri yatrlmad takdirde arazi incelemesine klmaz.

(2) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kurulularndan hizmet giderleri alnmaz.

zin sahalarnn kontrol, sorumluluk ve ilave tesis yaplmas

MADDE 22 (1) zin sahalar takvim yl iinde en az bir defa dosya ve arazi zerinde heyete kontrol edilerek tutanak tanzim edilir. Blge mdrl izin sahalarnn kontroln bte denekleriyle snrl olmak kaydyla serbest yeminli ormanclk brolarna da yaptrabilir. Ancak su isale hatt, baraj, glet, doalgaz boru hatt, petrol boru hatt, elektronik haberleme sistemlerine ait baz istasyonu, enerji nakil hatt, yol, telefon iletim hatt izinlerinde saha kontrolleri yatrm tamamlanncaya kadar her yl, yatrmn tamamlanmasn takiben sonu sfr ve be ile biten yllarda yaplr.

(2) Takvim yl iinde kontrol edilen izinlerin yzde ikisi blge mdrlnce ayrca incelemeye tabi tutulur.

(3) Ayrca izin sahalar koruma ekiplerince periyodik olarak kontrol edilir.

(4) zin sahasnda her trl hak ve ykmllk izin sahibine aittir. Ancak, bu Ynetmelik gerei izin verilen alanlarda izin sahibi ile nc kii veya kurulular arasndaki szlemeye dayanlarak yaplan faaliyetlerden izin sahibi nc kii ile birlikte sorumludur.

(5) znin dayana olan bilgi ve belgelerden doacak her trl sorumluluk izin sahibine aittir.

(6) Ormanlk alanlarda, izin verilen proje dnda tesis yaplamaz. zinli saha iinde yaplacak ilave tesisler iin bu Ynetmelik hkmlerine gre izin alnmas mecburidir. zinsiz yaplan tesislere 6831 sayl Kanun hkmlerine gre orman idaresince el konulur.

(7) Verilen izinler maksad dnda kullanlamaz. Verilen izinlerde orman yangnlarna kar her trl tedbir izin sahibince alnr.

Ayn alana isabet eden izinler

MADDE 23 (1) Talep sahasnn bir blmnn veya tamamnn 6831 sayl Kanunun 16, 17/3 ve 18 inci maddelerine gre verilen bir baka izin alanna isabet etmesi halinde daha nce verilen izin sahibinin muvafakat aranr, muvafakat verilmemesi halinde darece resen izin verilebilir. Talep sahibince mevcut izinle ilgili gerekli tedbirler alnarak allr. Talep sahibinden her trl zarar ziyandan sorumlu olacana dair ek taahht senedi alnr.

Kamu yarar ve zaruret halinin tespiti

MADDE 24 (1) zin raporunu hazrlayan heyete, talebin ormanlk alanda yaplmasnda kamu yarar ve zaruret olup olmad hususu; faaliyetin orman snrlar dnda gerekletirilmesi imknnn bulunup bulunmad irdelenerek tespit edilir.

(2) Ancak bu Ynetmelikte izin verilecei belirtilen faaliyetlerden Bakanlka belirleneceklerin kamu yarar ve zaruret karar, Bakanlka alnr.

rtifak hakk tesisi

MADDE 25 (1) Kesin iznin irtifak hakkna dntrlmesinin talep edilmesi halinde, Bakanln gr ile birlikte, bu talep Maliye Bakanlna gnderilir. Maliye Bakanlnca uygun grlmesi halinde, adna kesin izin verilen yatrmc lehine 6831 sayl Kanunun 115 inci maddesine ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Trk Medeni Kanunu hkmlerine gre kat irtifak kurulmamas kaydyla irtifak hakk tesis edilir.

(2) Maliye Bakanl irtifak hakknn tapuya tescili srasnda kesin izin szlemesinde gerekli grd deiiklikleri yapabilir.

(3) Kesin iznin irtifak hakkna dntrlmesi halinde resmi senet hkmleri uygulanr.

(4) znin iptal edilmesi halinde varsa tapudan irtifak hakk terkin edilir.

Kstlamalar

MADDE 26 (1) Ormanlk alanda lojman, idari bina ve sosyal tesislere izin verilmez.

(2) Ormanlk alanda yaplmas zorunlu olan yollar evreye zarar vermeyecek ekilde ekskavatrle yaplr, yol yapmndan kan malzeme ormana zarar vermeyecek ekilde izinli alanlara tanr.

(3) Sokak hayvanlar bakmevi maksadyla yalnzca bykehirlerde bykehir belediyelerine, dier illerde il ve ile belediyeleri ile devlet idarelerine izin verilebilir.

(4) Mezarlk tesis izinleri sadece belediyelere, il zel idarelerine ve ky tzel kiiliklerine verilebilir.

(5) Bu Ynetmelie gre verilen izne konu tesislerin inaat esnasnda ormanlk alandan kan orman topran da ieren kaz fazlas malzemelerin depolanaca izin alanlarna, izin alan dndan getirilecek herhangi bir malzeme dklemez. Ancak orman alan dndaki demiryolu, otoyol, Devlet ve il yollar ile su isale hatlarnn yapmnda zorunlu olarak ortaya kan kaz fazlas malzemenin depolanmas amacyla da Genel Mdrln belirleyecei alanlarda izin verilebilir. Bu sahalar izin sahibince aalandrlacak hale getirilerek geri teslim edilir. zin verilen Devlet idaresi veya kamu kurum ve kuruluunca ihale edilmek suretiyle ina ettirilecek tesislerde kaz fazlas ve antiye yeri iin szleme hkmlerine gre izin sahibine veya yklenici adna izin verilebilir.

(6) Savunma ve gvenlik amal verilecek bina ve tesislere ait izin taleplerinde vaziyet plannda talep sahasnn d snrlarnn gsterilmesi yeterlidir.

(7) Tnel eklinde yer altnda yaplacak depolama tesislerine, tnel giriinin ormanlk alanda olmamas ve zerindeki orman rtsnn zarar grmemesi kaydyla izin verilebilir. Depolamann nevine gre ilgili birimlerden gerekli izinlerin alnmas izin sahibinin sorumluluundadr. zin verilen bu tesiste patlayc madde depolanmas halinde evre gvenlik alanlar iin yer stnde de emniyet sahasna izin verilebilir. Ormanlk alanda olmayan yer stndeki patlayc madde depolarna evre gvenlik alan iin izin verilebilir. Ormanlk alanda yer stnde patlayc madde deposuna izin verilmez.

(8) Bu Ynetmelie gre izin verilen saha snrlar iinde ve izin verili maksadna uygun mevzi imar plan yaptrlabilir. Ancak izin verilen ormanlk alan bal olduu orman parselinden ifrazen ayrlamaz.

BENC BLM

6831 Sayl Kanunun Ek 11 inci Maddesine likin lemler

zne konu tesislerin kiraya verilmesi

MADDE 27 (1) Turizm izinleri dnda, salk, eitim ve spor tesisi yapm maksadyla verilen izinlere konu asli tesislerin dndaki kafeterya, kantin, otopark gibi yan nitelerin, dier izinlere konu tesislerin tamamnn veya bir blmnn kiralanmasnn izin sahibi tarafndan talep edilmesi halinde heyete konu incelenir. nceleme raporu dzenlenir. Uygun grlenlere Bakanlka izin verilir.

(2) Salk, eitim ve spor tesisi yapm maksadyla verilen izinlere konu asli tesislerin kiralanmasna, iletme hakknn devredilmesine, yap-ilet-devret modeli ile yaptrlmasna izin verilmez. Ancak 8/11/2003 tarihinden nce Devlet idareleri adna aratrma, eitim ve dinlenme tesisi yaplmas maksadyla verilen izinlerin nc kiilere ilettirilmesine Bakanlka izin verilebilir.

(3) zne konu tesislerin tamamnn veya bir blmnn nc kiilere kiralanmasna izin verilmesi halinde, izin sahibi;

a) Kirac ile arasndaki szlemenin noter onayl bir suretini,

b) zin balangcnda alnan taahht senedinde, kira szlemesinde belirtilen tarihten itibaren kira bedelinin yzde ellisinin en ge bir ay iinde olmak zere her yl Genel Mdrlk zel bte hesabna yatrlacana, kira szlemesinin sona ermesi halinde en ge bir ay iinde orman idaresine bildirileceine, aksi halde doacak her trl hukuki ve mali ykmllklerden sorumlu olacana ilikin hkm bulunmamas halinde, bu hususlar ieren ek taahht senedini orman idaresine verir.

(4) Kira bedelinin aylk denmesi halinde aylk kira bedeli oniki ile arplr bulunan bedelin yzde ellisi kira szlemesinde belirtilen ilk kira deme tarihinden itibaren en ge bir ay iinde denir.

(5) Aksi halde verilen kiralama izni resen iptal edilir.

Bedelsiz izinlerin zelletirme uygulamalar kapsamnda iletme hakknn devri

MADDE 28 (1) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile dier kamu kurum ve kurulularna verilen bedelsiz izinlerin, zelletirme uygulamalar kapsamnda iletme hakknn devri hlinde iletme hakk devir bedeli zerinden orman saylan alanlarn devredilen toplam kullanm alanlar iindeki yzde oran dikkate alnarak hesaplanacak tutarn binde bei bir defaya mahsus olmak zere iletici tarafndan devir alma tarihinden itibaren ay iinde defaten Genel Mdrlk zel bte hesabna yatrlr.

(2) Bu izinlerden ayrca bir bedel alnmaz.

(3) zinler, ilgili genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile dier kamu kurum ve kurulular adna devam eder. Ancak taahht senetlerinde yer alan haklar iletme sresi iinde ayn ekilde ileticiler tarafndan kullanlr ve ykmllkler iletme sresi iinde ileticiler tarafndan yerine getirilir.

(4) zin balangcnda alnan taahht senedinde, taahht senetlerinde yer alan haklarn iletme sresi iinde ayn ekilde ileticiler tarafndan kullanlaca ve ykmllklerin yine iletme sresi iinde ileticiler tarafndan yerine getirileceine ilikin hkm bulunmamas halinde iletmeciden ek taahht senedi alnr.

(5) Ancak izinlerin birden fazla olmas halinde alnacak ek taahht senedi her bir izin iin ayr ayr alnabilecei gibi tm izinler iin tek bir taahht senedi de alnabilir.

Bedelli izinlerin zelletirme uygulamalar kapsamnda iletme hakknn devri

MADDE 29 (1) Kamu kurum ve kurulularna verilen bedelli izinlerin zelletirme uygulamalar kapsamnda iletme hakknn devri halinde, taahht senedinde yer alan bedeller dnda iletme hakk bedeli zerinden herhangi bir bedel alnmaz.

(2) Kamu kurum ve kurulular adna verilmi izinlerin, grup olarak iletme hakknn devri halinde, bu grup iinde yer alan varsa bedelsiz izinler bedelliye dntrlr ve buna uygun yeni taahht senedi alnr. Bu izinlerden de taahht senedinde yer alan bedeller dnda iletme hakk bedeli zerinden herhangi bir bedel alnmaz.

(3) zinler, ilgili genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile dier kamu kurum ve kurulular adna devam eder. Ancak taahht senetlerinde yer alan haklar iletme sresi iinde ayn ekilde ileticiler tarafndan kullanlr ve ykmllkler yine iletme sresi iinde ileticiler tarafndan yerine getirilir. Taahht senedinden doan bedeller iletmeci tarafndan yatrlr.

(4) zin balangcnda alnan taahht senedinde, taahht senetlerinde yer alan haklarn iletme sresi iinde ayn ekilde ileticiler tarafndan kullanlaca ve ykmllklerin yine iletme sresi iinde ileticiler tarafndan yerine getirileceine ilikin hkm bulunmamas halinde iletmeciden, ek taahht senedi alnr.

(5) Ancak izinlerin birden fazla olmas halinde alnacak ek taahht senedi her bir izin iin ayr ayr alnabilecei gibi tm izinler iin tek bir taahht senedi de alnabilir.

Bedelsiz izinlerin yap-ilet-devret modeli ile yaptrlmas

MADDE 30 (1) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile dier kamu kurum ve kurulularna verilen izinlere konu tesislerin yap-ilet-devret modeli ile yaptrlmas hlinde iletme hakk bedeli zerinden herhangi bir bedel alnmaz.

(2) zinler, ilgili genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile dier kamu kurum ve kurulular adna devam eder. Ancak taahht senetlerinde yer alan haklar iletme sresi iinde ayn ekilde ileticiler tarafndan kullanlr ve ykmllkler yine iletme sresi iinde ileticiler tarafndan yerine getirilir.

(3) zin balangcnda alnan taahht senedinde, taahht senetlerinde yer alan haklarn iletme sresi iinde ayn ekilde ileticiler tarafndan kullanlaca ve ykmllklerin yine iletme sresi iinde ileticiler tarafndan yerine getirileceine ilikin hkm bulunmamas halinde, iletmeciden ek taahht senedi alnr.

(4) zinlerin birden fazla olmas halinde alnacak ek taahht senedi her bir izin iin ayr ayr alnabilecei gibi tm izinler iin tek bir taahht senedi de alnabilir.

Bedelli izinlerin yap-ilet-devret modeli ile yaptrlmas

MADDE 31 (1) Kamu kurum ve kurulularna verilen bedelli izinlere konu tesislerin yap-ilet-devret modeli esas alnarak yaptrlmas ve ilettirilmesi halinde taahht senedinde yer alan bedeller dnda herhangi bir bedel alnmaz.

(2) zinler, ilgili kamu kurum ve kurulular adna devam eder. Ancak taahht senetlerinde yer alan haklar iletme sresi iinde ayn ekilde ileticiler tarafndan kullanlr ve ykmllkler yine iletme sresi iinde ileticiler tarafndan yerine getirilir. Taahht senedinden doan bedeller iletmeci tarafndan yatrlr.

(3) zin balangcnda alnan taahht senedinde, taahht senetlerinde yer alan haklarn iletme sresi iinde ayn ekilde ileticiler tarafndan kullanlaca ve ykmllklerin yine iletme sresi iinde ileticiler tarafndan yerine getirileceine ilikin hkm bulunmamas halinde iletmeciden, ek taahht senedi alnr.

(4) Ancak izinlerin birden fazla olmas halinde alnacak ek taahht senedi her bir izin iin ayr ayr alnabilecei gibi tm izinler iin tek bir taahht senedi de alnabilir.

Kiralama, iletme hakk devri, yap-ilet-devret modeli ile yaptrlan mevcut izinler

MADDE 32 (1) 6831 sayl Kanunun Ek 11 inci maddesinin yrrlk tarihi olan 13/7/2010 tarihinden nce genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile dier kamu kurum ve kurulularna verilen bedelsiz izinlerin iletme hakknn devredilmi veya izinlere konu tesislerin yap-ilet-devret modeli ile yaptrlm olmas hlinde herhangi bir bedel alnmaz.

(2) Kamu kurum ve kurulularna verilen bedelli izinlerde ise taahht senedinde yer alan bedeller dnda herhangi bir bedel alnmaz. Taahht senedinden doan bedeller iletmeci tarafndan denir.

(3) zinler, ilgili kamu idareleri veya kamu kurum ve kurulular adna devam eder. Ancak taahht senetlerinde yer alan haklar iletme sresi iinde ayn ekilde ileticiler tarafndan kullanlr ve ykmllkler yine iletme sresi iinde ileticiler tarafndan yerine getirileceine ilikin ek taahht senedi alnr.

Kamu zel i birlii modeli erevesinde salk ve eitim tesislerine verilen izinler ve st hakk kurulmas

MADDE 33 (1) Salk Bakanlnca salk tesislerinin, Milli Eitim Bakanlnca eitim tesislerinin kamu zel i birlii modeli erevesinde yaptrlmas veya mevcut izinli tesislerin yenilenmesinin talep edilmesi halinde bu Ynetmelie gre izin verilebilir. Ancak yeni izin taleplerinde heyet tarafndan ncelikle bozuk orman alanlarndan uygun yerler aratrlr, bozuk alan bulunmadnn tespit edilmesi halinde dier alanlarda da izin verilebilir.

(2) Verilen izinler iin ilgili bakanlklarca yklenici adna st hakk tesisi talep edilmesi halinde; Yklenici tarafndan izinli alana ait cari yl aalandrma bedelinin yatrlmas ve Maliye Bakanlnca iznin bulunduu blge mdrl snrlar iinde izin alannn en az iki kat kadar alann aalandrlmak zere Genel Mdrle tahsis edilmesi halinde ilgili bakanlklarca bildirilen yklenici adna izin sresi ile snrl olmak kayd ile st hakk kurulur. Ancak verilen izin, ilgili bakanlklar adna devam eder ve taahht senedi hkmlerinden orman idaresine kar sorumlu olduuna dair ykleniciden ek taahht senedi alnr.

(3) Bu izinlerde yklenici adna st hakk tesis edilmesi aamasnda alnan aalandrma bedeli dnda kira dhil bakaca bir bedel alnmaz.

ALTINCI BLM

Deerlendirme Komisyonu

Deerlendirme komisyonu ve grevleri

MADDE 34 (1) Deerlendirme komisyonunun grevleri;

a) 8/11/2003 tarihinden nce Bakanlka turizm kesin izni verilmi tesislerin ilemleri ve irtifak hakk kurulmas taleplerini,

b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayl Turizmi Tevik Kanununa gre Kltr ve Turizm Bakanlnn tahsis taleplerini,

c) Yksekretim kurumlarnn eitim ve aratrma maksatl tesis izin talepleri ile izin verilen bu alan iinde izin sahibi yksekretim kurumuna veya Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdrlne yurt yaplmas maksadyla yaplan izin taleplerini,

) Genel Mdrlke deerlendirme komisyonunca deerlendirilmesi talep edilen mracaatlar,

d) Bu Ynetmelie ilikin i ve ilemlerde mevzuatta ak hkm bulunmayan hususlar,

deerlendirmektir.

(2) Deerlendirme Komisyonu, Bakanlk Mstear ve/veya Mstear Yardmcs bakanlnda, Orman Genel Mdr, Orman Genel Mdr Yardmcs ile zin ve rtifak Dairesi Bakanndan oluur.

(3) Sekreterya grevini zin ve rtifak Dairesi Bakanl yrtr. Kararlar oy okluuyla alnr.

YEDNC BLM

Geici Hkmler

Mevcut izinlerin devam

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girmesinden nce verilen izinlerin sre uzatmnda ve devirlerinde, ayrca devam eden izinlerde izin sahibinin talebi halinde; bu Ynetmelik hkmleri uygulanr ve buna uygun taahht senedi alnr, gemite bedelli verilen izinler bu Ynetmelie gre deerlendirildiinde bedelsiz olmas halinde bedelsiz taahht senedi alnr.

(2) Bedelli izinlerde, izin sahibinin talebi zerine yeni taahht senedi dzenlenmesi halinde; taahht senedinin dzenlendii yla ait arazi izin bedeli, en son tutanak bedeli esas alnarak o yla ait BAK yaymlanm ise BAK orannda, yaymlanmam ise FE deiim oranlarnda gncellenerek belirlenir, bu Ynetmeliin 8 inci maddesinin drdnc fkras hkm uygulanmaz.

(3) Bu Ynetmeliin yrrle girmesinden nce verilmi izinlerde arazi izin bedellerinin arttrlmas iin uygulanan Deflatr veya FE art oran yerine, bu Ynetmeliin yrrle girmesi ile bu Ynetmelikte belirtilen BAK art oran uygulanr, bildirime gerek kalmakszn izin balang tarihinde defaten tahsil edilir. Ancak bu fkradaki art oran 1/1/2015 tarihinden itibaren tahakkuk edecek bedellerin artrlmas iin uygulanr.

(4) Taahht senetlerinde mteakip yllara ait bedellere ilikin olarak Deflatr veya FE art oran dnda bedel art hkm bulunan izinlerde en son tanzim edilen tutanakla belirlenen bedel veya artla ulalan bedel o yla ait BAK yaymlanm ise BAK orannda, yaymlanmam ise FE deiim orannda artrlarak cari yl arazi izin bedeli hesaplanr, tutanak tanzim edilir. Devam eden yl bedelleri bu Ynetmelik hkmlerine gre her yl BAK orannda artrlarak bildirime gerek kalmakszn izin balang tarihinde defaten tahsil edilir. Devam eden yllar iin ayrca be yllk bedel tespit tutana tanzim edilmez. Ancak bu fkradaki art oran 01/01/2015 tarihinden itibaren tahakkuk edecek bedellerin artrlmas iin uygulanr.

(5) 6831 sayl Kanunun 17 nci maddesine gre 8/11/2003 tarihinden nce kesin izne konu edilmi ancak ilgili maddenin deimesi sonucu artk izin verilemeyen, turizm ve dier izinlerin izin haklar devam eder. zinli saha iinde kalmak kaydyla mevcut tesislere ilave, tadilat, kapasite, tr ve snf deiiklii izni Bakanlk onay ile verilebilir. Deien madde hkm gereince izin verilemeyecek talepler iin gemite verilmi n izinler ise kesin izne dntrlemez. Bu n izinler resen iptal edilmi saylr.

Kesin izin verilen mevcut turizm izinlerine ilikin i ve ilemler

GEC MADDE 2 (1) 8/11/2003 tarihinden nce verilen turizm izinleriyle ilgili olarak mahkemelerde dava almas veya mteebbisin iradesi dnda yatrmn gerekletirilmesini imkansz klacak ve Bakanlk tarafndan da uygun grlecek bir idari ilemle karlalmas durumunda mteebbisin;

a) zin ve varsa irtifak hakk sresinin dondurulmasn talep etmesi,

b) znin balang tarihi ile iznin dondurulduu tarih arasnda varsa denmeyen arazi izin bedeli veya irtifak hakk tesis edilmi ise irtifak hakk bedelini, 6183 sayl Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda hesaplanacak gecikme zamm orannda hesaplanacak faizi ile birlikte demesi,

c) znin yeniden balayaca tarih itibariyle, Kltr ve Turizm Bakanlnca tespit edilen; yatakl tesisler iin yatak ba, yataksz tesisler iin metrekare birim fiyatlar ile arpm sonucu bulunacak toplam proje bedelinin binde bei orannda belirlenecek yeni bedelin, o yla ait arazi izin veya irtifak hakk bedeli saylmak zere, deneceine ilikin taahht senedi vermesi,

halinde izin veya irtifak hakk sresi talep tarihi esas alnarak dondurulabilir.

(2) Dondurulan sre iin mteebbisten arazi izin bedeli veya irtifak hakk bedeli alnmaz. Dondurulan sre izin sresinden saylmaz. zin veya irtifak hakk sresinin dondurulmasna neden olan sebeplerin ortadan kalkmas durumunda izin veya irtifak hakk sresi kald yerden ilemeye devam eder. Ancak, izin veya irtifak hakk sresinin dondurulduu sebepler ortadan kalkt halde, mteebbis tarafndan orman idaresinin bu durumdan haberdar edilmemesi halinde, geen sre normal izin veya irtifak hakk sresinden saylr ve geen sre iin arazi izin veya irtifak hakk bedeli 6183 sayl Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm orannda hesaplanacak faizi ile birlikte alnr. znin yeniden balayaca tarihte Kltr ve Turizm Bakanlnca tespit edilen; yatakl tesisler iin yatak ba, yataksz tesisler iin metrekare birim fiyatlar ile arpm sonucu bulunacak toplam proje bedelinin binde bei orannda belirlenecek yeni bedel alnr.

(3) Turizm yatrm/iletme belgesinin iptali halinde, taahht senetlerinde aksi hkm bulunmu olsa dahi en ge bir yl iinde alnacak yeni belge orman idaresine verilir. Bu sre uygun grlmesi halinde Bakanlk onay ile uzatlabilir. Aksi halde izin iptal edilir.

(4) zinli saha iinde kalmak kaydyla verilecek; bedellendirmeye esas ilave, tadilat, kapasite, tr ve snf deiiklii izinlerinde Kltr ve Turizm Bakanlnca turizm yatrm trleri iin her yl belirlenen birim maliyetlere gre hesaplanacak ilave proje bedelinin; binde bei orannda arazi izin bedeli, yzde (%3) orannda orky bedeli, yzde ikisi (%2) orannda erozyon bedeli ile ek taahht senedi ve ek teminat alnr. Kapasite, tr ve snfn dmesi halinde bedellerde herhangi bir indirime gidilmez.

(5) Herhangi bir ekilde irtifak hakk kurulmam kesin izinler; tesis iletmeye alncaya kadar; izin verilen mteebbisin, irket sermayesinin yzde elli biri (% 51) kendisinde kalmas ve izni devir alan tarafndan bu Ynetmelik hkmlerine gre gncellenecek arazi izin bedeli, teminat ve yeni taahht senedi vermesi, tesisler iletmeye aldktan sonra ise devir alan mteebbislerce bu Ynetmelik hkmlerine gre gncellenecek arazi izin bedeli, teminat ve yeni taahht senedi verilmesi kaydyla, Bakanlka devredilebilir.

(6) Herhangi bir ekilde irtifak hakk kurulmu kesin izinler ise tesisin iletmeye alp almadna baklmakszn, Maliye Bakanlnn uygun grnn alnmas, bu Ynetmelik hkmlerine gre gncellenecek arazi izin bedeli, teminat ve yeni taahht senedi alnmas kaydyla, Bakanlka devredilebilir.

(7) irket hisse devri veya unvan deiiklii talep edilmesi halinde; tesis iletmeye alm olsun veya olmasn, taahht senedi veya resmi senetlerdeki izin ve irtifak hakk srelerine bal kalmak ve daha nce alnan taahht senedi hkmlerinin kabul edildiine, tm bor ve taahhtlerinden sorumlu olduuna dair ek taahht alnmas kaydyla Bakanlka izin verilebilir.

(8) Her trl devir halinde; devredenin devir tarihine kadar, devralann ise devir tarihinden balamak zere izin sresi sonuna kadar bu Ynetmelik ve taahht senedi hkmlerinden doan hukuki ve mali sorumluluklar devam eder.

(9) Tesisler, mteebbis tarafndan, Bakanlktan izin alnmas kaydyla nc kiilere ilettirilebilir. Alt nitelerin nc kiilere ilettirilmesi halinde Bakanla bilgi verilir, ancak Bakanlk onay aranmaz. Kira yoluyla nc ahslara ilettirilmesi halinde, mteebbisin kesin izin taahht senedi ve irtifak hakk taahht senedindeki sorumluluklar aynen devam eder.

(10) Ayrca yaplan yatrmn iletmeye getii tarihten balamak zere, yzde iki (%2) gayrisafi yllk gelir pay aada izah edildii ekilde tahsil edilir;

a) Yzde iki (%2) haslat pay; izin verilen arazi zerinde kurulan iletmelere ait; yln ilk gn ile son gn arasndaki tahsil edilmi olsun veya olmasn tahakkuk eden her trl sat haslat, hizmet sat bedelleri, izne esas konu dahilindeki her trl kira gelirleri, faiz gelirleri ile izin verilen alan ierisinde herhangi bir isim altnda elde edilen gelirlerin Maliye Bakanl tarafndan yaymlanan muhasebe sistemi uygulama genel teblileri ile belirlenen tek dzen muhasebe sistemindeki gelir tablosuna esas net satlar ve gelir tablosu ieriinde bulunan dier olaan gelir ve karlar ile dier olaand gelir ve karlarn toplamnn yzde ikisi (%2) dir. Takip eden yln mays ay sonuna kadar izin sahibinden tahsil edilir. Bu tesise ait cari yl ncesi vergi gelir tablosu ile yzde iki (%2) haslat payna ait hesaplama cetvelinin 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayl Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Yeminli Mali Mavirlik Kanununa gre yetkili klnan yeminli mali mavire tasdik ettirilmesi zorunludur. Birden ok taahht senedi bulunan izinlerde ilk taahht senedindeki deme tarihi esas alnr. Taahht senedinde gelir paynn yln ilk be aynda denmesine dair hkm bulunanlar taahht senetlerine baklmakszn mays aynda deme yapabilir.

b) zinli saha zerinde kurulan tesislerin iletmeciliinin nc kii veya kurululara kiraya verilmesi halinde, kiraclarn yapacaklar kiraya verme ilemleri de dahil olmak zere, kiraya verenlerden kira bedeli zerinden, son kirac olan ileticiden ise yzde iki (%2) haslat pay tahsil edilir. Kirac veya kiraclar iletme haslat zerinden yzde iki (%2) haslat payn zel bte hesabna yatrmay taahht eder. Taahht, kira kontratnn tanzim edildii tarihten itibaren bir ay iinde yaplr. Kiraclarn taahhtte bulunmamalarndan dolay bunlardan alnamayan yzde iki (%2) haslat pay kiraya verenlerden alnr. Kiraclarn yllk iletme haslatn beyan etmesi ile yzde iki (%2) haslat payn yatrmasnda ve tespitinde yatrmc iin ngrlen esaslar uygulanr. Kira zerinden alnacak iletme haslatlar kira szlemelerinde yer alan deme tarihinden itibaren en ge bir ay iinde tahsil edilir.

c) Tesisin ksmen orman saylan, ksmen orman saylmayan alanda kurulu olmas durumunda yzde iki (%2) haslat pay orman saylan alann genel alana oranlanmas suretiyle hesaplanr. zinli tesisi de kapsayan birden fazla tesise ait bilanonun tek olarak dzenlenmesi halinde, izinli tesise ait Maliye Bakanl tarafndan yaymlanan muhasebe sistemi uygulama genel teblileri ile belirlenen tek dzen muhasebe sistemindeki gelir tablosu yetkili yeminli mali mavir tarafndan ayrlarak dzenlenir ve onayl olarak orman idaresine verilir. Alt kiraclar tarafndan ilgili vergi dairesine sunulan ve dairesince de onaylanan gelir veya kurumlar vergisi beyannamesindeki gelir tablosu da esas alnabilir.

(11) Orky bedeli, 2634 sayl Kanunun 15 inci maddesine gre tahsil edilir.

(12) Mteakip yllara ait arazi izin bedelleri, BAK deiim orannda arttrlmak suretiyle tespit edilerek, bildirime gerek kalmakszn izin balang tarihinden itibaren en ge bir ay iinde her yl defaten tahsil edilir.

(13) Teminat, toplam proje bedelinin yzde (%3) orannda izin balangcnda bir defa alnr. Sre uzatmlarnda, izin devirlerinde ve on ylda bir gncellenir. Devlet idareleri ile kamu kurum ve kurulularndan teminat alnmaz.

(14) Yatrmc tarafndan, kesin iznin irtifak hakkna dntrlmesinin talep edilmesi halinde Bakanln gr ile birlikte, bu talep Maliye Bakanlna gnderilir. Maliye Bakanlnca da uygun grlmesi halinde, adna kesin izin verilen yatrmc lehine 6831 sayl Kanunun 115 ve Geici 8 inci maddeleri ile 4721 sayl Trk Medeni Kanunu hkmlerine gre; irtifak hakk tesis edilir. Maliye Bakanl irtifak hakknn tapuya tescili srasnda kesin izin szlemesinde gerekli grd deiiklikleri yapabilir. Kesin iznin irtifak hakkna dntrlmesi halinde resmi senet hkmleri uygulanr. Ancak irtifak haklar zerinde kat irtifak kurulamaz.

(15) Kesin izin; srenin dolmas, izin sahibinin vazgemesi, bu Ynetmelik veya taahht senedi hkmlerine aykr davranlmas, Kltr ve Turizm Bakanlnca verilen turizm yatrm/iletmesi belgesinin alnamamas veya bu belgelerden iptal edilmi olanlarn yenilenmemi olmas halinde, Bakanlk onay ile iptal edilerek, sona erer. ptal ilemi ilgiliye tebli edilir. Varsa irtifak hakk da tapudan terkin edilir. Devlet ormanlar zerindeki her trl bina ve tesisler eksiksiz ve bedelsiz olarak en ge ay iinde orman idaresinin tasarrufuna geer. Sz konusu bina ve tesisler Genel Mdrlke deerlendirilir.

(16) Rayi deer zerinden sre uzatmlarnda rayi bedel; Kltr ve Turizm Bakanlnca tespit edilen; yatakl tesisler iin yatak ba, yataksz tesisler iin metrekare birim fiyatlar ile arpm sonucu bulunacak toplam proje bedelinin yzde bei (%5) dir. Bu oran termal ve k turizmi maksatl izinlerde yzde ikibuuk (%2,5) dur. Rayi deer zerinden uzatlan izin sahas iinde ek izin talep edilmesi halinde ilave yaplacak tesislerin bedel hesab bu fkraya gre yaplr. zin sresi, rayi deer zerinden yaplan izin sresi uzatmn geemez. Rayi deer zerinden sre uzatm yaplan iznin herhangi bir ekilde iptal edilmesi halinde verilen ek izinde iptal edilir. Mteakip yllara ait rayi bedel BAK orannda artrlarak izin balang tarihinde defaten alnr.

(17) ATM cihaz gibi haslat tespit edilemeyen kiralamalarda izin sahibinden kiralama bedelinin %50 si tahsil edilir. Bu kiralamalardan ayrca bir bedel alnmaz.

nceden yaplan mracaatlarn deerlendirilmesi

GEC MADDE 3 (1) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nceki mracaatlardan deerlendirme aamasnda olan taleplere bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Bykehir belediyesi kurulan yerlerde nceden verilmi izinler

GEC MADDE 4 (1) Bykehir belediyelerinin kuruluundan nce il zel idareleri, kapanan belediyelere ve ky tzel kiilikleri adna verilmi olan izinler ayn hak ve sorumluluklar ile bykehir belediyeleri adna devredilmi saylr ve bykehir belediyeleri adna devam eder. Bu izinlerin taahht senetlerindeki ykmllklerden orman idaresine kar bykehir belediyeleri sorumludur. Talep halinde bu Ynetmelik hkmleri uygulanr ve buna uygun yeni taahht senedi alnr.

SEKZNC BLM

Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 35 (1) 15/9/2011 tarihli ve 28055 sayl Resm Gazetede yaymlanan Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 36 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 37 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Orman ve Su leri Bakan yrtr.

 

 

Ek-1

zin Tr

Katsays

Yol, demiryolu, teleferik hatt, tnel, enerji nakil hatt, telefon iletim hatt, savunma, gvenlik tesisleri, su isale hatt-kaptaj, su deposu, kanalizasyon, baraj, glet, rezervuar alan (hidroelektrik santrali rezervuar alanlar da dhil). yksekretim kurumlarnn eitim, aratrma ve renci yurdu, mezarlk.

0,1

Hidroelektrik santrali, rzgr enerji santrali, lm ve gzlem istasyonu, su arama, su kuyusu, jeotermal kaynak ve doal mineralli su arama, atk su tesisi, petrol ve doalgaz boru hatt, petrol ve doalgaz arama ve iletme izni, odun kmr oca.

0,5

Havaalan, trafo binas, lm istasyonu, R/L tesisi, fiber optik kablo, yer altnda yaplacak patlayc madde deposu, patlayc madde deposu emniyet alan, depo olarak kullanlacak tnel, sokak hayvanlar bakmevi, balk retim tesisi.

0,7

Kat atk aktarma istasyonu, kat atk bertaraf ve dzenli depolama tesisleri, liman geri hizmet alan.

3

Radyo- televizyon verici istasyonu ve antenleri, su dolum tesisi.

5

Termik santral, nkleer enerji santrali.

8

Define arama.

10

Elektronik haberleme sistemlerine ait baz istasyonu, iletiim panosu.

30

 

Ek-2

Orman Amenajman Planlarna Gre Orman Durumu

Ekolojik Denge Katsays

Aasz alanlar.

1

% 10 dan daha az kapal ormanlar ve kapallna baklmakszn Mak rumuzlu alanlar.

1,1

%11-40 kapal ormanlar.

1,4

%41-70 kapal ormanlar .

1,7

%71 ve st kapal ormanlar ve aalandrma sahalar.

2

 

Ek-3

l Ad

Katsays

stanbul.

3

zmir, Kocaeli.

2,8

Adana, Ankara, Antalya, Aydn, Balkesir, Bursa, anakkale, Mersin, Mula, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Yalova,

2,4

Bartn, Bilecik, Bolu, Dzce, Edirne, Gaziantep, Giresun, Karabk, Kayseri, Krkkale, Krklareli, Konya, Ktahya, Ordu, Rize, Zonguldak, Denizli, Eskiehir, Hatay, Manisa, Tekirda, Trabzon.

2

Adyaman, Artvin, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, ankr, orum, Diyarbakr, Elaz, Erzincan, Erzurum, Isparta, Kahramanmara, Kastamonu, Krehir, Kilis, Malatya, Nevehir, Nide, Sinop, Sivas, anlurfa, Tokat, Uak, Yozgat.

1,6

Aksaray, Bayburt, Gmhane, Karaman, Ar, Ardahan, Batman, Bingl, Bitlis, Hakkri, Idr, Kars, Mardin, Mu, Siirt, rnak, Tunceli, Van.

1,2