18 Nisan 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28976

YNETMELK

Orman ve Su leri Bakanlndan:

ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESNN UYGULAMA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayl Orman Kanununun 16 nc maddesine gre verilecek izinlere, rehabilite ilemlerine ve izinlerden tahsil edilecek bedellere ait i ve ilemleri dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 6831 sayl Kanunun 16 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanm ve Ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aalandrma bedeli: zin verilen alan zerinden bir defaya mahsus alnan bedeli,

b) Altyap tesisi: Madencilik faaliyetleri iin zorunlu yol, su, rle istasyonu, haberleme, enerji nakil hatt, trafo, bant konveyr, havai hat, asansr, havalandrma bacas, galeri girii, antiye alan, yemekhane, atlye, maden stok alan, pasa dkm alan, verimli toprak depolama alan, atk baraj, patlayc madde ve mtemilat deposu ve kantar tesislerini,

c) Arama dneminde retim ve sat izin belgesi: Arama ruhsat dneminde teknolojik aratrma, gelitirme, pilot almalar ve pazar aratrmalar yapmak zere grnr rezervin 1/10una kadar retim ve sat iin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnca verilen belgeyi,

) Aramada letme izni: Arama ruhsat dneminde teknolojik aratrma, gelitirme, pilot almalar ve pazar aratrmalar yapmak zere grnr rezervin 1/10una kadar retim ve sat iin Bakanlka verilen izni,

d) Arama ruhsat: Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi iin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnca verilen belgeyi,

e) Arazi izin bedeli: Verilen izinlerden orman idaresince alnacak kullanm bedelini,

f) Bakan: Orman ve Su leri Bakann,

g) Bakanlk: Orman ve Su leri Bakanln,

) Basamak/kademe: Yksek eimli alanlarda yzey gvenlii ve ulam kolayln salamak amacyla kaz yaplarak oluturulan dzenli yatay ve dey yzeyleri,

h) Bedel Art Katsays (BAK): Her yl bir nceki yla ilikin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu uyarnca belirlenen yeniden deerleme orann,

) Blge mdrl: Genel Mdrle bal orman blge mdrlklerini,

i) evresel etki deerlendirmesi (ED) belgesi: 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayl Resm Gazete de yaymlanan evresel Etki Deerlendirmesi Ynetmeliine gre verilecek evresel Etki Deerlendirmesi Olumlu karar veya evresel Etki Deerlendirmesi Gerekli Deildir kararn veya evresel Etki Deerlendirmesi Ynetmelii kapsam dnda olduuna dair belgeyi,

j) Ek Devlet hakk: Madencilik faaliyeti yaplan yerin Devlet ormanna rastlamas halinde 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayl Maden Kanununun 14 nc maddesi gereince alnan Devlet hakknn % 30 fazlasn,

k) Endemik ve korunmas gereken nadir ekosistem alan: Bulunduu blgenin ekolojik zellikleri nedeniyle yalnzca lkemizde belirli bir blgede doal olarak yayl gsteren trlerin bulunduu alanlar ile uzun sre aratrma amal izlenen ve koordinatlar Bakanlka veya Genel Mdrlke belirlenen orman alanlarn,

l) Gen koruma alan: Bir trn genetik eitliliinin veya gen kaynaklarnn doal ortamnda veya doal ortam dnda korumak ve oaltmak amacyla koordinatlar Bakanlka veya Genel Mdrlke belirlenen ve bu amala ynetilen alanlar,

m) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I) sayl cetvelinde yer alan idareleri,

n) Genel Mdrlk: Orman Genel Mdrln,

o) Hafriyat topra: naat ncesi arazinin hazrlanmas amacyla yaplan kaz ve benzeri faaliyetler esnasnda oluan topra,

) Hammadde retim izin belgesi: 3213 sayl Kanunun 14 nc maddesi gereince genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kurulularnn yap ve inaat hammaddesi ihtiyalarnn karlanmas amacyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnca verilen belgeyi,

p) Heyet: Blge mdrlnce; blge mdr yardmcs, ube mdr, mhendis veya ilgili orman iletme mdr yardmcs bakanlnda, ilgili orman iletme mdr yardmcs, ilgili orman iletme efi varsa kadastro ve mlkiyet efi ve/veya teknik elemandan oluturulan en az kiilik komisyonu,

r) naat ve yknt atklar: Konut, bina, kpr, yol gibi alt ve st yaplarn yapm, ykm, yenileme ve tadilat esnasnda ortaya kan; tehlikeli atk ve kimyasal madde iermeyen at,

s) letme izin belgesi: Madenlerin iletmeye alnabilmesi iin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnca verilen belgeyi,

) letme ruhsat: Maden sahalarnda iletme faaliyetlerinin yrtlebilmesi iin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnca verilen belgeyi,

t) zin: Bu ynetmelik hkmlerine gre orman alanlar iinde Bakanlka amac dorultusunda kullanlmak zere verilen n izni, kesin izni ve muvafakat,

u) Kademeli kapatma plan: Pasa dkm ve atk baraj gibi dkm alanlarnda orman ekosisteminin tesisi amacyla aalandrma ve silvikltr tekniklerine uygun, iznin balangcndan sona ermesine kadar geen srede, izin alannn kapatlmasn takiben ngrlen nihai haline uygun olarak kapatlmasn ve tabiata kazandrlmasn gsterir plan,

) Kamu kurum ve kurulular: Bu Ynetmelikte genel bte kapsamndaki kamu idareleri tanm dnda yer alan kamu idarelerini,

v) Kesin izin: Bu Ynetmelik hkmlerine gre Bakanlka amac dorultusunda kullanlmak zere verilen izni,

y) Maden arama izni: Maden aramas yaplabilmesi iin ruhsata dayal olarak Bakanlka verilen izni,

z) Maden iletme izni: Maden retimi yaplmas iin iletme ruhsatna dayal olarak Bakanlka verilen izni,

aa) Muhafaza orman: 6831 sayl Kanunu 23 ve 24 nc maddeleri kapsamna alnan yerleri,

bb) Orman ii dinlenme yeri: 6831 sayl Kanunun 25 inci maddesine gre ayrlan ve ynetilen koordinatlar belirli alanlar,

cc) Orman idaresi: Orman Genel Mdrl merkez ve tara tekilatn,

) Ormanclk brosu: 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayl Orman Mhendislii, Orman Endstri Mhendislii ve Aa leri Endstri Mhendislii Hakknda Kanuna gre kurulan bro ve irketi,

dd) n izin: Kesin izinde istenen belgelerin hazrlanmas iin, sahada herhangi bir alma yaplmamas artyla verilen izni,

ee) Prospeksiyon: Maden arama faaliyetlerine mesnet tekil edecek n bilgilerin toplanmas iini,

ff) Rehabilitasyon projesi: Madencilik faaliyetleri yaplan sahann bozulacak doal yapsnn yeniden dzenlenmesi, doal dengesinin kurulmas, alann yeniden insanlarn ya da dier canllarn gvenle yararlanabilecei hle getirilmesini salayacak biimde rehabilite amacyla hazrlanacak projeyi,

gg) Rehabilite: znin balangcndan sona ermesine kadar geen srede, izin alannn; evre emniyetinin salanarak, rehabilitasyon projesine uygun olarak slah edilmesini, orman ekosisteminin tesisi amacyla aalandrma ve silvikltr teknikleri kullanlarak evreye uyumlu hale getirilmesi ilemini,

) Ruhsat: Arama ruhsat, iletme ruhsat veya sertifikay,

hh) Sat bilgi formu: Maden ruhsat sahibince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlna verilen yllk retim miktar, sat tutar, toplam gelir ve tahakkuk eden ek Devlet hakk gibi mali durumu gsteren belgeyi,

) Sertifika: 3213 sayl Kanunun 2 nci maddesinde yer alan V. Grup madenlerin aranmas ve iletilmesi iin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnca verilen belgeyi,

ii) Stabilite: Bir malzeme ktlesinin veya yapnn nemli bir deformasyona, harekete, erozyona, heyelana dayanabilmesi artlarn, bulunduu durumu koruyabilme yetenei,

jj) Teknik rapor: Madencilik faaliyetlerinde ve toprak dolgu izinlerinde izin verili amacna ve rehabilitasyon projesine/toprak dolgu projesine uygun alldn, cari yl bedellerinin dendiini kontrol etmek amacyla her yl dzenlenecek raporu,

kk) Teminat: Tedavldeki Trk parasn, bankalar veya katlm bankalar tarafndan verilen sresiz teminat mektuplarn, Hazine Mstearlnca ihra edilen Devlet Borlanma Senetleri ve bu senetler yerine dzenlenen belgeleri,

ll) Tesis: Her trl krma, eleme, tme, kesme ve sayalama tesisleri ile ileme tesisleri kapsamnda, sallantl masa, jig, konsantratr, flotasyon, li, kalsinasyon, bioksidasyon gibi cevher hazrlama ve zenginletirme tesisleri, kartrma, depolama, atk kazanma ve atk bertaraf tesisleri ile asfalt ve beton kartrma nitelerini,

mm) Tohum meceresi: Orman aac ve aa trlerinde tohum, bitki retim materyali retmek amacyla koordinatlar Bakanlka ve Genel Mdrlke belirlenen ve bu amala ynetilen alanlar,

nn) Toprak dolgu bedeli: Dolgu hacmi zerinden hesaplanan bedeli,

oo) Toprak dolgu projesi: Ormanlk alanda madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doal yaps bozulmu maden sahalarnn orman yetitirilmek zere doldurularak aalandrmaya hazr hale getirilmesi iin dolgu ncesi ve dolgu sonras nihai kodlar gsterir, evresindeki topografik yap ile uyumlu dolgu sonras rehabilite ilemini de ieren projeyi,

) FE: Trkiye statistik Kurumu tarafndan bir nceki yln ayn ayna gre aklanan yllk retici fiyat endeksini,

ifade eder.

KNC BLM

Maden Arama, letme, Tesis ve Altyap Tesis zin lemleri

Mracaat

MADDE 4 (1) Ruhsat sahibi, madenin adnn belirtildii talep yazsna;

a) Ruhsatn,

b) 1/25000 lekli haritasn veya krokisini,

c) Mecere haritasn,

) 1/1000 veya uygun lekli vaziyet plann,

d) Koordinat listesini,

e) Orman kadastro haritasn,

f) ED belgesini,

g) Hammadde retim, maden iletme, pasa dkm alan, atk baraj, li, atk kazanma ve atk bertaraf tesis izin taleplerinde rehabilitasyon projesini veya kademeli kapatma plann,

) Tesis ve altyap tesis izin taleplerinde avan projesini,

drt takm ekleyerek kesin izin iin veya (a), (b), (c), (), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeleri ekleyerek n izin iin blge mdrlne mracaatta bulunurlar.

(2) Kaz gerektirmeyen arama taleplerinde mracaat yazsna sadece ruhsat ve ruhsat alann gsteren 1/25000 lekli harita eklenir.

(3) Muhafaza ormanlarndaki ruhsat gr taleplerinde; talep yazlarna 1/25000 lekli haritasn veya krokisini, mecere haritasn, 1/1000 veya uygun lekli vaziyet plann, koordinat listesini, orman kadastro haritas ile Maden leri Genel Mdrlne ruhsat mracaatnda bulunduuna ve hak saladna dair belgesi ile birlikte mracaat eder.

(4) zin verilen alann dier kanunlar uyarnca izin, gr, muvafakat alnmas gereken yerlerden olmas halinde izin sahibince gerekli izin, muvafakat ve grler alnarak alma yaplr. Bu kapsamdaki izin, muvafakat ve grler talep sahibinden istenebilir.

nceleme ve deerlendirme

MADDE 5 (1) Blge mdrl yaplan mracaat ncelikle evrak zerinde inceler, eksiklikler varsa, on ign iinde mracaat sahibine bildirir. Eksiklikler tamamlanncaya kadar talep deerlendirmeye alnmaz. Evrakn tam olmas halinde heyet tarafndan arazi zerinde gerekli incelemeler yaplarak, talebin Devlet ormanlarna isabet eden ksmlar iin n izin veya kesin izin raporu dzenlenir.

(2) Ancak kaz gerektirmeyen maden arama izinlerinde belgelerin tam olmas halinde blge mdrl mracaat yazsnn bir rnei zerine kayt tarihini ve saysn belirterek talep sahibine iade eder. Maden ruhsat sahibi ruhsat sresince bu belge ile ruhsat alannda prospeksiyon, jeolojik harita yapm, numune alm, jeofizik aratrma gibi kaz gerektirmeyen maden arama faaliyetinde bulunabilir.

(3) Deerlendirme Komisyonunun grev alanndaki; muhafaza ormanlar, gen koruma alanlar, tohum mecereleri, orman ii dinlenme yerleri ile endemik ve korunmas gereken nadir ekosistem alanlarna isabet eden maden iletme, tesis ve altyap tesisi izin mracaatlar ile muhafaza ormanlarndaki ruhsat talepleri blge mdrlnce mracaat evrak ve dzenlenen tutanak ile birlikte Genel Mdrle gnderilir. Talebin bir ksmnn Deerlendirme Komisyonunca deerlendirilmesi gerektii durumlarda talep bir btn olarak ele alnr.

n izin ve n izin sre uzatm

MADDE 6 (1) Uygun grlen taleplere yirmi drt aya kadar n izin verilebilir. n izin sahibinin, n izin sresi son gn mesai bitimine kadar blge mdrlne sre uzatm talebinde bulunmas, mevcut taahht senedi hkmlerini kabul ettiine dair ek taahht senedi vermesi halinde n izin sresinin bitim tarihinden itibaren on iki ay sreyle n izin ve sorumluluklar devam eder. n izin sresi toplam otuz alt ay geemez.

(2) n izin sresi iinde saha teslimi yaplmaz ve madencilik faaliyetine msaade edilmez.

(3) n izin; izin sresi son gn mesai bitimine kadar sre uzatm talebiyle blge mdrlne mracaat edilmemesi, izin sahibinin vazgemesi veya istenen belgelerin sresi iinde tamamlanarak orman idaresine verilmemesi halinde resen iptal edilmi saylr.

(4) Sre uzatmalar dahil, n izin sresi iinde herhangi bir sebeple kesin izne dnmemi n izinler iin herhangi bir hak iddia edilemez.

(5) n izin sresi iinde mevzuatta kesin izin verilmesini engelleyen deiiklik olmas halinde n izin iptal edilir.

Kesin zin

MADDE 7 (1) Bakanlka uygun grlenlere ruhsat sresi dikkate alnarak izin verilir. Ormanlk alandan verilen izin, mracaat sahibine tebli edilir. Tebligat tarihinden itibaren ay ierisinde izin sahibinden teminat, bedeller ve onayl taahht senedi istenir. Tebligat tarihinden itibaren ay ierisinde bedellerin denmemesi, teminatn veya onayl taahht senedinin verilmemesi halinde ise saha teslimi yaplmaz, her hangi bir bildirime gerek kalmakszn izin iptal edilir. ptal ilemi ilgiliye bildirilir. Ayn yerle ilgili yeniden izin talep edilmesi yeni izin talebi olarak deerlendirilir.

(2) Maden iletme izinlerinde, izin sahibi; izne konu alan kapsayan iletme izin belgesini orman idaresine vermeden saha teslimi yaplmaz.

(3) Madencilik faaliyetine balanlmadan nce maden iletme izin alanlar ile maden stok alan, pasa dkm alan, verimli toprak depolama alan, atk baraj ve kantar tesis izinlerinde izin sahasnn snrlar izin sahibince kafes tel it ile ihata edilir, yaplan ihata izin sresi ve rehabilite izleme srecinde de izin sahibince muhafaza edilir. Aksi halde madencilik faaliyetine msaade edilmez.

(4) zin verilmemesi halinde durum ilgiliye tebli edilir.

(5) Ruhsat alannda maden arama, maden iletme veya hammadde retimi iin ormanlk alanlarda Bakanlka veya ormanlk alan dnda ilgili kurumlarca izin verilmi ise, bu ruhsata dayal olarak madencilik faaliyetleri iin gerekli ve orman alan iinde yaplmas zorunlu tesislere ve altyap tesislerine ruhsat alan iinde, talep edilen altyap tesislerinin ruhsat alan iinde yaplmas iin uygun alan bulunulmadnn heyet tarafndan tespit edilmesi halinde ruhsat alan bitiiinde izin verilebilir.

(6) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kurulularnca yol, kpr, baraj, glet, liman gibi projelerin inasnda kullanlacak yap ve inaat hammaddelerinin retimi iin hammadde retim izin belgesine dayanarak orman alanlar iinde bu amala yaplacak iletme faaliyetleri, tesis ve altyap tesislerine bu Ynetmelik hkmlerine gre izin verilir.

(7) zin balang tarihi; izin olurunda izin balang tarihi belirtilmemi ise izin olurunun verildii tarihtir. zin sresinin tamamen veya ksmen uzatld izinlerde izin balang tarihi ilk iznin verildii tarihtir. Farkl tarihlerde verilen izinlerin birlikte uzatlmas halinde izin balang tarihi yeni izin olur tarihidir.

Alnacak bedeller ve ek Devlet hakk

MADDE 8 (1) Maden arama, iletme, tesis ve altyap tesis n izinlerinde n izin bedeli, kesin izinlerde ise;

a) Aalandrma bedeli,

b) Arazi izin bedeli,

alnr.

(2) Ancak ayn ruhsat alan iinde maden iletme, aramada iletme amacyla bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce veya sonra iptal edilmi olanlar da dahil Bakanlka verilmi izin alanlarnn toplamnn be hektara kadar olan ksm iin arazi izin bedeli alnmaz, ek devlet hakk alnr. Hammadde retim amacyla hammadde retim izin belgesine dayanlarak verilen izinlerde ise ek devlet hakk alnmaz.

(3) Kaz gerektirmeyen maden arama izninden bedel alnmaz.

(4) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayl Karayollar Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fkras gerei Karayollar Genel Mdrlnn, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayl Devlet Su leri Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun Ek 5 inci maddesinin ikinci fkras gerei Devlet Su leri Genel Mdrlnn hammadde retim izin belgesi veya ruhsat ile yapaca madencilik faaliyetleri iin verilen izinlerinden, bedel ve teminat alnmaz. Bu idarelerin merkez ve tara birimleri adna dzenlenmi hammadde retim izin belgesi veya ruhsata dayal olarak verilen izinler Bakanlklar veya Genel Mdrlkleri adna verilmi saylr.

(5) Belediyeler, il zel idareleri ve genel bte kapsam dndaki tm kamu kurum ve kurulularnn, yol, kpr, baraj, glet, liman gibi projelerin inasnda kullanlacak yap ve inaat hammaddelerinin retimi iin onayl hammadde retim izin belgesine veya ruhsata dayanarak, madencilik faaliyetleri iin verilecek tm izinlerden bu maddenin birinci ve ikinci fkralarnda yer alan bedeller alnr. Bu maddenin drdnc fkrasnda yer alan kamu kurum ve kurulularndan ise herhangi bir bedel alnmaz.

Devir ilemleri

MADDE 9 (1) Ruhsatn devir edilmesi halinde, bu ruhsata dayal olarak Bakanlka verilmi izinler devir alann orman idaresine her bir izin iin onayl taahht senedi vermesi, teminat gncellemesi, rehabilitasyon projesini uygulayacan taahht etmesi halinde izin devir alan adna Bakanlka devredilebilir. Aksi halde devir edenin orman idaresine kar sorumluluklar aynen devam eder.

Kesin izin sre uzatm

MADDE 10 (1) zin sahibinin yenilenmi ruhsat, revize edilmi rehabilitasyon projesi ve bu Ynetmelik hkmlerine gre istenen evrak ile birlikte izin sresi son gn mesai bitimine kadar blge mdrlne mracaat halinde mevcut iznin bitim tarihinden itibaren bu Ynetmelik hkmlerine gre sre uzatm yaplabilir. Sre uzatmnn Bakanlka uygun bulunmas halinde teminat ve arazi izin bedeli gncellenir, onayl taahht senedi alnr.

(2) zin sresi ile birlikte ruhsat sresinin de sona ermesi ve izin sahibinin ilgili kanun hkmlerine gre yenilenmi ruhsat alamamas halinde; izin sahibinin, izin sresi son gn mesai bitimine kadar Maden leri Genel Mdrlnden alnm ruhsat hukukunun yrrlkte olduuna veya iletme ruhsatna geile ilgili ilemlerin devam ettiine dair belge ile birlikte blge mdrlne mracaat etmesi, bir yllk arazi izin bedelini demesi ve mevcut taahht senedi hkmlerini kabul ettiine dair onayl ek taahht senedi vermesi halinde bir yl sreyle izin ayn artlarla devam eder.

(3) Bu maddenin ikinci fkrasnda tannan sre iinde yenilenmi ruhsat, revize edilmi rehabilitasyon projesi ve bu ynetmelik hkmlerine gre istenen evrak ve bir yllk arazi izin bedelini dediine dair belge ile birlikte sre uzatm iin mracaat edilmesi halinde izin bir yl daha devam eder, ancak bu fkradaki sre iinde sahada almaya msaade edilmez.

ptal ilemleri

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre ruhsat veya hammadde retim izin belgesine dayal olarak verilen maden arama, iletme, tesis ve altyap tesis izinleri;

a) Hak sahibinin vazgemesi,

b) Ruhsatn iptali,

c) ED belgesinin iptal edilmesi,

) Mevcut taahht senedi hkmlerini kabul ettiine dair onayl ek taahht senedi, bir yllk arazi izin bedelini dediine dair evrak ve yenilenmi ruhsat ya da ruhsat hukukunun yrrlkte olduuna veya iletme ruhsatna geile ilgili ilemlerin devam ettiine dair belge ile birlikte izin sresi son gn mesai bitimine kadar ilgili blge mdrlne iznin yenilenmesi talebinde bulunulmamas,

d) Bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkrasnda tannan sre iinde yenilenmi ruhsat, revize edilmi rehabilitasyon projesi ve bu ynetmelik hkmlerine gre istenen evrak ile birlikte sre uzatm iin mracaat edilmemesi,

e) Bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinin nc fkrasnda tannan sre iinde verilen iznin yenilenmemesi veya bu sre iinde sahada alma yapldnn tespit edilmesi,

f) Orman idaresine denmesi gereken arazi izin bedelinin veya ek Devlet hakknn idarelerden kaynaklanan nedenler hari olmak zere deme tarihinden itibaren bir yl ierisinde denmemesi,

g) Orman idaresine denmesi gereken arazi izin bedelinin veya ek Devlet hakknn deme tarihinden itibaren bir yl ierisinde denmemesinin izin sresince kez tekerrr etmesi,

) Verilen izinlerin amac dnda kullanlmas,

halinde Bakanlka iptal edilir.

(2) Ancak bu Ynetmeliin yaymndan nce bedel borcu bulunanlara bir defaya mahsus olmak zere iki yl sre tannabilir.

(3) Taahht senedi hkmlerine uyulmamas veya rehabilitasyon projesine uygun allmadnn orman idaresince tespiti halinde eksikliklerin alt ay ierisinde giderilmesi iin ruhsat sahibi yazl olarak uyarlr. Bu sre sonunda eksiklikler giderilmedii, taahht senedine ve rehabilitasyon projesine uygunluk salanmad takdirde verilmi olan izin iptal edilir.

(4) znin iptal edilmesi halinde durum ilgiliye tebli edilir.

NC BLM

Toprak Dolgu zin lemleri

Toprak dolgu mracaat ve n izni

MADDE 12 (1) Madencilik faaliyetleri sonrasnda idareye teslim edilen veya terk edilen doal yaps bozulmu orman alanlarnda, orman yetitirilmek zere hafriyat topra, inaat ve yknt atklar ile doldurularak aalandrlmaya hazr hale getirilmesi amacyla bykehir mcavir alanlarnda bykehir belediyelerine, dier yerlerde ise il ve ile belediyelerine bedeli karlnda Bakanlka uygun grlenlere izin verilir.

(2) Bykehirlerde bykehir belediyeleri, dier yerlerde ise il veya ile belediyeleri talep yazlarna, toprak dolgu alann gsteren 1/25000 lekli haritasn ve koordinat listesini ekleyerek blge mdrlne mracaat eder.

(3) Mracaat deerlendirilir ve heyet tarafndan n izin raporu dzenlenir.

(4) Kesin izin verilmeden nce; ilgili kanunlar uyarnca alnmas gereken gr, belge ve muvafakatlarn alnmas, proje ve haritalarn dzenlenmesi iin Bakanlka uygun grlenlere yirmi drt aya kadar n izin verilebilir. Talep halinde on iki ay ek sre verilebilir.

(5) n izin verildii ilgili belediyeye bildirilerek, onayl n izin taahht senedi alnr, ancak yer teslimi yaplmaz, hibir faaliyete msaade edilmez.

(6) n izin, talep sahibinin vazgemesi veya kesin izin iin istenen belgelerin sresi iinde tamamlanmamas halinde iptal edilerek ilgiliye tebli edilir.

Toprak dolgu kesin izni

MADDE 13 (1) Talep sahibi belediye, talep yazsna;

a) 1/25000 lekli haritasn,

b) Mecere haritasn,

c) 1/1000 veya uygun lekli vaziyet plann,

) Koordinat listesini,

d) Orman kadastro haritasn,

e) ED belgesini,

f) Dolgu ncesi ve dolgu sonras nihai kodlar gsterir evresindeki toporafik yap ile uyumlu ve orman idaresinin uygun grecei toprak dolgu projesini,

drt takm ekleyerek blge mdrlne kesin izin iin mracaat eder.

(2) Blge mdrl yaplan mracaat ncelikle evrak zerinde inceler, eksiklikler varsa on ign ierisinde mracaat sahibine bildirir. Eksiklikler tamamlanncaya kadar talep deerlendirmeye alnmaz. Evrakn tam olmas halinde heyet tarafndan arazi zerinde gerekli incelemeler yaplarak, talep edilen sahann Devlet ormanlarna isabet eden ksmlar iin bedelli kesin izin raporu dzenlenir.

(3) Bakanlka uygun grlenlere be yla kadar kesin izin verilir.

(4) Verilen izinlerin, bedellerinin denmesi ve onayl taahht senetlerinin orman idaresine teslim edilmesi halinde saha teslimi yaplr.

(5) zin sahibi kendisine yaplan tebligat tarihinden itibaren ay ierisinde bedelleri demek, onayl taahht senedini orman idaresine teslim etmek zorundadr. Aksi halde verilen izin resen iptal edilir. ptal ilemi ilgiliye bildirilir.

(6) Ayrca, zorunluluk halinde yol, antiye, kantar, inaat ve yknt atklarnn geri kazanlmasna ynelik seyyar tesislere, faaliyet gerekletirilen alanlarda evre sal asndan gerekli tekerlek ykama tesislerine ve enerji nakil hattna da toprak dolgu izin sresi kadar bedelli izin verilebilir.

(7) Toprak dolgu ileminin izin sresinde tamamlanamamas halinde, verilen izin bir defaya mahsus kesin izin sresi kadar izin bitim tarihinden itibaren uzatlabilir.

(8) zin sahibi her yl Eyll aynn sonuna kadar toprak dolgu ilemlerinin safahat hakknda halihazr durumunu gsterir haritas ile birlikte blge mdrlne teknik rapor verir.

(9) zin alan ile ilgili her trl sorumluluk izin sahibine aittir.

(10) zin sahibi kendisine verilen toprak dolgu alann bakasna devredemez. Ancak, kendi sorumluluu devam etmek artyla bakasna ilettirebilir.

(11) Kesin izin verilen alann koordinatlar orman idaresince Maden leri Genel Mdrlne bildirilir, ayrca gr alnmaz.

Alnacak bedeller

MADDE 14 (1) Toprak dolgu kesin izinlerinden;

a) Toprak dolgu izin bedeli,

b) Toprak dolgu bedeli,

alnr.

(2) Toprak dolgu kesin izinlerinde 5 yllk izin sresi iin; izin alannn metrekaresi cari yl aalandrma birim metrekare bedeli, bu Ynetmeliin ekinde yer alan izin tr katsays Ek-1, ekolojik denge katsays Ek-2 ve il katsaysnn Ek-3 arpmlarnn sonucu kan bedelin yars toprak dolgu izin bedeli olarak izin balangcnda bir defaya mahsus defaten izin sahibi tarafndan denir.

(3) Toprak dolgu yaplacak alanlarda, cari yl aalandrma hektar bedelinin onbine blnmesi sonucu bulunacak deerin yzde yetmiinin dolgu hacmi ile arpm sonucu bulunacak bedel toprak dolgu bedeli olarak izin balangcnda bir defaya mahsus defaten izin sahibi tarafndan denir.

(4) Toprak dolgu kesin izinlerinden aalandrma bedeli alnmaz. Ancak orman idaresinin onaylayaca proje kapsamnda izin sahibince izin alan aalandrlr, aalandrlan bu sahann 5 yl sreyle bakm izin sahibince yaplr.

Toprak Dolgu zinlerinde Uyulacak Hususlar

MADDE 15 (1) Toprak dolgu yaplacak alanlara asbest, boya, florasan ve benzeri tehlikeli inaat ve yknt atklar ile asfalt atklar, svlarn ve sv atklarn, artma amurlarnn, parlayc ve patlayc maddelerin, tbbi atklarn, hayvan kadavra ve gbrelerinin, radyoaktif madde ve atklarn, tehlikeli ve zararl atklarn, evsel kat atklarn dklmesi yasaktr.

(2) Toprak dolgu yaplacak alanlara birinci fkrada yasaklanan maddelerin dklmesinin tespit edilmesi halinde, dolgu ilemi durdurularak izin iptal edilir, atklar izin sahibine tattrlr. Aksi halde orman idaresince tanr veya tattrlr, yaplan masraf yzde elli fazlasyla izin sahibinden tahsil edilir.

(3) Toprak dolgu alannn nihai st kotlarndan aa doru dikey derinlii en az iki metrelik ksm verimli toprak ile doldurur.

(4) Toprak dolgu ilemi sonras nihai kodlar gsterir evresindeki topografik yap ile uyumlu projesindeki kodlarnn zerinde dolgu yapldnn tespiti halinde dolgu ilemi durdurularak, fazla dklen miktar izin sahibine tattrlr. Aksi halde orman idaresince tanr veya tattrlr, izin iptal edilir, yaplan masraf yzde elli fazlasyla izin sahibinden tahsil edilir.

DRDNC BLM

Deerlendirme Komisyonu

Deerlendirme komisyonu

MADDE 16 (1) Deerlendirme Komisyonu, Bakanlk Mstear ve/veya Mstear Yardmcs bakanlnda, Orman Genel Mdr ve/veya Orman Genel Mdr Yardmcs ile Bakann uygun grecei yelerden oluur. Komisyon en az be kiiden teekkl eder.

(2) Sekreterya grevini zin ve rtifak Dairesi Bakanl yrtr. Kararlar oy okluuyla alnr.

(3) Deerlendirme Komisyonunun grevleri;

a) Muhafaza ormanlar, gen koruma alanlar, tohum mecereleri, orman ii dinlenme yerleri ile endemik ve korunmas gereken nadir ekosistem alanlarna isabet eden maden iletme, tesis ve altyap tesisi izin mracaatlarn,

b) Muhafaza ormanlarndaki ruhsat taleplerini,

c) Verilecek izinlerle ilgili mevzuatta ak hkm bulunmayan hususlar,

deerlendirmektir.

(4) Deerlendirme Komisyonunca uygun bulunan mracaatlar Bakan onayna sunulur, onay takiben blge mdrl tarafndan izin raporu dzenlenerek izin verilir.

BENC BLM

Rehabilite, Rehabilitasyon Projesi, Takip ve Kontrol

Rehabilite

MADDE 17 (1) zin sahibi, madencilik faaliyeti yapaca sahay, rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite etmek zorundadr.

(2) Rehabilite yaplacak alann kullanm ncesi dnemde oraklk ve verimsizlik gibi olumsuz nitelikler tayor olmas, alanda rehabilite yaplmamas iin gereke olarak gsterilemez.

(3) Rehabilite, madencilik faaliyetlerinin balamasyla birlikte balar, madencilik faaliyetleri srasnda devam eder, iznin bittii tarihte rehabilitenin de bitirilmesi esastr. Bu tarihte rehabilitenin bitirilemediinin heyete tespit edilmesi ve izin sahibinin talebi halinde blge mdrlnce bir yl ek sre verilir. Rehabilite iin verilen bu ek srede madencilik faaliyetine izin verilmez. Bu srede bedellerin alnmasna devam edilir. Aksi halde bu ilem orman idaresince yaplr veya yaptrlr. Yaplan masraflar evre ile uyum teminatndan alnr. Bu bedelin yetersiz kalmas halinde eksik kalan tutar izin sahibinden rzaen, dememesi durumunda yasal yollarla tahsil edilir.

(4) zni iptal edilen tesis ve altyap tesisleri bildirime gerek kalmakszn bir yl ierisinde izin sahibi tarafndan sklerek ormanlk alann dna kartlr. Tanmayan tesis veya altyap tesisleri izin sahibinin talebi veya orman idaresinin ihtiya duymas halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak orman idaresinin sabit kymetlerine alnabilir. Aksi takdirde bu tesis ve altyap tesisleri ormanlk alann dna tanarak, yaplan masraflar izin sahibinden rzaen, dememesi durumunda yasal yollarla tahsil edilir. Ancak pasa dkm alan, atk baraj gibi tanmas mmkn olmayan tesis veya altyap tesisleri iin bu hkm uygulanmayarak rehabilitasyon projesine gre izin sahibince rehabilite edilir.

(5) Kaz gerektiren maden arama veya rehabilitasyon projesi istenmeyen tesis ve altyap tesis izinlerinde madencilik faaliyetleri ile bozulan alan izin sahibince izin ncesi toporafik yap ile uyumlu hale getirilir. Aksi halde orman idaresince bu ilemler yaplr veya yaptrlr. Yaplan masraflar izin sahibinden rzaen, dememesi durumunda yasal yollarla tahsil edilir. Ayrca rehabilitasyon projesi istenmez.

(6) zin sahibi, rehabilite almalarn mcbir sebepler dnda herhangi bir ekilde srekli olarak durdurursa, durma nedenine bal olmakszn rehabilite almas; iin nemi ve ivedilik durumuna gre masraflar izin sahibi tarafndan karlanarak orman idaresince tamamlanr.

(7) znin devredilmesi durumunda sz konusu alann rehabilite sorumluluu yeni izin sahibi iin de aynen geerlidir.

(8) znin herhangi bir nedenle iptal edilmesi, rehabilite sorumluluunu ortadan kaldrmaz. zin sahibi iptal ncesi iletilen alann rehabilite almalarn izin iptal kararnn tebliinden sonraki bir yl ierisinde bitirmekle ykmldr. Rehabilite iin verilen srede madencilik faaliyetine izin verilmez. Bu sre iin taahht senedi ve bedel alnr. Aksi halde bu ilem orman idaresince yaplr veya yaptrlr. Yaplan masraflar izin sahibinden tahsil edilir.

Rehabilitasyon projesi

MADDE 18 (1) Rehabilitasyon projeleri; madencilik faaliyeti sonucunda oluabilecek toporafik yapnn madenin iletme projesine gre belirlenmesi sonrasnda, rehabilite ile oluturulabilecek yeni toporafyann belirlenmesi, toprak slah ve orman kurma esaslar dikkate alnarak ormanclk brosu tarafndan Bakanlka izin verilen alanlar iin dzenlenir.

(2) zin sahibi rehabilitasyon projesine uygun almak zorundadr. Madencilik faaliyeti esnasnda ortaya kan artlar nedeniyle rehabilite almasnda bir deiiklik yapmas gerektiinde, bu deiiklii de ieren revize rehabilitasyon projesini en ge ay ierisinde blge mdrlne vermekle ykmldr.

(3) Sre uzatmlarnda ve ilave izinlerde rehabilitasyon projesinin revizyonu istenir.

(4) Rehabilitasyon projelerinde; izin ncesi, izin alanndaki topran depolanaca alanlar gsterilir. Rehabilitasyon amal olarak bu alanlara depolanan toprak kullanlr. zin alanna dardan toprak veya malzeme getirilemez. Ruhsat sahas iindeki izinlerde depolanan toprak, ayn ruhsattaki dier izin sahalarnn rehabilitesinde kullanlabilir.

(5) Rehabilitasyon projeleri ruhsat sahasndaki birbirine bitiik alanlar iin tek olarak dzenlenir. Ruhsat sahasndaki birbirine bitiik olmayan sahalar iin ayr rehabilitasyon projeleri dzenlenir. Farkl ruhsat sahalarnda kalan ve birbirine bitiik olarak izin verilen alanlarda ortak rehabilitasyon projesi dzenlenebilir. Ayn ruhsat alannda e zamanl talep edilen izinlerde tek bir rehabilitasyon projesi tanzim edilebilir.

(6) Rehabilitasyon projesinde evre artlar dikkate alnarak tm canllara gvenli bir ortam oluturulur.

(7) Madencilik faaliyetleri esnasnda veya sonucunda ortaya kan atklarn depoland alanlarda pasa ve cevherin tozumas, su ve hava akmlarna bal olarak dalmalar nedeniyle ormanlar etkilememesi iin alnacak nlemler belirtilir.

(8) ev alar, kademe-basamak boyutlar uzun sreli stabilite dikkate alnarak belirlenir. Zorunlu olmadka btn ev yzeyleri, dayanma duvar ile tutulmakszn doal hli ile stabil olacak ekilde dzenlenir.

(9) Kesme, kamalama, ivileme yntemiyle iletilen madenlerde ev ve yama stabilitesini salamak iin ilave bir ilem yaplmaz, basamak ve ev alar mevcut hliyle braklr.

(10) Faaliyet alanna dardan yzeysel ak veya yalarla oluacak su aknn nlenmesi, faaliyet alanndaki sularn darya gvenli ekilde dearj iin alnacak nlemler belirtilir.

(11) Ynlarn st tabakalar suyun yerekimi ile drenajna imkn verecek eime sahip ve ayn zamanda su erozyonuna kar korunmay salayc ekilde biimlendirilir. Bu ekildeki pasa oluumlarnda rehabilitasyon projesine ek olarak kademeli kapatma plan da dzenlenir.

(12) Madencilik faaliyeti iin izin verilen alanlarda yangna, kundaklamaya veya kendiliinden yanmaya ve orman yangnlarna kar izin sahibince gerekli tedbirler alnr.

(13) Rehabilite almalar yaplan alanlarda, rehabilite almas yapldn gsteren tabela aslr.

(14) Bakanln gerek grd izin alanlarnda canl veya cansz grnt perdesi oluturulur.

(15) Grnt kirlilii oluacak yerlerde yama meylinin artmaya balad alt noktalarda tampon blge brakacak ekilde almaya izin verilir.

Takip ve kontrol

MADDE 19 (1) Rehabilite almas yaplan alanlar blge mdrl tarafndan takip ve kontrol edilir.

(2) zin sahibi her yl Eyll aynn sonuna kadar uygulama takvimine gre madencilik faaliyeti yapt alandaki rehabilite ileminin safahat hakknda blge mdrlne ormanclk brosu ya da bnyelerinde alan orman mhendisi ve/veya orman yksek mhendisi tarafndan hazrlanan teknik raporu verir. Yeni verilen izinlerde iznin verildii yl ierisinde, teknik rapor istenmez.

(3) Takip ve kontrol faaliyetleri sresince numune alma ve analiz giderleri izin sahibince karlanr.

(4) Madencilik faaliyet alannn tm faaliyetin tamamlanmasndan sonraki bir yl iinde izin sahibi tarafndan rehabilitasyon projesinde belirtilen faaliyet sonras kullanma uygun hle getirilir.

(5) zin sahibi tarafndan rehabilitenin bitirilmesini takiben yllk takip sresi sonunda veya madenin cinsine gre rehabilitasyon projesinde verilen takip sreleri esas alnarak, rehabilitasyon projesi kapsamnda taahht edilen hususlarn salanp salanamad heyet tarafndan tespit edilir. Sz konusu hususlarn saland tespit edilirse izin sahibinin madencilik faaliyeti yapt alan ile ilgili sorumluluu sona erer.

(6) zin sahibi, rehabilitasyon projesinde yer alan taahhtlerini yerine getirememesi veya faaliyetlerini sreli veya sresiz olarak durdurmas hlinde bu tarihten itibaren en ge ay ierisinde orman idaresine haber vermekle ykmldr.

ALTINCI BLM

Bedeller ve Teminat

Bedellerin tespiti ve tahsili

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelie gre verilecek izinlerde alnacak bedellerden;

a) Aalandrma bedeli: Genel mdrlke, Asgari cret Tespit Komisyonu tarafndan yln ikinci yars iin tespit edilen 16 yan doldurmu iilerin bir gnlk normal alma karl asgari cretlerinin 294 gn/hektar katsaysyla arpm sonucu belirlenen aalandrma birim hektar bedelinin izin alan ile arpm sonucu alnacak bedeldir.

b) Arazi izin bedeli: zin alannn metrekaresi, cari yl aalandrma birim metrekare bedeli, bu Ynetmeliin ekinde yer alan izin tr katsays Ek-1, ekolojik denge katsays Ek-2 ve il katsaysnn Ek-3 arpmlarnn sonucu alnacak bedeldir.

c) n izin bedeli: zin alannn metrekaresi ile cari yl aalandrma birim metrekare bedelinin 30 hektara kadar olan n izinlerde 1/10u, 30 hektar dhil daha byk olan n izinlerde ise 1/5i ile arpm sonucu bulunacak bedel olup bir defaya mahsus alnr. Sre uzatmlarnda ayrca bedel alnmaz.

(2) Aalandrma bedeli izin balangcnda bir defaya mahsus defaten izin sahibi tarafndan denir.

(3) Arazi izin bedeli izin balang tarihi esas alnarak bildirime gerek kalmakszn her yl defaten izin sahibi tarafndan denir. Mteakip yllara ait arazi izin bedeli BAK orannda artrlmak suretiyle tespit edilerek bildirime gerek kalmakszn izin balang tarihinde defaten izin sahibi tarafndan denir.

(4) Ek Devlet hakk, her yl Haziran ay son gn mesai bitimine kadar izin sahibi tarafndan denir.

(5) Bedel hesaplarnda Devlet ormanna isabet eden blmler esas alnr.

(6) Sonraki yl bedellerinin pein denmesinin talep edilmesi halinde denmesi talep edilen yllara ait bedeller demenin yapld yl bedeli zerinden defaten izin sahibi tarafndan denir.

(7) Bu Ynetmelik hkmlerine gre alnacak; tm bedeller ve teminat Genel Mdrln zel bte hesabna yatrlr.

(8) Madencilik faaliyetleri iin verilen izinlerden 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayl Resm Gazete de yaymlanan Aalandrma ve Erozyon Kontrol Hizmetlerine likin Usul ve Esaslarn 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde belirtilen gelir ile 13/06/2012 tarihli ve 28322 sayl Resm Gazetede yaymlanan Orman Kyllerinin Kalkndrlmalarnn Desteklenmesi Faaliyetlerine likin Ynetmelikin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen gelir alnmaz.

(9) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kurulularna verilen n izinlerden bedel alnmaz.

Gecikme zamm

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre bedelli olarak verilen izinlerde, zamannda denmeyen bedeller iin, izinlerin iptaline ilikin hkmler sakl kalmak kaydyla bildirime gerek kalmakszn 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zamm orannda faiz uygulanr. Ksmen deme yaplmas halinde yaplan deme ncelikle faize mahsup edilir.

Teminat

MADDE 22 (1) Teminat; bir hektar iin cari yl aalandrma bedelinden az olmamak kaydyla cari yl aalandrma bedelinin onda biri ile izin alannn arpm sonucu bulunur. zin balangcnda bir defa alnr. Sre uzatmlarnda, izin devirlerinde gncellenir. Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kurulularndan teminat alnmaz.

(2) Alnan teminat her ne suretle olursa olsun haczedilemez, zerine ihtiyati tedbir konulamaz, tespit ve tahsiline itiraz edilemez.

(3) Teminat olarak alnan deerler, teminat olarak kabul edilen deerler ile deitirilebilir.

Teminat ve bedellerin iadesi

MADDE 23 (1) Kesin izin; srenin dolmas, izin sahibinin vazgemesi veya herhangi bir sebeple sona ermesi halinde; alnan bedeller iade edilmez. Teminat ise taahht senedinde belirtilen ykmllklerin yerine getirilmesi halinde iade edilir. Aksi halde alnan teminat idarece irat kaydedilir.

(2) Kesin izin sahibinin izinden vazgetiini ve faaliyetini durdurduunu orman idaresine yazl olarak bildirdii durumlarda orman idaresince sahann geri teslim alnd tarihte tahakkuk eden bedellerin tamam tahsil edilir, mteakip yllara ait bedel tahakkuk ettirilmez.

(3) Ancak;

a) zin sahibinin kesin izin balang tarihinden itibaren bir yl iinde vazgemesi nedeniyle iznin iptal edilmesi ve yatrlan bedellerin ve teminatn iptal tarihinden itibaren en ge ay iinde iadesinin talep edilmesi halinde; izin verilen saha iinde hibir noktada alma yaplmam olmas ve izin ncesi doal yapnn bozulmam olmasnn heyete dzenlenecek raporla tespiti ve blge mdrlnce uygun grlmesi durumunda, arazi izin bedeli dndaki bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir.

b) Verilen kesin iznin Bakanln ve/veya Genel Mdrln taraf olduu davalarda yarg karar nedeniyle iptal edilmesi ve iptalini mteakip alt ay iinde izin sahibinin talep etmesi halinde; izin verilen sahada alma yaplmadnn, izin ncesi doal yapnn bozulmadnn heyete dzenlenecek raporla tespiti halinde, alnan tm bedeller ve teminat faizsiz olarak iade edilir. zin verilen sahada alma yaplp, izin sahasnn ksmen veya tamamen doal yapsnn bozulduunun tespiti halinde doal yaps bozulan alan izin sahibi tarafndan projesine uygun ekilde rehabilite edilir. Aalandrmaya uygun hale getirilir, aksi takdirde bu almalar orman idaresince yaplr, yaplan bu alma ile ilgili giderler alnan alma yaplmayan blme ait arazi izin bedelinden, aalandrma bedelinden ve teminattan mahsup edilerek geriye kalan miktar faizsiz olarak iade edilir. zin ncesi doal yaps bozulan alana tekabl eden aalandrma bedeli iade edilmez. Alnan bedellerin idarece yaplan giderleri karlamamas halinde aradaki fark izin sahibinden rzaen, dememesi durumunda yasal yollarla tahsil edilir. Toprak dolgu izinlerinde ise, dolgu yaplan miktara isabet eden toprak dolgu bedeli haricindeki bedel faizsiz olarak iade edilir.

(4) zin sahibinin kesin izinden vazgetiini ve faaliyetini durdurduunu orman idaresine yazl olarak bildirdii durumlarda sahann geri teslim alnd tarihten sonrasndaki yllara ait arazi izin bedeli tahakkuk ettirilmez.

(5) zin verilen sahann ksmen iptal edilmesi halinde alnan bedeller iade edilmez. Ancak arazi izin bedeli ve teminat yeni duruma gre gncellenir.

(6) n izin bedeli iade edilmez.

(7) Rehabilitasyon projesine ve kademeli kapatma planna uygun allmadnn izin sresindeki kontrollerde tespiti halinde teminat irat kaydedilir. Projeye uygunluk salanarak izin devam ederse teminat yenilenir.

YEDNC BLM

eitli Hkmler

Mlkiyet uyumazl

MADDE 24 (1) Mlkiyeti konusunda uyumazlk bulunmas nedeniyle mahkemeye intikal etmi yerlerde dava sonulanncaya kadar izin verilmez.

(2) Ancak, ilgili birimlerce izne konu projenin yaplmasna ilikin kamulatrma amacyla kamu yarar karar alnmas halinde; dava sonucunda, ihtilafl yerin orman snrlar dnda kalmas durumunda talep sahibinden, kamulatrmadan doacak bedellerin deneceine ve her trl sorumluluun yerine getirileceine dair taahht senedi alnarak izin verilir.

(3) Dava neticesinde ihtilafl yerin orman snrlar dnda kalmas halinde verilen izin iptal edilir. Ancak alnan bedeller iade edilmez, teminat faizsiz olarak iade edilir.

zni iptal edilen alanlarn yeniden izne konu edilmesi

MADDE 25 (1) nceden izin verilmi olup da herhangi bir sebeple izni iptal edilen alanlar bu Ynetmelik hkmlerine gre yeniden izne konu edilebilir.

Hizmet giderleri

MADDE 26 (1) Hizmet gideri olarak; arazi incelemelerine katlacak personelin 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmlerine gre denecek harcrahlar ile zaruri olarak kullanlan resm hizmet vastalarnn iletme giderleri, talep sahibince Genel Mdrlk zel btesinin hizmet ve iletme gelirleri hesabna yatrlr. Bu tutarlar zel bteye gelir kaydedilir. Hizmet giderleri yatrlmad takdirde arazi incelemesine klmaz.

(2) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kurulularndan hizmet giderleri alnmaz.

zin rapor eklerinin hazrlanmas ve onaylanmas

MADDE 27 (1) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kurulular bnyelerinde grevli Orman mhendisi veya Orman yksek mhendislerince dzenlenenler hari olmak zere talep alanlarnn 1/25000 lekli memleket haritas, orman kadastro ve mecere haritas zerinde gsterilmesi ormanclk brosu tarafndan dzenlenerek imzalanr, heyete kontrol edilerek onaylanr.

(2) Rehabilitasyon ve toprak dolgu projeleri ormanclk brosu tarafndan dzenlenir, heyete uygunluu kontrol edilen projeler blge mdrlnce onaylanr.

(3) Genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kurulularnca yaplacak mracaatlarda ruhsat ve dier evrakn asl veya kurum amirince onayl suretlerinin verilmesi istenir.

(4) Gerek ve tzel kiilerce blge mdrlne verilen drt takm belge suretlerinin aslna uygunluu blge mdrl tarafndan kontrol edilerek onaylanr.

(5) Taahht senetleri noter tarafndan onaylanr. Ancak; genel bte kapsamndaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kurulularndan alnacak taahht senedi kurum yetkilisi tarafndan onaylanr, noter onay aranmaz.

(6) Orman kadastrosu henz yaplmam yerlerde orman kadastro haritas istenmez.

(7) zin talebine ait tm bilgi ve belgeler dijital ortamda blge mdrlne verilir.

(8) Teknik rapor ormanclk brosu ya da bnyelerinde alan orman mhendisi ve/veya orman yksek mhendisi tarafndan hazrlanr ve orman idaresine verilir. Teknik raporda; izin sahasnn ve rehabilitenin safahat ve hlihazr durumu gsterilir, ayrca cari yl bedelleri ile ek Devlet hakkna ilikin bilgiler yer alr. Rapor ekine Maden leri Genel Mdrlne verilen sat bilgi formunun bir sureti ile ek Devlet hakknn dendiine dair makbuzun eklenmesi zorunludur.

zin sahalarnn kontrol ve sorumluluk

MADDE 28 (1) zin sahalar takvim yl iinde en az bir defa dosya ve arazi zerinde heyete kontrol edilerek tutanak tanzim edilir. Blge mdrl izin sahalarnn kontroln bte denekleri ile snrl olmak kaydyla serbest yeminli ormanclk brolarna da yaptrabilir.

(2) Takvim yl iinde kontrol edilen izinlerin yzde ikisi blge mdrlnce ayrca incelemeye tabi tutulur.

(3) Ayrca izin sahalar koruma ekiplerince periyodik olarak kontrol edilir.

(4) zin sahasnda her trl hak ve ykmllk izin sahibine aittir. Ancak, bu Ynetmelik gerei izin verilen alanlarda izin sahibi ile nc kii veya kurulular arasndaki szlemeye dayanlarak yaplan faaliyetlerden izin sahibi nc kii ile birlikte sorumludur.

(5) znin dayana olan bilgi ve belgelerden doacak her trl sorumluluk izin sahibine aittir.

(6) Ormanlk alanlarda, izin verilen proje dnda tesis yaplamaz. zinli saha iinde yaplacak ilave tesisler iin bu Ynetmelik hkmlerine gre izin alnmas mecburidir. zinsiz yaplan tesislere 6831 sayl Kanun hkmlerine gre orman idaresince el konulur.

(7) Verilen izinler amac dnda kullanlamaz. Verilen izinlerde orman yangnlarna kar her trl tedbir izin sahibince alnr.

(8) zinsiz yaplan madencilik faaliyetleri ile izin verilen alanlardaki snr aanlar iin dzenlenen su tutana ayrca Maden leri Genel Mdrlne Blge mdrlnce bildirilir.

Kstlamalar

MADDE 29 (1) Muhafaza ormanlar, gen koruma alanlar, tohum mecereleri ile orman ii dinlenme yerlerinde Maden Kanununun 2 nci maddesindeki I(a), I(b) ve II(a) grup madenler ile kaba inaat, baraj, glet, liman, yol gibi yaplarda dolgu amal kullanlan her trl yap hammaddesi retimi iin yaplacak madencilik faaliyetlerine izin verilmez. Ancak muhafaza ormanlarnda gen koruma alanlar, tohum mecereleri ile orman ii dinlenme yerlerinde; bu gruplardaki madenlere Bakanlka bu Ynetmeliin yaymndan nce verilen izinlerin sre uzatm talepleri Deerlendirme Komisyonu tarafndan incelenerek izne konu edilebilir.

(2) zin verilen alann bir blmnn zorunluluk halinde bu ynetmelik hkmleri gereince yol, su, enerji nakil hatt gibi altyap tesisleri ile 6831 sayl Kanunun 17 nci maddesinde yer alan tesislerin yaplmas amacyla verilecek izin alan ile kesimesi halinde, daha nce verilen iznin sahibinin muvafakat aranr. Muvafakat verilmemesi halinde mevcut izin faaliyetinin engellenmemesi iin talep sahibi tarafndan gerekli tedbirler alnarak orman idaresince resen izin verilebilir. Muvafakat vermeyen izin sahibi hibir hak talebinde bulunamaz.

(3) zin alannda am yapldnn tespit edilmesi halinde, tanzim edilen su tutana adli mercilere intikal ettirilir, am yaplan alanda almalara msaade edilmez. zin sahibince ay iinde am yaplan alanda; orman idaresince tespit edilecek zararn karlanmas, adli mercilerden su delillerinin toplandna dair yaz getirilmesi ve am yaplan alan iin izin mracaatnda bulunulmas halinde am yaplan sahada izin talebi deerlendirmeye alnr. Uygun grlenlere orman idaresince izin verilebilir. zin verilen bu saha iin teminat on kat olarak alnr. Bu artlarn yerine getirilmesine ramen, am yaplan sahann izin verilemeyecek yerlerden olmas veya izin talebinin uygun grlmemesi halinde am yaplan saha rehabilite edilerek masraflar yzde elli fazlasyla izin sahibinden rzaen, dememesi durumunda yasal yollarla alnr. Aksi halde am yaplan sahada yarglama sonucuna kadar izin verilmez.

(4) Maden Tetkik ve Arama Genel Mdrlnn yrtt projeye bal yapaca aramalarda ruhsat aranmaz.

SEKZNC BLM

Geici Hkmler

Mevcut izinlerin devam

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girmesinden nce verilen izinlerin sre uzatmnda ve devirlerinde, ayrca devam eden izinlerde izin lehtarnn talebi halinde bu Ynetmelik hkmleri uygulanr ve buna uygun yeni taahht senedi alnr.

(2) Bu Ynetmeliin yrrle girmesinden nce ruhsata dayanlarak izin verilmi ve bu Ynetmeliin tesis ve altyap tesis tanmlar ierisinde bulunmayan madencilik yaplarna, ruhsat sresi sonuna kadar izin verilebilir.

(3) Bu Ynetmeliin yrrle girmesinden nce verilmi izinlerde ise arazi izin bedellerinin arttrlmas iin uygulanan Deflatr veya FE art oran yerine, BAK art oran uygulanr, bildirime gerek kalmakszn izin balang tarihinde defaten tahsil edilir. Ancak bu fkradaki art oran 1/1/2015 tarihinden itibaren tahakkuk edecek bedellerin artrlmas iin uygulanr.

(4) Bu ynetmeliin yrrle girmesinden nce verilmi izinlerden bu Ynetmelie gre izin verilemeyecek olanlarn sreleri yenilenmi ruhsat sresi dikkate alnarak uzatlabilir.

nceden yaplan mracaatlarn deerlendirilmesi

GEC MADDE 2 (1) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce yaplan ancak deerlendirilmemi olan talepler ile iznin iptal edildii yerlerde, bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Gemi yllarda allan maden alanlar

GEC MADDE 3 (1) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce terk edilmi ve hlihazrda faal olmayan maden arama, iletme, tesis ve altyap tesis izin alanlar orman idaresince resen geri teslim alnarak izin iptalleri yaplr.

Rehabilitasyon projesi olmayan izinler

GEC MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin yaymndan nce izin verilmi ancak rehabilitasyon projesi olmayan maden iletme, hammadde retim, maden tesis ve altyap tesis izinleri iin alt ay ierisinde rehabilitasyon projesi dzenlemek zorundadr, dzenlenmemesi durumunda verilen izin iptal edilir.

Tesis ve altyap tesis tanmlar iinde yer almayan madencilik yaplar

GEC MADDE 5 (1) Bu Ynetmeliin yaymndan nce ruhsata dayanlarak madencilik faaliyetleri iin kurulmu, ancak kadastro almalar veya mahkeme karar ile daha sonra orman saylan alan olduu anlalan kurulu madencilik yaplarna bu Ynetmelie gre ruhsat sresi sonuna kadar izin verilebilir.

DOKUZUNCU BLM

Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 30 (1) 30/09/2010 tarihli ve 27715 sayl Resm Gazetede yaymlanan Orman Kanununun 16 nc Maddesinin Uygulama Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 31 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 32 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Orman ve Su leri Bakan yrtr.

 

 

Ek-1

 

zin Tr

Katsays

Sondaj usul maden arama izinleri

0,3

Maden arama, iletme ve hammadde retim izinleri

0,7

Maden tesis ve altyap tesis izinleri

1

Toprak dolgu izinleri

1,5

 

Ek-2

Orman Amenajman Planlarna Gre Orman Durumu

Ekolojik Denge Katsays

Aasz alanlar

1

% 10 dan daha az kapal ormanlar ve kapallna baklmakszn Mak rumuzlu alanlar

1,1

%11-40 kapal ormanlar

1,4

%41-70 kapal ormanlar

1,7

%71 ve st kapal ormanlar ve aalandrma sahalar

2

 

Ek-3

l Ad

Katsays

stanbul

3

zmir, Kocaeli

2,8

Adana, Ankara, Antalya, Aydn, Balkesir, Bursa, anakkale, Mersin, Mula, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Yalova,

2,4

Bartn, Bilecik, Bolu, Dzce, Edirne, Gaziantep, Giresun, Karabk, Kayseri, Krkkale, Krklareli, Konya, Ktahya, Ordu, Rize, Zonguldak, Denizli, Eskiehir, Hatay, Manisa, Tekirda, Trabzon

2

Adyaman, Artvin, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, ankr, orum, Diyarbakr, Elaz, Erzincan, Erzurum, Isparta, Kahramanmara, Kastamonu, Krehir, Kilis, Malatya, Nevehir, Nide, Sinop, Sivas, anlurfa, Tokat, Uak, Yozgat

1,6

Aksaray, Bayburt, Gmhane, Karaman, Ar, Ardahan, Batman, Bingl, Bitlis, Hakkri, Idr, Kars, Mardin, Mu, Siirt, rnak, Tunceli, Van

1,2