17 Nisan 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28975

YNETMELK

Salk Bakanl (Trkiye Halk Sal Kurumu)ndan:

DOAL MNERALL SULAR HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayl Resm Gazetede yaymlanan Doal Mineralli Sular Hakknda Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (k), (l) ve (u) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddeye aadaki () ve (v) bentleri eklenmitir.

k) Geri dnl kap: Doal mineralli su dolumunda bir defadan fazla kullanlan ve su ile etkileim yapmayan cam, metal, krom-nikel, polikarbonat ve benzeri kaplar,

l) Geri dnsz kap: Doal mineralli su dolumunda bir defadan fazla kullanlmayacak pet, cam, metal, krom-nikel ve benzeri kaplar,

u) Seri no: Ayn artlarda belirli zaman diliminde retilen, imal edilen veya ambalajlanan suyu ayrt etmek iin kullanlan saysal deeri,

) Kontrol izlemesi: Ynetmeliin 7 nci maddesi ile Ek-3te yer alan parametreleri kapsayacak ekilde yaptrlan analizleri,

v) Denetim izlemesi: Ynetmeliin 6 ve 7 nci maddeleri ile Ek-3te yer alan parametreleri kapsayacak ekilde yaptrlan analizleri,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnn (k) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

k) lgili mevzuatna gre yetkili kurum veya kurulutan alnm iletme ruhsatnn ya da suyun tahsisine ilikin yaplan kira szlemesinin yetkili kurum veya kurulua onaylanm rnei,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan salk mdrlne ibaresi Mdrle eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin ikinci fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanununun 126 nc maddesi gereince hijyen eitimi almam personel altrlmaz.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 30 letmeciler, yl boyunca tketilen doal mineralli suyun kalitesini yanstacak ekilde Mdrlk tarafndan alnacak doal mineralli su numunelerinin analizini aadaki tabloda belirtilen sklkta 10 uncu maddede belirtilen laboratuvarlarda yaptrmak ve alacaklar raporlar her yl iin ayr dosyalarda saklamak ve gerektiinde denetimlerde ibraz etmekle mkelleftir. Kurumca gerekli grld takdirde iletmeci, suyun niteliklerine gre farkl parametrelerin analizlerini de yaptrmak zorundadr.

 

letmeci tarafndan doal mineralli sularda yaptrlacak minimum numune alma ve analiz sklklar

Her bir gn iin sata sunulmak zere iede ya da kapta retilen doal mineralli suyun miktar (m3)

(Hacimler, takvim ylna gre alnm ortalama deerlerdir).

Kontrol izlemesi says (7 nci madde ile Ek-3te yer alan parametreler)

Denetim izlemesi says (6 ve 7 nci madde ile Ek-3te yer alan parametreler)

≤10

1

1

(>10)-(≤60)

12

1

>60

 

12

60 m3 zerindeki her 5 m3/gn iin 1 kontrol izlemesi daha ilave edilir.

1

60 m3 zerindeki her 100 m3/gn  iin 1 denetim izlemesi daha ilave edilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin son fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Doal mineralli sulara verilen retim izinleri;

a) retim izni verildii sradaki artlar kaybetmesi,

b) Doal mineralli sularn kimyasal, fiziksel veya mikrobiyolojik niteliklerini kesinlikle ve srekli olarak kaybettii 10 uncu maddede belirtilen laboratuvarlarn raporu ile belgelendirilmesi,

c) Yaplan denetimlerde faaliyet gstermediinin tespit edilmesi ve tespit tarihinden itibaren bir yl iinde faaliyete gememesi,

) zinli bir doal mineralli suya baka su kartrlmas,

d) Ayn kaynaktan farkl bir isimle kendisi veya baka gerek veya tzel kii adna doal mineralli su dolumu yaplmas,

e) zin verme srecinin herhangi bir aamasnda sahte ve yanltc belge ibraz edildiinin tespit edilmesi

durumunda iptal edilir. zinleri (), (d) ve (e) bentlerine istinaden iptal edilen doal mineralli suya alt ay sreyle retim izni verilmez.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 38 zinli doal mineralli suya ait btn tesisler Kurum ile Mdrlk denetimine tabidir. Doal mineralli su tesisi er aylk periyotlarla Mdrlk tarafndan, ylda bir kez Kurumca denetlenir.

Denetimlerde gerektiinde nihai dolum yerinden denetim ve kontrol izlemesi amacyla su numuneleri alnr. Alnan numunelerin analizleri 10 uncu maddede belirtilen laboratuvarlarda yaptrlr. Kurumca ve Mdrlke yaplan denetimlerde alnan numunelerin analiz cretleri, iletmeci tarafndan denir. Herhangi bir kontaminasyonun olmas halinde dolum yeri dndaki noktalardan da gerekli tedbirler aldrlarak numuneler alnr. Doal mineralli suyun denetim veya kontrol izlemesi parametre deerlerine uyumsuzluunun tespit edilmesi halinde uyumsuzluun nedenleri yok edilinceye ve 6 ve 7 nci madde ile Ek-3te belirtilen nitelikler salanncaya kadar tesisin faaliyeti durdurulur ve doal mineralli su dolumuna izin verilmez. Denetimler sonucu uygun kmayan sular, 40 nc madde uyarnca takibe alnr.

Kurumca ve Mdrlke yaplan denetimler sonucu doal mineralli suyun kalitesini olumsuz ynde etkilemeyecek fiziki deiiklikler ile izin verildii sradaki artlarda bir deiiklie sebebiyet vermeyecek eksikliklerin tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmas iin en fazla onbe gn sre verilir. Bu sre sonunda gerekli artlar salamayan tesisler hakknda yasal ilem yaplr.

Damacana kaplar ile piyasaya arz edilen doal mineralli sularn sat yerleri ile ambalajl su naklinde kullanlacak aralar iin Kurumca belirlenen teknik usul ve esaslar dorultusunda Mdrlkten izin alnr. Piyasaya arz edilen doal mineralli sularn, izin belgesi bulunmayan yerler ile tpgaz, otogaz, petrol ve petrol rnleri depolama ve datm yaplan yerlerde; suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik zelliini olumsuz ynde deitirebilecek s, k, toz, duman, ya gibi olumsuz artlara ak ortamlarda sat ve depolanmas yaplamaz. retici firma suyun retiminden tketiciye ulamasna kadar tm aamalarda suyun kalitesinden sorumludur ancak bu durum sat yerinin sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

letmeciler alma saatlerine ynelik bir program hazrlar ve bu program bir nceki ayn 15ine kadar, damacana ve dier ambalajlar iin ayr olacak ekilde gnlk retim miktarlarn izleyen ayn 15ine, yllk retim miktarlarn ise takip eden yln Ocak ay sonuna kadar Mdrle bildirir. Bildirilen alma saatleri dnda allmas halinde durum bir hafta ncesinden Mdrle bildirilir. Aksi halde tesisin faaliyeti en az bir hafta sre ile durdurulur.

Piyasadaki doal mineralli sulardan er aylk periyotlar halinde numuneler alnarak mikrobiyolojik parametreler ile arsenik, florr, bromat, bromoform ve alminyum parametreleri ynnden analizleri yaptrlr. Analiz sonular 6 ve 7 nci maddede belirtilen parametrik deerler ile EK-3te yer alan parametrik deerlere gre deerlendirilir. Uygun kmayan doal mineralli suyun analiz cretini iletmeci der. Alnan su numuneleri iin herhangi bir bedel denmez.

Kaynak, depo ve imlahane gibi niteler de dhil olmak zere doal mineralli suyun getii her aama Kurum ve Mdrlke elektronik ortamda izlenebilir. letmeciler, izleme iin Kurumca oluturulan veri toplama sistemine entegrasyon salar. zleme ve uygulamaya ynelik esaslar Kurumca belirlenir.

Kurum, denetim sonularn ve doal mineralli suya ait bilgileri herhangi bir ye devletin veya komisyonun talep etmesi halinde Ekonomi Bakanl aracl ile salar.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesinin birinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununda ngrlen idari yaptrmlar Mdrlke uygulanr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin EK-3 aadaki ekilde deitirilmitir.

 

EK-3

Ynetmeliin 6 ve 7 nci maddelerine eklenecek parametreler:

Doal Mineralli Sulardan Ynetmeliin 30 uncu ve 38 inci maddesi gerei alnacak numunelerin analizlerine gerektiinde aadaki parametreler de dhil edilir.

 

Parametre

Sembol

Bulunabilecek maksimum miktar

Ozon*

(O3)

50 g/L

Bromat*

BrO3

3.0 g/L

Bromoform*

CHBr3

1.0 g/L

Alminyum**

Al

200 g/L

*: Doal mineralli su ozonla zenginletirilmi hava yntemine tabi tutulmu ise baklr.

**: Doal mineralli sudaki florr aktif alminyum kullanlarak ayrtrlm ise baklr.

MADDE 10 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.