16 Nisan 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28974

YNETMELK

Fatih Sultan Mehmet Vakf niversitesinden:

FATH SULTAN MEHMET VAKIF NVERSTES FATH SULTAN MEHMET

VE DNEM UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Fatih Sultan Mehmet Vakf niversitesine bal olarak kurulan Fatih Sultan Mehmet ve Dnemi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, grevlerine, faaliyetlerine, organlarna, alma ekline ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakf niversitesi Fatih Sultan Mehmet ve Dnemi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, grevlerine, ynetimine, organlarna, faaliyetlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakf niversitesi Fatih Sultan Mehmet ve Dnemi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Fatih Sultan Mehmet Vakf niversitesi Rektrn,

d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakf niversitesi Senatosunu,

e) niversite: Fatih Sultan Mehmet Vakf niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Fatih Sultan Mehmet ve dneminin tarihini siyasi, asker, iktisad, kltrel ve sosyal ynleriyle bilimsel olarak incelemek.

b) Fatih Sultan Mehmet ve dnemi hakknda ulusal ve uluslararas sanatsal, kltrel, sosyal alanlarda bilgi ve gr salamak.

c) Dnem tarihine ynelik ulusal ve uluslararas alanlarda yaplan bilimsel almalar deerlendirmek, gelimeleri izlemek, kongre, seminer, panel ve konferanslar dzenlemek.

) Fatih Sultan Mehmet ve dnemine ilikin ortak projeler gelitirmek ve yrtmek.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez amalar dorultusunda aada saylan faaliyetlerde bulunur:

a) Fatih Sultan Mehmet ve dnemiyle ilgili her trl konuya eilmek, bu konularda eitli aratrma, inceleme, bilimsel toplant ve yaynlar yaparak konuyu bilimsel verilerle ortaya koymak, sorunlarn zm iin neriler retmek.

b) Yurt iindeki veya yurt dndaki niversitelerde Fatih Sultan Mehmet ve dnemi tarihiyle ilgili alma yapan veya yapmak isteyen tarihi ve sanat tarihileri ile ibirlii yaparak bu konudaki almalarn takibi ve yayna dntrlme srecini izlemek.

c) Bal olduu niversite bnyesinde bulunan bata Tarih ve Trk Dili ve Edebiyat olmak zere dier ilgili blm ve birimlerde lisans ve lisansst dzeyde konuyla ilgili yeni almalarn yaplmasn tevik etmek ve desteklemek.

) Aratrmaclarn istekleri ve Ynetim Kurulunun da uygun grmesi halinde konuyla ilgili aratrma sonularnn kitap, katalog veya ansiklopedi eklinde baslmasn salamak.

d) Fatih Sultan Mehmet ve dnemiyle ilgili yurt iinde ve yurt dnda kitap, tez, makale ve benzeri ekilde yaplan almalar toplayarak bir ariv-ktphane oluturmak.

e) Fatih Sultan Mehmet ve dnemiyle ilgili aratrmalar ve kltrel miras deerlerini lke genelinde ve uluslararas platformlarda tantmak, buna ynelik periyodik olarak ulusal ve uluslararas sempozyumlar dzenlemek, yurt iindeki ve yurt dndaki benzeri amalarla kurulmu merkezler, niversiteler ve enstitlerle ibirlii yapmak, bilimsel toplantlar, kongre, seminer ve paneller dzenlemek, ortak projeler gelitirmek ve yrtmek.

f) Merkez faaliyetleriyle ilgili almalarda bulunan kii veya gruplarn ulusal ve uluslararas hakemli veya hakemsiz dergilerde konuya ynelik bilimsel makale ve kitap yaymlamalarn tevik etmek, Merkezde inceleme yaynlar serisi balatarak bilimsel incelemelerin sistemli bir ekilde yayn organlarnda yayna hazrlanmasn salamak.

g) Fatih Sultan Mehmet ve dnemi aratrma ve uygulamalar konusunda uraan yerli ve yabanc kurum ve kurulularla, yabanc lkelerde bulunan ulusal veya uluslararas nitelikteki aratrma, inceleme, eitim merkezleri, enstitler ve benzeri kurumlarla ibirliinde bulunmak.

) Fatih Sultan Mehmet ve dnemi aratrma ve uygulamalar alannda aratrma, inceleme, proje ve benzeri almalar gerekletirmek zere gerektiinde geici veya srekli komisyonlar, alma gruplar kurmak.

h) Merkezin kurulu amacna ve 2547 sayl Kanunun ama ve ilkelerine uygun dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Mdr Yardmcs.

c) Ynetim Kurulu.

) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversitenin kadrolu ve konu ile ilgili retim elemanlar arasndan Rektrn nerisi zerine Mtevelli Heyeti Bakannn onay ile yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn alt aydan daha fazla sreyle grevi banda bulunamamas durumunda grevi sona erer. Sresi dolmadan grevinden ayrlan Mdrn yerine Rektr ayn yntemle yeniden grevlendirme yapar.

(2) Mdr, Merkezin almalarndan ve bunlardan beklenen sonularn alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak.

c) Merkezi, merkezin amalar dorultusunda ynetmek.

) Ynetim Kurulunu toplantya armak, toplant gndemini hazrlamak ve toplantya bakanlk etmek.

d) alma programlarn hazrlamak ve Ynetim Kuruluna nermek, Ynetim Kurulunca karara balanan alma programn yrtmek.

e) Faklteler, enstitler, yksekokullar, meslek yksekokullar, dier uygulama ve aratrma merkezleri ve Rektrle bal blmlerde uygulanan Merkeze ilikin programlar ve faaliyetler ile ilgili koordinasyonu salamak.

f) Birimler ve aratrma gruplar arasnda dzenli almay salamak.

g) Oluturulan aratrma gruplarnn almalar ve sonularyla ilgili olarak Ynetim Kurulunu bilgilendirmek.

) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra raporu Rektre sunmak.

h) Eitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin dzenlenmesini, yrtlmesini, ynlendirilmesini ve denetimini salamak.

) Merkezin kadro ihtiyalarn tespit edip Ynetim Kurulunun grlerini aldktan sonra Rektrle sunmak.

Mdr yardmcs

MADDE 10 (1) Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere, niversite retim elemanlar arasndan bir kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar.

(2) Mdrn katlamad toplantlara mdr yardmcs katlr ve Mdre alt aya kadar veklet edebilir.

(3) Mdr yardmcsnn grev sresi en ok yldr. Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmcsnn da grevi sona erer. Grevinden ayrlan mdr yardmcsnn yerine, kalan sreyi tamamlamak zere yenisi grevlendirilebilir.

Ynetim kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Mdrn bakanlnda, varsa mdr yardmcs ve Mdrn niversite retim elemanlar arasndan nerecei adaylar arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilecek be kiiden oluur. Grev sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi dolmadan ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn yntemle yeni ye grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ayda en az bir defa toplanr ve merkezin faaliyetlerini gzden geirerek ilgili konularda kararlar alr. Mdr, iin gerektirdii durumlarda Ynetim Kurulunu her zaman toplantya arabilir. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. st ste kez izinsiz ve mazeretsiz Ynetim Kurulu toplantsna katlmayan yenin yelii Ynetim Kurulu karar ile sona erdirilir.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amalarnn gereklemesi ve yapaca almalarn yrtlmesi iin gerekli grd hallerde grlerinden yararlanmak zere, danma ve zel ihtisas komisyonlar oluturmak.

b) Merkeze bal inceleme, aratrma, uygulama birimleri kurmak, koordinatrlk ihdas ederek grev, yetki ve sorumluluklarn belirlemek.

c) Merkez Mdrnn faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek, sunulan raporu deerlendirmek, bir sonraki dneme ait alma programn dzenlemek.

) Gndemde bulunan aratrma ve eitim projelerini, programlarn ve faaliyetlerini karara balamak, bunlarn uygulann denetlemek, gerekli grd durumlarda uzmanlk komisyonlar kurarak almalar yrtmek.

d) Merkezin faaliyetlerini gzden geirerek bu Ynetmelikte belirtilen amalar dorultusunda Merkezin alma ve ynetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

Danma kurulu

MADDE 13 (1) Danma Kurulu, Mdr bakanlnda Edebiyat Fakltesi Trk Dili ve Edebiyat ve Tarih Blm retim yeleri arasndan faklte kurullarnca seilecek birer ye ve dier blmlerden Rektr tarafndan grevlendirilecek iki ye ile toplam be yeden oluur. Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi dolan yeler yeniden seilebilir. Sreleri bitmeden ayrlan yelerin yerine, kalan sreyi doldurmak zere yenileri ayn yntemle seilir.

(2) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az iki defa toplanr.

(3) Danma Kurulu, yelerin salt ounluu ile toplanr ve kararlarn oy okluu ile alr.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 14 (1) Danma Kurulunun grevleri, Merkezin faaliyetlerini deerlendirerek faaliyet alanlaryla ilgili konularda gr ve tavsiyelerde bulunmak ve Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili alt komisyonlar oluturmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan hller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hllerde 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Fatih Sultan Mehmet Vakf niversitesi Rektr yrtr.