16 Nisan 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28974

KANUN

2004 GEMİ BALAST SUYU VE SEDİMANLARININ KONTROLÜ VE YÖNETİMİ

HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6531                                                                                                 Kabul Tarihi: 8/4/2014

MADDE 1 – (1) 13 Şubat 2004 tarihinde kabul edilen “2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme”ye çekince ile birlikte katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Sözleşmenin teknik eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/4/2014