15 Nisan 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28973

YNETMELK

Fatih Sultan Mehmet Vakf niversitesinden:

FATH SULTAN MEHMET VAKIF NVERSTES VAKIF KLTR

VARLIKLARINI KORUMA UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Fatih Sultan Mehmet Vakf niversitesine bal olarak kurulan Vakf Kltr Varlklarn Koruma Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, grevlerine, organlarna, ynetimine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakf niversitesi Vakf Kltr Varlklarn Koruma Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, organlarna, ynetimine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakf niversitesi Vakf Kltr Varlklarn Koruma Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Fatih Sultan Mehmet Vakf niversitesi Rektrn,

d) niversite: Fatih Sultan Mehmet Vakf niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Bata stanbul olmak zere, lkemizde bulunan tarih eserleri korumak ve bilimsel restorasyon ilkelerine gre projelendirme almalarn yapmak.

b) Restorasyon uygulamalarna ynelik malzeme, yapm teknii ve tayc sistem analizleri ile aratrmalarn gerekletirmek, laboratuvar ortamnda ve yerinde deneyler yapmak, yeni malzeme ve teknoloji olanaklarn gelitirmek.

c) Restorasyonlarda grev alan eitli meslek gruplar, kurumlar ve lisansst rencilerine koruma ve restorasyon konusunda eitim verilmesi yolu ile kalifiye eleman yetitirilmesine katkda bulunmak.

) Kltr varlklar alannda bilimsel veri retmek, buna dayal uygulama almas yapmak, gerekletirilmekte olan restorasyon, konservasyon, mimarlk tarihi, sanat tarihi gibi her trl bilimsel almaya kaynaklk edecek ada, uluslararas normlarda bilimsel gelimenin dzeyini lkemize tayacak niteliklerde ekipman ve donanma sahip laboratuvar ile vakf kltr varlklar alannda uzmanlamay salamak.

d) Sz konusu varlklarn gerek kurum eliyle gerekse piyasa aktrleri eliyle, gelecek nesillere aktarlmasnda arac olacak malzeme ve tayc sistem aratrmalarn gerekletirmek, laboratuvar ortamnda gerekli deneyleri yapmak, danmanlk ihtiyalarn karlamak, alanda gerek analiz ve gerekse uygulama aamalarnda ihtiya duyulan makine, ekipman ve malzemelerin yerlilemesi iin AR-GE almalarna nclk etmek.

e) Fatih Sultan Mehmet Vakf niversitesi Mimar Restorasyon Program, Mimarlk Blm ve Mimari Koruma ve Restorasyon Yksek Lisans Programlarnn, akademik faaliyetlerine ev sahiplii yapmak; sz konusu blmlerin ders, atlye-staj gibi srelerine aktif destek salamak; rencilerin malzeme ve uygulama sreci ile eitim srecinde tanmalar ve donanmlarnda yksek katma deer oluturmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amalar dorultusunda aadaki faaliyetleri yrtr:

a) Vakf kltr varlklar restorasyon almalarnda kalitenin arttrlmas, kurulacak olan uygulama ve aratrma merkezi ile restorasyon srelerinde ihtiya duyulan her trl analiz ve bilimsel raporun hazrlanmas ve buna dayal olarak uygulama yntemleri gelitirilmesi.

b) AR-GE almalar verilerinin Vakflar Genel Mdrlnn restorasyon almalar sreci ile hayata geirilmesi.

c) Tanabilir vakf kltr varlklarnn, restorasyon ve konservasyon ilemlerinin ada ve bilimsel olanaklara kavuturulmas ve sreklilii olan bir metot ile bakm, onarm ve konservasyonlarnn gerekletirilmesine gerek akademik alanda gerekse uygulama alannda katk salanmas.

) Farkl malzeme gruplar ve restorasyon konservasyon tekniklerinin etkin olarak aratrlmas.

d) lkemizin kltr varl alannda, mevcut paydalarn ihtiyalarna cevap verecek ekilde kapasitenin arttrlmas.

e) Tanabilir ve tanmaz vakf kltr varlklarnn konservasyon ve restorasyonlarna ynelik olarak, gerek proje gerek uygulama dzeyinde, Fatih Sultan Mehmet Vakf niversitesinin ilgili blmlerinin renci ve retim grevlilerinin itirak edecei ortak almalar gelitirilmesi ve yrtlmesi, bu almalarn fonlanmas iin gerekli proje hazrlk ve bavurularnn yaplmas.

f) htiya ve talebe gre kltr varl alanndaki paydalarn ihtiyalarnn cevaplanmas kapsamnda, kamu kurumlar, giriimciler ve benzeri sektr aktrlerinin hizmet ii eitimlerinin temin edilmesi, talep edilecek her trl analiz-rapor ihtiyacnn karlanmas.

g) Sivil toplum kurulularyla ortak almalar yaplmas, vakf kltr varlklar alannda hizmet veren yklenici firma veya gerek kiilerin sertifika ve eitim programlarnn gerekletirilmesi, eitli eitim programlaryla kamu bilinci oluturulmas ve halkn koruma konusuna katlmnn arttrlmas.

) Akademik alanda alma yapan aratrmaclarn almalarna altyap salayacak bir platformun kurulmas.

h) Vakf kltr varlklar proje ve uygulama gemiine ynelik olarak saysal bir ariv oluturulmas, Vakflar Genel Mdrl ile yrtlecek ortak alma ile veri tabannn gncel tutulmas.

) Koruma, restorasyon ve konservasyon konularnda uluslararas ve ulusal yaynlarn, tezlerin, standartlarn ve bilimsel aratrmalarn topland; aratrmaclarn, rencilerin ve retim elemanlarnn faydalanabilecei bir ktphane oluturulmas.

i) Koruma, restorasyon ve konservasyon konularnda paneller, konferanslar, sempozyumlar, altaylar, bilinlendirme toplantlar, tanabilir vakf kltr varlklarna ynelik sergiler dzenlenmesi; dzenlenen her trl etkinlie ait yayn hazrlanarak bunlarn basm ve datmnn yaplmas.

j) Merkezin yukarda saylan faaliyetleri iin gerekli laboratuvarlarnn ve atlyelerinin kurulmas ve bunlarn tehiz edilmesi.

k) Islak kimya ve kimyasal enstrmental analiz laboratuvar, fizikomekanik laboratuvar, petrografi ve yap bilimi laboratuvarlar kurularak tarihi yaplarn zgn malzeme analizlerinin yaplmas; bunlarn yapm teknikleri, tarih strktrlere dair yap analizlerinin ve deneylerin gerekletirilmesi, elde edilen laboratuvar ve deney sonular deerlendirilerek malzemelerin/yaplarn konservasyon raporlarnn hazrlanmas; yaplarn zgn malzeme zelliklerinin, yapm teknii ve karakteristik tayc sistem zelliklerinin, afet gvenliklerinin belirlenmesi.

l) Restorasyon ve konservasyon uygulamalar ile tarih yaplarn salamlatrma uygulamalarnda kullanlacak yeni malzemelerin ve inovatif tekniklerin ierii ve trne ynelik neriler gelitirilmesi.

m) Tarih yaplarda kullanlacak ta, tula, ahap, demir, onarm harc, ta salamlatrc, yzey temizleyici gibi restorasyon/konservasyon malzemeleri konusunda aratrmalar yaplarak yeni rnlerin ve kaynaklarn gelitirilmesi ve denenmesi.

n) Koruma, restorasyon ve konservasyon konularnda uluslararas ve ulusal yaynlarn, standartlarn ve bilimsel aratrmalarn, aratrma projelerinin yaplmas ve yaynlanmas.

o) Devlet kurumlar, zel sektr ve sivil toplum rgtleri arasnda kurumlar aras ibirlii olanaklar oluturularak kltrel mirasn korunmas alannda salkl ileyen projelendirme, uygulama ve denetim balantlarnn oluturulmas.

) Trk mimarlk eserlerinin ve mimar sitlerin korunmas, bunlarn restorasyonu ve bakm hakknda aratrmalar ve uyarc yaynlar yaplmas, niversitenin ilgili akademik birimleriyle ibirlii yaplmas.

p) Alanda yabanc dillerde yaplm yaynlarn veya bunlarn mikrofilmlerinin Merkezin kendi kitaplnda toplanmas; en nemlilerinden balayarak, yabanc dildeki eserlerin dilimize, Osmanlca ile yazlm eserlerin de gnmzn yazsna evrilip ilgililerin istifadesine sunulmas.

r) Yukarda saylan faaliyetler iin gereinde yurt iinde ve yurt dndaki bilim kurumlar, resm kurulular ve bilim adamlar ile ibirlii yaplmas, aratrma gezisi ve teknik geziler tertip edilmesi.

s) Merkezin yukarda saylan faaliyetleri iin gerekli laboratuvar ve atlyelerin kurulmas ve bunlarn tehiz edilmesi.

) Yukardaki faaliyetlerin gerekletirilmesi iin gerektiinde ayr birimler kurulmas veya geici komisyonlar oluturulmas.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Danma Kurulu.

b) Ynetim Kurulu.

c) Mdr.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 8 (1) Danma Kurulu;

a) Konu ile ilgili niversite retim yeleri arasndan Mdr tarafndan nerilerek niversite Senatosunca seilecek yedi ye,

b) Vakf kltr varlklar alannda faaliyet yrten kiiler arasndan niversite Senatosunca seilecek ye,

c) Mdr ile iki mdr yardmcs,

olmak zere toplam on kiiden oluur.

(2) Danma Kurulunun grev sresi yldr. Danma Kurulu ylda iki kez Eyll ve Mart aylar iinde Mdr bakanlnda en az yardan bir fazla yenin katlm ile toplanr. Gerektiinde Danma Kurulu, Mdrn veya yelerinin yarsndan bir fazlasnn istei zerine olaanst toplantya arlabilir. Kurul kararlarnda oyokluu esas aranr.

(3) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulunun yllk alma raporunu incelemek.

b) Merkezin gelecek yl almalar hakknda ynlendirici tavsiye kararlar almak.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn teklifi zerine Rektr tarafndan bu alanda almalar yapm/yapmakta olan niversite retim elemanlar arasndan grevlendirilecek drt retim eleman ve Mdr olmak zere toplam be yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolan ye tekrar grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amalarnn gereklemesi ve yapaca almalarn yrtlmesi iin gerekli grd kararlar almak; plan ve program esaslarn belirlemek.

b) Danma Kurulunun ald tavsiye kararlarnn ve tespit ettii alma programlarnn uygulanmasnda Mdre yardmc olmak.

c) Merkezin denek ve kadro ihtiyac ile btesini grerek karara balamak.

) Merkezin ylsonu faaliyet raporunu grmek.

d) Mdrn nerecei proje grubu veya birimleri ile ilgili ileyi kurallarn belirlemek.

(3) Ynetim Kurulu, olaan olarak ayda bir kez toplanr. Gerekli grlen durumlarda Mdr ya da Ynetim Kurulu yelerinin yardan bir fazlas Ynetim Kurulunu olaanst toplantya arabilir. Ynetim Kurulunda kararlar oy okluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde Mdrn oyu ynnde ounluk salanm saylr.

Mdr ve grevleri

MADDE 10 (1) Mdr; bu alanda akademik almalar yapm olmakla tannan retim yeleri arasndan niversite Senatosunca nerilerek, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi dolan Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr, Ynetim Kurulunun doal yesi ve bakandr, almalarnda Rektre kar sorumludur.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) alma programlarnn Ynetim Kurulu ve Danma Kurulunun ald kararlar dorultusunda uygulanmasn salamak.

b) Merkezin bu Ynetmelik gereince yapmas gereken ilerin yaplmasn salamak.

c) Rektrle, beraber alaca Mdr Yardmclarn nermek.

) Gerektii hallerde Danma Kurulu ile Ynetim Kurulunu toplantya davet etmek.

d) Merkezin ksa, orta ve uzun vadeli amalarn ve stratejik plann hazrlamak, bunlar Ynetim Kurulunun grne sunup, onayn aldktan sonra uygulamak.

e) Proje gruplarnn alma ekiplerini kurmak.

f) Merkez bnyesinde oluturulan gruplarn faaliyetlerini dzenlemek, yrtmek ve denetlemek.

Mdr yardmclar

MADDE 11 (1) Mdr tarafndan kendisine almalarnda yardmc olmak zere niversitenin retim elemanlar arasndan; sosyal faaliyetlerden, bilimsel faaliyetlerden, teknik ve mal ilerden sorumlu olmak zere en fazla iki kii er yllna mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Mdr grev banda bulunmad zaman kendisine yardmclarndan grevlendirecei birisi veklet eder. Mdr istedii zaman yardmclarn deitirebilir.

Proje gruplar

MADDE 12 (1) Mdrn nerisi ve Ynetim Kurulunun karar ile Merkezin eitli almalarn yrtmek zere gerekli grlen sayda elemandan oluan proje gruplar kurulabilir. Kurulan gurubun yneticisi proje grubunun tekili srasnda belirlenir. Gruplar iinde alma konularna gre personel deiimi yaplabilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idar personel ihtiyac, Rektr tarafndan grevlendirilecek personelle karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 2547 sayl Kanun, ilgili dier mevzuat hkmleri ile niversite Senatosunun kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Fatih Sultan Mehmet Vakf niversitesi Rektr yrtr.