15 Nisan 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28973

YNETMELK

Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumundan:

LALARIN GVENLL HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, ilalarn gvenli bir ekilde kullanmlarnn salanmas amacyla advers reaksiyonlarn ve yarar/risk dengelerinin sistematik bir ekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanmas, kayt altna alnmas, deerlendirilmesi, arivlenmesi, taraflar arasnda irtibat kurulmas ve ilalarn yol aabilecei zararn en az dzeye indirilebilmesi iin gerekli tedbirlerin alnmas ile ilgili usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Trkiyede ruhsatl ve ruhsat mracaat olan ilalarn gvenliliinin salanmas amacyla gerekletirilen izleme, aratrma, kayt, arivleme ve deerlendirme faaliyetlerini ve bu faaliyetleri gsteren gerek ve tzel kiileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayl speniyari ve Tbbi Mstahzarlar Kanununa, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayl Salk Hizmetleri Temel Kanununun 3 nc maddesinin (k) bendine ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin ilalarla ilgili mevzuatnn 2010/84/EC sayl direktifine paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Advers reaksiyon/pheli advers reaksiyon: Bir ilaca kar gelien zararl ve amalanmayan cevab,

b) Bakanlk: Salk Bakanln,

c) Beklenmeyen advers reaksiyon: laca ait ksa rn bilgileri ile nitelik, iddet veya sonlanm asndan uyumlu olmayan advers reaksiyonu,

) Bireysel olgu gvenlilik raporu: Advers ila reaksiyon raporunu,

d) Ciddi advers reaksiyon: lme, hayati tehlikeye, hastaneye yatmaya veya hastanede kalma sresinin uzamasna, kalc veya belirgin sakatla veya i gremezlie, doumsal anomaliye veya doumsal bir kusura neden olan advers reaksiyonu,

e) Farmakovijilans: Advers reaksiyonlarn ve ilala ilgili dier sorunlarn tespit edilmesi, deerlendirilmesi, anlalmas ve nlenmesine ynelik yrtlen faaliyetler ve bilimsel almalar,

f) Farmakovijilans il sorumlusu: Grev yapt ildeki farmakovijilans irtibat noktalarnn koordinasyonundan, eitiminden, yrttkleri almalarn kontrolnden sorumlu olan ve almalarn Trkiye Halk Sal Kurumu il halk sal mdr yardmcs, Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterlii Tbbi Hizmetler Bakan ile koordineli olarak yrten Bakanlk il salk mdr yardmcsn,

g) Farmakovijilans irtibat noktas: Grev yapt salk kuruluunda advers reaksiyonlarn bildirilmesini tevik etmekten, eitim ve bilgilendirme almalar yapmaktan, kendisine ulaan advers reaksiyon bildirimlerini TFAMa iletmekten sorumlu hekim, eczac, bunlarn bulunmad yerlerde di hekimini,

) Farmakovijilans sistemi: Ruhsat sahipleri ve bavuru sahipleri, Kurum ve dier kurulular tarafndan bu Ynetmelikte belirtilen grev ve sorumluluklarn yerine getirilmesi iin kullanlan ve ilalarn gvenliliini izleyerek yarar/risk dengesinde olabilecek tm deiiklikleri tespit etmek zere tasarlanm olan sistemi,

h) Farmakovijilans sistemi ana dosyas: Bir veya birden fazla ilaca ilikin olarak ruhsat sahibi tarafndan kullanlan farmakovijilans sisteminin detayl tanmn ieren dosyay,

) Farmakovijilans yetkilisi: Ruhsat sahibinin veya szlemeli farmakovijilans hizmet kuruluunun bu Ynetmeliin gereklerini yerine getirmek zere ulusal dzeyde istihdam ettii hekim veya eczacy,

i) la: nsanlarda bir hastal tehis etme, tedavi etme ya da nleme zelliine sahip olduu belirtilerek sunulan ya da farmakolojik, immnolojik ya da metabolik bir etki yoluyla bir fizyolojik fonksiyonu eski haline dndrmek, dzeltmek, deitirmek amacyla insanlarda kullanlan madde veya maddeler kombinasyonunu,

j) la suistimali: Zararl fiziksel veya psikolojik etkilerin elik ettii, srekli veya aralkl olarak kastl ar ila kullanmn,

k) Kurum: Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumunu,

l) MedDRA: Uluslararas Uyum Konferans tarafndan oluturulan dzenleyici faaliyetler iin tp szln,

m) Periyodik yarar/risk deerlendirme raporu: Ruhsat sahibinin, ruhsat sonras dnemde tanmlanan zamanlarda belli bir formatta hazrlad ve ilacn yarar/risk dengesine ilikin deerlendirmeyi ieren raporu,

n) Risk: Hasta sal veya halk sal ynnden ilacn kalitesi, gvenlilii ya da etkililii ile ilgili ve ayrca evre asndan arzu edilmeyen her trl riski,

o) Risk ynetim plan: Risk ynetim sisteminin ayrntl aklamasn,

) Risk ynetim sistemi: Bir ilala ilgili riskleri tespit etmek, tanmlamak, nlemek ya da en aza indirmek iin tasarlanm ve bu mdahalelerin etkinliine dair bir deerlendirmeyi de iine alan bir dizi farmakovijilans faaliyeti ve mdahalesini,

p) Ruhsatlandrma sonras gvenlilik almas: Ruhsatl bir ilacn gvenliliini tehdit edebilecek risklerini tespit ederek, tanmlayarak ve risklerin boyutunu belirleyerek ilacn gvenlilik profilini teyit etmek ya da risk ynetim tedbirlerinin etkinliini lmek amacyla yrtlen almalar,

r) Salk meslei mensubu: pheli advers reaksiyonlarn bildirilmesi balamnda; hekim, eczac, di hekimi, hemire ve ebeleri,

s) Sinyal: Gzlemler ve deneyler de dahil olmak zere bir veya birden fazla kaynaktan alnan, bir mdahale ile bir veya birden fazla olay arasnda olumlu ya da olumsuz olas yeni bir nedensellik ilikisi bulunduunu ya da bilinen bir nedensellik ilikisinin yeni bir boyut kazandn dndren ve dorulayc ilem gerektiren bilgileri,

) Szlemeli farmakovijilans hizmet kuruluu: Ruhsat sahibinin farmakovijilansla ilgili grevlerinin tmn veya bir ksmn yazl olarak belirlemek kayd ile devrettii, en az bir kiiyi farmakovijilans yetkilisi ve bir kiiyi de onun vekili olarak tam zamanl istihdam eden, ilgili klavuzda belirtilen artlar haiz ve Kurumca denetlenerek onaylanm kuruluu,

t) Spontan bildirim: Bir salk meslei mensubu ya da tketici tarafndan Kuruma ya da ruhsat sahibine zellikle talep edilmeden iletilen, bir veya birden fazla ila verilen bir hastada oluan bir veya birden fazla advers reaksiyonun tarif edildii ve bir almadan ya da organize veri toplama programndan kaynaklanmayan bilgileri,

u) TFAM: Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu bnyesinde kurulmu olan Trkiye Farmakovijilans Merkezini,

) TFAM bildirim formu: Tek bir hastada belli bir zaman noktasnda belli bir ilaca kar gelien bir veya birden fazla pheli advers reaksiyonu bildirirken kullanlan formu,

v) Tketici: pheli advers reaksiyonlarn bildirilmesi balamnda; hasta ya da bir hastann avukat, arkada ya da akrabas/ebeveyni/ocuu gibi salk meslei mensubu olmayan kiileri,

y) Yarar/risk dengesi: Bir ilacn tedavi edici etkilerinin, ilacn hastalarn sal ya da halk sal asndan oluturduu tm kalite, gvenlilik ve etkililik riskleri ile birlikte deerlendirilmesini,

ifade eder.

KNC BLM

Taraflarn Sorumluluklar

Ruhsat sahibinin sorumluluklar

MADDE 5 (1) lalarnn gvenliliini garanti eder. Bu kapsamda, ilalarnn gvenliliini srekli olarak izlemekten, ilacn ruhsatl olduu dier lkelerin yetkili otoriteleri tarafndan getirilen yasaklama ve kstlamalar da dahil olmak zere ilacn yarar/risk deerlendirmesini etkileyebilecek herhangi bir deiiklik konusunda Kurumu bilgilendirmekten ve ila bilgilerinin mevcut bilimsel veriler nda gncel tutulmasndan sorumludur. Bu sorumluluk, ilacn kullanmnn ruhsata dhil olup olmadndan bamsz olarak tm poplasyon ve endikasyonlar iin elde edilen pozitif ve negatif bulgular da kapsar.

(2) Farmakovijilans faaliyetlerini yerine getirmek zere bir farmakovijilans sistemi kurar; bu sistem vastasyla elde edecei bilgileri deerlendirmek suretiyle riski en aza indirmek ve nlemek iin gereken tedbirleri alr.

(3) lalaryla ilgili olarak meydana gelen advers reaksiyonlarn snflandrlmasnda MedDRA terminolojisi kullanr.

(4) Farmakovijilans sisteminde dzenli olarak yoklama yapar. Yoklama sonucunda elde edilen temel bulgular farmakovijilans sistem ana dosyasna not olarak ekler. Bu yoklamadan elde edilen bulgular nda uygun bir dzeltici eylem plannn hazrlanmasn ve uygulanmasn salar. Dzeltici eylem plan tam olarak uygulandktan sonra bu notu kaldrabilir.

(5) Farmakovijilans sisteminin bir paras olarak aadaki hususlar yerine getirir:

a) En az bir kiiyi farmakovijilans yetkilisi olarak srekli ve kesintisiz istihdam eder, farmakovijilans yetkilisinin grevinin banda bulunamad zamanlarda ayn nitelikleri tayan vekilinin farmakovijilans yetkilisinin grevlerini yerine getirmesini salar. Farmakovijilans yetkilisi ve vekili bu grevlerini srdrrken pazarlama ve sat blmlerinde grev ve sorumluluk alamaz.

b) Ana ortaklk ats altnda faaliyet gsteren farkl ruhsat sahiplerinin ortak bir farmakovijilans sistemi yrtmeleri halinde ortak bir farmakovijilans yetkilisi ve vekili atanabilir. Ancak, bu kii ya da kiiler farmakovijilans yetkilisi olmann dnda baka bir grev yrtemezler.

c) Farmakovijilans yetkilisi ve vekili olarak grevlendirdii kiilerin isimlerini, mesleki zgemilerini ve 24 saat geerli iletiim bilgilerini atama tarihinden itibaren en ge yedi gn iinde Kuruma bildirir.

) Farmakovijilans yetkilisinin veya vekilinin deimesi durumunda, bunlarn yerine en ge ay ierisinde atama yaptktan sonra bu fkrann (c) bendinde belirtildii ekilde Kuruma bildirir.

d) Farmakovijilans yetkilisi ve vekili olarak grevlendirdii kiilerin farmakovijilans konusunda Kurum tarafndan dzenlenecek temel eitim programna katlmn temin eder. Edinilen bilgilerin gncel kalmasn salamak zere farmakovijilans konusundaki dier eitimlere katlmn destekler.

e) Farmakovijilans sistemi ana dosyasn hazrlar, saklar ve talep edilmesi halinde Kuruma sunar.

f) Risk ynetim sistemini, ilaca ait tanmlanm ve potansiyel risklerle, ayrca ruhsatlandrma sonras gvenlilik verilerinin gerektirdikleriyle orantl olarak hazrlar ve gerektiinde gnceller; yeni riskler olup olmadn, risklerin deiip deimediini veya ilacn yarar/risk dengesinde herhangi bir deiiklik olup olmadn tespit etmek zere farmakovijilans verilerini izler ve deiiklik meydana geldiinde Kurumu bilgilendirir.

g) Risk ynetim plan kapsamnda alnan tedbirlerin sonularn izler.

) Personelin farmakovijilans konusunda eitimini salar ve eitim kaytlarn tutar.

(6) Farmakovijilans ile ilgili grevlerinin tamamn szlemeli farmakovijilans hizmet kuruluu aracl ile yrtyorsa bnyesinde farmakovijilans yetkilisi istihdam etmeyebilir. Ancak farmakovijilans ile ilgili grevlerinin bir ksmn szlemeli farmakovijilans hizmet kuruluu aracl ile yrtyorsa, bnyesinde srekli ve kesintisiz olarak bir farmakovijilans yetkilisi istihdam eder. Farmakovijilans sistemi ana dosyas da dahil olmak zere farmakovijilans sisteminin noksansz ve doru olarak ilemesine ilikin tm sorumluluk her zaman ruhsat sahibine aittir.

(7) Salk meslei mensuplarnn, pheli advers reaksiyonlar TFAMa bildirmeleri ynnde standart bir metni ilalarn ksa rn bilgilerine ekler.

(8) Tketicilerin pheli advers reaksiyonlar salk meslei mensuplarna veya dorudan TFAMa bildirmelerini isteyen standart bir metni ilacn kullanma talimatna ekler.

(9) Ek izlemeye tabi ila listesinde bulunan ilalar iin ksa rn bilgisine ters ekenar siyah gen bir sembol ekler ve bu sembol takiben Bu ila ek izlemeye tabidir. Bu gen yeni gvenlilik bilgisinin hzl olarak belirlenmesini salayacaktr. Salk meslei mensuplarnn pheli advers reaksiyonlar TFAMa bildirmeleri beklenmektedir. Baknz Blm 4.8 Advers reaksiyonlar nasl raporlanr? ibaresini yazar. Benzer bir cmle ayn zamanda kullanma talimatna ve tantm malzemelerine de eklenir. lacn ek izlemeye tabi olduuna dair bilgi elektronik reete modlnde de yer alr.

(10) Gvenlilie ilikin endieler esas alnarak ilacn piyasaya srlmesine ara verilmesi veya ruhsat bavurusunun geri ekilmesi ya da bu ynde bir niyet olmas halinde derhal Kuruma bildirir.

(11) Kurumun bu Ynetmelik kapsamndaki taleplerine gecikmeksizin ve tam olarak cevap verir.

(12) Kuruma sunduklar farmakovijilans ile ilgili bilgi veya belgelerin doruluunu ve gncelliini taahht eder ve sonularndan doacak yasal sorumluluu stlenir. Sunulan bilgi ve belgelerde geree aykrlk tespit edildiinde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanunu hkmleri uyarnca ilem yaplr.

Salk meslei mensuplarnn sorumluluklar

MADDE 6 (1) Hastalarda ila kullanmna bal olarak ortaya kan advers reaksiyonlarn TFAMa spontan bildirimi, advers reaksiyonlar gzlemleyen salk meslei mensubunun mesleki sorumluluunda olup bu bildirimler, 21 inci maddede ngrlen ekilde gerekletirilir.

Salk kurum ve kurulularnn sorumluluklar

MADDE 7 (1) l salk mdr farmakovijilans il sorumlusu olarak, il salk mdr yardmcsn grevlendirir ve bu kiinin isim ve iletiim bilgilerini Kuruma bildirir. Hastaneler, advers ila reaksiyonlarnn en doru ekilde ve en ksa zamanda TFAMa bildirilmesini salamak amacyla, kurulu ii farmakovijilans sistemini kurar ve bu Ynetmelie gre faaliyet gsterirler.

(2) TFAMa bilgi akn salamak zere; hastane ynetimi tarafndan farmakovijilans irtibat noktas grevlendirilir ve bu kiinin ismi, mesleki zgemii ile iletiim bilgileri Kuruma ve farmakovijilans il sorumlusuna bildirilir.

Kurum tarafndan yaplacak iler

MADDE 8 (1) lalarla ilgili risklere dair bilgi toplamak zere bir farmakovijilans sistemi kullanr. Gerektiinde ila kullanmndan kaynaklanabilecek riskleri azaltabilmek amacyla szlemeli farmakovijilans hizmet kurulular ile mterek almalar yrtr.

(2) Tketicileri ve salk meslei mensuplarn karlatklar pheli advers reaksiyonlar TFAMa bildirmeleri ynnde tevik edici faaliyetlerde bulunur, bu grevlerin yerine getirilmesi hususunda hastalar ve salk meslei mensuplarn temsil eden organizasyonlara grev verebilir.

(3) Trkiyede ortaya kan ve salk meslei mensuplar ve tketiciler tarafndan bildirilen pheli advers reaksiyonlar kayt altna alr ve Dnya Salk rgt la zleme birlii Merkezine gnderir.

(4) pheli ciddi advers reaksiyonlara ilikin raporu, bildirimini izleyen on be gn iinde ruhsat sahibine iletir.

(5) lacn gvenli kullanmn salamaya ynelik olarak salk meslei mensuplarndan belli baz ykmllkler talep edebilir.

(6) Ruhsat sahibini ve ilgili uluslararas kurulular, bu konuda yaplan almalar sonucunda ald tedbirlerden haberdar eder.

(7) Farmakovijilans konusunda temel eitim programlar dzenler.

(8) Ek izlemeye tabi ilalarn listesini uluslararas uygulamalar da gz nne alarak hazrlar ve gerektiinde gnceller. Trkiyede ruhsat almasndan be yl sonra bu ilac listeden karr veya bu sreyi uzatabilir. Kurum risk ynetim sistemi ile kullanlmas gereken ilalar da bu listeye dahil edebilir.

(9) Ruhsatl veya ruhsat bavurusu olan bir ilacn yarar/risk dengesini etkileyen bir hususun ortaya kmas halinde, ruhsat veya bavuru sahibine risk ynetim sistemini sunma zorunluluu getirebilir.

(10) Risk ynetim plannda yaplan gncellemeleri deerlendirir, riski en aza indirmeye ynelik tedbirlerin sonularn izler.

(11) Yarar/risk dengesini srekli olarak deerlendirebilmek iin, ruhsat sahibinden yarar/risk dengesinin olumluluunu koruduunu gsteren verileri isteyebilir.

(12) Ruhsat sahibinden farmakovijilans sistem ana dosyasn sunmasn isteyebilir. Bu durumda dosyann bir rnei yedi gn iinde Kuruma teslim edilir.

NC BLM

Ruhsat Bavurusu Srasnda Sunulmas Gereken Farmakovijilansla lgili Belgeler,

Farmakovijilans Sistemi Ana Dosyas

Ruhsat bavurusu srasnda sunulmas gereken farmakovijilansla ilgili belgeler

MADDE 9 (1) Bavuru sahibi, ruhsat bavurusu yaparken farmakovijilans sisteminin bir zetini sunar. Farmakovijilans sisteminin zeti aadakilerden oluur:

a) Bavuru sahibinin farmakovijilans yetkilisi grevlendirdiine dair belge.

b) Farmakovijilans yetkilisinin iletiim bilgileri.

c) Bavuru sahibinin farmakovijilansla ilgili grev ve sorumluluklar yerine getirmek zere gerekli donanma sahip olduuna ilikin imzal beyan.

) lacn farmakovijilans sistemi ana dosyasnn bulunduuna dair beyan.

(2) 22 nci maddenin yedinci fkrasnda belirtilen durumlarda bavuruyla birlikte risk ynetim plan sunulur.

Farmakovijilans sistemi ana dosyasnn yaps

MADDE 10 (1) Farmakovijilans sistemi ana dosyasnda yer alan bilgiler uygulanmakta olan farmakovijilans sistemini eksiksiz ve doru olarak yanstr.

(2) Ruhsat sahibi, gereken durumlarda farkl kategorilerdeki ilalar iin ayr farmakovijilans sistemleri uygulayabilir. Bu sistemlerin hepsi, ayr birer farmakovijilans sistemi ana dosyasnda tanmlanr.

Farmakovijilans sistemi ana dosyasnn ierii

MADDE 11 (1) Farmakovijilans sistemi ana dosyas, asgari olarak bu maddede saylan unsurlar kapsar. Farmakovijilans yetkilisine ait bilgiler;

a) Farmakovijilans yetkilisinin, farmakovijilansla ilgili grev ve sorumluluklara uyumu salamak, srdrmek ve gelitirmek zere farmakovijilans sistemi zerinde yeterli yetkiye sahip olduunu gsteren sorumluluklarnn tanm.

b) Farmakovijilans yetkilisinin mesleki zgemii.

c) Farmakovijilans yetkilisinin iletiim bilgileri.

) Farmakovijilans yetkilisinin yokluunda uygulanacak vekalet dzenlemesinin detaylar.

(2) Ruhsat sahibinin tekilat yapsnn tanm ve bireysel olgu gvenlilik raporlarnn toplanmas, deerlendirilmesi, gvenlilik veri tabanna olgularn girilmesi, periyodik yarar/risk deerlendirme raporlarnn dzenlenmesi, sinyallerin tespit edilmesi ve analizi, risk ynetim plannn ynetimi, ruhsat ncesi ve sonras almalarn ynetimi, gvenlilik nedeniyle yaplan deiikliklerin ynetilmesi gibi farmakovijilans faaliyetlerinin yrtld yerlerin listesi.

(3) Gvenlilik bilgilerinin alnmas, derlenmesi, kaydedilmesi ve bildirilmesi iin kullanlan bilgisayarl sistemlerin ve veri tabanlarnn bulunduu yerler, ilevleri ve bunlara ilikin sorumluluklarn tanm ile bu sistemlerin amaca uygunluklarna ilikin deerlendirme.

(4) Veri ileme ve kayt sreleri ile aadaki farmakovijilans faaliyetlerinde kullanlan srelerin tanm;

a) lalarn yarar/risk dengesinin srekli izlenmesi, bu izlem srecinin sonular ve gerekli tedbirleri alrken izlenen karar sreci.

b) Risk ynetim sistemlerinin ve riski en aza indirmek iin alnan tedbirlerin sonularnn izlenmesi.

c) Bireysel olgu gvenlilik raporlarnn toplanmas, deerlendirilmesi ve raporlanmas.

) Periyodik yarar/risk deerlendirme raporlarnn yazlmas ve sunulmas.

d) Gvenlilik sorunlar ile ksa rn bilgilerinde ve kullanma talimatnda yaplan gvenlilikle ilgili deiiklikler hakknda salk meslei mensuplarnn ve kamuoyunun bilgilendirilmesi.

(5) Farmakovijilans faaliyetleri yrtlrken uygulanan kalite sisteminin, aadaki tm unsurlar da ieren tanm;

a) Farmakovijilans faaliyetlerinin gerekletirilmesi iin oluturulan tekilat yapsnn tanm, personelin niteliklerine ilikin kaytlarn yeri, eitim sisteminin zet tanm, eitim dosyalarnn yeri ve kritik srelere ilikin talimatlar da dahil olmak zere 26 nc maddede belirtilen insan kaynaklarnn ynetim srecinin aklanmas.

b) Farmakovijilans faaliyetlerinde kullanlan belgelerin yeri de dahil olmak zere 28 inci maddede atfta bulunulan kayt ynetim sisteminin tanm.

c) Farmakovijilans sisteminin performansn izleme ve 27 nci maddenin gereklerine uymak iin uygulanan sistemin tanm.

(6) Eer varsa, szlemeli farmakovijilans hizmet kuruluu araclyla yrtlen faaliyetlerin ve hizmetlerin tanm.

Farmakovijilans sistemi ana dosyas ekinin ierii

MADDE 12 (1) Farmakovijilans sistemi ana dosyasnn aadaki belgeleri ieren bir eki bulunur:

a) Farmakovijilans sistemi ana dosyasnn kapsad ilalarn listesi; ilacn ad, etkin madde veya maddelerin uluslararas ve mlkiyete konu olmayan ad (INN) ve ruhsatn geerli olduu devletlerin adlar.

b) 27 nci maddenin birinci fkrasnn gereklerini yerine getirmek amacyla oluturulan yazl kural ve srelerin listesi.

c) Szlemeli farmakovijilans hizmet kuruluu ile arasndaki szlemelerin ilgili ilalar ve belgeleri de ieren bir listesi.

) Planlanan ve tamamlanan tm yoklamalarn listesi.

d) Varsa, ayn ruhsat sahibine ait dier farmakovijilans sistemi ana dosyalarnn listesi.

e) Elektronik kayt defteri.

Ana dosyann gncel tutulmasnn salanmas

MADDE 13 (1) Ruhsat sahibi, farmakovijilans sistemi ana dosyasnn gncel kalmasn salar ve gerektiinde, edinilen deneyimleri, teknik ve bilimsel ilerlemeleri ve mevzuatta yaplan deiiklikleri dikkate alarak revize eder.

(2) Farmakovijilans sistemi ana dosyas ve ekinin zerine ruhsat sahibi tarafndan son gncellendii tarih belirtilerek her gncelleme iin bir numara verilir.

(3) Farmakovijilans srelerinden sapma meydana geldiinde, bu sapmann etkisi ve nasl ynetildii, sapma zlene dein farmakovijilans sistemi ana dosyasnda belgelenir.

Farmakovijilans sistemi ana dosyasnda bulunan belgelerin ekli

MADDE 14 (1) Farmakovijilans sistemi ana dosyasndaki belgeler noksansz ve okunakl ekilde olur. Gereken durumlarda, bilgiler izelge ya da ak emas eklinde sunulabilir. Belgelere doru ve hzl bir biimde eriilebilmesini salamak iin tm belgelerin dizini kartlr ve bunlar arivlenir.

(2) Farmakovijilans sistemi ana dosyasnn detaylar ve ierdii belgeler, ilgili klavuzda tanmlanan sisteme uygun olarak modller halinde sunulabilir.

(3) Saklamak iin kullanlan elektronik ortamn zaman ierisinde okunabilirliini korumas ve yoklama ile denetlemelerde aka dzenlenmi yazl bir suretinin retilebilir olmas kouluyla, farmakovijilans sistemi ana dosyas elektronik olarak tutulabilir.

(4) Ruhsat sahibi, son be yl zarfnda farmakovijilans sistemi ana dosyasnn ieriinde yaplan tm deiiklikleri, 12 nci madde ve 11 inci maddenin birinci fkrasnn (b), (c), () bentlerinde belirtilen bilgiler dnda, elektronik kayt defterine kaydeder. Ruhsat sahibi, deiikliin tarihini, deiiklikten sorumlu olan kiinin adn ve gerekiyorsa deiiklik nedenini elektronik kayt defterinde belirtir.

Farmakovijilans sistemi ana dosyasnn eriilebilirlii ve konumu

MADDE 15 (1) Farmakovijilans sistemi ana dosyas farmakovijilans faaliyetlerinin yrtld yerde bulunur.

(2) Ruhsat sahibi, farmakovijilans yetkilisinin farmakovijilans sistemi ana dosyasna srekli eriimi olmasn salar.

(3) Farmakovijilans sistemi ana dosyas, tutulduu yerde her an denetime aktr.

(4) Farmakovijilans sistemi ana dosyasnn 14 nc maddenin nc fkras uyarnca elektronik olarak tutulduu hallerde de dorudan eriilebilir olmas gerekir.

(5) Kurum, ruhsat sahibinden kayt defterini dzenli aralklarla sunmasn isteyebilir.

DRDNC BLM

pheli Advers Reaksiyon Raporlar

pheli advers reaksiyon raporlarnn ierii

MADDE 16 (1) pheli advers reaksiyon raporlarnn TFAMa bildirilmesinde TFAM bildirim formu kullanlr.

(2) Ruhsat sahipleri, advers reaksiyon raporlarnn mmkn olduunca noksansz olmasn salar, bu raporlar ve bunlarn gncellemelerini doru ve gvenilir bir biimde TFAMa iletir. Bildirimlerde asgari olarak tanmlanabilir bir raportr, tanmlanabilir bir hasta, pheli bir advers reaksiyon ve pheli bir ila yer alr.

(3) Ruhsat sahipleri, advers reaksiyon raporlarna ilikin takip bilgilerini almak iin gerekli detaylar kaydeder. Raporlarn takipleri yeterli ekilde belgelenir.

(4) Ruhsat sahipleri, pheli advers reaksiyonlar bildirirken her olguya ait aadakileri de ieren mevcut tm bilgileri verir:

a) Raporun tr, tarihi ve olgu referans numaras, raporun kaynaktan alnd ilk tarih ve son bilgi alnan tarih, varsa dier ek belgeler.

b) Raportrn adresi ve mesleki bilgilerini ieren profesyonel vasflar.

c) Hastann reaksiyon ortaya kt tarihteki ya, ya grubu, arl, boyu ya da cinsiyeti, eer reaksiyon fetste gelitiyse, annenin son menstrasyon tarihi ve/veya maruziyet anndaki gestasyon dnemi, fetsn gestasyon yan da ieren, hastay ve ebeveyn-ocuk raporu ise ayrca ebeveyni de tanmlayan bilgiler.

) lgili tbbi yk ve elik eden tbbi durumlar.

d) Advers reaksiyonun gelimesiyle ilgili olduundan phelenilen ila veya ilalarn adlar ve etkileen ilalar ya da ad bilinmiyorsa, etkin maddesinin ad ve ilac tanmlamaya yardmc olacak dier zellikleri ve bu erevede ruhsat sahibinin ad, ilacn farmastik ekli ve uygulama yollar, kullanld endikasyonlar, uygulanan doz, uygulamann balang ve biti tarihi, advers reaksiyon ortaya ktktan sonra ilaca ilikin alnan tedbirler, ilac kesme ve ilaca tekrar balama ilemlerinin etkisi.

e) Kullanlan ilacn kalitesi ile ilgili bir sorundan phe ediliyor ise, phe edilen ilacn seri numaras ve son kullanma tarihi ile birlikte kalite sorunu.

f) Plazma kaynakl biyolojik rnler ve alarn seri numaralar.

g) Advers reaksiyonun oluumuyla ilgili olduu phesi bulunmayan ezamanl olarak kullanlan ilalar ve hastaya veya ebeveynine gemite uygulanm ilgili tbbi tedaviler.

) pheli advers reaksiyonlarn balang ve biti tarihleri ya da pheli advers reaksiyonlarn sresi, ciddiyeti ve en son gzlem tarihindeki sonucu, pheli ilacn uygulanmas ile advers reaksiyonun gelimesi arasnda geen sre, ilk raportrn reaksiyonu/reaksiyonlar tanmlamak iin kulland kendi szleri ya da ksa ifadeler.

h) Advers reaksiyon ile ilikili test ve ilemlerin sonular.

) Eer hasta lmse, lm tarihi ve varsa otopsi sonucu ile birlikte lm nedeni.

i) Ciddi advers reaksiyonlar iin, hastann klinik seyrini de iine alan deneyimlerin, tedavi tedbirlerinin, sonlanmn ve edinilen takip bilgilerinin kronolojisine uygun olarak mantkl bir zaman sralamasyla anlatm.

j) Advers reaksiyon raporunu iptal etme ya da deiiklik yapma nedenleri.

Literatr bildirimleri

MADDE 17 (1) Ruhsat sahibi, lkemizde meydana gelen advers ila reaksiyonlarna ilikin yaymlanan ulusal ya da uluslararas makalelerin bir suretini ve Trke dnda bir dilde yaymlananlar iin Trke zetlerini TFAMa sunar. TFAMn talepte bulunmas halinde makalenin Trkeye tam evirisini sunar.

BENC BLM

Periyodik Yarar/Risk Deerlendirme Raporu

Periyodik yarar/risk deerlendirme raporunun ierii

MADDE 18 (1) Periyodik yarar/risk deerlendirme raporu ilacn endikasyon d kullanm ile ilgili veriler ve klinik aratrmalardan elde edilen veriler de dahil olmak zere yararlarna ve risklerine ilikin mevcut tm verileri temel alr ve son periyodik yarar/risk deerlendirme raporunun veri kilitleme noktasndan bu yana ortaya kan yeni bilgilere odaklanarak yarar/risk dengesinin bilimsel deerlendirmesini ierir.

(2) Periyodik yarar/risk deerlendirme raporunda, sat hacmi ve reete saysna ilikin eldeki tm verileri ierecek ekilde, ilaca maruz kalan poplasyona ilikin doru bir tahmin sunulur. Maruziyet tahminiyle birlikte gerek kullanma ilikin olarak nitel ve nicel bir analiz de sunulur ve bu analizde, uygun olduu hallerde gerek kullanmn belirtilen kullanmdan ne lde farkl olduu ruhsat sahibinin elinde bulunan veriler nda tartlr ve gzlemsel almalarn ya da ila kullanm almalarnn bulgular paylalr.

(3) Periyodik yarar/risk deerlendirme raporu, yarar/risk deerlendirmesi ile ilikili olarak riski en aza indirme faaliyetlerinin etkililik deerlendirme sonularn ierir.

(4) Ruhsat sahiplerinin, bireysel olgularn sistemli bir biimde detaylandrlm listelerine ve olgu anlatmlarna periyodik yarar/risk deerlendirme raporlarnda yer vermesi gerekli deildir. Ancak bir sinyal ya da gvenlilik sorununa ilikin olarak gerekletirilecek bilimsel analiz iin gerekli olduunda, ilgili risk deerlendirme blmnde olgu anlatmlarna yer verilir.

(5) Ruhsat sahibi, kmlatif gvenlilik verilerine ilikin deerlendirmeyi ve yarar/risk analizini temel alarak periyodik yarar/risk deerlendirme raporuna konu olan ilalarn onayl ksa rn bilgileri zerindeki etkileri de dahil olmak zere herhangi bir deiiklie ve/veya aksiyona gerek olup olmadna ilikin sonular periyodik yarar/risk deerlendirme raporunda belirtir.

(6) Kurum tarafndan aksi bildirilmedike, ayn etkin maddeyi ieren ve tek ruhsat sahibi adna ruhsatlandrlm tm ilalar iin tek bir periyodik yarar/risk deerlendirme raporu hazrlar. Periyodik yarar/risk deerlendirme raporu, farkl bir isim altnda ve ayr srelerle ruhsatlandrlm olup olmadna baklmakszn, tm endikasyonlar, uygulama yollarn, dozaj ekillerini ve doz rejimlerini kapsar. lgili olduunda, belli bir endikasyon, dozaj ekli, uygulama yolu ya da doz rejimine ait veriler periyodik yarar/risk deerlendirme raporunun ayr bir blmnde sunulur ve tm gvenlilik sorunlar buna uygun olarak ele alnr.

(7) Periyodik yarar/risk deerlendirme raporuna konu olan madde, sabit doz kombinasyonu olan bir ilacn bileeni olarak da ruhsatlandrlmsa, ayn ruhsat sahibi adna ruhsatlandrlm etkin madde kombinasyonlar iin, kombinasyonda yer alan dier maddelere apraz atfta bulunularak her etkin maddeye zg ayr ayr periyodik yarar/risk deerlendirme raporu sunulur ya da kombinasyona ait veriler tek maddeye ait periyodik yarar/risk deerlendirme raporlarndan birinde sunulur.

(8) Periyodik yarar/risk deerlendirme raporu Ek 1de verilen formata uygun olarak hazrlanr.

ALTINCI BLM

Risk Ynetim Planlar

Risk ynetim plannn format ve ierii

MADDE 19 (1) Ruhsat sahibi tarafndan oluturulan risk ynetim plan aadaki hususlar ierir:

a) lgili ilalarn gvenlilik profillerinin tanm.

b) lgili ilalarn gvenlilik profilinin daha detayl tanmlanmasn salayacak gstergelerin belirlenmesi.

c) lala ilikilendirilen riskleri nlemeye ya da en aza indirmeye ynelik tedbirlerin, sz konusu tedbirlerin etkililik deerlendirmesini de ierecek ekilde belgelenmesi.

(2) Ayn etkin maddeyi ieren ve ayn ruhsat sahibine ait ilalar, uygun olduunda, ayn risk ynetim planna tabi olabilir.

(3) Risk ynetim plannda ruhsat sonras almalara atfta bulunuluyorsa, bu almalarn ruhsat sahibi tarafndan gnll olarak m yoksa yetkili otoritelerin kendisine ykledii ykmllkler gerei mi balatld, ynetildii ya da finanse edildii belirtilir. Ruhsat sonras tm ykmllkler, risk ynetim plannn zetinde bu ykmllkleri yerine getirme takvimiyle birlikte liste halinde belirtilir.

(4) Risk ynetim plan Ek 2de verilen formata uygun olarak hazrlanr.

Risk ynetim plannn gncellenmesi

MADDE 20 (1) Ruhsat sahibi, risk ynetim plann gncellediinde, risk ynetim plannn gncellenmi haline ayr bir versiyon numaras ve tarih vererek Kuruma sunar.

YEDNC BLM

Kuruma Yaplacak Bildirimler ve Bildirimlerin Deerlendirilmesi

Salk meslei mensuplarnn yapaca bildirimler

MADDE 21 (1) Salk meslei mensuplar, ila kullanm ile ortaya kan ve ilaca bal olabilecei dnlen advers reaksiyonlar, dorudan veya grev yaptklar salk kurulularndaki farmakovijilans irtibat noktas aracl ile on be gn iinde TFAMa bildirirler.

Ruhsat sahibinin bildirimi

MADDE 22 (1) laca ilikin Trkiyede veya ilacn pazarland herhangi bir lkede hastalar veya salk meslei mensuplar tarafndan spontan olarak bildirilmi veya ruhsatlandrma sonras gvenlilik almas srasnda meydana gelmi olan tm pheli advers reaksiyonlara dair ayrntl kaytlar tutar ve arivler.

(2) Trkiyede meydana gelen tm pheli ciddi advers reaksiyonlar sz konusu bilginin alnmasn takiben on be gn ierisinde TFAMa bildirir. Ayrca bu raporlara ilikin takip bilgilerini toplar ve on be gn ierisinde TFAMa iletir.

(3) lacn pazarland dier lkelerden kendisine ulaan bildirimler, ilacn bilinen yarar/risk dengesini deitiriyor ise sz konusu bilginin alnmasn takiben derhal TFAMa bildirir.

(4) lkemize ait verileri de ieren tm bilimsel ve tbbi literatr, pheli advers reaksiyon olgu raporlar asndan nemli bir bilgi kayna olmas nedeniyle izler ve Trkiyede meydana gelen tm ciddi advers reaksiyonlar on be gn ierisinde TFAMa bildirir.

(5) pheli advers reaksiyon raporlarnn bilimsel deerlendirmesi iin gerek ve dorulanabilir veriler elde etmek zere yntemler gelitirir.

(6) Enfeksiyon ajannn ila aracl ile bulat phesi varsa sz konusu bilginin alnmasn takiben derhal Kuruma bildirir.

(7) Ruhsat sahibi;

a) Yeni bir etkin madde ieren ilalar, biyoteknolojik ilalar, biyobenzer ilalar ve orijinal ila iin ilave risk minimizasyonu etkinliklerinin gereklilii tespit edilmi jenerik ilalarn ruhsat bavurusu srasnda,

b) Biyoteknolojik kaynakl veya biyobenzer ruhsatl ilalar iin yeni retim ilemi kullanlmas durumunda,

c) Ruhsat ncesi veya ruhsat sonras Kurum tarafndan istenmesi halinde,

) Bir ilacn yaam dngsnn herhangi bir evresinde tespit edilen bir gvenlilik sorunu olduunda, bavuru/ruhsat sahibinin giriimiyle,

risk ynetim plan sunar.

(8) Periyodik yarar/risk deerlendirme raporlarn Trkiyede ruhsat almasn takiben iki yl boyunca alt ayda bir, sonraki iki yl iin ylda bir kez, ayrca ruhsat geerlilik sresinin uzatlmasndan sonra ylda bir hazrlar ve Kurumun talebi halinde derhal sunar.

(9) Periyodik yarar/risk deerlendirme raporlarn ila piyasaya ktktan 18 ay sonra veya ilac kullanan hasta says 10.000e ulat zaman ve ayrca ruhsat geerlilik sresinin uzatlmas srasnda Kuruma sunar.

(10) Kurum tarafndan daha nce ruhsatlandrlan bir ila iin ruhsat sahibi deiiklii yapldnda farmakovijilans verilerinin sunum periyotlar ilk ruhsat tarihi esas alnarak devam eder.

(11) Periyodik yarar/risk deerlendirme raporlarn hazrlamak suretiyle ilalarnn gvenliliini dzenli olarak deerlendirmeye devam eder ve yarar/risk profili ya da ksa rn bilgisi/kullanma talimatn etkileyen yeni gvenlilik bilgileri iin Kuruma varyasyon bavurusunda bulunur.

(12) lalarnn kullanmyla ilgili farmakovijilans endielerine dair bilgileri kamuoyuna aklayaca zaman Kurumu nceden veya e zamanl olarak bilgilendirir. Ruhsat sahibi, bu bilgilerin doruluunu ve yanltc olmamasn garanti eder.

Kurum tarafndan yaplacak deerlendirme

MADDE 23 (1) Kurum, ruhsat sahibinden aadaki ykmllkleri yerine getirmesini isteyebilir. Bu durumda 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayl Resm Gazetede yaymlanan Klinik Aratrmalar Hakknda Ynetmelik hkmleri esas alnr.

a) Ruhsatl bir ilacn risklerine ilikin endieler olmas halinde ruhsatlandrma sonras gvenlilik almasnn yaplmas, birden ok ila hakknda benzer endieler duyulmas halinde ruhsat sahipleri tarafndan bu almann ortaklaa yaplmas.

b) Hastala ilikin anlayn veya klinik metodolojinin daha nceki etkililik deerlendirmelerinin anlaml ekilde tekrar gzden geirilmesi gerektiini gstermesi halinde ruhsatlandrma sonras etkililik almasnn yaplmas.

(2) Kurum farmakovijilans sistemi vastasyla tm verileri bilimsel olarak deerlendirir, riski en aza indirme ve nleme seeneklerini dikkate alr.

(3) Kurum, ruhsatl ilalarla ilgili olarak aadaki hususlar dikkate alr:

a) Risk ynetim plan kapsamnda, riski en aza indirmeye ynelik tedbirlerin sonularn izlemek.

b) Risk ynetim sisteminde yaplan gncellemeleri deerlendirmek.

c) Yeni risklerin olup olmadn veya bu risklerin deiip deimediini ya da bu risklerin yarar/risk dengesi zerinde etkisi olup olmadn tespit etmek zere periyodik yarar/risk deerlendirme raporu da dahil gerekli deerlendirmeleri yapmak.

(4) Kurum ve ruhsat sahibi, yeni risklerin meydana gelmesi halinde veya yarar/risk dengesinde deiiklik olmas durumunda birbirlerini bilgilendirir.

Deerlendirme sonras yaplacak ilemler

MADDE 24 (1) Yaplan deerlendirmenin ardndan Kurum farmakovijilansla ilgili durumlarda aadaki ilemlerden uygun olanlar balatr ve bunu ruhsat sahibine bildirir:

a) Ruhsatlandrma sonras gvenlilik almas yaplmas.

b) Riski en aza indirecek tedbirlerin uygulanmas.

c) Ruhsatn askya alnmas, iptali veya ruhsatn geerlilik sresinin uzatlmasnn reddi.

) la tedariinin yasaklanmas.

d) Yeni kontrendikasyon ilavesi, nerilen dozun azaltlmas ve endikasyon kstlamas gibi ila bilgilerinde deiiklik.

SEKZNC BLM

Farmakovijilans Faaliyetlerinin Yrtlmesi iin Kullanlacak

Kalite Sistemlerine likin Gereklilikler

Kalite sistemine ilikin genel esaslar

MADDE 25 (1) Ruhsat sahipleri, kendi farmakovijilans faaliyetlerinin ifasna ynelik olarak yeterli ve etkili bir kalite sistemi kullanr.

(2) Kalite sistemi; tekilat yapsn, sorumluluklar, ilemleri, sre ve kaynaklar, kaynaklarn uygun ynetimini, uyum ynetimini ve kayt ynetimini kapsar.

(3) Kalite sistemi, aadaki faaliyetlerin tmn temel alr:

a) Yaplarn oluturulmas, btnleik ve tutarl srelerin planlanmasn ieren kalite planlamas.

b) Grev ve sorumluluklarn kalite gerekliliklerine uygun olarak yrtlmesini ieren kaliteye uyum.

c) Yap ve srelerin ne kadar etkili bir biimde oluturulduunun ve srelerin ne kadar etkili bir biimde yrtldnn izlenmesi ve deerlendirilmesini ieren kalite kontrol ve gvence.

) Gerektiinde yap ve srelerin dzeltilmesi ve iyiletirilmesini ieren kalite iyiletirmeleri.

(4) Kalite sistemi iin benimsenen tm unsurlar, gereklilikler ve hkmler, kaliteye ilikin kalite plan, kalite el kitab ve kalite kaytlar gibi yazl politika ve usuller halinde sistemli ve dzenli bir biimde belgelenir.

nsan kaynaklar ynetimi

MADDE 26 (1) Ruhsat sahibi, farmakovijilans faaliyetlerinin yrtlmesi iin, uygun niteliklere ve eitime sahip yetkin bir kadro oluturur. Ruhsat sahibi, farmakovijilans yetkilisinin farmakovijilans faaliyetlerinin yrtlmesi iin yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip olmasn salar.

(2) Farmakovijilans yetkilisi de dahil olmak zere, ynetim ve kontrol kadrosunun i tanmlar yaplr. Bu kiiler arasndaki hiyerari ilikisi tekilat emasnda belirtilir. Ruhsat sahibi, farmakovijilans yetkilisinin kalite sisteminin performansn ve farmakovijilans faaliyetlerini ynlendirmesi iin yeterli yetkiye sahip olmasn salar.

(3) Farmakovijilans faaliyetlerinin yrtlmesinde rol oynayan tm personele rol ve sorumluluklaryla ilgili olarak greve balarken ve sonrasnda srekli olarak eitim verilir. Ruhsat sahibi, personelinin yetkinliklerini belgelemek, srdrmek ve gelitirmek iin eitim planlarn ve kaytlar muhafaza eder ve yoklama ve denetlemeler srasnda hazr bulundurur.

(4) Ruhsat sahibi, i sreklilii de dahil olmak zere acil durumlarda kullanlacak srelere uygun talimatlar hazrlar.

Uyum ynetimi

MADDE 27 (1) Ruhsat sahibi, aadaki hedeflerin tmne ulalmasn salamak amacyla zgn kalite sistemi sreleri uygular.

a) Farmakovijilans verilerinin srekli izlenmesi, riski en aza indirme ve nleme seeneklerinin incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alnmas.

b) lalarn riskleriyle ilgili tm bilgilerin bilimsel deerlendirmeye tabi tutulmas.

c) Ciddi advers reaksiyonlara ilikin doru ve dorulanabilir verilerin 22 nci maddenin ikinci, nc ve drdnc fkralarnda belirtilen srelerde TFAMa sunulmas.

) Mkerrer sunumlarn nlenmesine ve sinyallerin dorulanmasna ynelik sreler de dahil olmak zere ilalarn risklerine ilikin sunulan bilgilerin kalitesinin, btnlnn ve noksanszlnn salanmas.

d) Kurum ile etkili iletiim ierisinde olmas ve bu kapsamda yeni riskler ve risklerdeki deiiklikler, farmakovijilans sistemi ana dosyas, risk ynetim sistemleri, riski en aza indirmeye ynelik tedbirler, periyodik yarar/risk deerlendirme raporlar, dzeltici ve nleyici tedbirler ve ruhsatlandrma sonras almalar hakknda iletiimde bulunmas.

e) Bilimsel verilerin ve Kurumun internet sayfasnda yaymlanan bilgilerin srekli takip edilerek ila bilgilerinin gncellenmesi.

f) lgili gvenlilik bilgilerinin salk meslei mensuplarna ve hastalara uygun yollarla duyurulmas.

(2) Farmakovijilans ykmlkleri iin ruhsat sahibi tarafndan szlemeli farmakovijilans hizmet kuruluunun grevlendirilmesi durumunda da, sz konusu grevler iin etkili bir kalite sisteminin uygulanmasn salama sorumluluu ruhsat sahibine aittir.

Kayt ynetimi ve verilerin saklanmas

MADDE 28 (1) Ruhsat sahipleri tm farmakovijilans faaliyetlerinin kaydn tutar ve kaytlarn, sz konusu bilgilerin doru bildirilmesini, yorumlanmasn ve dorulanmalarn mmkn klacak ekilde saklanmasn salar.

(2) Ruhsat sahipleri, farmakovijilans faaliyetlerinde kullanlan tm belgeler iin, gerektiinde bu belgelere tekrar eriebilmeyi garanti eden ve bununla birlikte gvenlilik sorunlarnn incelenmesi iin alnan tedbirlerin izlenmesini, bu incelemelere ilikin zamanlamalarn ve gvenlilik sorunlaryla ilgili alnan kararlarn, tarihleri ve karar verme sreciyle birlikte takibini salayan bir kayt ynetim sistemi uygular.

(3) Ruhsat sahipleri, advers reaksiyon raporlarnn geriye dnk izlenebilirliini ve takibini mmkn klan mekanizmalar oluturur.

(4) Ruhsat sahibi, farmakovijilans sistemi ana dosyasnda tanmlanan sisteme resmen son verilmesinin ardndan 11 inci maddede belirtilen unsurlarn en az be yl sreyle muhafaza edilmesi iin gerekli dzenlemeleri yapar. lalarla ilgili farmakovijilans verileri ve belgeleri, ilacn ruhsat geerliliini koruduu srece ve ruhsat geerlilii sona erdikten sonra en az 10 yl sreyle muhafaza edilir.

Yoklama

MADDE 29 (1) Kalite sisteminin, 25, 26, 27 ve 28 inci maddelerin gereklerine uygunluundan emin olmak ve etkinliini tespit etmek amacyla, dzenli aralklarla riske dayal yoklamalardan geirilir. Bu yoklamalar, yoklamaya konu olan i ve srelerle dorudan balants ve sorumluluu olmayan kiiler tarafndan gerekletirilir.

(2) Tespit edilen noksanlklara ilikin takip yoklamas da dahil olmak zere gerektiinde dzeltici aksiyonlar gerekletirilir. Yoklama raporu, ilgili konulardan sorumlu ynetim birimine iletilir. Yoklama ve takip yoklamalarnn tarihleri ve sonular belgelenir.

DOKUZUNCU BLM

eitli ve Son Hkmler

Endikasyon d kullanm ve mesleki maruziyet

MADDE 30 (1) Kurum tarafndan endikasyon d kullanmna izin verilen ve ahsi tedavi amacyla kullanlan ilalarn advers reaksiyonlarnn ve mesleki maruziyetle ilikilendirilen advers ila reaksiyonlarn bildirimi bu Ynetmelik hkmlerine gre yaplr. Gerekli durumlarda Kurum tarafndan risk ynetimi uygulanmas istenir.

Gizlilik

MADDE 31 (1) Kuruma yaplan bildirimlerde, hastann ve bildirimde bulunan salk meslei mensubunun kimlii, adresi Kurum tarafndan gizli tutulur. Bu kiilerin rzas olmakszn bu bilgiler hibir amala TFAM personeli dndaki kiilere aklanamaz. Ruhsat sahipleri, salk kurum ve kurulular ile salk meslei mensuplar da ayn gizlilik esaslarna uyar.

Denetim

MADDE 32 (1) Ruhsat sahibi, salk kurum ve kurulular, szlemeli farmakovijilans hizmet kurulular ve ilgili dier kurulular bu Ynetmelik kapsamndaki faaliyetleri ynnden Kurum tarafndan denetlenir.

(2) Kurum, bavuru sahibinin farmakovijilans sistemini doru ve baaryla uyguladn teyit etmek amacyla ruhsatlandrma ncesi denetim yapabilir.

(3) Bu maddede belirtilen kurum ve kurulular, denetim faaliyetlerinin uygun bir ekilde yrtlmesini salamak iin gerekli tedbirleri alr. Denetim srasnda konu ile ilgili her trl bilgi ve belgeyi temin eder ve sunar.

(4) Denetim, ilgili klavuz hkmlerine gre yrtlr.

dari yaptrm

MADDE 33 (1) Kurum tarafndan yaplan incelemeler ve denetimler sonucunda; bu Ynetmelik hkmlerine aykrln tespit edilmesi durumunda Kurum, ruhsat sahibine aykrln niteliine gre on be gn ile ay arasnda bir sre verir. Verilen bu sre ierisinde aykrln giderilmemesi halinde bu durum giderilinceye kadar ruhsat askya alnr ve gerekesiyle birlikte Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

(2) Salk kurum ve kurulularnda denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler, Kurum talimatlar dorultusunda giderilir.

Klavuz

MADDE 34 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmas iin aklayc ve yol gsterici klavuzlar Kurum tarafndan yaymlanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 35 (1) 22/3/2005 tarihli ve 25763 sayl Resm Gazetede yaymlanan Beeri Tbbi rnlerin Gvenliinin zlenmesi ve Deerlendirilmesi Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Ek izleme listesine alnacak ruhsatl ilalarn gei sreci

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin 8 inci maddesinin sekizinci fkras gerei ek izleme listesine alnan ruhsatl ilalar, listenin Kurum tarafndan ilan edildii tarihten itibaren alt ay ierisinde 5 inci maddenin dokuzuncu fkras hkmlerine uygun hale getirilir.

Yrrlk

MADDE 36 (1) Bu Ynetmeliin;

a) 5 inci maddesinin beinci fkrasnn (e) bendi yaym tarihinden bir yl sonra,

b) 8 inci maddesinin sekizinci fkras yaym tarihinden ay sonra,

c) Dier maddeleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

Yrtme

MADDE 37 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu Bakan yrtr.

 

 

Ek 1

Periyodik Yarar/Risk Deerlendirme Raporu

Periyodik Yarar/Risk Deerlendirme Raporu aadaki modllerden oluur:

I. Blm:

mzal balk sayfas.

II. Blm:

dari zet.

III. Blm:

indekiler tablosu.

1. Giri.

2. Dnyadaki ruhsat durumu.

3. Gvenlilik nedeniyle bildirim dneminde alnan tedbirler.

4. Referans gvenlilik bilgilerindeki deiiklikler.

5. Tahmin edilen maruziyet miktar ve kullanm kalplar.

5.1 Klinik almalardaki kmlatif maruziyet.

5.2 Pazarlama sonras kmlatif ve bildirim dnemine ait hasta maruziyeti.

6. zet cetvel verileri.

6.1 Referans bilgiler.

6.2 Klinik alma kaynakl ciddi advers olaylara ait kmlatif zet cetveller.

6.3 Pazarlama sonras veri kaynaklarna ait kmlatif ve bildirim dnemine ait zet cetveller.

7. Bildirim dnemi iinde klinik almalardan elde edilen nemli bulgularn zetleri.

7.1 Tamamlanan klinik almalar.

7.2 Devam eden klinik almalar.

7.3 Uzun sreli takip.

7.4 lacn farkl teraptik alanda kullanm

7.5 Sabit kombinasyon tedavilerine ilikin yeni gvenlilik verileri.

8. Giriimsel olmayan almalara ait bulgular.

9. Dier klinik almalardan ve kaynaklardan edinilen bilgiler.

10. Klinik d veriler.

11. Literatr.

12. Dier periyodik raporlar.

13. Kontroll klinik almalarda tespit edilen etkisizlik durumlar.

14. Son dakika bilgileri.

15. Yeni, devam eden ve kapan yaplm sinyallerin genel zeti.

16. Sinyal ve risk deerlendirmesi.

16.1 Gvenlilik sorunlarnn zeti.

16.2 Sinyal deerlendirmesi.

16.3 Risklerin ve yeni bilgilerin deerlendirmesi.

16.4 Risklerin tanmlanmas.

16.5 Riski en aza indirme tedbirlerinin etkililii (ilgili olduunda).

17. Yarar deerlendirmesi.

17.1 Klinik aratrmalar srasnda ve pazarlama sonras dnemde tespit edilen nemli temel etkililik bilgileri.

17.2 Klinik aratrmalar srasnda ve pazarlama sonras dnemde yeni tespit edilen etkililik bilgileri.

17.3 Yararlarn tanmlanmas.

18. Ruhsatl endikasyonlara ynelik btnleik yarar/risk analizi.

18.1 Yarar/risk balam (Tbbi ihtiya ve nemli alternatifler).

18.2 Yarar/risk analizi deerlendirmesi.

19. Varlan sonu ve tedbirler.

20. Periyodik yarar/risk deerlendirme raporunun ekleri.

 

 

Ek 2

Risk Ynetim Planlar

Risk ynetim plannn format

Risk ynetim plan aadaki modllerden oluur:

I. Blm:

la(lar) hakknda genel bilgi.

II. Blm:

Gvenlilik spesifikasyonu.

 

Modl I: Endikasyonlarn ve hedef poplasyonlarn epidemiyolojisi.

Modl II: Gvenlilik spesifikasyonunun klinik d blm.

Modl III: Klinik aratrmalarda maruziyet.

Modl IV: Klinik aratrmalarda aratrlmayan poplasyon.

Modl V: Ruhsatlandrma sonras deneyim.

Modl VI: Gvenlilik spesifikasyonuna ilikin dier salk otoriteleri tarafndan istenen ilave gereklilikler.

Modl VII: Tanmlanan ve potansiyel riskler.

Modl VIII: Gvenlilik sorunlarnn zeti.

III. Blm:

Farmakovijilans plan (ruhsatlandrma sonras gvenlilik almalarn da ierir).

IV. Blm:

Ruhsatlandrma sonras etkililik almas planlar.

V. Blm:

Riski en aza indirmek iin alnan tedbirler (riski en aza indirme faaliyetlerinin etkililik deerlendirmesini de ierir).

VI. Blm:

Risk ynetim plannn zeti.

VII. Blm:

Ekler.