15 Nisan 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28973

YNETMELK

Devlet Su leri Genel Mdrlnden:

DEVLET SU LER GENEL MDRL TEFT KURULU

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 29/5/2012 tarihli ve 28307 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Devlet Su leri Genel Mdrl Tefti Kurulu Ynetmeliinin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Devlet Su leri Genel Mdrl Tefti Kurulunun grevleri ile Tefti Kurulu Bakan, mfettiler, mfetti yardmclar ve Tefti Kurulu Bro Mdrlnn grev, yetki ve sorumluluklar, Kurulda istihdam edilecek mfetti yardmclarnn giri ve yeterlik snavlarnn usul ve esaslar ile mfettilie ykselmeleri ve Tefti Kurulu ile mfetti ve mfetti yardmclarnn alma usul ve esaslarn kapsar.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayl Devlet Su leri Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 6 nc maddesinin ikinci fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki (a) bendi eklenmi ve dier bentler buna gre teselsl ettirilmitir.

a) Bakan: DS Genel Mdrlnn bal olduu Bakan,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Giri snav yazl ve szl olarak iki aamal veya yalnzca szl olarak tek aamal yaplr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 32 (1) Snavn tarihi, yaplaca yer, snav konular, aranacak nitelikler, gerekli belgeler, bavuru yeri, ekli ve sresi, snav sonucunda alnacak mfetti yardmcs say, snf, unvan ve derecesi, KPSS taban puan, giri snav notlarnn deerlendirme yntemi ve snavla ilgili dier hususlar bavuru sresinin bitiminden en az otuz gn nce Resm Gazetede, Trkiye genelinde yaymlanan tiraj en yksek ilk be gazetenin en az birinde ve Genel Mdrlk internet adresinde yaymlanmak suretiyle duyurulur.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Snavn ald yln Ocak aynn birinci gn itibaryla 35 yan doldurmam olmak,

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 35 (1) Bavuru iin gerekli belgeler aada belirtilmitir:

a) Giri snavnn, birden fazla sayda yabanc dilden yaplacann ilan edilmesi durumunda, hangi yabanc dilden snava katlmak istediini ve iletiim bilgilerini ieren dileke,

b) zgemi,

c) T.C. kimlik numaras beyan,

) Adli sicil kaydna ilikin yazl beyan,

d) Erkek adaylar iin askerlikle iliii olmadna dair yazl beyan,

e) Salkla ilgili olarak grevini devaml yapmasna engel bir durumunun olmadna ilikin yazl beyan,

f) Diploma veya mezuniyet belgesinin asl veya Bakanlka onayl sureti,

g) 4 adet renkli vesikalk fotoraf,

) Kamu Personel Seme Snav (KPSS) sonu belgesinin bilgisayar kts ya da fotokopisi.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 43 (1) Yazl snav sonularna ilikin liste, uygun yerlere aslmak ve Genel Mdrln internet sitesinden yaynlanmak suretiyle ilan edilir. Yazl snavda baar gsterenlere gnderilecek yazl bildirimde, szl snavn yeri, gn ve saati belirtilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Giri snavnn yazl ve szl snav eklinde yaplmas halinde adaylar yazl snav kazanma srasna gre szl snava alnrlar. Giri snavnn sadece szl snav eklinde yaplmas halinde ise ilan edilen kadro saysnn on katna kadar aday Kamu Personel Seme Snav (KPSS) sonucundaki baar sralamasna gre snava alnr. Son sradaki adayla eit puana sahip adaylar da szl snava arlr. Szl snav adaylara bildirilen yer, gn ve saatte balar.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 46 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Baar sras, yazl snav yaplmas halinde yazl ve szl snav notlarnn ortalamalar, yalnzca szl snav yaplmas halinde szl snav notu alnarak en yksek nottan balamak zere sraya konularak oluturulur.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 51 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 51 (1) Mfetti yardmcs olarak yl alanlar, yeterlik yazl snavndan en az iki ay nce bildirilmek suretiyle, yeterlik snavna arlrlar.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 57 nci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan 70ten ibaresi 65ten olarak deitirilmitir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 60 nc maddesinin ikinci fkrasnda yer alan 70ten ibaresi 65ten olarak deitirilmitir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 63 nc maddesinin bal Snava girmeyenlerle baar gsteremeyenler hakknda yaplacak ilem ekilde deitirilmitir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 76 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Mfettilere, yapacaklar i iin gerekli olan malzemeler ile allacak yer, Bakanlka salanr.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 1 (1) Bu maddenin yaym tarihinden itibaren bir yl sreyle; DS Genel Mdrlnde Blge Mdr, Daire Bakan ve daha st grevlerde en az iki yl sreyle grev yapm olmak ve aylktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulmas cezalarndan birisi ile cezalandrlmam bulunmak artyla; Bakanlka dzenlenecek iki ay sreli eitime tabi tutularak eitim sonunda dzenlenecek snavda baarl olanlar, Genel Mdrn teklifi zerine, Bakan Onay ile Mfetti unvanyla Tefti Kuruluna atanabilirler.

MADDE 17 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 18 Bu Ynetmelik hkmlerini Devlet Su leri Genel Mdr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

29/5/2012

28307