15 Nisan 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28973

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLII TARA TEKLATI

YNETCLERNN ATAMA VE YER DETRME YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, kariyer, liyakat ve effaflk ilkeleri erevesinde, tara tekilat yneticilerinin hizmet blgelerine gre atama ve yer deitirme usul ve esaslarn belirlemeyi amalamaktadr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl tara tekilatnda grev yapan il mdr yardmcs, ube mdr, ile mdr, mdr ve mdr yardmcs kadrolarnda grev yapan yneticilerin atama ve yer deitirme usul ve esaslarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmeliin 28 inci maddesi hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Asgari alma sresi: 5 ve 6 nc hizmet blgeleri iin asaleten ayn ynetici unvannda iki yl, dier hizmet blgelerinde ayn ynetici unvannda yllk alma sresini,

b) Azami alma sresi: Ayn hizmet blgesinde asaleten ayn unvanda il mdr yardmcs, ube mdr, ile mdr olarak grev yaplabilecek be yllk, mdr ve mdr yardmcs olarak grev yaplabilecek yedi yllk sreyi,

c) Bakan: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakann,

) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

d) Genel Ynetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmelii,

e) Hizmet blgesi: Genel Ynetmeliin ekinde yer alan (1) sayl cetvelde gsterilen illerin gruplarn,

f) Kurulu: 3/6/2011 tarihli ve 639 sayl Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye ekli kurulular,

g) Ynetici: Bakanlk tara tekilatnda grev yapan il mdr yardmcs, ube mdr, ile mdr, mdr ve mdr yardmcsn,

ifade eder.

KNC BLM

Tara Tekilat Yneticilerinin Atama ve Yer Deitirme Usulleri

lk atama

MADDE 5 (1) Tara tekilatndaki her bir ynetici unvanna ilk atama herhangi bir hizmet blgesi iline yaplabilir. Hizmet blgesindeki asgari ve azami alma srelerini tamamlayan yneticilerin yer deitirme ilemleri 10 uncu maddedeki hkmler erevesinde yaplr.

Baka bir ynetici unvanna atanma

MADDE 6 (1) Ynetici unvanlarndan herhangi birinde en az bir yl alm olanlar, dier ynetici unvanlarna atanabilirler.

l mdr yardmclna atama

MADDE 7 (1) l mdr yardmcs kadrolarna atamada;

a) Sadece bir il mdr yardmcs kadrosu olan illerde bu kadroya veteriner, ziraat ve su rnleri faklteleri ile fakltelerin gda mhendislii veya balklk teknolojisi mhendislii blmlerinin herhangi birinden mezun olanlar arasndan,

b) ki il mdr yardmcs kadrosu olan illerde; il mdr yardmcs kadrolarndan birine veteriner fakltesi mezunlar, dierine ise ziraat ve su rnleri faklteleri ile fakltelerin gda mhendislii veya balklk teknolojisi mhendislii blmlerinin herhangi birinden mezun olanlar arasndan,

c) ve daha fazla il mdr yardmcs kadrosu olan illerde bu kadrolardan en az birine veteriner fakltesi mezunlar, en az birine de ziraat ve su rnleri faklteleri ile fakltelerin gda mhendislii veya balklk teknolojisi mhendislii blmlerinin herhangi birinden mezun olanlar arasndan atama yaplmas esas olmak zere, kalan dier yardmc veya yardmclar iin drt yllk faklte ve blmlerin mezunlar arasndan,

atama yaplabilir.

le mdrlne atama

MADDE 8 (1) Tara tekilatnda ile mdr kadrolarna; veteriner, ziraat, su rnleri faklteleri, fakltelerin gda mhendislii veya balklk teknolojisi mhendislii blmlerinin mezunlar arasndan atama yaplr.

Mdr ve mdr yardmcs kadrolarna atama

MADDE 9 (1) Aratrma enstits ve istasyonlarn mdr ve mdr yardmcs kadrolarna, en az yksek lisans yapm olanlar arasndan atama yaplr. Ancak, atamas yaplacak yneticinin lisans ya da yksek lisansn atama yaplacak kuruluun alma konu ve disiplinlerinde yapm olmas art aranr.

(2) Birinci fkrada belirtilen kurulular dndaki kurulularn mdr ve mdr yardmcs kadrolarna; ncelikle atama yaplacak kuruluun grev ve alma konular ve disiplinlerinden olmak kaydyla kuruluun bal olduu Bakanlk merkez tekilat hizmet biriminin gr alnarak en az lisans mezunu olanlar arasndan atama yaplabilir.

Yneticilerin yer deitirme usulleri

MADDE 10 (1) Bakanlk tara tekilat yneticilerinin ayn unvanda 5 ve 6 nc hizmet blgelerinde asgari alma sresi en az iki yl, dier hizmet blgelerindeyse ayn unvanda en az yldr. Bulunduklar hizmet blgesinde ayn unvanda azami alma sresi ise en ok be yl, kurulularda en ok yedi yldr.

(2) 31 Aralk itibariyle grev yaptklar hizmet blgesindeki asgari alma sresini tamamlayarak yer deitirme talebinde bulunanlarn atamalar, hizmet ihtiyalar dikkate alnarak, haziran-eyll dneminde yaplabilir.

(3) 31 Aralk itibariyle bulunduklar hizmet blgesinde ayn unvanda azami alma sresini tamamlayan yneticiler, takip eden haziran-eyll dneminde resen yer deiikliine tabi tutulurlar.

(4) Bir, iki ve nc fkra hkmlerine gre yaplacak yer deitirmelerde yneticiler, daha nce ayn ynetici unvanyla grev yapmadklar ya da asgari alma sresini tamamlamadklar 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 inci hizmet blgesi illerine srasyla atanrlar.

(5) Bu maddede belirtilen artlar kapsamnda atanmalar gereken hizmet blgesinde mnhal kadro bulunmayanlar srasyla st hizmet blgelerine atanabilirler. Ancak, bu ekilde atananlar, atandklar st hizmet blgesindeki azami alma srelerini tamamlamalar ya da sz konusu hizmet blgesinin asgari alma sresi kadar altktan sonra yer deitirme mracaatnda bulunmalar halinde, daha evvel kadro doluluu nedeniyle atanamadklar hizmet blgesine ncelikli olarak atanrlar.

(6) Yneticilerin atandklar ilde ayn unvanda en az bir yl almalar kaydyla hizmet blgelerindeki asgari veya azami alma srelerini ayn hizmet blgesindeki farkl illerde tamamlamalar mmkndr.

(7) 5 ve 6 nc hizmet blgelerindeki azami alma srelerini tamamladklar halde kendi istekleriyle yine 5 ve 6 nc hizmet blgesi illerinden birinde grev yapmak isteyenler, grev yaptklar il dndaki dier 5 ve 6 nc hizmet blgesi illerinden birine ayn unvanla atanabilirler. Bu suretle atananlar atandklar illerde de asgari ve azami alma srelerine tabidirler.

(8) Bu madde hkmlerine gre resen yer deitirme ilemleri gerekletirilen yneticilerden atandklar yerde greve balamayanlar hakknda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 62 ve 63 nc madde hkmleri uygulanr.

E durumuna dayal atama talepleri

MADDE 11 (1) Yneticilerin, mnhal kadrosu bulunan yerler iin e durumuna dayal yer deiiklii mracaatlar, aadaki usullere gre deerlendirilir:

a) Bakanlkta ynetici olmayan e, ynetici olan ee bal olarak atanabilir.

b) Elerin her ikisinin de Bakanlkta ynetici olmas durumunda yer deitirme talepleri, daha nce grev yaptklar hizmet blgelerindeki hizmet sreleri dikkate alnarak, 10 uncu madde erevesinde birlikte deerlendirilir. Ast durumunda olan yneticinin grev yeri st durumda olana bal olarak deitirilir.

c) Bakanlk personeli olan yneticinin, denk ya da st grev ve unvanda bulunan ve Bakanlk personeli olmayan ynetici ein bulunduu yere atanma talebi, kurumlar aras mutabakat salanmas halinde deerlendirilebilir.

(2) Bu madde erevesinde atanan yneticilerden, bulunduklar ilde ayn unvanda azami alma srelerini 31 Aralk tarihi itibariyle tamamlayp haziran-eyll dneminde yer deitirmeye tabi olduklar halde e durumu mazeretlerinin devam nedeniyle bulunduklar ilde kalmak isteyenlerin bu talepleri, grevlerinden feragat ederek yneticilik dnda durumlarna uygun dier kadrolara ya da renimle ihraz ettikleri kadrolara atanmay talep etmeleri halinde dikkate alnr. Aksi taktirde 10 uncu maddede belirtilen hkmler erevesinde resen ynetici olarak yer deiiklii suretiyle atamaya tabi tutulurlar.

(3) Yneticiler, ynetici olmayan ein olduu yere e durumu mazereti nedeni ile ancak, grevlerinden feragat edip durumlarna uygun kadrolara atanma talebinde bulunmalar halinde atanabilirler.

Salk mazeretine dayal atanma talepleri

MADDE 12 (1) Yneticiler, kendileri, e ve ocuklar ile bakmakla ykml olduklar aile fertlerinin salk mazeretlerini gereke gstererek mnhal kadro bulunan ve tedavinin yaplabilecei illere yer deiiklii talebinde bulunabilirler.

(2) Bu madde erevesinde atanm olanlardan atandklar yerde azami alma srelerini tamamlamadklar halde mazeretleri sona erenler, mazeretlerinin bitimini takip eden haziran-eyll dneminde 10 uncu maddedeki usullere gre yer deiiklii talebinde bulunabilirler.

(3) Bu madde erevesinde atanm olanlardan atandklar yerde ayn unvanda azami alma srelerini 31 Aralk tarihi itibariyle tamamlayp haziran-eyll dneminde yer deitirmeye tabi olduklar halde salk durumu mazeretlerinin devam nedeniyle bulunduklar ilde kalmak isteyenlerin bu talepleri, grevlerinden feragat ederek yneticilik dnda durumlarna uygun dier kadrolara ya da renimle ihraz ettikleri kadrolara atanmay talep etmeleri halinde dikkate alnr. Aksi taktirde mazeretlerinin karlanabilmesi hususu da gzetilerek 10 uncu maddede belirtilen hkmler erevesinde ynetici olarak yer deiiklii suretiyle atamaya tabi tutulurlar.

(4) Bu madde erevesinde atama yaplabilmesi iin grevin yapld yerde tedavinin mmkn bulunmadnn devlet ve/veya niversite hastanelerinden alnacak salk kurulu raporlaryla belgelenmesi zorunludur.

Can gvenlii sebebiyle yer deiiklii

MADDE 13 (1) Bulunduklar grev yerinde kendilerinin, e ve hanelerine kaytl ocuklarnn can gvenliklerinin bulunmad, adli ya da mlki makamlarca bildirilenler, bulunulan hizmet blgesindeki asgari alma sresinin tamamlanmasnn salanmas kaydyla yer deitirme dnemi beklenmeksizin ayn hizmet blgesi iinde baka bir yere ya da 10 uncu maddedeki sraya gre dier hizmet blgelerine atanabilirler.

Hizmetin gerei olarak yaplabilecek yer deiiklii

MADDE 14 (1) Haklarnda sonulanan adli ya da idari bir soruturma neticesinde hizmetin gerei olarak bulunduklar grev yerlerinde kalmalarnda saknca grlenler, bu Ynetmelikte belirtilen atama dnemleri beklenmeksizin ayn veya daha alt hizmet blgelerindeki baka illere atanmak suretiyle yer deiikliine tabi tutulurlar.

Yneticinin atanamayaca yerler

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelie tabi unvanlarda grev yapanlarn; kendisinin veya einin nfusa kaytl olduu il ve bu il'e bal ilelere, nfusa kaytl olmamakla birlikte, en az 15 yl mddetle devaml olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz ynde etkileyecek maddi ilikilerinin bulunduu il veya ileye, bu il'e bal ilelere, ilenin bal bulunduu il ve bu il'e bal dier ilelere atanamazlar.

(2) Son genel nfus saymna gre; Genel Ynetmelik eki (1) sayl cetvelde 4, 5 ve 6 nc blge kapsamnda belirlenen il merkezleri ile bunlara bal ile merkezlerinden nfusu 50.000i aan yerlere, dier il veya ile merkezlerinden nfusu 100.000i aan yerlere, yaplacak atamalarda birinci fkra hkm uygulanmaz.

Blge hizmetinden saylacak veya saylmayacak sreler

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda grev yapanlarn blge hizmetinden saylacak veya saylmayacak sreler Genel Ynetmelik hkmlerine gre hesaplanr.

Kazanlm haklar

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren unvanlar, ilgili mevzuat uyarnca ihraz etmi olanlarn kazanlm haklar sakldr.

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) Halen grev yapmakta olan Bakanlk tara tekilat yneticilerinden, bulunduklar hizmet blgesinde ayn ynetici unvannda azami alma sresini tamamlayanlar, srasyla daha nce ynetici olarak grev yapmadklar ya da asgari alma srelerini tamamlamadklar 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 inci hizmet blgesi illerinden birine bu Ynetmeliin yaymn takip eden alt ay iinde atanrlar. Bu erevede atanacak olanlardan halen grev yaptklar 5 ve 6 nc hizmet blgelerindeki azami alma srelerini tamamladklar halde kendi istekleriyle yine 5 ve 6 nc hizmet blgesi illerinden birinde grev yapmak isteyenler, bir defaya mahsus olmak zere grev yaptklar il dndaki dier 5 ve 6 nc hizmet blgesi illerinden birine ayn unvanla atanabilirler. Bu suretle atananlar atandklar illerde de asgari ve azami alma sresine tabidirler.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.