15 Nisan 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28973

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanl (Tapu ve Kadastro Genel Mdrl)ndan:

TAINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESPT VE KONTROL

LER HAKKINDAK YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 28/10/1987 tarihli ve 19618 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tanmaz Mallarn Snrlandrma, Tespit ve Kontrol leri Hakkndaki Ynetmeliin 17 nci maddesinin (A) bendine aadaki (c) alt bendi eklenmitir.

c) Kadastrosu veya tapulamas tamamlanm alma alanlarnda, orman kadastrosu/tahdidi yaplmam ormanlarda uygulama;

Kadastrosu/tapulamas tamamlanm alma alanlarnda, alma alan snr iinde veya dnda henz kadastrosu yaplmam olan ormanlarn ncelikle idari snrlar dikkate alnarak hangi alma alan snr iinde kaldklar belirlenir.

Bu ekilde belirlenen ormanlarn, snr iinde kald alma alanlarnda, 3402 sayl Kanunun 4 nc maddesine gre, Orman Genel Mdrl tara tekiltnca grevlendirilecek en az bir orman yksek mhendisi veya orman mhendisi ile tarm mdrlklerince grevlendirilecek bir ziraat yksek mhendisi veya ziraat mhendisinin itirak ettirildii kadastro ekibi tarafndan kadastrosu yaplr.

Bu almalarda grevli kadastro ekibine eleman itirak ettirilmesi iin kadastro mdr tarafndan almalara balanlmadan en az yedi gn nce mahalli orman ve tarm kurulularna bildirim yaplr. Orman Genel Mdrl tara tekiltnca ve tarm mdrlklerince grevlendirilecek elemanlarn bildirimden itibaren yedi gn ierisinde kadastro ekibine itirak ettirilmesi zorunludur.

Ormanlarn snrlandrma ve tespitine sresi ierisinde itiraz edilmesi halinde, itiraza konu orman parsellerine ait kadastro tutanaklar yedi gnlk sre ierisinde kadastro komisyonuna intikal ettirilmek zere kadastro mdrne teslim edilir.

Ormanla ilgili yaplan itirazlarn incelenmesinde kadastro komisyonuna da itiraza konu tespitlerde grev almayan Orman Genel Mdrl tara tekiltnca grevlendirilecek bir orman yksek mhendisi veya orman mhendisi ile tarm mdrlklerince grevlendirilecek bir ziraat yksek mhendisi veya ziraat mhendisi itirak ettirilmesi zorunludur.

Ayn orman parseli iin birden fazla itiraz bulunmas halinde, kadastro komisyonu bu itirazlarn tmn birlikte inceler. nceleme srasnda, ibraz edilen belgeler, varsa mahkeme kararlar, hava fotoraflar ve orman haritalar, tapu ve vergi kaytlar gibi belgeler birlikte deerlendirilir. Deerlendirme sonucu hak iddiasna konu yer zel mlkiyete konu kltr arazisi olmasna ramen orman snr iine alnd tespit edilirse, ormann snr bu duruma uygun hale getirilerek snrlandrmas dzeltilir ve yaplan inceleme ile sonular kadastro komisyon tutananda aklanr.

Ormanla ilgili almalara, muhtar ve bilirkiilerin katlmamas halinde, yokluklarnda resen devam edilir. Katlmama nedenleri ise kadastro tutanann edinme sebebinde aklanr. Kadastro tutanann ve dier ilgili belgelerin imza blmlerine ise "almalara katlmad" ibaresi yazlarak, imzalar alnmaz.

alma alanndaki ormanlarn, snrlandrma ve tespitleri tamamlandnda, ekip grevlilerince alma alannda llecek orman parseli kalmadna ilikin tutanak dzenlenir.

Orman parselleri bu tutanak tarihinden itibaren on gn iinde ksmen otuz gnlk ask ilanna alnr. Ask ilan srasnda dava almamas halinde, kadastro tutanaklar kesinletirilerek, aylk sre ierisinde o alma alanna ait tapu ktklerine tescil edilir.

Ormann, daha nce kadastro/tapulama suretiyle gerek veya tzel kiiler adna snrlandrma ve tespiti yaplm tanmazlara bitiik olmas halinde, ncelikle bu parsellerin l deerlerine gre tersimat kontrol yaplr. Kontrol sonucu l veya tersimat hatas bulunduu tespit edilen kadastro/tapulama parsellerindeki bu hatalar, 3402 sayl Kanunun 41 inci maddesi veya 22 nci maddesinin (a) bendi ya da Ek 1 inci maddesine gre giderilir, 3402 sayl Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendi ya da Ek 1 inci maddesine gre yaplacak dzeltmeler, orman kadastrosu ile birlikte ancak ayr ekilde ask ilanna alnr. Orman veya dzeltme ynyle ask ilanlarndan birisine dava almas durumunda dier ask ilanndaki ayn yere de dava alm saylr. Kadastro Mdrlnce her iki ynyle mahkemeye intikal ettirilir.

Kadastrosu/tapulamas yaplm yerlerde yaplacak orman kadastrosu almalarnda kadastro/tapulama tespitlerine aynen uyulduunda ve lme yapmaya lzum kalmad tespit edildiinde; kadastro/tapulama snr ve llerinin orman snr olarak aynen kabul edildii kadastro tutanann edinme sebebinde ayrntl olarak aklanr.

Ancak, orman alanlarnda bu maddeye gre yaplacak snrlandrma ve tespit almalar esnasnda, kadastro/tapulama tespitlerine aynen uyulduunda; hava fotoraflar, 1/25.000 lekli harita ve amenajman plan ile kesinlemi mahkeme kararlarna gre kadastro/tapulama parsellerinin ksmen ya da tamamen orman snrlar ierisinde kald nedeniyle, orman aleyhine bir durumun tespiti halinde, orman snrlar; hava fotoraflar, 1/25.000 lekli harita ve amenajman plan ile kesinlemi mahkeme kararlar esas alnmak suretiyle belirlenir. Snrlar belirlenen orman alanlar ile daha nce kadastrosu/tapulamas kesinlemi gerek veya tzel kiiler adna tescilli parseller arasnda mkerrerlik bulunmas durumunda, ormann bu snrlar dnda kalan blm iin kadastro tutana dzenlenir. Ksmen ya da tamamen orman snrlar ierisinde kalan kadastro/tapulama parselleri iin ise kadastro tutana dzenlenmez. Ancak, kadastro tutanann edinme sebebinde hangi parsellerin ksmen veya tamamen ormann snrlar ierisinde kald gerekeleri ile birlikte aklanarak tutanan beyanlar hanesinde ve ask ilan cetvelinin dnceler stununda belirtilir. Orman ile aralarnda mkerrerlik bulunan kadastro/tapulama parsellerinin mkerrer ksmlar orman iin dzenlenen paftasnda da gsterilir.

Orman parseli ask ilan sonucu kesinletirildiinde, orman snr ierisinde ksmen ya da tamamen kalan;

zerinde mstakil ve daimi ayni hak tesis edilmemi olan Hazine adna tescilli parsellerin, belediye/il encmeni karar aranmakszn dzenlenecek tescil bildirimine gre orman parseli ile tevhidi yaplr. Gerek kiiler, Hazine dndaki tzel kiiler ve zerinde mstakil ve daimi hak tesis edilmi Hazine adna kaytl tanmazlar da ise, tapu ktnn beyanlar hanesine Bu tanmazn tamam/..... m2 lik ksm, orman snr iinde kalmaktadr. ynnde belirtme yaplr.

3402 sayl Kanunun yaym tarihinden nce yaplan kadastro veya tapulama almalar srasnda orman olduu gerekesiyle tespit harici braklan ve bu maddeye gre yaplacak orman kadastrosu almalar srasnda ise orman saylmad gerekesiyle orman snrlar dnda braklan yerlerin;

Daha nce 3402 sayl Kanuna gre yaplan kadastro almalar srasnda alma alan snr dnda braklan ormanlarn bu maddeye gre yaplacak orman kadastrosu sonucunda, kesinleen ormanlar ile idari snr arasnda kalan yerlerin;

Kadastro/tapulama parsellerindeki fenni hatalarn dzeltilmesi sonucu, kadastro/tapulama parselleri ile bu maddeye gre yaplacak orman kadastrosu sonucunda kesinleen orman snr arasnda kalan yerlerin;

Orman kadastrosunun ask ilan sresinin bitiminden sonra 3402 sayl Kanunun Geici 8 inci maddesi kapsamnda kadastrolar yaplr.

3402 sayl Kanunun Geici 8 inci maddesi kapsamnda yaplacak almalar srasnda; ormanlarn kadastrosu kesinlemekle, snrlar sabit hale geldiinden, bu snrlara bitiik gerek ve tzel kiilere ait tanmazlara uygulanacak tapu kaytlar ile 3402 sayl Kanunun 14 nc maddesinde saylan belgelerin kapsamlar belirlenirken, tanmaz orman snrna kadar tasarruf ediliyorsa ve bu snrda bakaca zilyetlikle iktisab mmkn olmayan yerler de yoksa kaydn miktarna deil, zeminde fiilen kullanlan snrlara itibar edilir.

Ask ilan sresi iinde ormann snrlandrma ve tespitine dava almas durumunda, ormann davaya konu edilen snrlar kesinlemeyeceinden, bu snrlara bitiik gerek veya tzel kiilere ait tanmazlarn tespiti srasnda dava devam ediyorsa, ormanla mterek snrlar daval braklr ve tutanaklar dzenlendikten sonra aklayc bir yaz ile kadastro mahkemesine intikal ettirilir.

Bu maddeye gre yaplacak almalarn fenni ilerinin bir ksm veya tamam 3402 sayl Kanunun 39 uncu maddesinin son fkras kapsamnda ihale yolu ile yaptrlabilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 29 Bu Ynetmelik hkmlerini Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnn bal olduu Bakan yrtr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnn bal olduu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/10/1987

19618

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

4/11/1990

20685

2-

11/8/1997

23077

3-

26/9/2005

25948

4-

21/8/2009

27326

5-

26/9/2012

28423