15 Nisan 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28973

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 1289

- K A R A R -

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3.  maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olup, (6271 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, on birinci Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.) Cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Hâlen görev yapmakta olan Cumhurbaşkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014 tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5678 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değişik 101. maddesi ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan Cumhurbaşkanının seçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise ikinci oylama 24 Ağustos 2014 olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ise, ilk oylama 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, ikinci oylama 17 - 20 Ağustos 2014 tarihleri olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle, 2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde oy kullanmaları amacıyla ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları ile seçimlerle ilgili yurt dışındaki diğer harcamalarda uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere, Yüksek Kurulumuzun 12/03/2014 tarihli ve 2014/725 sayılı kararı ile oluşturulan komisyon çalışmalarını tamamlamış olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Bu Genelge ile;

2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da bulundukları ülkelerde oy kullanmaları amacıyla, seçim iş ve işlemleri için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarına yönelik harcamaların usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Kurulumuzca Cumhurbaşkanlığı seçiminde uygulanacak esas ve ilkeler dikkate alınarak komisyonca hazırlanan ve 2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da bulundukları ülkelerde oy kullanmaları amacıyla, seçim iş ve işlemleri için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarına yönelik harcamalarda kullanılmak üzere Örnek: 200 sayılı Genelge'nin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

S O N U Ç:

1- İlk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ikinci oylamasının 24 Ağustos 2014 Pazar günü, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ise, ilk oylaması 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda, ikinci oylaması 17 - 20 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin düzen içinde ve dürüstlükle yönetilip, sonuçlandırılması ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla 2014 YILINDA YAPILACAK CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN BULUNDUKLARI ÜLKELERDE OY KULLANMALARI AMACIYLA İHTİYAÇ DUYULAN MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SEÇİMLERLE İLGİLİ YURT DIŞINDAKİ DİĞER HARCAMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARI GÖSTERİR ÖRNEK: 200 SAYILI GENELGE’NİN kabulüne ve Genelge’nin bu kararın eki sayılmasına,

2- Karar örneğinin ve eki Genelge’nin;

a) Yüksek Seçim Kurulu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na,

b) Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na,

c) Dışişleri Bakanlığı'na,

gönderilmesine,

3- Karar örneği ve eki Genelge’nin Resmî Gazete'de yayımlanmasına,

12/4/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

İlhan HANAĞASI

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

İbrahim ZENGİN

Zeki YİĞİT

Hakkı MANAV

 

 

 

 

 

 

 

USUL VE ESASLARI GÖSTERİR GENELGE