15 Nisan 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28973

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                 :   7/4/2014

             KARAR NO        :   2014/13

             KONU                  :   Maliye Hazinesine ait bazı taşınmazların

                                               özelleştirme kapsam ve programına  alınması.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26.02.2014 tarih ve  1689 sayılı yazısına istinaden;

1. Mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait; 

• İzmir ili, Urla ilçesi, Sıra Mahallesinde bulunan 389 ada 1 parsel numaralı 27.614,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

• İzmir ili, Urla ilçesi, Sıra Mahallesinde bulunan 391 ada 1 parsel numaralı 33.339,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

• İzmir ili, Urla ilçesi, Zeytinalanı Mahallesinde bulunan 27 ada 1 parsel numaralı 22.987,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın ¾ hissesine isabet eden 17.240,25 m2 lik kısmının,

• İzmir ili, Urla ilçesi, Zeytinalanı Mahallesinde bulunan 26 ada 1 parsel numaralı 3.970,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın ¾ hissesine isabet eden 2.977,50 m2 lik kısmının

özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemi ile özelleştirilmelerine ve satışın varlık satışı suretiyle gerçekleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazların her türlü bakım, onarım ve işletilmesi ile bu taşınmazlardan doğan her türlü yükümlülükler ve işletilmelerinden elde edilecek gelirlerin Maliye Hazinesine bırakılmasına,

4. Özelleştirme işlemlerinin iki (2) yıl içinde tamamlanmasına

karar verilmiştir.