15 Nisan 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28973

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

3/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/14)

MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lagünlerin ve dalyan kuzuluklarının çit aralıkları dik konumda 3 cm’den az olamaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.