15 Nisan 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28973

YNETMELK

Yeditepe niversitesinden:

YEDTEPE NVERSTES LSANSST ETM-RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Yeditepe niversitesinde yrtlen lisansst programlara ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Yeditepe niversitesinde yrtlen lisansst programlara renci kabul ve kayt ilemleri ile retim ve snavlara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 19, 44 ve 46 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitim Giri Snavn,

b) Anabilim dal: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinde enstitler iin belirlenen anabilim dallarn,

c) Anabilim dal bakan: Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde tanmlanan bakan,

) Enstit: Yeditepe niversitesine bal enstitleri,

d) Enstit kurulu: Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve anabilim dal bakanlarndan oluan kurulu,

e) Enstit ynetim kurulu: Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve mdrn gsterecei alt aday arasndan enstit kurulunca seilecek retim yesinden oluan kurulu,

f) GMAT: niversiteleraras Kurul tarafndan ALESe edeer saylan ve uluslararas dzeyde kabul gren Graduate Management Admission Testini,

g) GRE: niversiteleraras Kurul tarafndan ALESe edeer saylan ve uluslararas dzeyde kabul gren Graduate Record Examination Snavn,

) IELTS: International English Language Testing System yabanc dil snavn,

h) KPDS: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

) Lisansst programlar: Tezli yksek lisans, tezsiz yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarn,

i) Senato: Yeditepe niversitesi Senatosunu,

j) Temel Tp Puan: Tpta Uzmanlk Snavnda (TUS) Temel Tp Bilimleri Testi-1 blmnden elde edilen standart puann 0,7; Klinik Tp Bilimleri Testinden elde edilen standart puann 0,3 ile arplarak toplanmas ile elde edilen puan,

k) TOEFL: Uluslararas Test of English as a Foreign Language Snavn,

l) DS: niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn,

m) niversite: Yeditepe niversitesini,

n) YDS: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

o) YK: Yksekretim Kurulu Bakanln,

ifade eder.

KNC BLM

Kabul ve Kayt Esaslar

Kabul koullar

MADDE 5 (1) Yksek lisans programlarna bavurularda;

a) Adayn lisans diplomasna sahip olmas,

b) Lisans reniminin yurt dnda tamamlanm olunmas durumunda, YK tarafndan verilen denklik belgesi,

c) Tezli yksek lisans program bavurularnda, bavurulan programn puan trnde son yl iinde alnm ALESten en az 55 puana veya YK tarafndan ALESe edeerlii kabul edilen GMAT, GRE ve benzeri snavlarn Senato tarafndan belirlenecek yeterli puanlarna sahip olunmas,

) Tezsiz yksek lisans programlar ile Gzel Sanatlar alanndaki yksek lisans programlarna bavurularda ALES puan aranmamas,

d) Gerek tezli, gerek tezsiz yksek lisans programlar bavurularnda, yabanc dil bilgisi iin DS, KPDS, YDS veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen snavdan ya da niversitenin yapaca yeterlik snavndan yeterli puann alnmas,

e) Yeterli yabanc dil bilgisine sahip olmayanlar iin 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yeditepe niversitesi Yabanc Diller Hazrlk Program Eitim-retim ve Snav Ynetmelii hkmlerine gre yabanc dil hazrlk programna devam edilmesi,

f) Yeditepe niversitesi lisans mezunlar iin yabanc dil yeterlii aranmamas

gerekir.

(2) Doktora programlarna bavurularda;

a) Bir tezli yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli Tp, Di Hekimlii ve Veteriner Faklteleri diplomasna, Eczaclk ve Fen Fakltesi lisans veya yksek lisans derecesine veya Salk Bakanlnca dzenlenen esaslara gre bir laboratuvar dalnda kazanlm uzmanlk belgesine sahip olmas,

b) Yksek lisans diplomas ile bavurulmas halinde son yl iinde alnm ALESten en az 55 puana, lisans diplomas ile bavurulmas halinde en az 80 puana veya YK tarafndan edeerlii kabul edilen GMAT, GRE ve benzeri snavlarn yeterli puanlarna sahip olunmas,

c) Lisans derecesiyle doktora programna bavuranlarn lisans mezuniyet not ortalamasnn 4.00 zerinden en az 3.00 veya edeeri bir puan olmas

gerekir.

(3) Sanatta Yeterlik programna bavurularda,

a) Adaylarn bir lisans veya yksek lisans diplomasna sahip olmas ve Gzel Sanatlar Faklteleri ile Konservatuvarlar haricinde, ALESin szel ksmndan en az 55, lisans diplomasyla bavuranlardan en az 80 puana sahip olunmas,

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programna bavuranlarn lisans mezuniyet not ortalamasnn 4.00 zerinden en az 3.00 veya edeeri bir puan olmas

gerekir.

(4) Gzel Sanatlar Faklteleri ile Konservatuvarlara renci kabulnde ALES puan aranmaz.

(5) Temel Tp Bilimlerinde doktora programlarna bavurularda;

a) Tp Fakltesi mezunlarnn lisans diplomasna ve en az 50 Temel Tp Puanna veya ALESin Saysal ksmndan en az 55 standart puana sahip olmalar,

b) Tp Fakltesi mezunu olmayanlarn ise yksek lisans diplomasna (Di Hekimlii ve Veteriner faklteleri mezunlarnn lisans derecesine) sahip olmalar

gerekir.

(6) Yukarda saylanlarn yan sra gerek yksek lisans, gerek doktora ve sanatta yeterlik programna kabulde ilgili anabilim dalnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar zerine lisans not ortalamas, referans mektubu, niyet mektubu, snav, mlkat/portfolyo incelemesi gibi Senato tarafndan kabul edilen tm koullarn salanmas gerekmektedir.

(7) Tezli yksek lisans, doktora ve ALES puannn arand sanatta yeterlik programlarna renci kabulnde, ALES puannn arl en az %50 olarak belirlenir.

(8) Doktora, sanatta yeterlik ve temel tp bilimlerinde doktora programlarna renci kabulnde, DS, KPDS veya YDSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan edeeri bir puan alnmas zorunludur.

Kayt ilemleri

MADDE 6 (1) Bavurular kabul edilen adaylarn ilan edilen sre iinde niversitenin renci leri Mdrlne kayt iin bavurmalar gerekir.

(2) Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumuna ilikin olarak adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

Lisansst programlar aras gei

MADDE 7 (1) Kurumii ve kurumlararas lisansst programlara geilere ilikin ilke ve kurallar Senato tarafndan belirlenir.

zel renciler

MADDE 8 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olup belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler, ilgili anabilim dal bakanlnn onay ile lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilir. zel renci statsnde ders alanlar rencilik haklarndan yararlanamaz.

NC BLM

retime likin Esaslar

Lisansst programlarn amac

MADDE 9 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac, renciye mesleki konuda bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir.

(2) Tezli yksek lisans programnn amac, rencinin bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmasn salamaktr.

(3) Doktora programnn amac, renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr.

(4) Sanatta yeterlik almas, zgn bir sanat eserinin ortaya konulmasn, mzik ve sahne sanatlarnda ise stn bir uygulama ve yaratcl amalayan bir yksekretim programdr.

(5) Ortaretim alan retmenlerinin yetitirilmesi amacna ynelik programlar, ilgili alan retmenlerinin yetitirilmesini hedeflemektedir.

(6) Uzaktan retim programlarnn amac, retim eleman ve rencilerin ayn meknda bulunma zorunluluu olmakszn bilgi ve iletiim teknolojilerine dayal olarak retim faaliyetlerinin planlanmas ve yrtlmesidir.

retim sreleri

MADDE 10 (1) Kayt olduu programa ilikin derslerin verildii yaryldan balamak zere, her yaryl iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmakszn,

a) Tezli ve tezsiz yksek lisans programlarnda tamamlama sresi azami yldr. Doktora programlarnda, tezli yksek lisans derecesiyle kabul edilenler iin azami alt yl, dersleri baaryla tamamlama sresi azami iki yldr. Lisans derecesiyle kabul edilenler iin azami dokuz yl, dersleri baaryla tamamlama sresi azami yldr;

b) Kredili derslerini baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn bu Ynetmelikte belirtilen azami srede tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu onay ile tezini jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere yeni sreler verilir.

(2) Sanatta Yeterlik Programnda,

a) Yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami tamamlama sresi alt yl, gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi iki yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami tamamlama sresi dokuz yl, gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi yldr. Daha ksa srede mezun olacak renci hakknda karar Senato tarafndan verilir.

b) Kredili derslerini ve uygulamalarn baar ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje almasn yukarda belirtilen srelerde tamamlayamayarak snava giremeyen bir renciye ilgili anasanat dal bakanlnn nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu onay ile tezini, sergi veya proje almasn jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere ek sreler verilir.

(3) Belirtilen azami sreler iinde mezun olamayanlar iin ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

(4) niversiteden belirli bir sre uzaklatrma cezas alan rencilerin ceza aldklar sre azami retim sresinden saylr.

retim dili

MADDE 11 (1) niversitenin retim dili ngilizcedir. Ancak, ngilizce dnda dier dillerde retim yapan lisansst programlar alabilir. Ayrca, ilgili enstit kurullarnn nerisi ve Senatonun onayyla baz dersler ile hazrlanacak baz tezler ve metinler ngilizce dnda baka dillerde yaplabilir.

Ders alma ve kayt yenileme

MADDE 12 (1) renci her yaryl banda akademik takvimde belirtilen sre iinde retim cretini yatrdktan sonra niversitenin elektronik ders kayt sisteminden akademik danmann denetimi ve onayyla derslerini seer.

(2) Mazeretleri nedeniyle bu tarihler iinde ders kayd yaptramayan rencilerin bavurular zerine durumlar ilgili ynetim kurulunca incelenip mazeretleri geerli grlenlerin ders kayd yaplr. Ancak, mazeretleri kabul edilen rencilerin ders kaytlar ders ekleme-brakma sresi sonuna kadar yaplabilir. Ders ekleme-brakma sresinin bitiminden sonra ders kayd yaplamaz. Bu srenin bitiminden sonra mazeretlerin devam etmesi halinde renci ilgili yaryl iin geici olarak ayrlm saylr.

(3) Lisansst dersler ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

(4) Akademik danman, ilgili yarylda alnacak derslere ilikin olarak, rencinin ncelikle; 14 nc maddede belirtilen ders yklerini, herhangi bir F notu ve/veya W notu olan dersi varsa onlar, retim program dikkate alnarak iinde bulunduu yaryl itibariyle zorunlu derslerini, varsa n koullu derslerini ve alt yaryllar iinde listelenen derslerden almadklarn almasn salar ve ilgili yarylda kayt olaca tm derslere 15 inci maddede belirtilen devamszlk snrlarn gemeyecek ekilde devam edebilmesi gerekliliini gzeterek onayn verir.

(5) Seminer, uzmanlk alan, dnem projesi ve tez almas gibi kredisiz derslerin alnd yarylda kaytlarnn yaplmas zorunludur.

Derslerin kredi deerleri

MADDE 13 (1) Bir dersin kredi deeri, o dersin haftalk teorik ders saatlerinin tamamyla laboratuvar, uygulama, atlye, stdyo, staj ve benzeri almalarn haftalk saatlerinin en az yarsnn toplamndan oluur.

(2) Seminer, uzmanlk alan, dnem projesi ve tez almas gibi derslerin haftalk teorik ve uygulama saatleri belirlenir ancak, bu derslere kredi deeri verilmez.

(3) renciler, program d dersleri kredisiz (NC) olarak alabilirler. Ancak, bu derslerden aldklar notlar, renim belgesinde (transkript) gsterilir.

(4) renciler, ilgili ynetim kurulu kararyla niversiteden diploma almaya ynelik olmayan ve kredili veya kredisiz (ND) olarak da ders alabilirler. Bu dersler not ortalamas hesabna katlmaz.

Ders yk

MADDE 14 (1) Tezsiz yksek lisans program, toplam 30 krediden az olmamak kouluyla en az 10 ders ile dnem projesinden oluur. Anabilim dal kararyla tezsiz yksek lisans programnn sonunda yeterlik snav uygulanabilir. rencinin alaca derslerin en ok tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla lisans derslerinden seilebilir.

(2) Tezli yksek lisans program, toplam 21 krediden az olmamak kouluyla en az 7 ders ile 1 seminer dersi ve tez almasndan oluur. renci en ge nc yaryln bandan itibaren her yaryl tez almasna kayt yaptrmak zorundadr. rencinin alaca derslerin en ok iki tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla lisans derslerinden seilebilir.

(3) Doktora program, tezli yksek lisans derecesine sahip olan renciler iin toplam 21 krediden az olmamak kouluyla en az yedi ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin en az 42 kredilik 14 ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Lisans dersleri ders ykne ve doktora kredisine saylmaz.

(4) Sanatta yeterlik program toplam 21 krediden az olmamak kouluyla en az 7 adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi almalardan oluur.

Derse devam

MADDE 15 (1) renciler kaytl olduklar programn her dersine, uygulama ve laboratuvar almasna, bunlarn gerektirdii ya da ilgili retim elemannn gerekli grd snav ve akademik almalara katlmakla ykmldrler.

(2) rencinin dersin tamamna devam esastr. Ancak derslerin %20sini amayan ve hakl bir nedene dayanan devamszlk kabul edilebilir. rencilerin ders, uygulama ve benzeri almalara devam durumlar, ilgili retim eleman tarafndan izlenir. Devam zorunluluunu yerine getirmeyen renciye FA notu verilir.

Bilimsel hazrlk program

MADDE 16 (1) Yksek lisans ve doktora programlarnda, nitelikleri aada belirtilen adaylarn eksikliklerini gidermek amacyla bilimsel hazrlk program uygulanabilir:

a) Lisans veya yksek lisans derecelerini bavurduklar yksek lisans veya doktora programndan farkl alanlarda alm olan adaylar,

b) Lisans veya yksek lisans derecelerini baka bir yksekretim kurumundan alm olan adaylar.

(2) Bilimsel hazrlk program, ancak yksek lisans ve doktora programna kabul edilmi olanlara uygulanr.

(3) Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler, ilgili lisansst programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine geemez.

(4) Her bir adayn bilimsel hazrlk program kapsamnda hangi dersleri alaca ve muafiyet durumu, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu onayyla belirlenir.

(5) Bilimsel hazrlk programndaki bir renci, bilimsel hazrlk derslerinin yan sra ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu onay ile lisansst programa ynelik dersler de alabilir.

(6) Bilimsel hazrlk programnda alnan ders, ilgili mevzuat hkmlerinde belirlenen esaslarna gre yrtlr.

(7) Bilimsel hazrlk programnda geirilecek sre en ok bir takvim yldr. Bu sre geici ayrlma dnda uzatlamaz. Bu programda geirilen sre, bu Ynetmelikte belirtilen yksek lisans veya doktora program srelerine dahil edilmez.

DRDNC BLM

Danmanlk, Jri ve Tez zleme Komiteleri

Danmanlk

MADDE 17 (1) Akademik danman, ilgili anabilim/anasanat dal bakanl, her rencinin ders/uygulama seimi ile dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesi veya Senato tarafndan belirlenen niteliklere sahip bir retim elemann en ge birinci yaryln sonuna kadar belirler.

(2) Tez/sergi/proje danman, tezli yksek lisans program ile doktora ve sanatta yeterlik programnda anabilim/anasanat dal bakanl her renci iin bir tez konusu ve tez danmann en ge ikinci yaryln sonuna kadar ilgili Enstitye nerir; danman nerisi ilgili Enstit Ynetim Kurulu onayyla kesinleir. Tez/sergi/proje almasnn niteliinin birden fazla danman gerektirdii durumlarda ikinci danman atanr.

(3) Tezli yksek lisans program ile sanatta yeterlik programnda danman, Senatonun belirleyecei niteliklere sahip retim grevlileri veya retim yeleri arasndan; doktora programnda ise retim yeleri arasndan seilir. Doktora programnda ikinci tez danmannn doktora derecesine sahip olmas gerekir.

Doktora tezi izleme komitesi

MADDE 18 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu onay ile bir ay iinde bir Tez zleme Komitesi oluturulur.

(2) Tez zleme Komitesi retim yesinden oluur. Komitede tez danmanndan baka ilgili anabilim dal iinden ve dndan birer ye yer alr. kinci tez danmannn olmas durumunda ikinci tez danman dilerse komite toplantlarna katlabilir.

(3) Tez zleme Komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu onay ile yelerde deiiklik yaplabilir.

(4) Tez nerisi kabul edilen renci iin Tez zleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr.

(5) renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir yl sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir.

Jrilerin belirlenmesi

MADDE 19 (1) Doktora yeterlik snav jrisi, anabilim dal bakanl tarafndan nerilen ve Enstit Ynetim Kurulu tarafndan onaylanan retim yelerinden oluur.

(2) Tezli yksek lisans veya doktora programnda tez jrisi, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu onay ile atanr.

(3) Tez jrisi, tezli yksek lisans programnda, biri rencinin tez danman ve en az biri niversite iindeki baka bir anabilim dalndan veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere veya be kiiden oluur. Jrinin kiiden olumas durumunda ikinci tez danman jri yesi olamaz. Doktora programnda jri, rencinin Tez zleme Komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be kiiden oluur. Sanatta yeterlik programnda jri, biri rencinin danman ve en az ikisi baka yksekretim kurumlarnn retim yeleri olmak zere be kiiden oluur.

BENC BLM

Snav ve Deerlendirme Esaslar

Snav esaslar

MADDE 20 (1) Yaryl sonu snavlar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasnda yaplr.

(2) Hakl ve geerli nedenlerle ara snavlara giremeyen renciler, mazeretlerinin bitimini izleyen yedi i gn ierisinde mazeretlerini yazl olarak ilgili enstit mdrlne bildirmek zorundadr.

(3) Mazeretleri ilgili enstitnn ynetim kurulunca hakl ve geerli bulunan renciler, ara snav haklarn retim eleman tarafndan belirlenecek bir tarihte kullanrlar.

(4) Raporlu olunan sre iinde girilen snavlar geersiz saylr.

(5) Yaryl sonu snavlarnda mazeret kabul edilmez.

Snav sonularna itiraz

MADDE 21 (1) renciler, ara snav, yaryl sonu snav veya jri deerlendirme sonularna, maddi hata ynnden sonularn ilan edildii tarihi izleyen i gn iinde kaytl bulunduu programn bal olduu enstit mdrlklerine bavurarak itiraz edebilirler.

(2) tiraz dilekeleri ilgili retim elemanna veya jri bakanna gnderilerek i gn ierisinde sonulandrlmas salanr.

(3) lan edilen notlarda yaplacak herhangi bir deiiklik ancak ilgili ynetim kurulunun onayyla yaplr.

Derste baar ve ders tekrar

MADDE 22 (1) Her dersin retim eleman yaryl banda rencilerin sorumlu olduu ara snavlar, yaryl sonu snavlar, dev, uygulama ve dier almalarn yaryl notu iindeki arlklarn rencilere yazl olarak duyurur. Yaryl ii snav ve dier almalarn yaryl notu iindeki arl %30dan az, %70ten fazla olamaz.

(2) Baar notu, yksek lisansta CC, doktorada CBden dk olamaz. Bunun altndaki notlar ders tekrar gerektirir.

(3) Her yaryl sonunda yksek lisansta CCden, doktorada CBden dk not veya W notu alnan derslerin, aldklar ilk yarylda alnmas zorunludur. Ancak, bu dersler, semeli ya da sonradan programdan karlan dersler ise renciler bunlarn yerine danman tarafndan nerilen anabilim/anasanat dalnca uygun grlen baka dersleri alrlar.

(4) Yksek lisansta CCden, doktorada CBden dk not veya W notu alnan dersin tekrarnda dersten ekilmek sz konusu olamaz.

(5) renciler izledikleri programn tm derslerinden geer not aldklar halde genel not ortalamalarn ykseltmek amacyla, retim programnda yer alan derslerini tekrarlayabilir.

Notlar

MADDE 23 (1) rencilere, aldklar her ders iin ilgili retim eleman tarafndan, yaryl iindeki uygulama, laboratuvar gibi almalar ile snav ve akademik faaliyetler gz nnde tutularak verilen notlarn saysal deerlerinden baar notu olarak bir harf notu verilir. Baar notlar, katsaylar ve puanlar aada gsterilmitir:

 

Harf

Notu

Katsay

Puan

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

60-69

DD

1,00

50-59

FF

0,00

0-49 Baarsz

(Yl sonu snavna girip baarl olamayan)

FA

0,00

Baarsz (Devamszlk nedeniyle ylsonu snavna girmeye hak kazanamayan)

 

(2) Ayrca, rencilerin durumlarna gre aadaki ksaltmalar kullanlr.

a) AU- Dinleyici: Derse dinleyici olarak katlan rencilere verilir.

b) I- Eksik: Geerli mazeretleri nedeniyle ders iin gerekli almalar tamamlayamayan rencilere verilir. Bu rencilerin, I notunun gerektirdii eksiklikleri en ge izleyen yaryln ders ekleme/brakma tarihi sonuna kadar tamamlamalar gerekir; eksikliklerin tamamlanmas zerine renci gerekli notu alr, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmamas halinde rencinin I notu kendiliinden FF notuna dnr.

c) L- zinli: Bu Ynetmelik hkmleri uyarnca izinli olan renciler iin kullanlr.

) NC- Kredisiz : Kredisiz olarak alnan dersler iin kullanlr.

d) ND- Diplomaya Ynelik Olmayan: niversiteden diploma almaya ynelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alnan dersler iin kullanlr ve not ortalamas hesabna katlmaz.

e) S- Yeterli : Kredisiz derslerden baarl olan rencilere verilir.

f) U- Yetersiz : Kredisiz derslerden baarsz olan rencilere verilir.

g) R- Tekrar : Dersin tekrarlandn gsterir.

) RR- Not Ykseltmek in Tekrar: Not ykseltmek amacyla tekrarlanan dersler iin verilir.

h) T- Transfer: Kurumii veya kurumd baka bir programdan transfer olup ilgili anabilim dal nerisi zerine enstit ynetim kurulunca intibak onaylanan dersler iin verilir. Kurumii transfer derslerinin notlar ortalamaya katlr, kurumdndan transfer edilenler katlmaz.

) W- Dersten ekilme : Ders ekleme/brakma tarihinden sonra her yl akademik takvimde belirlenen sre iinde, danmann onayyla gerekleir.

i) X- Proje ve Tezler in Devam Ediyor: Proje, tez ve benzeri almalar srdrmekte olan rencilere verilir.

Not ortalamalar

MADDE 24 (1) rencilerin her yaryl sonunda yaryl sonu not ortalamas ile genel not ortalamas hesaplanr ve baar durumlar belirlenir.

(2) Bir dersten kazanlan toplam kredi, o dersin kredi deeriyle yaryl sonunda alnan harf notuna karlk gelen katsaynn arpmyla elde edilir.

(3) Yaryl not ortalamas, rencinin ilgili yarylda kaytl olduu tm derslerden kazand toplam kredinin bu derslerin kredi deerlerinin toplamna blnmesiyle hesaplanr.

(4) Genel not ortalamas, rencinin ilgili yaryl da dahil olmak zere o zamana kadar alm olduu tm derslerden kazand toplam kredinin bu derslerin kredi deerlerinin toplamna blnmesiyle hesaplanr.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virglden sonra iki hane olacak ekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama ileminde nc hane beten kkse ikinci hane deimez, be veya beten bykse ikinci hanenin deeri bir artrlr.

(6) Genel not ortalamasna tekrar edilen dersten alnan en son not katlr.

Doktora yeterlik snav

MADDE 25 (1) Yeterlik snavnn amac, rencinin temel konular ve doktora almasyla ilgili konularda derinlie sahip olup olmadnn snanmasdr. Yeterlik snavlar, Haziran-Temmuz ve Aralk-ubat aylarnda olmak zere ylda iki kez yaplr.

(2) Yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci en ge beinci yaryln (lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci en ge yedinci yaryln) sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr.

(3) Yeterlik snavlar, anabilim dal bakanl tarafndan nerilen ve Enstit Ynetim Kurulu tarafndan onaylanan doktora yeterlik snav jrisi tarafndan dzenlenir ve yrtlr.

(4) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Doktora yeterlik snav jrisi, rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, anabilim dal bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik snavnda baarsz olan renci, bir sonraki yarylda tekrar snava alnr.

(6) Doktora yeterlik snav jrisi, yeterlik snavn baaran bir rencinin, ders ykn tamamlam olsa bile, toplam kredi miktarnn 1/3n gememek artyla fazladan ders/dersler almasn isteyebilir.

Doktora tezi nerisi savunmas

MADDE 26 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini, Tez zleme Komitesi nnde szl olarak savunur. renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az on be gn nce komite yelerine datr.

(2) Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin,

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirme,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Tez zleme Komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddedileceine salt ounlukla karar verir. Bu karar, anabilim dal bakanlnca tez nerisini izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(4) Tez nerisi reddedilen renci yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir Tez zleme Komitesi atanabilir.

Yksek lisans ve doktora tezleri ile sanatta yeterlik almasnn sonulandrlmas

MADDE 27 (1) Tezli yksek lisans veya doktora programndaki bir renci, elde ettii sonular Senato tarafndan belirlenen yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Jri yeleri, sz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi snava alr. Snav, tez veya sanatta yeterlik almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur.

(3) Snavn tamamlanmasndan sonra jri tez veya sanatta yeterlik almas hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar anabilim dal bakanlnca snav izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(4) Tez snavnda baarl olan ve dier koullar salayan yksek lisans veya doktora rencisi, tezinin ciltlenmi en az kopyasn veya baarl olan sanatta yeterlik rencisi, tezini veya sanatta yeterlik almasn aklayan ve belgeleyen bir metni snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eder.

(5) Yksek lisans tezi ve sanatta yeterlik almas hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini veya sanatta yeterlik almasn ayn jri nnde yeniden savunur.

(6) Doktora tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge alt ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur.

(7) Yksek lisans veya doktora tezi ile sanatta yeterlik almas reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir tez veya sanatta yeterlik almas konusu verilir.

(8) Ayrca, lisansst rencinin talepte bulunmas halinde, tezsiz yksek lisans programnn gereklerini yerine getirmi olmak kaydyla kendisine tezsiz yksek lisans diplomas verilerek programla ilikisi sona erdirilir.

ALTINCI BLM

Ortaretim Alan retmeni Yetitirme ve Uzaktan retim Programlar

Ortaretim alan retmenlerinin yetitirilmesi amacna ynelik programlar

MADDE 28 (1) lgili alann bulunduu faklte ile eitim faklteleri ve ilgili anabilim dallarnca ortak yrtlen Birletirilmi Lisans ve Tezsiz Yksek Lisans programlar dzenlenebilir. Bu programlarn lisans rencileri, ilk yedi yaryldaki derslerini ilgili alann bulunduu faklteden alrlar. Bu derslerin tmn baar ile tamamlayan renciler, son yarylda ilgili alann nasl retileceini kapsayan ders ve uygulamalar eitim fakltesinden alrlar. Tm ders ve uygulamalar baar ile tamamlayan rencilere, ilgili alann adn ana dal, eitim fakltesi alann da yan dal olarak belirten lisans diplomas verilir. Lisans eitimlerini tamamlayan renciler, ilgili enstitye bal anabilim dalnda yrtlen tezsiz yksek lisans programna dorudan geebilirler. Lisansst programda iki yar yla edeer bir sre iinde mezuniyet iin ngrlen tm artlar tamamlayan rencilere ilgili alan retmenliinin adn tayan yksek lisans diplomas verilir.

(2) Yksekretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diplomas alm renciler iin, lisans diplomas alm olduklar programla ilgili ortaretim alannda retmen olarak yetitirilmeleri amacyla, yaryla edeer bir sreyi kapsayan tezsiz yksek lisans programlar dzenlenir. Bu tr yksek lisans programlarna, usul ve esaslar Yksekretim Kurulunca tespit edilen snavla renci seilir ve yerletirilir.

(3) Ortaretim alan retmenlerinin yetitirilmesi amac ile dzenlenen birletirilmi lisans ve tezsiz yksek lisans ile tezsiz yksek lisans programlarna ilikin giri ve mezuniyet artlar ve bu programlarn yrtlmesine ilikin usul ve esaslar, niversiteleraras Kurulun gr alnarak Yksekretim Kurulunca tespit edilir.

Uzaktan retim programlar

MADDE 29 (1) Uzaktan retim programlarnn alabilecei alanlar, uzaktan retim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarlar, ders materyallerinin hazrlanmas, snavlarnn yaplma ekli, yksekretim kurumlar arasnda bu amala yaplacak protokoller ile uzaktan retime ilikin dier hususlar, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenir.

YEDNC BLM

Mezuniyet, Diploma, Kayt Silme ve zinlere likin Esaslar

Diploma

MADDE 30 (1) Girdikleri program baaryla tamamlayan rencilere diploma verilir. Diplomalarda renim grlen programn onaylanm ad ve derecesi ile yksek lisans programlarnda, programn tezli veya tezsiz olduu belirtilir. Diplomalarda enstit mdr ile rektrn imzas bulunur.

(2) Sanatta Yeterlik almasnda baarl olan renciye, dier koullar da salamak kaydyla sanat dalnn zelliine gre alan belirleyen bir diploma verilir.

(3) retmen yetitirme tezsiz yksek lisans programndan mezun olan rencilere ayrca ortaretim alan retmenlii tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Kayt silme

MADDE 31 (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri gerei niversiteden karlma cezas alm olan rencinin kayd ilgili ynetim kurulu kararyla silinir.

(2) renci niversiteden kendi isteiyle de kesin olarak ayrlmak isteyebilir. Bu rencinin ilgili enstit mdrlne ahsen dileke ile bavurmas gerekir. Bu istek ilgili enstit ynetim kurulunca incelenerek karara balanr.

(3) Her iki ekilde de niversiteden kayd silinen renciye istemesi halinde renim durumunu gsteren bir belge verilir.

Geici ayrlma

MADDE 32 (1) rencinin istei zerine, ilgili ynetim kurulunun kararyla bir veya iki yaryl renimine ara vermesine izin verilir. Bir renci, birden fazla geici ayrlma isteminde bulunabilir. Ancak, geici ayrlma sresi, toplam drt yaryldan fazla olamaz.

(2) Geici ayrlma sresi, normal ve azami retim sresine dahil deildir. Geici ayrlmalarna izin verilen rencilerden retim creti aynen alnmaya devam edilir.

liik kesme

MADDE 33 (1) niversiteden mezun olarak ya da kaydn sildirerek ayrlan renci, niversitenin ilgili birimlerinden iliik kesme ilemlerini ahsen yapar.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 34 (1) 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yeditepe niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

ntibak

GEC MADDE 1 (1) 2013-2014 bahar ylndan nce lisansst programlarndan herhangi birine balam bulunan rencilerin intibaklaryla ilgili uygulamalar ilgili enstit kurulunca karara balanr.

Yrrlk

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 36 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini, Yeditepe niversitesi Rektr yrtr.