15 Nisan 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28973

YNETMELK

Tunceli niversitesinden:

TUNCEL NVERSTES N LSANS VE LSANS RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 10/8/2011 tarihli ve 28021 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tunceli niversitesi n Lisans ve Lisans retim ve Snav Ynetmeliinin 9 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Faklte/yksekokullarda; zorunlu ve semeli dersler kuramsal ve/veya uygulamal olarak yaplr. Bir retim programnda kuramsal ve uygulamal derslerin toplam haftada krk ders saatinden ok olmamak zere ilgili kurullarca belirlenir ve Senato tarafndan karara balanr. Mesleki uygulama ve staj haftalk ders saati hesabnda dikkate alnmaz.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) n lisans/lisans programlarndaki dersler zorunlu ve semeli derslerden oluur. rencinin bir yarylda programna alabilecei derslerin toplam 40 saat/haftadan fazla olamaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmelie aadaki geici 1 inci madde eklenmitir.

2013-2014 eitim retim ylnda son snfta olan renciler

GEC MADDE 1 (1) Tunceli niversitesinde n lisans ve lisans dzeyinde renim gren son snf rencilerinin 2013-2014 eitim retim yl gz yarylnda 36 hafta/saat snrlamasndan dolay alamad dersler, 2013-2014 eitim retim yl bahar yarylnda bir defaya mahsus olmak zere alr. Bu alan dersler sadece son snf rencileri tarafndan alnabilir. Bu durumda, 40 saat/hafta ders snrlamas dikkate alnmaz.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Tunceli niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/8/2011

28021