12 Nisan 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28970

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 50 – Personel seçimi; Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının personel destekleme planlarına göre, uygun göreceği miktarlara bağlı olarak ihtiyacın eğitim merkezi komutanlıkları ve sınıf/meslek yüksek okullarından karşılanması, bunun yeterli olmaması halinde ise, birliklerde dağ-komando veya paraşüt kursu görmüş personel öncelikle tercih edilmek suretiyle Özel Kuvvetler Komutanlığınca gönüllülük esasına göre personel seçimi yapılır.

Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının yapacağı atama planlamalarında kullanılmak üzere, Özel Kuvvetler Komutanlığı teklifte bulunabilir.

Özel Kuvvetler Komutanlığının personel atama işlemleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında koordine edilir.

Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığınca kendisine tahsis edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına sağlayacağı personel desteği, gönüllü personel sayısı yeterli olduğu sürece en az Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı subay, astsubay kadro mevcut oranı kadar olur.

Özel Kuvvetler Komutanlığına seçilen veya teklif edilen personelden, Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına atandırıldıktan sonra ilgili kurslarda başarısız olanlar, görev yapma vasıflarını kaybedenler ve uyumsuzluk nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığından alınması istenen personel Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına ve idarece uygun görülecek safahatına uygun garnizona atandırılırlar.

Özel Kuvvetler Komutanlığının,  branşı ile ilgili ihtiyaç duyduğu teknik sınıflar hariç olmak üzere, teknik sınıflara mensup subay ve astsubaylar, Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına seçilmezler.

Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı;

a) Özel Kuvvet Komutanlıkları,

b) Özel Kuvvetler Okulu Gösteri Tatbikat ve Kurs Tabur Komutanlığı,

tim kadrolarına atanan personel, Özel Kuvvetler Komutanlığınca ayrıca bir teklif yapılmadığı takdirde asgari 8 yıl atama planlamasına alınmazlar. Kritik personel ve tim personeli hariç olmak üzere diğer kadrolardaki personel için 8 inci yıldan sonra sıralı hizmet garnizonu erteleme teklifinde bulunulamaz.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.