12 Nisan 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28970

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“c) En son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak”

“h) Haklarında yüksek disiplin kurulları tarafından Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmiş olmak”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Takdir puanı EK-4 te bulunan çizelgeye göre hesaplanır. Ceza puanı ise, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun (2) sayılı çizelgesine göre bulunan toplam puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen puandır. Ceza puanının hesaplanmasında, 6413 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelgesinde yer almayan ve taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkeme kararı ile verilen para cezaları için 4 puan, diğer hapis cezaları için 4,5 puan esas alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı ile tahvil edilir. Mahkeme kararı ile verilen cezalar ertelenmiş, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, adli sicilden çıkarılmış ya da verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanması geri bırakılmış olsa dahi ceza puanı hesaplanır. Mükâfat puanları (+), ceza puanları (-) değerdedir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki EK-4 Mükâfat Puanları Çizelgesi eklenmiştir.

 

“EK-4

MÜKÂFAT PUANLARI ÇİZELGESİ

MÜKÂFATIN CİNSİ

MÜKÂFATI VEREN AMİRİN RÜTBESİ

ALBAY VEYA

DAHA KÜÇÜK

RÜTBELER

TUĞGENERAL

VEYA

TUĞAMİRAL

TÜMGENERAL

VEYA

TÜMAMİRAL

KORGENERAL

VEYA

KORAMİRAL

ORGENERAL

VEYA

ORAMİRAL

TAKDİR, TEŞEKKÜR,

BAŞARI BELGESİ

0,05

0,06

0,07

0,08

0,10

NAKDÎ ÖDÜL,

BAŞARI ŞERİT

ROZETLERİ

-

0,06

0,07

0,08

0,10

MADALYA

-

-

-

-

0,5

 

1.    Aynı amir tarafından bir takvim yılında verilen takdirlerden azamî iki adedi değerlendirmeye alınır.

2.    Takdir edilen personelin kimliği açıklanmamış olan, genel anlamdaki takdir ve teşekkür yazıları, puanlamaya dâhil edilmez.

3.    Yabancı amirler tarafından verilen takdir ve benzeri yazılara puan verilmez.

4.    Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından verilen takdir ve ödüllerin karşılığı olarak çizelgenin ilgili satırında yer alan en yüksek puan verilir.

5.    Mükâfat puanları artı değerinde olup; değerlendirmelere artı olarak ilâve edilir.

6.    Savaşta veya iç güvenlik harekâtı ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülecek benzeri harekât görevlerinde gösterilen kahramanlık nedeniyle alınan mükâfatlara verilecek puanlar, yukarıdaki çizelgede belirtilen miktarların iki katı esas alınarak hesaplanır.”

 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/6/2011

27958

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/1/2013

28519

2-

19/06/2013

28682

3-

27/10/2013

28804

4-

28/2/2014

28927 (Mükerrer)