12 Nisan 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28970

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu niteliklerde zafiyet görülmesi hâlinde, yapılacak inceleme ve takibi müteakip personel hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği esaslarına göre işlem tesis edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin birinci cümlesi ile aynı fıkranın (h) bendinin ikinci paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci sicil üstü olan orgeneral ve oramiraller, yeterince tanımadıklarını değerlendirdikleri personel için sicil tanzim etmeyebilirler.”

“Üçüncü sicil üstünün sicil belgelerini tanzim etmesi kendi isteğine bağlıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 70 inci maddesine göre sicil üstünün kanaatinin değişmesi nedeniyle düzenlenecek siciller hariç olmak üzere, sicil düzenleme tarihi ile o yılın 30 Ağustos tarihi arasındaki sürede, o yıl için ayrıca sicil belgesi düzenlenmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c. Niteliklerden birisinin veya birden fazlasının gerektirdiği standartlara sahip olmadıklarından emin olunan astsubaylardan Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğindeki şartları taşıyanlar hakkında söz konusu yönetmelik hükümlerine göre işlem tesis edilir.

d. Niteliklerden biri veya birden fazlası bu fıkranın (b) bendine göre işaretlenen personelin her üç sicil üstü de, mutlaka sicil belgesine işlem yapar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (c) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sicil üstleri, üçüncü sicil döneminde personeli "b" kıstası ile değerlendirmez ve duruma göre personel hakkında yasal işlem ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği hükümlerine göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi teklifi yapar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.