12 Nisan 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28970

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu niteliklerde zafiyet görülmesi hâlinde, yapılacak inceleme ve takibi müteakip personel hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği esaslarına göre işlem tesis edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin birinci cümlesi ile aynı fıkranın (h) bendinin ikinci paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci sicil üstü olan orgeneral ve oramiraller, yeterince tanımadıklarını değerlendirdikleri personel için sicil tanzim etmeyebilirler.”

“Üçüncü sicil üstünün sicil belgelerini tanzim etmesi kendi isteğine bağlıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 102 nci maddesine göre sicil üstünün kanaatinin değişmesi nedeniyle düzenlenecek siciller hariç olmak üzere, sicil düzenleme tarihi ile o yılın 30 Ağustos tarihi arasındaki sürede, o yıl için ayrıca sicil belgesi düzenlenmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c. Niteliklerden birisinin veya birden fazlasının gerektirdiği standartlara sahip olmadıklarından emin olunan subaylardan Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğindeki şartları taşıyanlar hakkında söz konusu yönetmelik hükümlerine göre işlem tesis edilir.

d. Niteliklerden biri veya birden fazlası, bu fıkranın (b) bendine göre işaretlenen personelin her üç sicil üstü de, mutlaka sicil belgesine işlem yapar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (c) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sicil üstleri, üçüncü sicil döneminde personeli “b” kıstası ile değerlendirmez ve durumuna göre personel hakkında yasal işlem ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği hükümlerine göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi teklifi yapar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınavda; sınav kapsamındaki her alandan (geçirileceği sınıf bilgisi, askeri kültür ve genel kültür) asgari %50 puan almak kaydıyla, 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar, başarılı sayılarak mülâkata tâbi tutulurlar. Mülâkatta da 100 puan üzerinden 70 ve daha yukarı puan alanlar, seçme sınavını başarmış sayılırlar. Yazılı sınav ve mülâkatta alınan notların ortalamasına, sicil notu ortalaması ile mükâfat ve ceza puanları ilâve edilerek seçme sınavı sıralama notları tespit edilir. Mükâfat puanı, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-9’daki Mükâfat Puanları Çizelgesine göre bulunur. Ceza puanı, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun (2) sayılı çizelgesine göre bulunan toplam puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen puandır. Ceza puanının hesaplanmasında, 6413 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelgesinde yer almayan ve taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkeme kararı ile verilen para cezaları için 4 puan, diğer hapis cezaları için 4,5 puan esas alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı ile tahvil edilir. Mahkeme kararı ile verilen cezalar ertelenmiş, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, adli sicilden çıkarılmış ya da verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanması geri bırakılmış olsa dahi ceza puanı hesaplanır. Mükâfat puanları (+), ceza puanları (-) değerdedir. Bulunan seçme sınavı sıralama notlarından, notu en yüksek olandan başlamak üzere belirlenen kontenjana göre subay olacaklar saptanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin EK-10 sayılı Ceza Puanları Çizelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.