11 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28969

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “kullanılması halinde” ibaresi “ve klorlu bileşikler kullanılır” şeklinde ve onbirinci fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Halkın tüketimine sunulan içme-kullanma suyu denetim ve analiz işlemleri suyun kalitesinin denetimi niteliğindedir. Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında mevzuata uygunluk denetimi amacıyla alınacak su numuneleri Müdürlükçe alınır. Alınan su numunelerinin analizleri Kurumca yetki verilen laboratuvarlarda yaptırılır. Kurumca yapılacak veya yaptırılacak her türlü tetkik ve tahlil bedeli ilgili mahalli idarece karşılanır. Belediyelerce ödenecek tetkik ve tahlil bedelleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına belediyelerce tahakkuk ettirilecek su kullanım bedellerinden mahsup edilir ve buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir. ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Bu Yönetmeliğe göre izne bağlanmış olan kaynak ve içme sularının, hijyenik şartları uygun tank, tanker vb. araçlarla taşınması, hijyenik şartları uygun olan depolarda depolanması ve Müdürlükten izin alınması şartıyla toplu olarak yemek ve sair gıda maddesi hazırlamak veya istihdam ettiği elemanların ya da hizmet sunduğu kişilerin su ihtiyacını karşılamak veya endüstride herhangi bir maddenin üretiminde kullanmak üzere Ek-1'de nitelikleri belirtilen kaynak veya içme sularını tercih eden kuruluş ve işletmelerden günde 500 litreden fazla ihtiyacı olanlara temin edilebilir. Bu sular başkalarına satılamaz. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar Kurumca belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “sağlık müdürlüğüne” ibaresi “Müdürlüğe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 126 ncı maddesi gereğince hijyen eğitimi almamış personel çalıştırılamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kaynak ve içme sularına verilen üretim izinleri;

a) Üretim izni verildiği sıradaki şartları kaybetmesi,

b) Kaynak ve içme sularının kimyasal, fiziksel veya mikrobiyolojik niteliklerini kesinlikle ve sürekli olarak kaybettiği 18 inci maddede belirtilen laboratuvarların raporu ile belgelendirilmesi,

c) Yapılan denetimlerde faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi ve tespit tarihinden itibaren bir yıl içinde faaliyete geçmemesi,

ç) İzinli bir suya başka su karıştırılması,

d) Aynı kaynaktan farklı bir isimle kendisi veya başka gerçek veya tüzel kişi adına su dolumu yapılması,

e) İzin verme sürecinin herhangi bir aşamasında sahte ve yanıltıcı belge ibraz edildiğinin tespit edilmesi durumunda iptal edilir. İzinleri (ç), (d) ve (e) bentlerine istinaden iptal edilen kaynak ve içme suyuna altı ay süreyle üretim izni verilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “Kuruma” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda” ibaresi eklenmiş, onikinci fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, onyedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Suyun naklinde kullanılacak araçlar ile su satış yerleri için Kurumca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda Müdürlükten izin alınır.”

“Alınan su numuneleri için herhangi bir bedel ödenmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununda öngörülen idari yaptırımlar Müdürlükçe uygulanır.”

Yürürlük

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.