11 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28969

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kendilerine Ek-3/A ve Ek-3/B’deki örneğe uygun olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve sekizinci fıkrasında yer alan “Ek-3/C’de bir örneği gösterilen” ibaresi “özel güvenlik yöneticisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 5 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan 17 nci maddeye göre verilmekte olan özel güvenlik görevlileri ve özel güvenlik yöneticileri kimlik kartlarının kullanımına, yeni kimlik kartları basılıp dağıtılıncaya kadar devam edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3/A, Ek-3/B ve Ek-3/C yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.