9 Nisan 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28967

YÖNETMELİK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ

ARKEOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğu Akdeniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğu Akdeniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (DOĞAKMER): Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğu Akdeniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Prehistorik dönemlerden Cumhuriyet dönemine kadar süre gelen Doğu Akdeniz kültürlerini araştırmak.

b) Doğu Akdeniz coğrafyasıyla ilgili arkeolojik sorunları belirlemek ve bunların giderilmesi için projeler üretmek.

c) Kahramanmaraş ve tüm Doğu Akdeniz’de yapılmakta ve yapılacak olan yüzey araştırması ve kazılara bilimsel katkı sağlamak.

ç) Üniversite, yerel yönetimler, bakanlıklar ve sponsorluk anlamında özel sektörün bir araya gelip arkeolojik ve kültürel konularda uzlaşma sağlayacağı bir yapıyı oluşturmak.

d) Halkı bilinçlendirerek kültürel mirasa sahip çıkılmasını sağlamak ve böylece kaçak kazıların ve arkeolojik tahribatın mümkün olduğunca önüne geçmek.

e) Yapılacak arkeolojik ve kültür projelerinin sonucunda bölgenin kültür turizmi potansiyelini arttırmak.

f) Doğu Akdeniz arkeolojisi üzerine çalışan yerli ve yabancı araştırmacıların bir araya gelip bilimsel konularda sürekli iletişim içinde olmalarını sağlamak.

g) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından yapılacak olan kazılardan ele geçen buluntuları Merkez bünyesindeki laboratuarda temizleme, restore etme, tasnif etme, numaralandırma, çizim, fotoğraflama, inceleme, tarihlendirme ve benzeri olarak değerlendirmeye almak.

ğ) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) merkez laboratuarından da destek alınarak, Doğu Akdeniz bölgesinde yapılan kazılar ve yüzey araştırmaları sonucunda, diğer yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından elde edilen buluntular üzerinde arkeometrik analizler yapmak.

h) Merkez bünyesinde oluşturulacak Doğu Akdeniz arkeoloji ihtisas kütüphanesi ile yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunmak.

ı) Başta Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olmak üzere, bölgedeki diğer üniversitelerde bulunan arkeoloji öğrencilerinin lisans ve lisansüstü düzeyde çalışmalarına katkı sağlamak.

i) Resmî ve özel kurumlarla ortak bir proje üreterek, Doğu Akdeniz’de ilk su altı araştırmalarını başlatmak.

j) PYRAMOS (Ceyhan) isimli, Doğu Akdeniz arkeolojisi ile ilgili uluslararası nitelikte olan süreli bir yayın çıkarmak.

k) Kahramanmaraş merkezdeki Hitit kalıntıları, Germenicia antik kenti kazıları ile Hristiyan ve Türk İslam yapılarının restorasyon projeleri sonucunda Kahramanmaraşı dünyaca tanınan bir arkeokent haline getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Görevi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha uzun bir süre kesintisiz olarak görevi başında bulunmadığı hallerde yeni bir Müdür aynı usulle görevlendirilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda çalışan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından uygun gördüğü iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Süresi dolan Müdür yardımcısı aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Rektör, Müdürün önerisi üzerine Müdür yardımcılarını değiştirebilir. Görevine son verilen veya görevinden ayrılan Müdür yardımcısı yerine, yeni Müdür yardımcısı aynı usulle görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi, yardımcılarının da bulunmaması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinden birisi, Rektörün bilgisine sunularak Müdürlüğe vekâlet eder. Müdürlüğe vekâlet eden Müdür yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu toplantısına Müdürün oy hakkı ile katılır. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının amacına uygun olarak ve koordinasyon içinde geliştirilmesini, planlanmasını, yürütülmesini ve denetimini sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak.

ç) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

d) Gerektiğinde çalışma grupları ve komisyonlar oluşturarak, faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

e) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerini oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.

f) Yurt içinde ve yurt dışında Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve/veya koordinasyon içerisinde ortak projeler ve faaliyetler belirlemek ve yürütmek.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun değerlendirmesi sonucunda onaylanmış şekliyle Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkezin personel ve diğer kaynak ihtiyaçlarını belirlemek, Merkezin bütçesini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun incelemesi sonucunda onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

h) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Müdür tarafından öncelikle Merkezin faaliyet alanları ile ilgili öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilecek dört kişiyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Süresi dolan üyeler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine, Müdürün gerekçeli teklifi üzerine Rektör tarafından son verilebilir. Görevine son verilenlerin, süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreleri doldurmak üzere yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak üç ayda bir toplanır. Müdür, gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Yönetim Kurulu başkanının oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu başkanının uygun görmesi halinde sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

c) Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek.

ç) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirerek onaylamak.

d) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin personel ve diğer kaynak ihtiyaçlarını ve bütçe ile ilgili önerileri incelemek ve onaylamak.

e) Bilimsel araştırma faaliyetleri konusunda projeler üretmek.

f) Müdür tarafından getirilen diğer öneri ve görüşleri karara bağlamak.

g) Alt birimlerin ve çalışma gruplarının faaliyetlerini kontrol etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari koordinatör ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezde Müdür tarafından görevlendirilen bir idari koordinatör bulunur. İdari koordinatör; idari hizmetlerin gerektirdiği iş bölümünün yapılması, işlerin takip ve kontrolünün sağlanması ve sonuçlarının alınması amacıyla Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek, Yönetim Kurulunda Raportörlük yapmakla görevlidir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 13 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.