9 Nisan 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28967

YÖNETMELİK

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından:

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ

TEŞKİLATI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurlarından 5 inci maddede sayılan kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Başkanını,

ç) Başkan Yardımcısı: Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Başkan Yardımcısını,

d) Görevde yükselme: 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

e) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü ve grup müdürü kadrolarına atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,

f) Hizmet grubu: Aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

ğ) İdare: Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilatını,

h) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

ı) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, grup müdürü,

2) Şef,

b) Araştırma, planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman,

c) İdari hizmetler grubu;

1) Memur, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, şehir-bölge plancısı, istatistikçi,  sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, arkeolog, avukat, teknisyen, tekniker ve sağlık memuru.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) 5 inci maddede sayılan kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) İdarede en az 2 yıl çalışmış olmak,

c) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolarda görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Şube müdürü veya grup müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki yılı İdarede uzman veya şef kadrosunda olmak üzere, toplam en az sekiz yıl hizmet süresine sahip olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

c) Uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

ç) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınav sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, şehir-bölge plancısı, istatistikçi, sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog ve arkeolog kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Tekniker kadrolarına atanabilmek için;

1) İki yıllık mesleki veya teknik yüksekokulu mezunu olmak,

c) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) Mesleki veya teknik lise mezunu olmak,

ç) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

d) Sağlık memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki eğitim öğretim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, yazılı sınav tarihi ve yeri, son başvuru tarihi, yazılı sınav konu başlıkları, yazılı sınavdan en az kırkbeş gün önce İdarenin resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(4) İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Genel Koordinatörlüğüne yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar İdarenin resmi internet sitesinde ilan edilir. Başvurusu uygun görülmeyenlere durum bir yazı ile bildirilir.

Sınav şartı

MADDE 11 – (1) Şube müdürü ve grup müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacaklar yazılı ve sözlü; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınava tabi tutularak sınavda başarılı olması gerekir.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav İdare tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınav yüz puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Şube müdürü ve grup müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve grup müdürü kadrolarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İdarenin resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, İdarece ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav Kurulu ve görevleri

MADDE 15 – (1) Sınav Kurulu, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yapmak amacıyla, Başkanın görevlendirdiği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Genel Koordinatörü, İdari ve Mali İşler Genel Koordinatörü ile sınava katılacak olan personelin bağlı olduğu birimin sorumlusu olarak görevlendirilen uzman ve atama yapılacak kadrolardan alt bir görevde olmamak şartıyla, Başkanlıkça belirlenen bir üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir.

(2) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılmaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme sınavlarında görev alamazlar. Bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav Kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınava ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Genel Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 16 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde İdarenin internet sitesinde duyurulur.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 17 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar, sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi de uygulanır.

(2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

(3) Sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(4) Sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 – (1) Sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde bir dilekçe ile Sınav Kuruluna yapılır. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından on iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazı ile bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğerlerinin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Genel Koordinatörlüğünce topluca saklanır.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 20 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır. İdarece tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre İdarece belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Bu sınava katılacaklarda, İdarede veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece İdarenin personeli başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasındaki geçişler

MADDE 22 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı hizmet grubunda kalmak kaydıyla atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri ve şartları taşıyanlar; istekleri üzerine sınav yapılmaksızın görev yaptıkları kadrolara göre aynı düzey görevlere veya alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, İdarede veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere; öğrenim koşulu ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 23 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan personelin; görev yaptığı aynı unvana veya bu unvan ile birlikte aynı alt grupta yer alan diğer unvanlara veya görev yaptığı unvanla aynı düzeyde olan unvanlara ya da daha alt unvanlara bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın öğrenim koşulu ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, ilgili personelin isteği halinde genel hükümlere göre naklen ataması yapılabilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 24 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre İdareye yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuat uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Engellilerin sınavları

MADDE 26 – (1) İdare gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 17/12/2005 tarihli ve 26026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar; diğer şartlara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Başkanı yürütür.