8 Nisan 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28966

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ VE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ

BİRLİĞİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMELERİNE İNTİBAK USUL VE

ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tarım satış kooperatifi ve tarım satış kooperatifleri birliği örnek anasözleşmeleri intibak usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ, örnek anasözleşmelerin yürürlüğe konulmasını, yayımlanmasını, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin bu örnek anasözleşmelere intibak usullerini ve bu süreçte yapılması gereken işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası ile 7 nci maddesi ve geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Birlik: Tarım satış kooperatifleri birliğini,

c) Genel Müdürlük: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,

ç) Kanun: 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunu,

d) Kooperatif: Tarım satış kooperatifini,

e) Örnek Anasözleşme: Kanunun 7 nci maddesi uyarınca birliklerin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından hazırlanan, Bakanlık Makamı Onayı ile yürürlüğe konulan ve Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.gtb.gov.tr, koop.gtb.gov.tr) yayımlanan; kooperatifler için Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesini, birlikler için Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesini,

f) Yönetim kurulu: Birlikler için birlik yönetim kurulunu, kooperatifler için kooperatif yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Örnek Anasözleşmelerin Tebliğ Edilmesi ve İntibak İşlemleri

Örnek anasözleşmelerin tebliğ edilmesi ve intibak zorunluluğu

MADDE 4 – (1) Örnek anasözleşmeler,  bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte kooperatif ve birliklere tebliğ edilmiş sayılır.

(2) Kooperatif ve birlikler, Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, anasözleşmelerini, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren en çok altı ay içinde örnek anasözleşmelere intibak ettirmeyen kooperatif ve birlikler dağılmış sayılır.

İntibak işlemlerine ilişkin usuller

MADDE 5 – (1) Kooperatif ve birliklerin anasözleşmelerinin, yürürlüğe konulan örnek anasözleşmelere intibak ettirilmesi işlemi, yönetim kurulu kararıyla yapılır. Bu konuda ayrıca genel kurul kararı aranmaz.

(2) İlgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne sunulacak intibaka ilişkin yönetim kurulu kararı notere onaylatılır.

(3) Örnek anasözleşmelere intibak ettirilen kooperatif ve birliklerin yeni anasözleşmelerinin her sayfası yönetim kurulu üyelerince imzalanır. Bakanlık ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne sunulacak anasözleşmelerin notere onaylatılması zorunlu değildir.

(4) Yönetim kurulu, örnek anasözleşmelerdeki tescile tabi hususları yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren bir ay içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tescile tabi hususların tespitinde, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 3 üncü maddesi hükmü uygulanır. Örnek anasözleşmeye intibak işlemi, bu hususun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihte tamamlanır.

(5) Yönetim kurulu, ilan tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, yönetim kurulu üyelerince her sayfası imzalanan anasözleşmeyi, intibaka ilişkin yönetim kurulu kararının bir suretini ve tescile tabi hususların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin örneğini yazı ekinde Genel Müdürlüğe bildirir.

(6) Bu Tebliğdeki usul ve esaslara göre yapılacak intibak işleminin, bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde tamamlanması zorunludur.

(7) Anasözleşme intibakı, intibak işleminin tamamlanmasını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında, gündemde olmasa bile, ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgisine sunulur.

İntibak işlemlerinde örnek anasözleşmelerin boşluk maddeleri

MADDE 6 – (1) Bakanlıkça yürürlüğe konulan örnek anasözleşmelerde yer alan “….” şeklinde gösterilen boşluk maddeleri, kooperatif veya birliğin eski anasözleşmesindeki düzenlemeler aynen alınarak doldurulur.

(2) Kooperatif ve birlik anasözleşmesinin eski halinde mevcut olmayan “….” şeklinde gösterilen boşluk maddeler ise anasözleşmelerde genel usullere göre yapılan değişiklik prosedürüne göre maddeye ilave edilir.

(3) Eğer intibak süresi içinde ve intibak işlemi tamamlanmadan, anasözleşmelerin genel usullere göre değiştirilmesi prosedürüne göre “….” şeklinde gösterilen boşluk maddeleri değiştirilmiş veya yeniden düzenlenmiş ise, örnek anasözleşmelerdeki boşluklar bu son değişiklikler dikkate alınarak doldurulur.

Ticaret Sicili Müdürlüklerinin takip edeceği usul

MADDE 7 – (1) İlgili Ticaret Sicili Müdürlükleri, kooperatif ve birliklerin anasözleşmelerini örnek anasözleşmelere intibak ettirme işlemleri kapsamındaki tescil taleplerini, Kanunun 7 nci maddesi ile bu Tebliğ hükümlerini dikkate alarak sonuçlandırır.

İntibak işlemlerinde sorumluluk

MADDE 8 – (1) Kooperatifler ve birliklerinin yürürlüğe konulan örnek anasözleşmelere intibak işlemlerinin, Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden, yönetim kurulu sorumludur.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.