5 Nisan 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28963

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

HARP AKADEMİLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/11/1991 tarihli ve 21044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Akademileri Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Mükâfatlara verilecek puanlar EK-E çizelgeye göre hesaplanır.”

“Ceza puanı ise, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun (2) sayılı çizelgesine göre bulunan toplam puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen puandır. Ceza puanının hesaplanmasında, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun (2) sayılı çizelgesinde yer almayan ve taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkeme kararı ile verilen para cezaları için 4 puan, diğer hapis cezaları için 4,5 puan esas alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı ile tahvil edilir. Mahkeme kararı ile verilen cezalar ertelenmiş, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, adli sicilden çıkarılmış ya da verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanması geri bırakılmış olsa dahi ceza puanı hesaplanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-F Ceza Puanları Çizelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.