4 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28962

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN

İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK

USUL VE ESASLAR İLE KULLANILACAK ALINDILAR, TUTANAKLAR VE

DEFTERLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar İle Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmeliğin adı “Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen hükümlere aykırı hareket edenler hakkında düzenlenecek Mülki Amire Sevk Tutanağı ile Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şeklini, içeriğini, teminini ve kullanma esaslarını; para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak usul ve esasları; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin merkez, bölge il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personelinden tutanak düzenleyeceklerin niteliklerini, yetki sınırlarını, hangi hallerde hangi belge ve tutanakları düzenleyeceklerini, koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, (f) bendinde yer alan “men edilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya muhafaza altına alınan” ibaresi eklenmiştir.

“a) Mülki Amire Sevk Tutanağı ile Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şeklini, içeriğini, teminini ve kullanma esaslarını, tahsil ve takibini,

b) Kimlerin hangi hallerde Mülki Amire Sevk Tutanağı ile Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlemeye yetkili olduklarını,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (b) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“b) Mülki Amire Sevk Tutanağı: Karayolları Trafik Kanununda öngörülen ve karar vermeye mülki amirlerin yetkili olduğu kabahatlerin tespiti amacıyla yetkililerce tanzim edilen tutanağı,”

“ğ) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı personeli: Karayolları Trafik Kanununun yetki vermiş olduğu hükümler doğrultusunda, işlenmiş olan kabahatten dolayı işlem yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili birimlerinde görevli ve yetkili kılınmış personeli,

h) Yetkili personel: 2918 sayılı Kanununda öngörülen fiiller karşılığında düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarını ve mülki amire sevk tutanaklarını Maliye Bakanlığının ilgili biriminden teslim almak ve teslim etmek üzere yetkilendirilen görevliyi,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mülki Amire Sevk Tutanağı, Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı, Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı ve Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının Şekli, İçeriği ve Basımı, Tutanak Düzenlemeye Yetkili Kılınanlar, Tutanakların Düzenlenme Usul ve Esasları”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Düzenlenecek tutanakların şekli, içeriği ve basımı

MADDE 5 – (1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-1)’de, elektronik ortamda düzenlenen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-2) ve (Ek-3)’te, Mülki Amire Sevk Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-4)’te, elektronik ortamda düzenlenen Mülki Amire Sevk Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-5)’te, Mazbatalı Tebligat Zarfının şekli ve içeriği (Ek-6)’da, Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-7)’de, Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağının şekli ve içeriği ise (Ek-8)’de gösterilmiştir.

(2) Mülki Amire Sevk Tutanağı ve Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı, Maliye Bakanlığınca bastırılır ve yetkili kılınmış kuruluşlara dağıtılmak üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek birime veya kuruma gönderilir. Bu Yönetmelikte belirtilen tutanaklar elektronik ortamda da üretilebilir ve düzenlenebilir. Buna dair diğer usul ve esaslar İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Tutanak düzenlemeye yetkili kılınanlar” şeklinde, birinci fıkrasında geçen “Alındı ve tutanaklar” ibaresi “Tutanaklar” şeklinde ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin merkez, bölge il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personeli,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tutanakların teslim alınması ile birimlerce yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar

MADDE 7– (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre; yetkili personele vergi dairelerince kullanıldıkça yenisi verilmek üzere yeteri kadar Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve Mülki Amire Sevk Tutanağı verilir.

(2) 6 ncı maddede belirtilen görevliler tarafından;

a) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-10),

b) Mülki amirlerin yetkisine giren kabahatlerle ilgili düzenlenen Mülki Amire Sevk Tutanakları Mülki Amire Sevk Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-11),

c) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan araçlar için düzenlenecek olan Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanakları, Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-13),

ç) Geçici olarak geri alınan sürücü belgeleri için düzenlenen Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanakları, Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-14),

kaydedilerek, kullanılmak üzere ilgili personele zimmet karşılığı verilir.”

MADDE 9– Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tutanakların düzenlenmesi ve teslimine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 8 – (1) Tutanakların her nüshası okunaklı olacak şekilde, sabit, mürekkepli veya tükenmez kalemle tam ve eksiksiz doldurulur. Tutanaklar düzenleyen/düzenleyenler ve kural ihlalinde bulunan tarafından imzalanır. Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” kaydı konulur.

a) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı (Ek-1) üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası kural ihlalinde bulunan ilgiliye verilir, ikinci nüshası görev hitamında tutanağı düzenleyen görevlinin bağlı olduğu kurumun ilgili birimine muhafaza edilmek üzere teslim edilir. Ceza tutanaklarına ilişkin bilgiler elektronik ortama aktarılır ve bu veriler Maliye Bakanlığının ilgili birimleri ile elektronik ortamda paylaşılır. Dip koçanı ise bittikten sonra tutanakların teslim alındığı vergi dairesine teslim edilmek üzere bağlı olunan kurumun yetkili personeline verilir.

b) Mülki Amire Sevk Tutanağı (Ek-4) üç nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen tutanakların iki nüshası görevlinin bağlı olduğu kuruma teslim edilir. Kurumdaki ilgili birim tarafından, tutanak mülki amire sevk defterine (Ek-12) kaydedilerek birinci nüshası düzenlenecek idari yaptırım kararı ile birlikte onaylanmak üzere ilgili mülki amirliğe yedi iş günü içerisinde gönderilir, tutanağın ikinci nüshası kurumda muhafaza edilir. Dip koçanı ise, bittikten sonra tutanakların teslim alındığı vergi dairesine teslim edilmek üzere bağlı olunan kurumun yetkili personeline verilir.

(2) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının taşınabilir veya el cihazlarıyla elektronik ortamda (Ek-3) üretilerek düzenlenmesi ve kural ihlalinde bulunana ihlalin gerçekleştiği yerde tebliğ edilmesi halinde;

a) Tutanak, düzenleyen/düzenleyenler ile kural ihlalinde bulunan tarafından imzalanır. Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” kaydı konulur.

b) Tutanak iki nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kural ihlalinde bulunan ilgiliye verilir, ikinci nüshası ise görev hitamında bağlı olunan kurumun ilgili birimine teslim edilir ve kurumda muhafaza edilir. Ceza tutanaklarına ilişkin bilgiler cezanın kesinleşmesinden sonra tahsil ve takip için elektronik ortamda Maliye Bakanlığına gönderilir.

(3) Mülki Amire Sevk Tutanağının sabit/masa üstü cihazlarla elektronik ortamda (Ek-5) üretilmesi halinde;

a) Tutanak iki nüsha olarak düzenlenir ve düzenleyen/düzenleyenler tarafından tüm nüshaları imzalanır.

b) Tutanağın bir nüshası düzenlenecek idari yaptırım kararı ile birlikte onaylanmak üzere mülki amirliğe gönderilir, diğer nüshası ise kurumda muhafaza edilir.

(4) Birkaç trafik kuralının bir arada ihlal edilmesi halinde, tutanaklara her ihlal için fiile uyan kanun maddeleri ayrı ayrı yazılır. Aynı anda üçten fazla ihlal tespit edildiği durumlarda, ilgili maddeler için yeni tutanak düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Araçların tescil plakasına veya yükü gönderene tutanak düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Karayolları Trafik Kanunu gereğince yetkili kılınmış personel tarafından, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen kural ihlallerinde bulunan araçların tescil plakaları üzerinden, araç veri tabanında bulunan bilgisayar kayıtları veya araç tescil dosyasındaki bilgiler esas alınarak sahiplerine cezai işlem uygulanır.

(2) Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince araç sürücüsü ile birlikte ayrıca araç sahibine/işletenine/yük gönderene de trafik idari para cezası öngörülen durumlarda, aracın tescil belgesi ve diğer belgelerdeki bilgiler esas alınarak, araç sahibine/işletenine/yük gönderenine tescil plakası üzerinden trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.

(3) Tutanak, bir sureti ilgiliye tebliğ edilmek, bir sureti ilgili birimde saklanmak, dip koçanı ise bittikten sonra tutanakların teslim alındığı vergi dairesine teslim edilmek üzere üç nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın sabit/masa üstü cihazlarla veya taşınabilir cihazlarla elektronik ortamda (Ek-2) üretilmesi halinde, bir sureti ilgiliye tebliğ edilmek, bir sureti birimde saklanmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir. Ceza tutanaklarına ilişkin bilgiler elektronik ortama aktarılarak Maliye Bakanlığının ilgili birimleri ile elektronik ortamda paylaşılır.

(4) Bu şekilde düzenlenen tutanaklar düzenleyen/düzenleyenler tarafından imzalanır ve gereği yapılmak üzere görevlilerin bağlı bulundukları kuruluşun ilgili birimine teslim edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tutanakların tebliğ işlemleri

MADDE 10 – (1)  Trafik idari para cezası karar tutanaklarının tebliği, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 nci maddesinde yer alan soruşturma zamanaşımı süreleri içerisinde yapılır.

(2) Trafik idari para cezası karar tutanakları için kural ihlalinin tespit edildiği tarihteki araç sahibinin adres bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sisteminden, buradan temin edilememesi durumunda tescil bilgisayar kayıtlarından, bunun da mümkün olmaması halinde ise yazılı olarak veya elektronik sistemle aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşundaki dosyasından tespit edilerek tebligat mazbatasının ilgili bölümleri doldurulur.

(3) Mülki amirlerce verilen idari yaptırım kararları için ilgilinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşımı Sisteminden elektronik ortamda alınan adresine, bunun mümkün olmaması halinde ise mülki amire sevk tutanağındaki beyan adresine göre tebligat mazbatasının ilgili bölümleri doldurulur.

(4) Araçların tescil plakasına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağı araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine, mülki amirlerce verilen idari yaptırım kararı ise ilgilisine, posta yoluyla veya 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümlerine göre elektronik ortamda tebliğ edilir.

(5) Posta yoluyla tebliğ edilecek tutanakların bir nüshası mazbatalı tebligat zarfı (Ek-6) içine konularak ilgilisine tebliğ için gönderilir.

(6) Tebliğ edilen tutanaklara ilişkin bilgiler, cezanın kesinleşmesinden sonra takip ve tahsili için yedi iş günü içinde elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı ve birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Trafikten men edilen/muhafaza altına alınan araçlar için kullanılacak tutanak ve defterlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar”

“a) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan araçlar için, bir nüshası kural ihlali yapan sürücüye verilmek, bir nüshası birimde oluşturulacak dosyada muhafaza edilmek, bir nüshası ise dip koçanda kalmak üzere üç nüsha olarak “Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı” (Ek-7) düzenlenir.

b) Trafikten men edilen araca ilişkin bilgiler “Trafikten Men Edilen Araç Kayıt Defteri (Ek-15)”ne,  muhafaza altına alınan araca ilişkin bilgiler ise “Muhafaza Altına Alınan Araç Kayıt Defteri (Ek-15/A)”ne kaydedilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında yazılı idarî para cezaları Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığıyla ödenebilir.”

“(4) Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmesi halinde; dörtte bir oranında indirim yapılır. Cezaya muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması ve 1 (bir) ay içerisinde ilgili vergi dairesine müracaat etmesi halinde, vergi dairesince ilk taksiti peşin, kalan üç taksiti de bir yıl içinde ve dört eşit taksitte ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi durumunda, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tutanakların teslim ve takibinde kullanılacak defterler

MADDE 17 – (1) Tutanakların teslim ve takibinde kullanılacak defterler aşağıda belirtilmiştir;

a) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-10),

b) Mülki Amire Sevk Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-11),

c) Mülki Amire Sevk Defteri (Ek-12),

ç) Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-13),

d) Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-14),

e) Trafikten Men Edilen Araç Defteri (Ek-15),

f) Muhafaza Altına Alınan Araç Kayıt Defteri (Ek-15/A),

g) Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgeleri Kayıt Defteri (Ek-16).

(2) Bu Yönetmelikteki defterlerden (Ek-10), (Ek-11), (Ek-12), (Ek-13), (Ek-14), (Ek-15), (Ek-15/A) ve (Ek-16), yetkili kılınan görevlilerin bağlı oldukları kuruluşlarca bastırılarak ilgili birimlere dağıtımı yapılır.

(3) Tutanaklar teslim edilirken, ilgili kayıt ve zimmet defterine kaydedilerek, teslim eden ve alan görevliler tarafından imzalanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve Mülki Amire Sevk Tutanaklarının dip koçanları, bittikten sonra yetkili personel tarafından tutanakların teslim alındığı kurumun ilgili birimine teslim edilir. Bu tutanakların trafik kuruluşlarında kalan nüshaları tebliğ tarihinden itibaren beş yıl süreyle arşivlenerek saklanır ve süresi sonunda usulüne göre imha edilir.

(2) Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı ve Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağının dosyada muhafaza edilen nüshaları ile tutanakların dip koçanları aracın/sürücü belgesinin teslim tarihinden itibaren beş yıl süreyle arşivlenerek saklanır ve süresi sonunda usulüne göre imha edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki; Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-7, Ek-8, Ek-11, Ek-12, Ek-13, Ek-14, Ek-15 ve Ek-16 bu Yönetmeliğin ekindeki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe Ek-15’ten sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-15/A eklenmiş ve Ek-9 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Alındıların saklanması

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yayımı tarihinden önce düzenlenen trafik para cezası muhasebe yetkilisi mutemedi alındılarının trafik kuruluşlarında kalan nüshaları düzenlendikleri tarihten itibaren beş yıl süreyle arşivlenerek saklanır ve süresi sonunda usulüne uygun olarak imha edilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Maliye, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları birlikte yürütür.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Maliye, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları birlikte yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.