4 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28962

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ

VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde valiye bağlı olarak kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 ve 28/A maddeleri, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesi ile 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b) Başkan: Vali veya valinin görevlendirdiği vali yardımcısını,

c) Başkanlık: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığını,

ç) Geçici Birim: Başkanlıkta oluşturulan geçici birimleri,

d) Genel Müdür: İller İdaresi Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: İller İdaresi Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı teşkilatı

MADDE 4 – (1) Başkanlık aşağıda belirtilen teknik ve idari müdürlüklerden oluşur.

(2) Başkanlık teknik müdürlükleri;

a) Yatırım İzleme Müdürlüğü.

b) Rehberlik ve Denetim Müdürlüğü.

c) Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü.

ç) 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü.

(3) Başkanlık idari müdürlükleri;

a) İdari ve Mali İşler Müdürlüğü.

b) Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü.

(4) Başkanlık bünyesinde valinin onayıyla geçici birimler kurulabilir. Gerektiğinde valinin onayıyla Başkanlığın görevlerini yerine getirmek üzere ilçelerde de geçici birimler kurulabilir. Başkan geçici birimlerin sevk ve idaresini yürütmek üzere birim sorumlusu görevlendirir.

(5) Vali, bu maddede belirtilen müdürlüklerde ve geçici birimlerde görev yapmak üzere uzman, sözleşmeli personel ve memurları kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın Başkanlıkta görevlendirmeye yetkilidir.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılmasını, izlenmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

b) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik etmek ve bunları denetlemek,

c) 112 acil çağrı hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek,

ç) Afet ve acil yardım hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek,

d) İlin tanıtımına yönelik faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek,

e) Temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerini yürütmek,

f) Merkezi idarenin adli ve askeri teşkilatı dışındaki taşra birimlerinin yürüttükleri hizmet ve faaliyetlerin etkinlik, verimlilik ve stratejik plan ve performans programlarına uygunluk açısından değerlendirildiği raporu hazırlamak ve valinin değerlendirmesi ile birlikte Başbakanlığa ve ilgili bakanlıklara göndermek,

g) Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine, 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ve 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili maddeleri kapsamında verilen her türlü görevi yapmak, hak ve yetkileri 6360 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi çerçevesinde kullanmak,

ğ) Maden veya jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en yakın yerleşim yerlerinin altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Bakanlık bütçesinden Başkanlığa aktarılan ödenekleri kullanmak,

h) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımını ödenek durumuna göre yapmak veya yaptırmak,

ı) Kamu kurum ve kuruluşlarının bürolarının ihtiyaçlarını ödenek durumuna göre karşılamak,

i) Hükümet konaklarının, Başkanlığa tahsisli binaların, lojmanların, valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, işletme, tefrişat ve onarımını sağlamak, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilen ihtiyaçları karşılamak,

j) Emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamaları ödenek durumuna göre yapmak,

k) Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardımı koordine etmek, denetlemek, izlemek ve acil durumlarda bizzat yerine getirmek,

l) Gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımları yapmak ve koordine etmek,

m) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmemesi halinde söz konusu yatırım ve hizmetleri, valinin talimatı ile yerine getirmek,

n)  Muhtar ödenekleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

o) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği araç, gereç, makine, bina ve tesisleri kiralamak,

ö) 4562 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinde verilen hak ve yetkileri kullanmak, mükellefiyetleri yerine getirmek,

p) Valinin vereceği diğer görevleri yapmak.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Başkanlığın en üst amiri olarak teşkilâtı sevk ve idare etmek ve denetlemek,

b) İldeki adli ve askeri teşkilat hariç, kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik etmek ve bunları valinin onayıyla denetlemek veya diğer kamu personeli aracılığıyla denetlettirmek,

c) Denetim, araştırma, inceleme iş ve işlemlerini yürütmek üzere valinin onayıyla personel görevlendirmek, gerekli gördüğü hallerde bakanlıklar veya ilgili kuruluşlardan uzman personel talep etmek,

ç) Gerektiğinde valinin onayıyla kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları görevlendirmek,

d) Gerektiğinde valinin onayıyla geçici birimler kurmak.

Yatırım İzleme Müdürlüğünün görevleri

MADDE 7 – (1) Yatırım İzleme Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının Başkanlığa aktardığı kaynaklarla illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini ve bunların gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek,

b) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım ve bunların gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek,

c) Merkezi idarece yapılan her türlü yardım ve desteği koordine etmek, izlemek ve acil durumlarda bizzat yerine getirmek,

ç) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespiti durumunda, uygun süre verilerek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesi istenmesine rağmen, yatırım ve hizmetlerin verilen sürede gerçekleşmemesi halinde söz konusu yatırım ve hizmetleri, valinin talimatı ile yerine getirmek,

d) Hükümet konaklarının, Başkanlığa tahsisli binaların, lojmanların, valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, tefrişat, işletme ve onarımını sağlamak, 2946 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen hizmetleri karşılamak,

e) Emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

f) Başkanlığın katılımcı kuruluş olarak organize sanayi bölgelerinde sahip olduğu tüm hak ve yetkilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

g) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

Rehberlik ve Denetim Müdürlüğünün görevleri

MADDE 8 – (1) Rehberlik ve Denetim Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Denetim, araştırma ve inceleme işlerini yürütmek üzere yapılacak görevlendirilmelere ilişkin onayları hazırlamak, yazışmaları yapmak ve gerekli diğer işlemleri yürütmek,

b) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik etmek ve bunları denetlemek,

c) Merkezi idarece yapılan her türlü yardım ve desteğin denetlenmesi ve izlenmesine ilişkin iş ve işlemler sonucunda elde edilen görüş, tespit veya raporları değerlendirmek ve başkana sunmak,

ç) Denetim sonuçlarında elde edilen görüş, tespit ve önerileri, başkanın onayından sonra ilgili yerlere göndermek ve takibini yapmak,

d) Denetim, araştırma ve inceleme faaliyetlerine ilişkin yazışma, dosyalama ve arşivleme işlerini yürütmek,

e) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

(2) Denetime tabi birimlerde görevli personel, denetime konu tüm bilgi ve belgeleri talebi halinde denetim ve incelemeyle görevlendirilenlere ibraz etmek ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır.

(3) Denetim ve inceleme yapılan kurum ve kuruluş yöneticileri hizmetin gereği gibi yürütülmesine esas olmak üzere denetimle görevlendirilenlere, görevleri süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer tedbirleri almak zorundadır.

Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğünün görevleri

MADDE 9 – (1) Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İldeki kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyona ilişkin hizmetleri yürütmek,

b) İlde kurum kapasitesi ve verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmaları yürütmek,

c) İl düzeyinde plan-program uygulamalarına ilişkin kurumlar arası eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını yürütmek, yürütülmesine katkı sağlamak ve bu çalışmaları izlemek,

ç) İlin ekonomik, sosyal, kültür ve turizm potansiyelini ortaya koymak amacıyla veri toplamak, analiz etmek ve raporlamak veya bu işleri yaptırmak,

d) İlin tanıtımına yönelik faaliyetleri yürütmek,

e) Başkanlığın yıllık plan ve programlarını yapmak ve gereken ödenekleri tespit etmek,

f) Başkanlığın ödenekleri ve diğer mali işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

g) Merkezi idarenin adli ve askeri teşkilatı dışındaki taşra birimlerinin yürüttükleri hizmet ve faaliyetlerin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili raporları hazırlamak, bu raporları valinin değerlendirmesiyle birlikte takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu Bakanlığa göndermek,

ğ) Afet ve acil yardım hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek,

h) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün görevleri

MADDE 10 – (1) 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) 112 Acil Çağrı Merkezinin iş ve işlemlerini 3152 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütmek,

b) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün görevleri

MADDE 11 – (1) İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Kanun kapsamındaki araçların alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının her türlü ihtiyaçlarını Başkanın onayıyla karşılamak, buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) Başkanlık, müdürlük ve birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak ihalelere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

c) Temsil ve ağırlama, tören, protokol ve ödüllendirme giderlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile Başkanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu taşınırların alımı ile bunların bakım ve onarımını yapmak,

d) Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak birimlerin faaliyetlerini elektronik ortamda yürütebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, birimler arasında ağ, yapısal kablolama ve internet ağını kurmak, internet sitesinin teknik altyapısını sağlamak,

e) Başkanlığın evrak kayıt, takip ve dağıtımı ile ilgili işlemlerini yürütmek,

f) Başkanlığın arşivini kurmak ve yönetmek, il özel idaresinin diğer birimleri ilgilendirmeyen arşivini devralmak,

g) Başkanlığın bütün ödemeleri ile ilgili mali iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Muhtar ödenekleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

h) Başkanlığın taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak,

ı) Başkanlıkta görevli personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

i) Belirlenen performans kriterleri uyarınca mevcut personelin performans takibini yapmak,

j) Başkanlıkta görevli personelin hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

k) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği araç, gereç, makine, bina ve tesisleri kiralamak,

l) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün görevleri

MADDE 12 – (1) Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine 5686 sayılı Kanun, 3213 sayılı Kanun ve 2863 sayılı Kanunun ilgili maddeleri kapsamında verilen her türlü görevi yapmak, hak ve yetkileri kullanmak,

b) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel ilkeler

MADDE 13 – (1) Maliye Bakanlığınca, Başkanlığın görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için her yıl Bakanlık bütçesine yeterli ödenek konulur.

(2) Bakanlık bütçesine konulan ödeneklerin Başkanlıklara tahsisi ile buna ilişkin iş ve işlemler; nüfusu, sorumluluk alanlarının genişliği, sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu ve yerel ihtiyaçlar dikkate alınarak, Genel Müdürlükçe yapılır.

Ödenek tahsis usulleri ve ödeneklerin devri

MADDE 14 – (1) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının kaynağını aktarmak şartıyla illerde Başkanlık kanalıyla yapabilecekleri yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işleri için genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince yapılacak kaynak transferleri ödenek aktarması işlemi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak kaynak transferleri ise tahakkuk işlemi ile gerçekleştirilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki genel bütçeye tabi kamu idarelerince aktarılan tutarlardan yıl içerisinde harcanmayan kısımlar ertesi yıl Bakanlık bütçesine devren ödenek kaydedilir.

(3) Birinci fıkra kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca aktarılan tutarlar, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydedilir ve yıl içerisinde harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.

(4) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksaması ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilemesi durumunda, bu hizmetlerin Başkanlık aracılığıyla veya ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yerine getirilmesi halinde; yapılan veya yapılacak harcama tutarları, tahsis yapan kurum tarafından ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden kesilerek, Bakanlığa veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

(5) Dördüncü fıkra kapsamında Bakanlık bütçesine aktarılan tutarların, Bakanlık bütçesiyle ilişkilendirilmesi birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Hizmetin ve yatırımın diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi durumunda bunlara aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Diğer genel bütçeli idarelere ilişkin bütçe işlemlerini yapmaya da bu kurumların üst yöneticileri yetkilidir.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Kanun kapsamındaki araçların alınması, işletilmesi, bakım ve onarımı ile büro ihtiyaçlarının; hükümet konakları, Başkanlığa tahsisli binaların, valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile araç, gereç, makine, bina ve tesislerin kiralanması, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamaların Başkanlıkça karşılanması durumunda, söz konusu işlere ilişkin ödenek Bakanlık bütçesine konulur ve ödeneğin Başkanlıklara tahsisine ilişkin iş ve işlemler Genel Müdürlükçe yürütülür.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik 30/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.