4 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28962

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uzman yardımcılığına atanacak” ibaresi “yarışma sınavına katılacak”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin Personel Dairesi Başkanlığına en geç sınav ilanında belirtilen tarih ve saatte şahsen veya posta yoluyla ya da giriş sınavı duyurusunda belirtildiği takdirde elektronik ortamda teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerin, aslı ibraz edilmek kaydıyla, suretleri Bakanlıkça tasdik edilebilir. Son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “komisyon” ibaresi “sınav kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil Bakanlıkta iki yıllık fiili hizmet süresini izleyen bir ay içinde, Bakanlığın görev sahası ile ilgili bir tez konusu belirler. Belirlenen konuda uzman yardımcısı Bakanlıkça öngörülen şekle uygun olarak bir tez projesi hazırlar ve projeyi birim amirinin onayına sunar. Onay işlemleri en geç 10 gün içerisinde tamamlanır.

(2) Uygun bulunmayan projeler onay süresi içerisinde gerekçesi belirtilmek suretiyle iade edilir. Uzman yardımcısı en geç bir ay içinde yeni bir proje hazırlayarak onaya sunar. Tez projesinin ikinci kez reddi halinde, uzman yardımcısı, birim amirinin talimatı doğrultusunda tez projesini yeniden hazırlar.

(3) Tez projesinin onayı, ilgili uzman yardımcısına tebliğ edilir. Uzman yardımcısı onayın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tezini hazırlayarak görevli bulunduğu birim amirine teslim eder.

(4) Uzman yardımcısına uzmanlık tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Bakanlıkça, gerekli kolaylık ve imkân sağlanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez jürisi

MADDE 24 – (1) Tez jürisi, uzman yardımcısının görevlendirildiği birim, uzmanlık tezinin konusu ve mezun olduğu bölüm gözetilerek ilgili birim amirinin teklifi ve Bakan onayı ile Müsteşar yardımcısı veya ilgili birim amiri başkanlığında, daire başkanı ve üstü personel ile uzmanlardan müteşekkil, başkan dâhil beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler arasından iki kişi daha tez jürisi yedek üyesi olarak belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde ve beşinci fıkrasında geçen “Yeterlik sınav komisyonunca” ibaresi “Tez jürisince” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Uzman yardımcısının hazırladığı tez, birim amirince gecikmeksizin tez jürisi üyelerine dağıtılır. Uzmanlık tezi, tez jürisi tarafından, jüri üyelerine dağıtılmasından itibaren en geç bir ay içerisinde değerlendirilir.”

“(2) Tezini teslim eden uzman yardımcısı, jüri üyelerinin en geç bir ay içerisinde yapacağı değerlendirmenin tamamlanmasını müteakip üç iş günü içerisinde, uzmanlık tezi ve uzmanlık tezi hakkındaki bilgileri değerlendirilmek üzere, savunma toplantısına çağrılır. Bu çağrı, savunma toplantısı tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak yapılır.”

“(3) Tez jürisi üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. Uzmanlık tezi, tez jürisi tarafından incelenir ve savunma toplantısında teze ilişkin olarak yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez kabul edilir. Tez jürisi, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin kabulü veya reddi sebeplerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 25/A maddesi eklenmiştir.

“Yeterlik sınav kurulu

MADDE 25/A – (1) Yeterlik sınav kurulu, müsteşar veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlığında daire başkanı ve üstü personel ile uzmanlardan müteşekkil, başkan dâhil beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler arasından iki kişi daha yeterlik sınav kurulu yedek üyesi olarak belirlenir.

(2) Yeterlik sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl çalışmış olan ve uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, yeterlik sınav kurulu tarafından Bakanlıkça yeterlik sınavına girmeye hak kazananlara en geç üç ay içinde yazılı şekilde yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanı ile meslekî konulardan yapılır. Sınav konularının ayrıntıları en az iki ay önce ilan edilerek uzman yardımcılarına duyurulur. Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Tezi kabul edildiği hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Sınavda ikinci defa başarısız olan veya ikinci sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcıları, durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “kadrolara” ibaresinden önce gelmek üzere “memur unvanlı” ibaresi eklenmiştir.

“ç) Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/3/2012

28246