3 Nisan 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28961

ANA STATÜ

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, denetim ve disiplin kurullarının seçimi, çalışmaları, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü; Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun genel kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurullarını, Federasyon Başkanını, sualtı sporlarında etkinlik gösteren spor kulüplerini, dalış ve cankurtarma merkezleri ile diğer tüzel ve gerçek kişi ve kuruluşları, sporcu, antrenör, eğitmen, teknik direktör, hakem, yönetici, menajer, dalıcı, cankurtaran, ilk yardımcı, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) CMAS: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Sualtı Sporları Federasyonunu,

ç) Federasyon: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu,

d) Federasyon Başkanı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanını,

e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

g) ILS: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Cankurtarma Federasyonunu,

ğ) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

h) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

ı) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

i) Spor Dalları: Donanımlı dalış, sualtı görüntüleme, sualtında hedef vurma, navigasyon, cankurtarma ve ilkyardım, paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, serbest dalış, su kayağı ve zıpkınla balıkavı sporlarını,

j) Talimat: Ana Statüsüne uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,

k) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,

l) Uluslararası Federasyonlar: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun üyesi olduğu Uluslararası Federasyon, Konfederasyon ve Birlikleri,

m) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez ve il temsilciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetim kurulu,

ç) Disiplin kurulu,

d) Genel sekreterlikten,

teşekkül eder.

(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

Federasyonun görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Spor dallarının ülke düzeyinde yayılmasını, gelişmesini sağlamak, gerekli düzenlemeleri yapmak, kararlar almak ve uygulamak,

b) Federasyonu yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,

c) Ülke içinde her türlü spor organizasyonları ve yarışmalar düzenlemek ve sürekliliğini sağlamak, yarışmalara hakem, temsilci, gözlemci, teknik eleman ve personel görevlendirmesini yapmak veya yapılmasını sağlamak,

ç) Federasyonu teşkilatlandırmak,

d) Yurt dışı ve yurt içindeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri izlemek, karşılıklı ilişki, müsabaka, çalışma ve diğer etkinlikleri programlayıp bunların uygulamalarını denetlemek,

e) Antrenörlerin, eğitmenlerin, hakemlerin eğitim ve seminerlerle eğitilmelerini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, çalışmalarını sürekli izlemek, gerektiğinde yurt dışındaki eğitim ve seminerlere göndermek,

f) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak,

g) Spor dallarında kullanılan malzemelerin standartlarını saptayarak, bunların yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmasını sağlamak,

ğ) Kulüplerle il temsilcilikleri arasında doğabilecek teknik ve idari uyuşmazlıkları çözümlemek, il müdürlükleri ile koordineli çalışmak, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerle iş birliği yapmak,

h) Uluslararası federasyonların izni ile uluslararası eğitim, seminer, panel, sempozyum, tanıtım, yarışma ve diğer spor organizasyonlarını düzenlemek,

ı) Uluslararası yarışmalara katılacak olan milli takımları seçmek, seçilen takımları yarışmalara hazırlamak ve göndermek,

i) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dallarının yarışmalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak,

j) Başarılı sporcuları izlemek ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli önlemleri almak,

k) Her düzeydeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

l) Spor dalları ile ilgili arşiv ve istatistiksel çalışmalar yapmak, eğitici film, CD, kitap ve broşür hazırlamak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

m) Spor dalları ile ilgili belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak, sporcu lisans, dalıcı, cankurtaran ve ilkyardımcı belgelerini vermek,

n) İl temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla uyumlu ve iletişim içinde çalışmalarını sağlamak,

o) Yurt içinde açılmış ve açılacak olan kulüpler, turistik, ticari ve sportif amaçlı dalış merkezleri, cankurtarma ve ilkyardım eğitim merkezlerinin çalışabilmeleri için gerekli kuralları düzenlemek, denetlemelerini yapmak, çalışmaları için yetki belgesi vermek, yönetmelik ve talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak,

ö) Taşınır ve taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması, kitap, dergi, broşür basımı ve yayımı çalışmalarını yürütmek,

p) Gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek spor dalları ile ilgili her türlü etkinliklerin izinlerini vermek,

r) Spor dallarını geliştirmek için öğretim kurumları ile diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla ortak programlar ve bilimsel araştırmalar yapmak,

s) Dalış turizminin tanıtımı için yurt içi ve dışında çalışmalar yapmak, fuarlara katılmak,

ş) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak, test ve ölçümler yapmak,

t) Spor kulüplerinin ilgili spor dallarına katılım işlemlerini, sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil, lisans, vize ve transfer işlemlerini yapmak,

u) Federasyonun yıllık ve dört yıllık, master ve stratejik planını, performans programını içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.

Genel kurul

MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı 100’den az 200 üyeden fazla olamaz.

(2) Genel kurul, aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek koşuluyla, önceki yıllarda asaleten Federasyon Başkanlığı yapanlar,

b) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri,

c) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi,

ç) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi,

d) CMAS, ILS Yönetim kurullarında seçimin yapıldığı tarihte Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye,

e) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu,

f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak koşulu ile büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak koşulu ile en üst düzey hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

ğ) Kulüp temsilcileri;

1) Genel kurulun yapıldığı tarihten önce üst üste iki sezon içinde Türkiye şampiyonasında paletli yüzme spor dalında yarışmalara katılan ve bayrak yarışını bitirmiş olan kulüplerden birer üye,

2) Genel kurulun yapıldığı tarihten önce üst üste iki sezon içinde sualtı ragbisi, sualtı hokeyi, zıpkınla balıkavı, serbest dalış, sukayağı dallarında Türkiye şampiyonasına katılıp takım sıralamasında yer alan kulüplerden birer üye,

3) (1) ve (2) alt bentlerinde belirtilen takım müsabakalarında Türkiye şampiyonu olan kulüplerden şampiyon oldukları son iki sezonda, her sezon şampiyonluğu bay ve bayan takımları için ve her spor dalından bir kişi olmak koşulu ile ilave birer üye,

4) (1) ve (2) alt bentlerinde belirtilen faaliyetlere son iki yıl içerisinde katılan ve bünyelerinde dalış merkezi bulunduran kulüplerden ilave birer üye,

5) En az son iki yıl kesintisiz olarak federasyon yetki belgesi olan, bu süre içinde disiplin cezası almamış federasyona borcu olmayan dalış merkezlerinden federasyona kayıtlı en çok dalıcı ve eğitmen yetiştirmiş ilk on dalış merkezinden yetki belgesinde adı geçen işletme sahibi, eğitmen yada rehber olması şartı ile birer üye,

6) (4) ve (5) alt bentlerini de bir oy kullanma hakkı olan dalış merkezi bir oy kullanabilir.

(3) Genel kurulda kulüp temsilcilerinin sayısı toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz, kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca kulüp üyeleri arasından belirlenir.

(4) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde sırasıyla;

a) Büyükler Dünya bireysel şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,

b) Büyükler Avrupa bireysel şampiyonu olmuş milli sporcular,

esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak öncelik sıralamasına göre (a) ve (b) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyan sporcular yoksa milli olma sayıları esas alınarak saptanır.

(5) Genel Müdürlük temsilcileri;

a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,

arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.

(6) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının 200’ü aşması durumunda her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(7) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.

(8) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul üyesi olamazlar.

(9) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

Genel kurulun görevleri

MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek.

b) Başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek.

c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütte bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.

e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.

f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.

g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Federasyon başkanı

MADDE 9 – (1) Federasyon Başkanı adaylarında aşağıdaki koşullar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az lise mezunu olmak,

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike veya teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı için öneride bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. Kimlik numarası beyanı.

b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.

d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.

e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı önerisi.

(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi; yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.

(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma koşullarından herhangi birisini kaybetmesi halinde üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişinin, başkanda aranan koşullara uygun olması gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri

MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:

a) Federasyonu temsil etmek,

b) Federasyonun faaliyetlerini Kanun, Yönetmelik, Ana Statü, diğer ilgili mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,

c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

ç) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,

d) Yan kurulların kurulmasını ve üyelerini yönetim kuruluna önermek,

e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

f) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde başkan vekiline veya vekillerine devretmek,

g) Asbaşkan veya yönetim kurulu üyelerinden birini başkan vekili olarak atamak,

ğ) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma izni vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında ortak kararlar almak,

h) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalar için yönetim kuruluna öneri götürmek,

ı) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.

(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun bir üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.

(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Federasyona bağlı faaliyet gösteren spor dallarındaki kulüplerin kayıt ve tescillerini yapmak.

b) Spor dalları ile ilgili idareci, teknik eleman, eğitmen ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü önlemi almak, çalışmaları ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

c) Lisans, dalıcı ve cankurtaran, ilkyardımcı, eğitmen belgeleri ile dalış ve cankurtaran merkezleri yetki belgelerinden alınacak katılım, aidat, ceza, tescil, vize, aktarma, sözleşme, ücret ve oranlarını belirlemek.

ç) Kulüplerin spor dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak ve çalışmalarını denetlemek.

d) Kulüpleri, idarecileri, teknik elemanları, sporcuları ve diğer görevlileri ödüllendirmek.

e) Faaliyetlerde güvenlik ve sağlık ile ilgili önlemleri almak ve aldırmak.

f) Taşınır, taşınmaz mal alımı, satımı, borçlanması ve kiralaması yapmak, uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve federasyon faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri gereksinimlerini sağlamak.

g) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.

ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyon ile ilgili her türlü faaliyeti yürütmek.

h) Spor ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

ı) Başkan tarafından önerilen yan kurulları onaylamak.

i) Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek ve olağanüstü toplanmasına karar vermek.

j) Bütçeyi ve faaliyet programını hazırlamak ve genel kurula sunmak.

k) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.

l) Genel kurulun belirlediği limitler dâhilinde, Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.

m) Federasyonun görevlerini yürütmek, faaliyetlerini düzenlemek amacıyla merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

n) Genel kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için yönetmelik, talimatlar ve alt düzenleyici işlemleri hazırlamak ve uygulamak.

o) Müsabakaların sonuçlarını tescil etmek.

ö) Başkan adaylarının adaylık başvuru ücretini belirlemek.

p) Yurt içinde ve dışında her türlü kulüp, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek faaliyetler ile ilgili izinleri vermek.

r) Temsilci, hakem, gözlemci, idareci ve diğer görevlilerin ücretlerini belirlemek.

s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla ilgili düzenlemeler yapmak.

Yönetim kurulu toplantıları

MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Genel sekreter, yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak oy kullanma hakkı yoktur.

(4) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

(5) Mazeretler yazılı olarak nedenleri ile birlikte toplantı saatinden önce federasyona bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uygulanır.

Denetim kurulu

MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen koşullar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini Genel Kurula yazılı bir rapor ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asil üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. Üye, mazeretlerini nedenleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Denetim kurulu Federasyonun mali işlemlerini mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her mali genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu iş ve işlemler hususunda öncelikle yönetim kuruluna uyarılarda bulunur. Kurul, gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunun önerisi üzerine yönetim kurulunca saptanır ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme kurulu raporunu genel kurul toplantısından on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu

MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek en az ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarında bir başkanvekili ve bir raportör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen koşullar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu; Federasyonun faaliyet programında yer alan ve kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, rehber, yönetici, temsilci ve diğer kişilerin spor ahlakına, disipline aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere disiplin kurulu başkanının çağrısı ile toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması durumunda kurula başkan vekili başkanlık eder.

(6) Toplantı en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit çıkması durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. Üye, mazeretlerini nedenleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir. Mazereti kabul edilmeyen üye mazeretsiz olarak toplantıya katılmamış sayılır.

Yan kurullar

MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

Genel sekreterlik

MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Federasyon başkanı tarafından görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter kadrosunda bulunması gerekir. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş deneyimi olarak sayılır.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.

(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Bu kapsamda;

a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.

b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.

Federasyon il temsilciliği

MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

(2) İl temsilcisi, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir. İl temsilcisinin görev süresi başkanın görev süresi kadardır.

(3) İl temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlar ve Federasyonun ildeki hizmet ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi için başkanının verdiği görevleri yerine getirir. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federasyonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları

MADDE 20 – (1) Genel kurul;

a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden sonra üç ay içerisinde yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte yapılır.

b) Olağanüstü genel kurul;

1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile ilgili karar almak üzere Bakanın istemi üzerine,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,

3) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların en az yüzde 40’ının noter kanalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,

4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma koşullarından birini kaybetmesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi durumunda,

olağanüstü toplanır.

c) Mali genel kurul; Seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim- Aralık ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları olağanüstü genel kurul çağrılarına ilk başvuru ile son başvuru arasındaki süre 60 günü geçemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci Genel Kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun olarak yapılmaması durumunda, genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyonca altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması

MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul işlemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel Kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir. Delege listesine itiraz Yönetim Kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten sonraki beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak karara bağlar.

Genel kurulun açılması

MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadır.

(2) Genel kurul; Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ertesi gün çoğunluk aranmaksızın toplanır. Toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile Genel kurul toplantısı için gerekli çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri

MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki yazman üyeden oluşur. Ayrıca genel kurul üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu; bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz divan kurulunca karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler için toplantıdan çıkarma kararı alınması için genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan delege, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi

MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere duyurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; Açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile gerek duyulan diğer konular yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki konular yer alır ve bu genel kurulda bir önceki dönemin mali raporu görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda ana statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlanabilir.

(4) En az on genel kurul üyesinin imzası ile Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme eklenmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

(5) Olağanüstü genel kurulda duyuruda belirtilen konular dışında başka bir konu görüşülemez.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler

MADDE 25 – (1) Divan kurulu seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.

(2) Söz almak isteyen üyelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi genel kurula katılan delegelerden en az onunun yazılı isteği üzerine yapılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda üyelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını yönetim ve denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi üç üyenin bu konu ile ilgili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif daha önce bu konu ile ilgili söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleri ile ilgili tekliflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardımcısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem maddesinin görüşülmesi bittiğinde yerine geçebilir.

Seçim İşleri

MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve Genel kurul üyelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulları için uygun gördükleri asıl ve yedek üyelerin listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday olmaya gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adaylarınca kendisine verilen oy listelerini başvuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste olarak gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul delegeleri genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinlerde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz. Zarfı kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni bir zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının oy kullanan üye sayısı ile eşit olup olmadığı saptanır ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması durumunda bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki liste çıkması durumunda bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada eşitlik bozulmazsa başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.

(10) Divan Başkanı seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre Genel Kurul üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışından sonra en geç yirmi dört saat içerisinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdürlük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyon bütçesi

MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyonun mali yılı 1 Ocak - 31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede, Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.

(3) Federasyon başkanı bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya yetkilidir. Başkan bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri

MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.

b) Genel Müdürlük bütçesinden alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.

c) Yarışma ve etkinliklerden alınacak katkı payları.

ç) Dalış cankurtarma ve ilkyardım merkezlerinden alınan ve benzeri yerlere verilecek belge ve yetki belgelerinden alınacak ücretler.

d) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı ve aidatlar.

e) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.

f) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

g) Ceza ve itiraz gelirleri.

ğ) Eğitim, seminer ve eğitim kurumlarından elde edilecek gelirler,

h) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri.

ı) Sponsorluk gelirleri.

i) Kira ve işletme gelirleri.

j) Yardım ve bağışlar.

k) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek gelirler.

l) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.

m) Diğer gelirler.

(2) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve yarışlardan elde edilen reklam, sponsorluk, naklen yayın ve milli yarışlara ait bilet gelirleri federasyona aittir.

(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

(4) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.

(5) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

Federasyonun giderleri

MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır:

a) Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak.

b) İşin durumuna ve Federasyonun gereksinimlerine uygun olmak.

c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kuralları kapsamında orantılı olmak.

Muhasebe ve raporlama sistemi

MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre kayıt tutulur.

(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması yasal olarak zorunludur. Kayıt, denetim, kontrol ve izleme açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart yasal belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yılın hesaplarında gösterilir. Ancak, Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış olması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Müdürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servisinin bu merkezle iş birliği içerisinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisi kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi alanında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim

MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.

(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve denetim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması durumunda oluşacak zarar, kusurları bulunan Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Disiplin işlemleri

MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;

a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde Federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan ticari kuruluşlar, kulüp, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerini Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; Kulüpler, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu, bakar.

(2) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

(3) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde, kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları.

(4) Spor dalları faaliyet ve müsabakalarında, kurum ve kuruluşlar, kulüp, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, rehber, yönetici, temsilci ve diğer kişilere uygulanacak cezalar çıkarılacak yönetmelik ve talimatlarla belirlenir.

(5) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk

MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çıkaracağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.

Onursal başkanlık

MADDE 34 – (1) Sualtı sporlarına üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş en az iki dönem (sekiz yıl) Federasyon Başkanlığı yapmış Federasyon Başkanına görevi sona erdiğinde en az 10 üyenin önerisi ve genel kurul kararı ile Onursal Başkanlık unvanı verilebilir.

Yayınların düzenlenmesi

MADDE 35 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar

MADDE 36 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.

Kulüpler

MADDE 37 – (1) Kulüpler, yönetim kurulu tarafından saptanacak konular çerçevesinde kayıt ve tescil edilir. Federasyon spor dalları faaliyetinde bulunan ticari işletme niteliğindeki dalış, cankurtarma ve ilkyardım merkezleri, Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil koşul ve kuralları yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve yetki belgesi verilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyete katılım işlemleri Federasyonun ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ve belge ücretleri her yıl yönetim kurulunca belirlenir.

Kulüplerin devri ve şirketleşme

MADDE 38 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faaliyet gösteren kulüpler, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılmaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu konuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 39 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan yönetmelik dışındaki diğer alt düzenleyici işlemler ise Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.

(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.

Yürürlükten kaldırılan ana statü

MADDE 40 – (1) 23/11/2006 tarihli ve 26355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.