29 Mart 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28956

YNETMELK

Sermaye Piyasas Kurulundan:

YATIRIMCILARIN TAZMN LE TEDRC TASFYE

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 82, 84 ve 85 inci maddelerinde dzenlenen yatrmclarn tazmini ile 86 nc maddesinde dzenlenen tedrici tasfiye ilemlerine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, yatrm kurulularnn yatrmclarnn tazmini ile tedrici tasfiye ilemlerine ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 85 ve 86 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulamasnda;

a) BA: Borsa stanbul Anonim irketini,

b) Birlik: Trkiye Sermaye Piyasalar Birliini,

c) Kanun: 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

) KAP: Kamuyu Aydnlatma Platformunu,

d) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

e) MKK: Merkezi Kayt Kuruluu Anonim irketini,

f) Takasbank: stanbul Takas ve Saklama Bankas Anonim irketini,

g) Yatrm kuruluu : Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan yatrm kuruluunu,

) YTM: Yatrmc Tazmin Merkezini

ifade eder.

KNC BLM

Yatrmclarn Tazmini

Tazmin karar ve ilan

MADDE 5 (1) Kurul, yatrm kurulularnn yatrm hizmet ve faaliyeti veya yan hizmetlerden kaynaklanan nakit deme veya sermaye piyasas arac teslim ykmllklerini yerine getiremediinin veya ksa srede yerine getiremeyeceinin tespit edilmesi halinde yatrmclar tazmin karar alr. Bu karar, sz konusu durumun tespitinden itibaren ay iinde alnr.

(2) Kurulca bankalar hakknda birinci fkra uyarnca tazmin karar verilebilmesi iin Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumunun gr alnr.

(3) Yatrm kurulular hakknda verilen yatrmclar tazmin karar, bu kararlarn alnd gn Kurul tarafndan yatrm kuruluuna, YTMye, MKKya, BAޒa, Takasbanka, Birlie ve veri depolama kuruluuna; gerekli grlen durumlarda ise Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumuna, Trkiye Bankalar Birliine ve Trkiye Katlm Bankalar Birliine bildirilir.

(4) Yatrmclarn haklarn gsterir belgelerle birlikte YTMye bavurmalarn teminen, tazmin kararlarnn 32 nci madde erevesinde ilan edilmesine ynelik ilemler YTM tarafndan i gn iinde gerekletirilir. Yatrmclarn YTMye bavuru sresi, tazmin sreci ve esaslar ilanda belirtilir.

(5) Kurul tarafndan yatrmclarn tazmin karar ile birlikte yatrm kuruluunun malvarl hakknda Kanunun 83 nc maddesinin nc fkras veya 97 nci maddesinin nc fkras kapsamnda tedbir uygulanmas halinde, ilanda bu hususa da yer verilir.

YTMnin tasarruf yetkisi

MADDE 6 (1) YTM tarafndan gerekli grlmesi hlinde, Kurulca hakknda yatrmclar tazmin karar verilen kuruluun demelerinin durmasna ve tm mal varl zerinde sadece YTM tarafndan tasarruf edilebilmesine karar verilebilir.

(2) Kurul tarafndan birinci fkrada belirtilen kararn alnmas durumunda, ilgili yatrm kuruluunun tm malvarl zerinde sadece YTM tarafndan tasarruf edilebilir. Yatrm kuruluuna yaplacak tm demeler sadece YTMye yaplr. Yatrmclar tarafndan MKK nezdindeki hesaplar zerinde tesis edilmi olan blokajlar, YTMnin talebi zerine MKK tarafndan kaldrlr.

(3) Bu maddede yer alan hkmler bankalar asndan, sermaye piyasas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit deme ve sermaye piyasas arac teslim ykmllkleri asndan uygulanr.

Bilgi verme ykmll

MADDE 7 (1) Yatrm kuruluuna ilikin tazmin kararnn alnd tarihteki ynetim kurulu yeleri veya yneticileri, tazmin kararnn ilan tarihinden itibaren yedi gn iinde, yatrm kuruluunun mevcut tm aktif ve pasifini, taahhtlerini, bilano d ykmllklerini, taraf olduu szlemeleri ve hukuki ihtilaflar, kaytlarnda olsun veya olmasn her trden bilgi dahil olmak zere, yatrm kuruluunun mevcut durumunu gsteren eksiksiz bir raporu YTMye vermekle ykmldr. YTM gerekli hallerde Kurul onayyla rapor verme sresini uzatabilir.

(2) Tazmin karar verildikten sonra, yatrm kuruluunun ynetici ve personeli, YTMnin yatrmclara deme yapabilmesi iin, merkez ve merkez d rgtlerinde bulunan ve YTM tarafndan talep edilen elektronik ortamda tutulanlar dhil her trl bilgi ve belgeyi ibraz etmek ve YTMce verilen grevleri yerine getirmekle ykmldr.

(3) Bu maddede belirtilen ykmllklerin yerine getirilmemesi durumunda, YTM tarafndan Kurula bildirim yaplr ve ilgililer hakknda Kurulca Kanunun 111 inci maddesi hkmleri uygulanabilir.

Tazmin bavurusu

MADDE 8 (1) Yatrmclar bavurularn ilanda belirtilen sre ierisinde YTMye, hak sahipliinin ispatna ilikin belgelerle birlikte, yazl olarak yaparlar. Tazmin talebinde bulunma hakk, tazmin kararnn ilanndan itibaren bir yl sonra zamanamna urar.

Hak sahiplerinin ve alacak tutarlarnn tespiti

MADDE 9 (1) YTM, yatrm kuruluunun tazmin kapsamnda yer alan gerek hak sahiplerini, alacak ve bor tutarlarn; Kurul, MKK, Takasbank, yatrm kuruluu, veri depolama kuruluu, merkezi saklama kuruluu kaytlar ile alacakllarn bavurularnda sunulan belgeler ve YTM tarafndan gvenilir bulunan dier bilgi ve belgelere dayanarak tespit eder.

(2) Tazmin karar tarihi itibaryla yatrmc hesabnda grlmemekle birlikte, hak sahibi olduu kesinlemi mahkeme kararyla tespit edilen veya YTM tarafndan yatrmcya ait olduuna karar verilen nakit ve sermaye piyasas aralar da birinci fkra uyarnca yaplacak tespitte dikkate alnr.

Alacakllar cetveli

MADDE 10 (1) Yaplacak nakit demelere ve sermaye piyasas arac teslimlerine esas olmak zere; yatrm kuruluunun sermaye piyasas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit deme ve sermaye piyasas aralar teslim ykmllklerini yerine getirmemesi nedeniyle alacakl olanlar ve alacak miktarlar ile borlular ve bor miktarlarn gsteren alacakllar cetveli tazmin kararndan itibaren en ge ay ierisinde hazrlanr. Bu sre, gerektiinde YTM nerisi ve Kurulun onay ile uzatlabilir.

(2) Alacakllar cetvelinin veya ierdii bilgilerin temin edilebilecei yerlere, itiraz sresine ve usullerine, saklama hesaplarndaki sermaye piyasas aralarnn datm ile tazmin kapsamnda YTM tarafndan yaplacak olan demelerin esaslarna ve balang tarihlerine ve borlu yatrmclarn bu borlarn deme esaslarna ilikin bilgiler YTM tarafndan 32 nci madde erevesinde ilan edilir. lgililer tarafndan alacakllar cetveline kendi alacaklar iin ilan tarihinden itibaren otuz gn iinde YTMye itiraz edilebilir. Posta yolu ile yaplan itirazlarda postaya verili tarihi esas alnr.

(3) Alacakllar cetvelinde yer almayan alacaklar iin yaplan bavurular, tazmin kararnn ilanndan itibaren bir yllk zamanam sresi iinde dikkate alnr. Ge kalmadan kaynaklanan masraflar alacaklya aittir. Alacakllarn bu masraflar pein olarak demeleri talep edilebilir. YTMnin bavurular kabul etmesi durumunda alacakllar cetveline ek cetvel dzenlenir ve YTM ek cetveli 32 nci madde erevesinde ilan eder. Anlan bir yllk sre getikten sonra yaplan bavurular kabul edilmez.

Saklama hesaplarndaki sermaye piyasas aralarnn datm

MADDE 11 (1) Yatrmclar adna saklanan sermaye piyasas aralar hak sahiplerine ncelikli olarak datlr. Datma konu olan sermaye piyasas aralar, bulunduklar her bir hesap baznda ve zellikle yerine getirilmemi takas ykmllkleri iin mahsup edilir. Bu amala yatrmc hesabnda bulunan sermaye piyasas aralar, mnferit hesaplar itibaryla karlatrlr.

(2) 10 uncu maddenin ikinci fkras uyarnca yaplan ilanda belirtilen srede borcunu demeyen yatrmclara ait sermaye piyasas aralarnn datm, yatrm kuruluunun bu aralar zerinde genel hkmlere gre hapis hakk kullanma ihtimali nedeniyle tazmin srecinin kapatlmasna braklr ve yaplacak ilem kapatma kararnda belirtilir.

(3) Bu datm srasnda yatrm kuruluunun operasyonel maddi hata ve eksiklikleri nedeniyle, yatrmc hesaplarnda ortaya kan hatalar dzeltilir.

htilafl alacaklar

MADDE 12 (1) Yaplacak demelerde, ihtilaf konusu alacaklara ilikin olarak sadece kesinlemi yarg kararlar dikkate alnr. u kadar ki, alacakllar cetveline itiraz eden yatrmclarn itirazlarnn uygun grlmemesi halinde, itiraza konu olup yatrmcnn saklama hesaplarnda bulunan sermaye piyasas aralar, alacakllar cetvelinin ilann takip eden drdnc ayn sonuna kadar ayn hesapta bloke tutulur. tiraza konu olmayan alacaklar yatrmcya denir. Bu sre iinde bloke sermaye piyasas aralarna ilikin yarg yoluna bavurulduu ynnde yatrmclar tarafndan YTMye bir bilgi ulatrlmad takdirde, bloke edilen sermaye piyasas aralar yatrm kuruluunun malvarlna dhil edilir. Yargya bavurulduu ynnde YTMye bilgi ulamas halinde blokaj yarg kararnn kesinlemesine kadar kaldrlmaz.

(2) Haciz ve/veya tedbir uygulanm yatrmc hesaplarna ilikin demeler tedbirin veya haczin kaldrlmasna kadar; zerinde rehin tesis edilmi hesaplara ilikin demeler ise rehin hakk son bulana kadar yerine getirilmez.

(3) BA, Birlik veya tahkim otoritesi nezdinde uyumazlk bavurusu bulunan yatrmclara, uyumazlk konusu alacak iin deme yaplmasnda uyumazlk sonucunun kesinlemesi beklenir.

(4) Yatrm kurulularnn BAޒta gerekletirdii ilemler nedeniyle ortaya kan yatrmc alacaklar, bu yatrm kurulularnn ilgili borsalarda teminatlarnn bulunmas durumunda, ncelikle sz konusu teminatlardan karlanr.

Tazmin tutarnn hesaplanmas

MADDE 13 (1) Yatrmclarn tazmin talepleri, yatrm kuruluunca karlanmayan nakit deme ve sermaye piyasas aralarnn teslim ykmllkleri zerinden hesaplanr. Tazmin tutar, kanuni ve akdi artlar uyarnca yatrm kuruluunun mahsup ve benzeri talepleri de dikkate alnarak belirlenir.

(2) Tazmin edilecek sermaye piyasas aralarnn deerinin hesaplanmasnda, Kurulun yatrm kurulularnn sermaye yeterliliine ilikin dzenlemelerinde yer verilen deerleme esaslar uygulanr. Sz konusu hesaplama, tazmin karar tarihi itibaryla yaplr.

(3) Bu madde uyarnca aynen teslimi yaplacak sermaye piyasas aralarna ilikin tazmin kararndan sonra datm tarihine kadar gerekleen bedelsiz sermaye artrm, kupon demesi ve benzeri ilemlerden kaynaklanan nakitler de aynen teslim edilir.

(4) Ayn kiiye ait borlar tazmin kapsamndaki alacandan mahsup edilir. denecek tazmin tutarnn hesabnda mahsuptan sonraki net alacak tutar esas alnr.

Tazmin

MADDE 14 (1) Alacakllar cetvelinin ilan tarihini takip eden ay iinde tazmin kapsamndaki demeler gerekletirilir. Bu sre zorunlu hallerde Kurulun onay ile en fazla ay daha uzatlabilir.

(2) Mterek hesaplar tek hesap kabul edilir. Mterek hesap sahiplerine yaplacak demelerde, bu hesaplar zerinde hak sahibi olan her bir yatrmcya hak sahiplii orannda; bu orann tespit edilememesi durumunda ise her bir yatrmcya eit oranda deme yaplr.

(3) Tazmin karar tarihi ile yatrmclara deme yaplan tarih arasnda geen sreye ilikin olarak yatrmclarn nakit alacaklarna herhangi bir faiz uygulanmaz.

Tazmin tutar

MADDE 15 (1) Hak sahibi her bir yatrmcya denecek azami tazmin tutar 103.930 TLdir. Bu tutar her yl bir nceki yla ilikin olarak Vergi Usul Kanununca belirlenen yeniden deerleme orannda arttrlr. Kurulun teklifi zerine Bakanlar Kurulu tarafndan, toplam tazmin tutar be katna kadar artrlabilir. Bu snr, hesap says, tr ve para birimine baklmakszn, bir yatrmcnn ayn kurulutan olan taleplerinin tmn kapsar. YTM tarafndan denecek azami tutarn zerinde kalan tutarn, bir yatrmc tarafndan baka bir yatrmcya denmesi amacyla devredilmi olmas halinde, devralana YTM tarafndan deme yaplmaz.

(2) Yatrm kuruluundan alacakl grnen ve birlikte hareket ettikleri tespit edilenlere, toplam yukardaki tutar amamak kaydyla deme yaplr.

(3) Yatrmc hesabnda bulunduu iin aynen datm yaplan nakit ve sermaye piyasas aralar tazmin tutarnn hesabnda dikkate alnmaz.

Tazmin kapsam

MADDE 16 (1) Tazminin kapsamn, yatrmclara ait olan ve yatrm hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile balantl olarak yatrm kuruluu tarafndan yatrmc adna saklanan veya ynetilen nakit deme veya sermaye piyasas arac teslim ykmllklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluturur.

(2) Trkiyede yerleik yatrm kurulularnn yurtdndaki merkez d rgtleri nezdindeki hesap sahipleri ile yurt dnda ihra edilen veya karlan sermaye piyasas aralarna ilikin tazminin kapsamna, yalnzca merkezi saklama veya teminat tutma ilemleri MKK ve Takasbankta gerekletirilen nakit deme ve sermaye piyasas aralar teslim ykmllkleri dhildir. Tezgahst trev ara ilemleri ise, yatrm kurulular tarafndan bu aralara ilikin YTM aidatlarnn denmi olmas halinde tazmin kapsamndadr.

(3) Yatrmclar tazmin karar verilen kurulularn yatrmclar, Kanunun 84 nc maddesi kapsamnda tazmin talep etme hakkna sahiptir. Yatrmclarn, yatrm danmanl faaliyetlerinden veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlar tazmin kapsamnda deildir.

(4) Kanunun 106 ve 107 nci maddelerinde yer alan sulardan veya sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama suundan mahkm olan yatrmclara ait talepler, sz konusu eylemlerle ilgili alacaklarla snrl olmak zere, tazmin kapsam dndadr. Sz konusu sulardan dolay hakknda su duyurusunda bulunulan kiilere yaplacak demeler, anlan sulara ilikin soruturmann balamasndan mahkeme kararnn kesinlemesine kadar durur.

(5) Bankaclk mevzuat uyarnca mevduat veya katlm fonu olarak kabul edilen nakit deme ykmllkleri tazmin kapsam dndadr.

Tazmin kapsamna girmeyen kii ve kurumlar

MADDE 17 (1) Aada saylan kii ve kurumlar tazmin kapsamnda deildir:

a) Yatrmclar tazmin karar verilen yatrm kurulularnn ynetim kurulu yeleri, yneticileri ve ahsen sorumlu ortaklar, yzde be veya daha fazla paya sahip ortaklar, denetim kurulu yeleri veya ilgili yatrm kurulular ile ayn grup iinde yer alan dier irketlerde benzer konumda olan kiiler ile bu kiilerin e ve ikinci dereceye kadar kan ve kayn hsmlar ile bu kiiler adna hareket eden nc kiiler.

b) Yatrmclar tazmin karar verilen yatrm kurulular ile ayn grupta yer alan dier irketler.

c) (a) bendinde saylan gerek ve tzel kiilerin yzde yirmi be veya daha fazla paya sahip olduu irketler.

) Yatrm kurulularnn mali skntya dmesine neden olan veya finansal durumunun bozulmasna nemli etkileri olan olaylarda sorumluluu bulunan veya bu olaylardan menfaat salayan kiiler.

Tazmin srecini kapatma karar

MADDE 18 (1) Kurul, tazmin srecinin tamamlanmasndan sonra, YTMnin bildirimi zerine tazmin srecini kapatma karar verir. YTM, tazmin srecinin sonularn, yatrmclar tazmin karar alnan yatrm kurulularnn tedrici tasfiyesinin veya iflasnn istenmesinin yararl olup olmayacana ilikin gerekeli nerisiyle birlikte Kurula sunar. Tedrici tasfiye veya iflas karar, tazmin srecinin ileyiini engellemez. YTM, yatrmclarn haklarna, dedii tazmin tutar kadar halef olur.

(2) Tazmin srecinin kapatld Kurul tarafndan 5 inci maddenin nc fkrasnda yer alan kurum ve kurululara bildirilir ve YTM tarafndan 32 nci madde erevesinde ilan edilir.

Yeniden faaliyette bulunabilme

MADDE 19 (1) Yatrmclar ksmen veya tamamen tazmin edilen yatrm kurulularnn, yeniden yatrm hizmet ve faaliyetlerinde bulunabilmeleri iin, mevzuatta aranan dier artlar sakl kalmak zere, tazminden doan ve YTM tarafndan yaplan tm deme ve giderleri, anapara ve kanuni faizi de dhil olmak zere YTMye demeleri zorunludur.

NC BLM

Tedrici Tasfiye

Tedrici tasfiye karar ve ilan

MADDE 20 (1) Kurul bankalar hari olmak zere, yatrmclar tazmin karar verilenler hakknda, tazmin srecinin kapanmasna ilikin karar ile birlikte tedrici tasfiye karar da verebilir veya dorudan iflas talebinde bulunabilir.

(2) Kurul yatrm kurulularnn tazmin ve tedrici tasfiyesine ayn anda karar verebilir. Bu durumda, ncelikli olarak Ynetmeliin tazmine ilikin hkmleri uygulanr.

(3) Haklarnda tedrici tasfiye karar verilen yatrm kurulularnn tedrici tasfiye ilemleri YTM tarafndan yrtlr.

(4) Tedrici tasfiyenin amac, tedrici tasfiyesine karar verilen yatrm kurulularnn malvarln aynen veya nakde evirmek suretiyle elde edilen bedeli tahsis ederek, tazmin srecinde yatrmclarn tazmin edilmeyen bakiye alacaklar ile YTMnin yatrmclara halef olmasndan kaynaklanan alacaklarnn denmesidir. Tedric tasfiye karar ve ilemlerinde; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanunu, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayl cra ve flas Kanunu ve dier mevzuatn tasfiye ile ilgili hkmleri uygulanmaz.

(5) Yatrm kurulular hakknda verilen tedrici tasfiye kararlar, bu kararlarn alnd gn Kurul tarafndan 5 inci maddenin nc fkrasnda saylan kurumlara bildirilir ve sz konusu tedrici tasfiye karar YTM tarafndan 32 nci madde erevesinde ilan edilir.

Yasal organlarn durumu

MADDE 21 (1) Tedrici tasfiye karar verildikten sonra, yatrm kuruluunun yasal organlarnn grev ve yetkileri, tasfiye sonulanncaya kadar YTM tarafndan yerine getirilir. Tedrici tasfiyenin sonulandnn ilan edildii tarihte bakaca bir ileme gerek kalmakszn, yatrm kuruluunun tedrici tasfiye karar tarihinden nceki yasal organlar grev ve yetkilerini yeniden stlenirler. Yaplan ilemlerden tescili gerekli olanlar, YTMnin talebi zerine harca tabi olmakszn tescil ve ilan olunur.

Malvarlnn korunmas

MADDE 22 (1) Hakknda tedrici tasfiye karar alnan yatrm kurulularnn malvarlklar, yetkinin kaldrlmasna ilikin Kurul kararnn alnd tarihten itibaren tedrici tasfiye ilemlerinin tamamland ilan edilinceye; tedrici tasfiyeyi takiben veya dorudan iflas talebinde bulunulmas halinde, iflas talebinin mahkemece esastan karara balanmasna kadar, Kurul ve tedrici tasfiye erevesinde YTM tarafndan yaplacak ilemler hari, devredilemez, rehnedilemez, teminat gsterilemez, tedbir konulamaz, haczedilemez. Bunlar hakknda yaplm olan tm hacizler ve uygulanm tm ihtiyati tedbirler der ve tm icra ve iflas takipleri kendiliinden durur, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanam ve hak dren mddetler ilemez.

(2) Tedrici tasfiye karar, YTM tarafndan hakknda tedrici tasfiye karar verilen kuruluun malvarlna dahil menkul ve gayrimenkul mallarn renilmesini takiben derhal, bu mallarn kaytl bulunduu tapu dairelerine, trafik ube mdrlklerine, kuruluun hesabnn bulunduu bankalar ve dier mali kurululara, kurulu hakknda icra takibi varsa ilgili icra dairelerine, dava varsa ilgili mahkemelere ve ilgili dier kurululara yazl olarak bildirilir.

(3) Hakknda tedrici tasfiye karar verilen yatrm kuruluunun btn demeleri durur ve tm malvarl zerinde sadece YTM tarafndan tasarruf edilebilir. Yatrm kuruluuna yaplan tm demeler sadece YTMye yaplr ve YTMye yaplan demeler dndaki demeler borcu sona erdirmez. Yatrm kuruluunun MKK nezdindeki mteri hesaplarnda bu mteriler tarafndan tesis edilmi blokajlar YTMnin talebi zerine MKK tarafndan kaldrlr.

Portfylerin ynetiminin devri ve bamsz denetim ykmll

MADDE 23 (1) Haklarnda tedrici tasfiye karar verilen yatrm kurulularnn ynettii portfylerin ynetiminin, bir baka kurulua devrine Kurulca karar verilebilir.

(2) Hakknda tedrici tasfiye karar verilen yatrm kuruluunun, Kurulun farkl bir karar olmadka, sermaye piyasas mevzuatndan kaynaklanan bamsz denetim ykmll sona erer. Bamsz denetim ve uzmanlk gerektiren nitelikteki sair hizmetlere ilikin yatrm kuruluunun mevcut szlemeleri feshedilerek Kurula bilgi verilir. Tedrici tasfiye ama ve sresi ile snrl olmak zere yatrm kuruluunun adna YTM tarafndan yeni szlemeler akdedilebilir.

Koruma tedbirleri

MADDE 24 (1) YTM, gecikmeksizin, tazmin karar ile birlikte hakknda tedrici tasfiye karar alnan yatrm kuruluunun ynetim ve denetimini dorudan veya dolayl olarak, tek bana veya birlikte elinde bulunduran ortaklar ile tzel kii ortaklarnn sermayesinin yzde beinden fazlasna sahip gerek kii pay sahiplerinin kendilerine, elerine ve velayet altndaki ocuklarna ait tanmaz mal ve itiraklerini, haczi caiz olan tanr mal, hak ve alacaklarn ve menkul kymetlerini ve her trl kazan ve gelirlerini; ayrca, tedrici tasfiye kararnn ilanndan nceki iki yl iinde ivazl veya ivazsz olarak iktisap ettikleri veya devrettikleri tanmaz mal, haczi caiz tanr mal, hak, alacak ve menkul deerleri gsterir birer mal beyannamesi vermelerini ister. Sz konusu mal beyannamesinin, YTM talebinin ilgililere tebli edilmesini takip eden en ge yedi gn iinde YTMye verilmesi zorunludur. Bu mal beyannn hkm ve sonular hakknda 2004 sayl cra ve flas Kanununun ilgili hkmleri geerlidir.

(2) YTM, ynetim ve denetimini dorudan veya dolayl olarak, tek bana veya birlikte elinde bulunduran ortaklarnn malvarlklar zerine teminat aranmakszn ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz kararlar ile ilgililerin yurt dna k yasa dhil olmak zere alacakllarn menfaati iin zorunlu olan her trl muhafaza tedbirinin alnmasn ilgili mahkemeden istemeye yetkilidir.

(3) kinci fkra hkmleri erevesinde alnan tedbir ve haciz kararlarndan itibaren alt ay iinde dava almamas veya icra veya iflas takibinde bulunulmamas halinde bu kararlar kendiliinden ortadan kalkar.

(4) 2004 sayl cra ve flas Kanununun 278, 279 ve 280 inci maddelerinde yazl hallerin varl halinde, aciz vesikas ibrazna gerek olmakszn YTM tarafndan iptal davas alabilir.

Malvarlnn tespiti

MADDE 25 (1) YTM, yatrm kuruluunun aktif ve pasifini tespit eder. lgililerin tedrici tasfiye kararnn verilmesinden sonra vadesi gelen szlemelerinden doan hak ve borlar da vadeleri itibaryla belirlenir. lgili mevzuat uyarnca verilmi teminatlar da aktifin hesabnda dikkate alnr.

(2) YTM, tasfiye kapsamnda yer alan gerek hak sahiplerini ve bunlarn alacak ve bor tutarlarn tazmin srecinde elde edilen bilgi ve belgelere dayanarak tespit eder.

(3) YTMnin, yatrmclarn tazmini dolaysyla yatrmclara halef olmasndan kaynaklanan alacaklar ile tasfiye giderleri de aktif ve pasifin tespitinde YTM alaca olarak dikkate alnr.

(4) Tedrici tasfiye kararn takiben ilgili mevzuat uyarnca verilmi teminatlar, YTMnin talebi zerine ilgili kurulu tarafndan on i gn iinde nakde evrilerek YTMye denir. Ancak, tedrici tasfiye kararnn alnd tarih itibaryla, ilgili mevzuat uyarnca yatrm kurulularnn borsalar ve takas kuruluu nezdinde bulunan teminatlar; incelemesi devam eden uyumazlklara konu yatrmc alacaklarnn cari tutar ilgili borsa veya takas kuruluu tarafndan bloke edilmek suretiyle YTMye devredilir.

Nakde evirme esaslar

MADDE 26 (1) Tedrici tasfiye kapsamndaki yatrm kuruluunun malvarlna dahil sermaye piyasas aralarndan, 13 nc maddenin ikinci fkras sakl kalmak zere, borsalar ve tekilatlanm dier piyasalarda ilem grenler ilgili borsa ya da tekilatlanm piyasada, borsalar ve tekilatlanm dier piyasalarda ilem grmeyenler ise rayi bedel zerinden satlr.

(2) Sermaye piyasas aralar dnda kalan menkul ve gayrimenkullerin paraya evrilmesine ilikin esaslar Kurulun uygun gr alnmak suretiyle YTM tarafndan belirlenir.

(3) Kurul, YTM, MKK, BA ve Takasbankn personeli ile bunlarn eleri, nc derece dhil kan ve kayn hsmlar ve bunlarla dorudan veya dolayl ilikide bulunan kiiler, ilgili mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, borsalar ve tekilatlanm dier piyasalarda yaplan satlar hari, dier satlardan alm yapamazlar.

Alacaklarn tahsili

MADDE 27 (1) Vadesi gelmi alacaklarn tahsili ve varsa ipoteklerin paraya evrilmesi iin yasal ilemler YTM tarafndan yaplr. Vadesi gelmemi alacaklar iin kural olarak vade beklenir. Ancak karlkl anlama yoluyla vadeden nce tahsil mmkndr.

(2) Tahsil ilemlerinin tasfiyenin gecikmesine neden olaca anlald takdirde, tahsilat sonucu beklenmeksizin mevcutlarn datm ilemleri yaplr.

Tasfiye bakiyesi ve datm listesi

MADDE 28 (1) Tasfiye halindeki yatrm kuruluunun nakit ve YTM tarafndan nakde evrilen malvarl tasfiye bakiyesini oluturur. Tasfiye bakiyesi, tazmin srecinde alacann tamam karlanamayan hak sahiplerinin kalan alacaklar, kamu alacaklar, YTMnin alacaklar ile varsa dier alacakllarn alacaklarnn denmesinde kullanlr.

(2) Yatrm kuruluu malvarlnn nakde evrilmesini takiben, yatrmclarn tazmin edilmeyen alacaklarn gsteren bir datm listesi hazrlanr. Bu listenin temin edilebilecei yerler, yaplacak demelerin esaslar ile demelerin yaplaca tarih ve yerler, 32 nci madde erevesinde ilan edilir.

Tasfiye bakiyesinin datm esaslar

MADDE 29 (1) Tasfiye bakiyesi yatrmc alacaklarnn denmesinde kullanlr. Bakiye, bu alacaklarn tamamnn karlanmasna yetmezse; demeler, tasfiye bakiyesinin sz konusu alacaklar toplamna blnmesi suretiyle bulunacak oran dikkate alnarak garameten yaplr.

(2) htilaf konusu alacaklar iin yaplacak demelerde kesinlemi yarg kararlar esas alnr. Ancak 12 nci maddenin birinci fkras kapsamnda YTMye bildirilmi davalara konu alacaklarn bulunmas halinde bunlar da toplam yatrmc alacaklarnn hesaplanmasnda dikkate alnr. Bakiyeden bu alacaklara karlk gelen ksm yarg kararnn kesinlemesine kadar bloke edilir. Birinci fkra kapsamnda garameten deme yaplacak ise yatrmcya den oransal tutarn sadece uyumazla konu olan kadar bloke edilir.

(3) Yatrmc alacaklar tamamen karlandktan sonra artan ksmdan, ncelikle garameten kamu alacaklar ve kalandan YTMnin Kanunun 85 inci madde kapsamnda yapt demeler ve tasfiye giderleri nedeniyle doan alacaklar denir. Bakiye, ii alacaklar dhil dier alacakllara tahsis edilir. YTM alacana tazmin demelerinin yapld gnden itibaren, tasfiye giderlerine ise giderin yapld tarihten itibaren 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayl Kanuni Faiz ve Temerrt Faizine likin Kanunun 2 nci maddesi uyarnca kanuni temerrt faizi yrtlr.

Tedrici tasfiyenin kapanmas ve iflas talebi

MADDE 30 (1) Kurul, YTMnin bavurusu zerine tedrici tasfiyenin kapatlmasna karar verir. Haklarnda tedrici tasfiye karar verilenlerin aktiflerinin, tasfiyenin amac kapsamndaki hak sahiplerinin alacaklarn, tazmin kapsamnda yaplan demeleri ve tasfiye giderlerini karlamaya yetmediinin tespiti halinde YTM, Kurulun uygun gr ile 24 nc maddenin birinci fkrasnda belirtilen kiilerin iflasn da isteyebilir. Sz konusu keyfiyet 32 nci madde erevesinde ilan edilir ve 5 inci maddede saylan kurumlara bildirilir.

(2) Alacakllar cetvelinde grnen hak sahiplerine, talep etmeleri halinde, YTM tarafndan tasfiyenin kendileri ile ilgili sonularn gsterir bir belge verilir.

Tasfiye giderleri

MADDE 31 (1) Tedrici tasfiye ilemlerinin yrtlmesi nedeniyle yaplan giderler, szlemelerde yatrm kuruluunun taraf olmas art aranmakszn dorudan YTM malvarlndan yaplr ve tasfiye bakiyesinden YTMye yaplacak demelerde YTM alacann tespitinde tedrici tasfiye gideri olarak dikkate alnr.

lan esaslar

MADDE 32 (1) Bu Ynetmelik erevesinde yaplmas gereken ilanlar, YTM tarafndan lke apnda gnlk olarak yaymlanan en az 2 gazete ve Trkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile KAP ve YTM tarafndan uygun grlen dier yerlerde yaplr. lann ekli ve ierii YTM tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

Geici ve Son Hkmler

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) Kanunun geici 4 nc maddesi uyarnca, Kanunun yaym tarihinden nce tedrici tasfiyesine balanm olan kurumlarn tasfiyelerine ilikin i ve ilemler 21/6/2001 tarihli ve 24439 sayl Resm Gazetede yaymlanan Arac Kurumlarn Tedrici Tasfiye Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde MKK tarafndan yrtlr. Bu ilemler Kanunun 86 nc maddesinin altnc fkras uyarnca hartan ve damga vergisinden mstesnadr.

Yrrlk

MADDE 33 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.