29 Mart 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28956

YNETMELK

Sermaye Piyasas Kurulundan:

SERMAYE PYASASI KURULU YELER VE PERSONELNN UYACAKLARI

MESLEK VE ETK LKELER HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Sermaye Piyasas Kurulu Bakan ve yeleri ile Kurul personelinin 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili dier mevzuatla verilen grevleri yerine getirirken uyacaklar mesleki ve etik ilkeleri belirlemektir.

(2) Bu Ynetmelik Sermaye Piyasas Kurulu Bakan ve yeleri ile personelinin uymalar gereken mesleki ve etik ilkeleri, kar atmalarndan uzak durma, sr saklama, kurulularn hizmetlerinden yararlanmaya ilikin esaslar, Kurul d almalarna ilikin esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Sermaye Piyasas Kanununun 123 nc maddesinin yedinci fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Sermaye Piyasas Kurulu Bakann,

b) Kanun: 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

c) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

) Kurul personeli: Kanunun 127 nci maddesinde tanmlanan personeli,

d) Kurul yeleri: Sermaye Piyasas Kurulu yelerini,

e) Kurulular: Kanun uyarnca Kurul gzetim ve denetimine tabi ortaklklar ve sermaye piyasas kurumlar ile varsa bunlarn kurucularn,

ifade eder.

KNC BLM

Mesleki ve Etik lkeler

Mesleki ve etik ilkeler

MADDE 4 (1) Bakan ve Kurul yeleri ile Kurul personeli grevlerini yerine getirirken mesleki zen ve titizlik, drstlk, tarafszlk ve nesnellik, eitlik ilkelerine uygun hareket eder ve kar atmalarndan uzak durur. Kurul personeli, sermaye piyasasnn gvenilir, effaf, etkin, istikrarl, adil ve rekabeti bir ortamda ileyiinin ve gelimesinin salanmas ve yatrmclarn hak ve menfaatlerinin korunmasn esas alan Kurul amalarna uygun bir ekilde grevlerini yerine getirebilmek iin mesleki bilgi, beceri ve bireysel yeteneklerini srekli gelitirmeye gayret eder.

(2) Bakan, Kurul yeleri ve Kurul personeli ie balarken meslek ve etik ilkelere uygun davranta bulunmay taahht eder ve en ksa srede durumlarn bu Ynetmelik hkmlerine uygun hale getirirler.

kar atmalarndan uzak durma

MADDE 5 (1) Bakan, Kurul yeleri ile Kurul personeli grevleri srasnda ve grevleri ile ilikili olarak kendi ve birinci derece kan ve kayn hsmlarnn ve yaknlarnn karlarnn sz konusu olabilecei her trl durumdan kanr; kar atmas kapsamna giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.

(2) Kurul personeli, grevlerini tarafsz ve nesnel bir ekilde yrtmesini engelleyecek potansiyel veya mevcut kar atmasnn farkna varr varmaz durumu stlerine bildirirler.

(3) Kurul personeli, grevden ayrldktan sonra son iki ylda incelemi veya denetlemi olduklar halka ak ortaklklarda ve sermaye piyasas kurumlarnda iki yl boyunca grev alamazlar.

Sr saklama

MADDE 6 (1) Bakan ve Kurul yeleri ile personeli, grevleri srasnda rendikleri srlar ile ilgililere ve nc kiilere ilikin gizli kalmas gereken bilgileri kanunen aka yetkili klnan merciler dnda hibir kurum, kurulu veya kiiye aklayamaz; kendilerinin veya bakalarnn yararna veya nc kiilerin zararna kullanamaz. Bu ykmllk Bakan, Kurul yeleri ve Kurul personelinin Kuruldan ayrlmalar halinde de devam eder. Kanunun 135 inci maddesinin ikinci ve nc fkras hkmleri sakldr.

(2) Bakan tarafndan yetkilendirilmeksizin, Kurul personeli almalar ve grevleri ile ilgili olarak basn ve yayn organlarna beyan ve aklamalarda bulunamaz. Kurul personelinin tekzip haklar sakldr.

Kurulularn hizmetlerinden yararlanmaya ilikin esaslar

MADDE 7 (1) Bakan ve Kurul yeleri ile Kurul personeli, grevin gerektirdii mutat mekn ve demirbalar, ulam imknlar dnda, Kurulularn olanaklarndan cretsiz olarak yararlanamaz.

(2) Bakan, Kurul yeleri ve personeli ile bunlarn e ve velayetleri altndaki ocuklar, Kurululardan, kamuya ilan edilenden daha avantajl koullarda mal ve hizmet almnda bulunamazlar, bakalar adna daha avantajl mal ve hizmet almna araclk edemezler.

(3) Kurul personeli ve bunlarn e ve velayeti altndaki ocuklar, Kurul gzetim ve denetiminde olan ortaklk paylarn ve paya bal dier sermaye piyasas aralarn edinemez. Yatrm fonu ve bireysel emeklilik fonu katlma paylar bu kapsama dhil deildir. Miras, pay blnmesi, birleme gibi irade d deiimler sebebi ile bu fkra kapsamnda ortaklk pay elde edilmesi halinde bu durumun yedi gn ierisinde Kurula bildirilmesi ve ilgili paylarn en ksa sre iinde elden karlmas zorunludur.

Kurul ye ve personelinin Kurul d almalarna ilikin esaslar

MADDE 8 (1) Kurul ye ve personeli;

a) Ticaretle uraamaz.

b) Serbest meslek faaliyetinde bulunamaz.

c) Kurululara ait periyodik yaynlarda makale, bilimsel yaz gibi eserlerin yaymlanmas halleri hari olmak zere, fikri hak oluturan eserlerini Kurulularda bastramaz ve bu Kurululara satna araclk edemez.

(2) Aadaki faaliyet, i, eylem, almalar ve grevler birinci fkrada saylan yasaklar dndadr:

a) Asli grevlerini aksatmayacak ekilde ve Kurul personelince Bakanlktan alnacak onay erevesinde bilimsel amal yaplan yayn, ders ve konferans cretleri ile alnan telif haklar,

b) Asli grevlerini aksatmayan bilimsel veya akademik amal hakemlikler ile mahkemelerce ve/veya ilgili savclklarca verilen bilirkiilik grevleri,

c) yesi olunan yap, kalknma ve tketim kooperatifleri, site ve apartman, okul aile birlii, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular ve kanunla kurulmu yardm sandklarnn ynetim, denetim ve disiplin kurullar yelikleri grevleri,

) Bilimsel aratrma ve gelitirme, eitim ve yayn faaliyetlerinde bulunmak, yelerinin mesleki, sosyal, kltrel ve ekonomik dayanma ve geliimini salamak amacyla kurulan vakf ve derneklerin ynetim, denetim ve disiplin kurullar yelikleri grevleri.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 9 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hususlarla ilgili olarak 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu Grevlileri Etik Davran lkeleri ile Bavuru Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

(2) Meslek ve etik ilkelerin uygulanmasnda karlalan tereddtleri gidermeye Kurul Karar Organ yetkilidir.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bakan yrtr.