29 Mart 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28956

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TARIMDA KULLANILAN ORGANK, ORGANOMNERAL GBRELER VE

TOPRAK DZENLEYCLER LE MKROBYAL, ENZM ERKL VE

ORGANK KAYNAKLI DER RNLERN RETM, THALATI,

HRACATI VE PYASAYA ARZINA DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, topraklarn fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapsnn iyiletirilmesi, bitkisel retimde verimliliin artrlmas, insan salnn korunmas ve evre kirliliinin nlenmesi amacyla, organik, organomineral gbreler ve toprak dzenleyiciler ile mikrobiyal, enzim ierikli ve dier rnlerin kullanmn yaygnlatrmak, tanmlamak, bunlara ait analiz metotlarn belirlemek ve bu rnlerin ithali, ihrac, retimi, piyasaya arz ile kayt altna alnmasna ilikin uyulmas gereken usul ve esaslar ile bu usul ve esaslara uyulmamas halinde uygulanacak olan yaptrmlar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik ve eklerinde belirtilen artlar karlayan rnler ile 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Organik Tarmn Esaslar ve Uygulanmasna likin Ynetmelik eki Ek-1de yer alan rnleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunun 4 nc maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayl Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 28 inci maddesi hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Ar metal: Bakr (Cu), Kadmiyum (Cd), Nikel (Ni), Kurun (Pb), inko (Zn), Civa (Hg) ve Krom (Cr) gibi topraa verildiinde uzun yllar topraktaki mevcudiyetini koruyan, toprak kirlilii yaratarak evreyi kirleten veya insan ve hayvanlarn bnyesinde birikim yapmak sureti ile sal olumsuz ynde etkileyen elementleri,

b) Analiz kurulular: Bu Ynetmelik ve eklerinde belirtilen artlara uygun olarak retilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen rnlere ait piyasa ve ikayet denetimlerinde alnacak numunelerin analiz ve deneylerini yapacak, 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gbrelerin Piyasa Gzetimi ve Denetimi Ynetmelii gereince, her yl Bakanlka yaymlanan Teblide belirtilen kamu kurum ve kurulular ile zel veya tzel kiilii haiz laboratuvarlar,

c) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

) Bitki besin maddesi (BBM): Bitkilerin beslenmesi iin gerekli olan azot, fosfor ve potasyum gibi birincil, kalsiyum, magnezyum, kkrt ve sodyum gibi ikincil, demir, inko, bakr, mangan, bor, molibden ve kobalt gibi ncl veya iz olan elementlerini,

d) Deneme raporlar: rnn verimlilii zerine yaplm aratrma sonularn,

e) Enzim katkl rnler: Bitki bnyesinde yer alan, proteinler, karbonhidratlar ile yalar en kk birimlerine kadar paralayan biyokatalizrleri de ieren rnleri,

f) l mdrl: l Gda, Tarm ve Hayvanclk mdrln,

g) Mikrobiyal gbre: Bitki iin gerekli olan bitki besin maddelerinin salanmasnda rol oynayan canl mikroorganizmalarn ticari formlasyonlarn,

) Organik azot: Kimyasal yntemlerle retilen organik azot dnda, bitkisel veya hayvansal meneli rnlerde organik yapya kovalent (organik) balarla bal olan azotu,

h) Organik kaynakl dier rnler: Gbreler hari organik madde ieren rnleri,

) Organik karbon: Organik maddenin karbon cinsinden ifadesini,

i) Organik gbre: Bitki besin maddelerini bnyesinde organik bileikler halinde bulunduran, asl amac topran fiziksel ve kimyasal yapsn dzeltmek suretiyle bitki besin maddelerinin almn kolaylatran, bitkinin kendisinin ya da artk ve atklarndan hazrlanan rnleri ile yan rnlerinin ilenmesi sonucu elde edilen rnleri,

j) Organik madde: Kuru yakma veya sv yakma sonucu kaybolan muhtevay,

k) Organomineral gbreler: Organik muhtevann bir veya birden fazla birincil, ikincil veya mikro bitki besin maddeleri ile reaksiyonu veya karm sonucu elde edilen rnleri,

l) Referans kurulular: Analiz kurulular tarafndan yaplan analizlere itiraz edilmesi halinde, hakem olarak grev yapacak laboratuvarlar,

m) Toprak dzenleyici: Asl amac topran fiziksel veya kimyasal yapsn iyiletirmek olan organik veya mineral yapda olan maddeleri,

n) retim prosesi: retimde kullanlan hammaddeleri ve retim yntemini,

o) Yetkili Komisyon: Bu Ynetmelik kapsamnda yurt iinde retim yapacak firmalarn retim izinlerinin deerlendirilmesinde ayrca gerek duyulmas halinde ithal edilecek veya retimi yurt iinde gerekletirilecek rnlerin tescil mracaatlarnn deerlendirilmesinde grev alacak Komisyonu,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Esaslar

Ar metal snrlar

MADDE 5 (1) evre, insan ve hayvan saln korumak amac ile bu Ynetmelikte ifade edilen rnlerdeki ar metal oranlar mg/kg (ppm) cinsinden aadaki deerleri geemez.

Kadmiyum

Cd

3

Bakr

Cu

450

Nikel

Ni

120

Kurun

Pb

150

inko

Zn

1100

Civa

Hg

5

Krom

Cr

350

Kalay

Sn

10

(2) Sadece hayvansal orijinli organik gbrelerin retiminde kullanlan hammaddelerde ve mamul rnlerde kalay aranr.

(3) Organomineral Gbrelerde; fosfor eklenmise kadmiyum aranmaz, Organomineral Gbrelerde iz element olarak inko ve bakr beyan edilmise ar metal olarak deerlendirilmez.

NC BLM

Yetkili Komisyon ve zinler

Yetkili Komisyon

MADDE 6 (1) Yetkili Komisyon, Bitki Besleme ve Teknoloji Gelitirme Daire Bakan Bakanlnda, ilgili dairede konu sorumlusu teknik elemanlar, Ziraat Fakltesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Blm, lgili Fakltelerin Biyoloji/Kimya Ana Bilim Dallar, Toprak Gbre ve Su Kaynaklar Merkez Aratrma Enstits Mdrl, evre ve ehircilik Bakanl ve Trk Standardlar Enstits (TSE)den birer uzman ile ihtiya duyulacak konularda dier kurum ve kurululardan davet edilecek uzmanlardan oluur. Yetkili Komisyon, en az be ye ile toplanr ve toplantya katlanlarn salt ounluu ile karar alr. Oylarn eitlii halinde, Bakann kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

(2) Yetkili Komisyon; bu Ynetmelik kapsamnda yurt iinde retim yapacak firmalarn retim izinlerini deerlendirmek, gerekli grld hallerde bu Ynetmelik eklerinde yer alan, ithal edilecek veya piyasaya arz edilecek rnleri grmek, ayrca mikrobiyal rnlerin ithalat ve piyasaya arz ile Organik Tarmn Esaslar ve Uygulanmasna likin Ynetmelik Ek-1inde yer alan rnleri deerlendirmek esas zerine toplanr.

retim izni

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yer alan hayvansal meneli rnler hari, rnleri reterek piyasaya arz edecek firmalar, aadaki belgelerle birlikte Bitkisel retim Genel Mdrl (BGEM)e mracaat eder.

a) Ek-9 da yer alan Organik Gbre retim zni Mracaat Formu,

b) retim prosesi,

c) Sanayi ve/veya Ticaret Odasnca dzenlenen kapasite raporunun firma tarafndan onayl sureti, Sanayi ve/veya Ticaret Odasnca kapasite raporunun dzenlenememesi halinde Ek-7de yer alan ilgili il mdrlnce dzenlenen rapor,

) Salk Bakanl, Mlki dare Amirlii veya Belediye Bakanlklarnca dzenlenen Gayri Shhi Messese Ama Ruhsat Belgesinin veya evre ve ehircilik Bakanlnca dzenlenen evresel Etki Deerlendirmesi (ED) belgesinin veya ED gerekli deildir belgesinin veya 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayl Resm Gazetede yaymlanan evresel Etki Deerlendirmesi Ynetmelii kapsam dnda kaldn belirten yaz veya belge, Organize Sanayi Blgeleri (OSB) tarafndan dzenlenen yaz veya belge veya Teknoloji Gelitirme Blgelerinde yer alan firmalar iin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnca verilen iznin asl veya onayl sureti,

d) rne ait analiz sertifikas,

e) Ek-8de yer alan, retim tesisine il mdrlnce mahallinde yaplan inceleme sonunda dzenlenen uygunluk raporu,

f) Mikrobiyal gbreler iin, GKGM tarafndan uygulamaya konulan 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Koruma rnlerinin Ruhsatlandrlmas Hakknda Ynetmelik kapsamnda yer almadna dair GKGMden alnacak yaz,

g) Mikrobiyal rnler iin lke topraklarnn uygunluu ve verime etkisi amal deneme raporlar,

(2) Birinci fkrann (g) bendinde belirtilen yurt iinde yaplacak deneme;

1) rnn alt toprak pHsi, toprak scakl ve toprak yapsn,

2) Depolama artlar ve sresini,

3) Yurt ii denemenin uygulanaca uygun toprak besin maddesi ieriini,

4) rnn, uyguland bitkiler zerindeki verime etkisini,

5) Yapraktan uygulanmas durumunda buna ait patojen testi dahil uygulanabilirlik raporunu

kapsamaldr.

) Mikrobiyal rnler dnda kalan rnler iin varsa, rnn kullanm zaman, uygulama dozlar, kltivasyon ilemleri ve toprak ileme yntemlerini ieren, rnn verimlilii zerine yaplm denemeler, almalar, testler ve uygulama sresince edinilen deneyimlere ilikin belgeler.

(3) retim iznine mracaat eden firmalarn retim tesisleri gerekli grldnde yerinde incelenir.

(4) Bu Ynetmelik ve eklerinde belirtilen artlara uygun olarak retilen/retilecek rnlere ait belgeler deerlendirilmek zere Yetkili Komisyona sunulur. Yetkili Komisyonun karar dorultusunda, BGEM tarafndan retim izni verilir.

(5) Firmalara dzenlenen retim izinleri, firmann ticaret sicil numaras ayn kalmak art ile adres deiiklii ve/veya unvan deiiklii durumunda Yetkili Komisyon kararna gerek kalmadan, BGEM tarafndan yeniden dzenlenir.

thalat izni

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yer alan hayvansal meneli rnler dnda kalan rnlere, ithalat izni dzenlenebilmesi iin aadaki belgelerle birlikte BGEMe mracaat edilir.

a) Ek-10da yer alan Organik Gbre thalat zni Mracaat Formu,

b) Proforma fatura,

c) Ar metal analizini de ierecek ekilde dzenlenmi son alt aya ait analiz raporunun asl veya firma tarafndan onayl sureti ile Trke tercmesi,

) retim prosesinin asl veya firma tarafndan onayl sureti ile Trke tercmesi,

d) Organik Tarmn Esaslar ve Uygulanmasna likin Ynetmelik eki Ek-1inde yer alan rnlerin ithalat srasnda ithalatn yapld lkece dzenlenmi ihracat sertifikas veya ithalatn yapld lkenin yetkili kontrol ve sertifikasyon kuruluunca dzenlenmi sertifika,

e) Mikrobiyal gbreler iin, GKGM tarafndan uygulamaya konulan Bitki Koruma rnlerinin Ruhsatlandrlmas Hakknda Ynetmelik kapsamnda yer almadna dair GKGMden alnacak yaz,

f) Mikrobiyal rnler iin lke topraklarnn uygunluu ve verime etkisi amal deneme raporlar.

(2) Birinci fkrann (f) bendinde belirtilen yurt iinde yaplacak deneme;

1) rnn alt toprak pHsi, toprak scakl ve toprak yapsn,

2) Depolama artlar ve sresini,

3) Yurt ii denemenin uygulanaca uygun toprak besin maddesi ieriini,

4) rnn, uyguland bitkiler zerindeki verime etkisini,

5) Yapraktan uygulanmas durumunda buna ait patojen testi dahil uygulanabilirlik raporunu

kapsamaldr.

(3) Mikrobiyal gbrelerin numune ithalatnda ncelikle, yurt iinde lke topraklarna uygunluu ve verime etkisi amacyla deneme iin ithalat izni dzenlenir. BGEMce mikrobiyal gbre iin dzenlenen numune ithalat n izin belgesi; ithalatn yapld gmrk idaresine ve ithalat firmaya gnderilir.

(4) Mikrobiyal gbrenin numune ithali, resmi aratrma kurulular veya niversitelerin ilgili blmleri tarafndan ngrlen miktar zerinden yaplr ve tamam deneme yapacak kurum/kurulua teslim edilerek teslim edildiine dair yaz BGEMe ibraz edilir. Yetkili Komisyon tarafndan uygun grlmesi halinde BGEMce ithalat n izin belgesi dzenlenir, dzenlenen ithalat n izin belgesi; ithalat firmaya, ithalatn yapld ildeki il mdrlne, gmrk idaresine, TSEye ve nihai izin iin GKGMne gnderilir. GKGMnce alnan numunelerden bir tanesi bu Ynetmelie uygunluunun kontrol amacyla TSEye gnderilir. TSE tarafndan yaplan analiz sonular, nihai izin aamasnda deerlendirilmek zere GKGMne gnderilir.

(5) BGEMce dzenlenen ithalat n izin belgesi; ithalat firmaya, ithalatn yapld ildeki il mdrlne ve gmrk idaresine, bu Ynetmelie uygunluunun kontrol amacyla TSEye gnderilir. TSEce numune alnr. Alnan numunenin, temsil ettii rnn bu Ynetmelik kriterlerine uygunluunun denetimi iin gerekli analizleri TSE yapar ve/veya yaptrr. Analiz sonularnn bu Ynetmelik kriterlerine uygun bulunmas halinde TSE tarafndan ithalatna nihai izin verilir. TSE analiz sonularnn birer rnei firmaya gnderilir. Ancak rn tescil belgesine sahip ise, TSEce numune alnr ve ithalatna nihai izin verilir. zne mteakip analizi yaplr sonucunun bir rnei TSEce firmaya gnderilir.

(6) thal edilecek rnn TSEce yaplan analizleri sonucunda uygun bulunmamas durumunda ithalat firma onbe gn ierisinde analiz sonucuna itiraz edebilir. TSE, firma tarafndan nerilen uzmanla birlikte analizleri mtereken yenilemekle mkelleftir. Yaplan bu analiz nihai olup sonularna itiraz edilemez.

(7) thalat firma, gmrk idaresiyle elektronik ortamda veri ve belge paylam salayncaya kadar, ithal tarihinden itibaren ithalat tamamlanan miktara ait gmrk beyannamesinin bir suretini ithalata mteakip BGEMe ve firma merkezinin bulunduu ildeki il mdrlne ibraz eder.

hracat n izni

MADDE 9 (1) Bu Ynetmelie uygun olan veya rn talep edenin istei dorultusunda hazrlanan ve hayvansal meneli rnler dnda kalan rnlere, ihracat n izni dzenlenebilmesi iin aadaki belgelerle birlikte BGEMe mracaat edilir.

a) Ek-11de yer alan Organik Gbre hracat n zni Mracaat Formu,

b) Sipari mektubunun asl veya firma tarafndan onaylanm sureti,

c) hra edilecek rn bu Ynetmelik kapsamnda dzenlenen tescil belgesine sahip deilse rne ait analiz raporunun asl veya firma tarafndan onayl sureti, tescil belgesine sahip ise tescil belgesinin fotokopisi veya numaras,

) hra edilecek rnn tip ismi, miktar ve hangi lkeye ihra edileceini, hangi ilden k yapacan belirtir dileke,

d) hra edilecek rn baka firma adna tescil belgesine sahip ise rnn yurt iinde piyasaya arz edilmeyeceine dair taahhtname.

(2) BGEMce dzenlenen ihracat n izin belgesi; ihracat firmaya, ihracatn yapld ilin il mdrlne ve gmrk idaresine gnderilir.

(3) Gmrk idaresiyle elektronik ortamda veri ve belge paylam salayncaya kadar, ihracat firma, ihra tarihinden itibaren ihracat tamamlanan miktara ait gmrk beyannamesinin bir suretini BGEMe ve firma merkezinin bulunduu ildeki il mdrlne ibraz eder.

(4) rnlerin ihra edilmesini mteakip herhangi bir sebeple iade edilmesi halinde, rnlerin bu Ynetmelik hkmlerine uygunluu aranr.

DRDNC BLM

Lisans, Tescil ve Piyasaya Arz

Lisans ve tescil

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yer alan rnleri reterek veya ithal ederek piyasaya arz eden/edecek firmalar, faaliyetlerini belgelemek amacyla Lisans Belgesi, her bir rn iin ise piyasaya arz etmeden nce Tescil Belgesi almakla mkelleftirler. Ancak, ithal edildikten sonra piyasaya arz edilmeden retimde kullanlacak rnlerde tescil belgesi art aranmaz.

(2) Hayvansal meneli rnleri reten veya ithal eden firmalara Lisans Belgesi ve Tescil Belgesi dzenlenebilmesi iin, firmalar Gda ve Kontrol Genel Mdrl (GKGM)nden alnan kayt belgesinin veya alma izni onay belgesinin bir rneini ibraz ederler.

(3) Lisans belgesi almak iin aadaki belgelerle birlikte BGEMe mracaat edilir.

a) Ek-12de yer alan lisans belgesi mracaat formu,

b) Kaytl olduu meslek kuruluundan mracaat tarihi itibari ile son alt ay ierisinde alnm kayt belgesinin asl,

c) Vergi numaras beyan,

) Fason retimlerde, il mdrlnce onayl fason retim szlemesi,

d) Firmay temsile yetkili kiilerin imza sirkleri.

(4) Tescil belgesi almak iin aadaki belgelerle BGEMe mracaat edilir.

a) Ek-14te yer alan tescil belgesi mracaat formu,

b) Ar metalleri de ierecek ekilde dzenlenmi analiz raporu,

c) thal edilen rnlere tescil belgesi dzenlenmesi aamasnda, TSE tarafndan yaplan analize ait belgenin sureti,

) retim prosesi,

d) Ek-15te yer alan formata uygun olarak dzenlenmi iki adet etiket rnei,

e) Organik Tarmn Esaslar ve Uygulanmasna likin Ynetmelik eki Ek-1de yer alan rnlere tescil belgesi dzenlenebilmesi iin Bakanlk tarafndan yetkilendirilmi kurulularca dzenlenmi sertifika,

f) Mikrobiyal gbreler iin resmi aratrma kurulular veya yetkilendirilmi zel kurulular tarafndan yaplan yurt ii deneme raporu,

g) Mikrobiyal gbreler iin GKGM tarafndan uygulamaya konulan 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Koruma rnlerinin Ruhsatlandrlmas Hakknda Ynetmelik kapsamnda yer almadna dair GKGMden alnacak yaz,

) Mikrobiyal rnler iin lke topraklarnn uygunluu ve verime etkisi amal deneme raporlar.

(5) Drdnc fkrann () bendinde belirtilen yurt iinde yaplacak deneme;

1) rnn alt toprak pHsi, toprak scakl ve toprak yapsn,

2) Depolama artlar ve sresini,

3) Yurt ii denemenin uygulanaca uygun toprak besin maddesi ieriini,

4) rnn uyguland bitkiler zerindeki verime etkisini,

5) Yapraktan uygulanmas durumunda buna ait patojen testi dahil uygulanabilirlik raporunu

kapsamaldr.

(6) Lisans ve tescil belgeleri, geerlilik sresi bitimi itibariyle yenilenir. Herhangi bir nedenle faaliyeti son bulan veya faaliyet alann deitirenler lisans ve tescil belgelerinin asllarn Bakanla iade etmekle ykmldrler.

(7) Lisans ve tescil belgelerinin sresinin bitiminde, yenilenmesi iin yukarda belirtilen belgeler ve lisans/tescil belgelerinin asllar ile birlikte BGEMe mracaat edilir.

(8) Lisans ve tescil belgeleri devredilemez, ticari amala kullanlamaz ve satlamaz. sim, adres, faaliyet alan deien veya son bulanlar otuz gn iinde deiikliin ilendii evraklarla birlikte lisans belgesinin yeniden dzenlenmesi iin Bakanla bildirir. Bildirilmediinin tespiti halinde lisans ve tescil belgesi iptal edilir.

(9) Lisans ve tescil belgesi iptal edilen, ettirilen veya sresi gemi olduu halde tescil belgesi yenilenmeyen kiilerin piyasaya arz edilmi rnlerinin satna kullanm sresi bitimine kadar izin verilir.

Piyasaya arz

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yer alan rnler, ambalajlar aldnda eski haline dnemeyecek ekilde ambalajlanm olarak piyasaya arz edilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Denetim

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yer alan rnler, Ek-17de verilen toleranslar da dikkate alnarak Gbrelerin Piyasa Gzetimi ve Denetimi Ynetmelii esaslarna gre denetlenir.

Numune alma ve analiz metotlar

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yer alan rnlerin analizleri, Ek-18de belirlenen metotlara gre yaplr ve analiz metodu analiz raporunda belirtilir.

(2) rn temsil eden numunelerin alnmas ve alnacak numune saysnn belirlenmesi Gbrelerin Piyasa Gzetimi ve Denetimi Ynetmeliinde verilen numune alma metotlar esasna gre yaplr.

Etiketleme ve iaretleme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yer alan rnlerin ambalaj veya etiketleri, Ek-15te rnei ve aklamalar verilen etiket ve iaretlemelere uygun olarak yaplr.

Verilerin bildirilmesi

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yer alan rnleri reterek veya ithal ederek piyasaya arz eden kii ve kurulular, Bakanlka belirlenen usul ve esaslar dahilinde tedarik, sat ve stok miktarlarn ieren bilgileri istatistiki veri taban oluturmak zere Bakanla gnderirler.

Organik tarm kapsamnda deerlendirilen rnler

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yer almayan ancak, Organik Tarmn Esaslar ve Uygulanmasna likin Ynetmelik Ek-1de yer alan rnler, Organik Tarmn Esaslar ve Uygulanmasna likin Ynetmelik gereklerini de yerine getirmek kaydyla, Yetkili Komisyon tarafndan deerlendirilerek bu Ynetmelik esaslarna gre belgelendirilir.

thalat yasakl rnler

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yer alan evsel atklardan elde edilen kompost ithal edilerek piyasaya arz edilmez.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 18 (1) 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tarmda Kullanlan Organik, Organomineral Gbreler ve Toprak Dzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim erikli ve Dier rnlerin retimi, thalat ve Piyasaya Arzna Dair Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce Bakanlka dzenlenen tescil belgelerinden, bu Ynetmelik hkmlerine uygun olmayanlar, 4/6/2015 tarihine kadar bu Ynetmelik hkmlerine uyum salar.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ekleri iin tklaynz