26 Mart 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28953

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2014/7)

Yasal dayanak ve bavuru

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu Karar (Karar) ile yrrle konulan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelikten (Ynetmelik) oluan ithalatta haksz rekabetin nlenmesi hakknda mevzuat hkmleri erevesinde yaplan damping soruturmas bavurusu ile bu bavuruya ilikin olarak sz konusu mevzuat kapsamnda yaplan deerlendirmenin sonularn iermektedir.

(2) ikyeti yerli reticiler olan Anadolu Motor retim ve Pazarlama A.., Taral Tarm Makine ve Aletleri A.. ve Yamur Tarm Makinalar San.ve Tic. A.., in Halk Cumhuriyeti (HC) meneli 8432.29.90.00.19 gmrk tarife istatistik pozisyonunda (GTP) yer alan dier apa makinelerinin dampingli fiyatlarla ithal edilmesinden dolay zarara uradklar gerekesiyle sz konusu lke meneli rne ynelik bir damping soruturmas almas istemiyle bavuruda bulunmulardr.

Bavuru konusu rn

MADDE 2 (1) Bavuru konusu rn, 8432.29.90.00.19 GTPli dier apa makineleridir.

(2) Bahse konu GTP yalnzca bilgi amal verilmi olup, balayc mahiyette deildir.

(3) Bavuru konusu rnn Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eya tanmnda yaplacak deiiklikler bu Tebli hkmlerinin uygulanmasna halel getirmez.

Bavurunun temsil nitelii

MADDE 3 (1) Bavuru aamasnda sunulan delillerden, bavurunun Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde yerli retim dalnn temsil niteliini haiz olduu anlalmtr.

Damping iddias

MADDE 4 (1) HCnin piyasa ekonomisi uygulamayan bir lke olarak deerlendirilmesi nedeniyle, normal deerin tespitinde Ynetmeliin 7 nci maddesi hkmleri uygulanarak, ikyeti yerli reticilerin maliyetlerinden yola klarak oluturulmu deer belirlenmitir.

(2) Bu balamda, yerli retim dalnn retim maliyetleri alnarak hammadde maliyeti, iilik, enerji, amortisman, finansman ve dier retim giderlerinde ad geen lkenin lehine olacak ekilde ayarlamalar yapldktan sonra makul bir kr oran eklenerek normal deer oluturulmu ve bulunan deerin fabrika k aamasnda olduu kabul edilmitir.

(3) ikyet konusu lkeden, Trkiyeye gerekletirilen satlarn ihra fiyatnn belirlenmesinde, ikyet konusu rnn normal deerinin hesaplamasnda kullanlan dneme ilikin ikyeti yerli reticilerden temin edilen HCli ihracatlar tarafndan tanzim edilmi fatura ve proforma faturalarda yer alan birim fiyatlar esas alnmtr. Sz konusu fiyatlarn fabrika k aamasnda olduu kabul edilmitir.

(4) Normal deer ile Trkiyeye ihra fiyatlarnn mmkn olduu lde ayn ticari aamada (fabrika k aamas) karlatrlmas yoluyla, ikyet konusu rn iin hesaplanan damping marjlarnn, ihmal edilebilir orann zerinde olduu grlmtr.

Zarar ve nedensellik iddias

MADDE 5 (1) 2010 ile 2013 ylnn ilk dokuz aylk dnemi arasnda ikyete konu lke meneli ithalat hem mutlak hem de nispi olarak artmtr. Ayn dnemde bahse konu lke meneli ithalatn toplam tketim ierisindeki paynn da artt tespit edilmitir.

(2) ikyet konusu lke meneli ithalatn ortalama birim fiyatlarnn bavuru sahibi yerli reticinin yurt ii sat fiyatlarn nemli lde krd belirlenmitir. Dampingli ithalat nedeniyle HCnin Trkiye apa makineleri pazarndan ald pay mutlak ve nispi olarak artarken yerli retim dalnn byyen Trkiye pazarndan yeterince pay alamad ve hatta paynn giderek azald grlmtr.

(3) Yerli retim dalnn dk fiyatl ithalatn hacmi nedeniyle retim kapasitesinin byk ksmn kullanamad tespit edilmitir.

(4) Bavuru aamasnda sunulan deliller ve ithalata ilikin resmi istatistikler esas alnarak yaplan tespitler nda, yerli retim dalnn yurt ii sat miktar, stoklar, stok evrim hz ve pazar pay gibi nemli gstergelerinde olumsuzluklar grlmesi nedeniyle maddi zararn sz konusu olduu deerlendirilmitir.

Karar ve ilemler

MADDE 6 (1) Bir damping soruturmasnn alabilmesi iin yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduu anlaldndan, thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulu tarafndan HC meneli sz konusu rn iin Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde bir damping soruturmas almasna karar verilmitir.

(2) Soruturma, Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlecektir.

Piyasa ekonomisi deerlendirmesi

MADDE 7 (1) Ynetmeliin 40 nc ve 41 inci maddelerinde ngrlen hkmler sakl kalmak zere Genel Mdrlk tarafndan soruturma kapsamnda normal deer tespitine karar verilmesi halinde; HCde soruturmaya tabi retici veya reticilerin soruturma konusu rnn retiminde ve satnda Ynetmeliin Ek 1 inci maddesindeki ltler erevesinde piyasa ekonomisi koullarnn geerli olduunu bu Tebliin 9 uncu maddesinde belirtilen sreler iinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu retici veya reticiler iin normal deerin tespitinde Ynetmeliin 5 inci maddesi, aksi takdirde Ynetmeliin 7 nci maddesi hkmleri uygulanr. Ynetmeliin 7 nci maddesi hkmlerinin tatbiki halinde ad geen lke iin serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal lke olarak Trkiyenin seilmesi ngrlmektedir.

Soru formlar ve bilgilerin toplanmas

MADDE 8 (1) Soruturma almasn mteakip, bavuruda belirtilen ve Bakanlka tespit edilen soruturmaya konu rnn bilinen ithalatlarna, soruturma konusu lkede yerleik bilinen retici/ihracatlarna ve soruturmaya konu lkenin Ankaradaki Bykeliliine soruturmann alna ilikin bildirimde bulunulacaktr.

(2) Bildirimde, soruturma al Tebliine, bavurunun gizli olmayan zetine ve soru formlarna nasl eriilecei hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlka tespit edilememesi nedeniyle bildirim gnderilemeyen veya kendilerine bildirim ulamayan dier ilgili taraflarn soru formuna Ekonomi Bakanlna ait Ticaret Politikas Savunma Aralar internet sayfasndaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili blmden erimeleri mmkn bulunmaktadr.

(4) lgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruturmayla ilgili olduu dnlen dier bilgi, belge ve grlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Mdrle yazl olarak 9 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen sre ierisinde sunabilirler.

(5) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin birinci ve nc fkralar kapsamna girmeyen dier ilgili taraflar (rn girdi olarak kullanan iletmeler, bunlarn meslek kurulular, tketici dernekleri, retim dalndaki ii veya iveren sendikalar gibi) grlerini Genel Mdrle yazl olarak 9 uncu maddenin nc fkrasnda belirtilen sre ierisinde sunabilirler.

(6) lgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruturmayla ilgili sunulan dier bilgi, belge ve grler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedike yazl olarak sunulur. Yazl sunumlarda ilgili taraflarn isim ve unvan, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaralar belirtilmelidir.

(7) Soruturma sresince Ynetmeliin 22 nci maddesinin ikinci fkras erevesinde gizlilik kaydyla verilen her tr bilgi, belge ve grn gizli olmayan bir zeti sunulmaldr. Gizli olmayan zet, esas bilginin makul lde anlalmasna olanak salayacak ayrntda olmaldr. lgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin zetlenemeyecek nitelikte olduklarn belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin zetlenemeyecek nitelikte olmasnn nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Sreler

MADDE 9 (1) 8 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen bildirimin gnderildii btn ilgili taraflar iin soru formunu cevaplandrma sresi, soruturmann alna ilikin bildirimin gnderildii tarihten itibaren posta sresi dhil 37 gndr.

(2) 8 inci maddenin nc fkrasnda belirtilen bildirimin gnderilmedii btn ilgili taraflar, soruturma ile ilgili grlerini ve soru formuna ilikin cevaplarn bu Tebliin yaym tarihinden itibaren balayacak 37 gnlk sre ierisinde sunabilirler.

(3) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin beinci fkras kapsamna giren dier ilgili taraflar, soruturma ile ilgili grlerini bu Tebliin yaym tarihinden itibaren soruturmann akn etkilemeyecek ekilde soruturma sreci ierisinde sunabilirler.

birliine gelinmemesi

MADDE 10 (1) Ynetmeliin 26 nc maddesi hkm erevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen sreler dhilinde ve istenilen biimde gerekli bilgi ve belgeleri salamamas ya da bu bilgi ve belgelere eriimi reddetmesi veya soruturmay engellediinin anlalmas veya yanl ya da yanltc bilgi vermesi hallerinde sz konusu taraf ibirliine gelmemi saylr. Bu gibi hallerde soruturma kapsamndaki geici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere gre yaplabilir.

(2) lgili taraflarn ibirliine gelmemesi veya ksmen ibirliine gelmesi halinde bahse konu taraf iin soruturmann sonucu ibirliine gelinmesine nazaran daha az avantajl olabilir.

Geici nlem alnmas ve nlemlerin geriye dnk uygulanmas

MADDE 11 (1) Kararn ilgili maddeleri uyarnca, soruturma sresince geici nlem uygulanmas kararlatrlabilir ve kesin nlem geriye dnk olarak uygulanabilir.

(2) nlemlerin uygulanmasnda balam ilem kavram ve istisnas bulunmamaktadr.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 (1) Soruturmayla ilgili bilgi, belge ve grlerin aada belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanl

thalat Genel Mdrl

Damping ve Sbvansiyon Aratrma Dairesi

nn Bulvar No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 22-26/212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms232@ekonomi.gov.tr

Soruturmann balang tarihi

MADDE 13 (1) Soruturma, bu Tebliin yaym tarihinde balam kabul edilir.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.