22 Mart 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28949

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’in 42 nci maddesinde yer alan “Panua” ibaresi “Pantja” olarak değiştirilmiştir.  

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/1/2009

27108