22 Mart 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28949

YNETMELK

Kastamonu niversitesinden:

KASTAMONU NVERSTES OCUK ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Kastamonu niversitesi ocuk Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amac, faaliyet alanlar, organlar ve alma ekline ilikin hkmleri dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Kastamonu niversitesi ocuk Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bilim ve Danma Kurulu: Merkezin Bilim ve Danma Kurulunu,

b) ocuk: Yedi yandan gn alm ve onsekiz yan doldurmam kiiyi,

c) Merkez: Kastamonu niversitesi ocuk Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Program: Merkezde veya Merkez adna yrtlen eitli eitim programlarn,

e) Program Yrtcs: Merkezde veya Merkez adna sorumluluunu stlendii programn konusu ile ilgili bilim alannda akademik eitim alm uzman,

f) Rektr: Kastamonu niversitesi Rektrn,

g) niversite: Kastamonu niversitesini,

) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitenin toplumla balarn glendirebilmek, yakn gelecekte toplumda sz sahibi erikin bireyler olarak yer alacak ocuklarn sosyal, kltrel ve bilimsel anlamda gelimelerini, bilginin doasna dair bilgi edinmelerini salayabilmek, ocuklara yaparak, yaayarak ve elenerek, bilimsel ve eletirel dnme, yaratc olma, yarglama, sorgulama, soru sorma, merak duyma, sorun zme gibi becerileri kazandrabilmek, bilimsel bilginin yaratcl ve yaratc dnceyi destekleyecek biimde paylalmasna imkn salamak, bilim ve sanat ocuklar iin yeni ve ekici bir yolla somut hale getirebilmek, yaamn her alannda herkesi ilgilendiren konular arasnda yer alan bilim ve sanatn bireyin geliiminde nemli bir yeri olduunu gsterebilmektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Trkiyede ve dnyada ocuklara ynelik yaplan almalar yakndan izlemek ve bu dorultuda ocuklarn geliimini destekleyecek programlar planlamak ve uygulamak.

b) niversitede bulunan farkl bilim alanlarn buluturarak ocuklarn bu bilim alanlarn erken tanmasn salayacak programlar planlamak ve uygulamak.

c) ocuklarn erken yata bilim ile tanmasn salayarak bilim okuryazarl iin yaparak ve yaayarak renmelerine frsat yaratacak farkl eitim ortamlar salamak.

) ocuklarn geliimini desteklemek amac ile anne babalarn dikkatini ekmek ve anne babalar destekleyici eitim ekinlikleri yrtmek.

d) ocuklarn bir lkenin gelecei olduuna ve ocukluk dneminde uygulanan farkl eitim programlarnn olumlu etkiler yaratacana dikkat ekmeye ynelik etkinlikler yrtmek.

e) Faaliyet alanna giren konularda kamu kurum ve kurulular, sivil toplum rgtleri, meslek odalar, uluslararas kurulular ile ibirlii yapmak ve aratrmalar planlamak, bu aratrmalara konu ile ilgili alan aratrmaclarn da katlmn salamak.

f) Faaliyet alanlar ile ilgili kitap, dergi, CD, elektronik yayn ve benzeri eserler yaymlayarak bu alanda alan bilim insanlarnn bilgi ve deneyimlerini paylamak ve kalc duruma getirmek.

g) Ulusal ve uluslararas toplantlar dzenleyerek, Merkez ile ilgili konularda bilgi ve fikir paylam gerekletirmek ve elde edilen sonular kamuoyuna duyurmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Bilim ve Danma Kurulu.

Mdr ve mdr yardmclar

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezin genel almalar esas alnarak, niversitede grev yapan, Merkezde yrtlen faaliyetler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn bulunmad zamanlarda, Mdr yardmclarndan biri, Mdre vekalet eder. Vekalet sresi alt ay at takdirde yeni bir Mdr grevlendirilir. Mdr, almalarndan Rektre kar sorumludur.

(2) Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere niversite retim elemanlar arasndan iki kiiyi Mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn grev sresinin dolmas ya da herhangi bir sebeple grevinden ayrlmas halinde, Mdr yardmclarnn grevi de sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulu ile Bilim ve Danma Kuruluna bakanlk etmek.

c) Ynetim Kurulunun toplant gndemini belirlemek ve Ynetim Kurulunu toplantya armak.

) Merkezde oluturulan alma gruplarnn etkinliklerini dzenlemek, yrtmek, denetlemek.

d) Ynetim Kurulunun karara balad alma raporlarn ilgililere sunmak ve sonulandrmak.

e) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak.

f) Merkezin yllk etkinlik raporunu Rektre sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr yardmclar ve Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili almalarda bulunan niversite retim elemanlar arasndan Mdrn nerisi zerine yl sreyle Rektr tarafndan grevlendirilen yeden oluur. Grev sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi dolmadan grevden ayrlan yenin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu, her dnem en az bir defa olmak zere Mdrn gerekli grd durumlarda toplanr. Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Kararlar, karar defterine tarih ve sra numaras ile yazlr. Oylarn eitlii halinde Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm kabul edilir. Ynetim Kurulu karar alrken, Bilim ve Danma Kurulundan gelen gr, neri ve tespitleri de deerlendirir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu aada belirtilen grevleri yerine getirir:

a) Merkezin almalar ile ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

b) Merkezde kurulacak alma gruplarn oluturmak.

c) Merkez almalar ile ilgili aratrma, inceleme, derleme ve yayn konularndaki projeleri deerlendirmek.

) Yurtii ve yurtd kurum ve kurulularla ibirlii iinde ama ve grevlerine uygun proje, aratrma ve incelemeleri deerlendirmek ve izlemek.

d) Merkezin yllk etkinlik raporunu hazrlamak.

e) Mdrn veya yelerin nerecei dier konular grp karara balamak.

Bilim ve Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Bilim ve Danma Kurulu; Mdr, Mdr yardmclar, Ynetim Kurulu yeleri ile Merkezin ama ve almalar ile ilgili ve uzmanlklar olan, niversiteden veya istekleri halinde dier niversiteler, kamu kurum ve kurulular ile zel sektr temsilcileri arasndan yl sre iin Ynetim Kurulunca nerilen ve Rektr tarafndan grevlendirilen en fazla on yeden oluur. Bilim ve Danma Kurulu; her yl en az bir defa, Mdrce belirlenen bir tarihte, Mdrn bakanlnda toplanr. Kurulun toplantlarnda ounluk aranmaz.

Bilim ve Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Bilim ve Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Faaliyet alanlaryla ilgili neriler getirmek, aratrma ve uygulamalara destek olmak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili deerlendirmeler yapmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan durumlarda; ilgili dier mevzuat hkmleri ile Kastamonu niversitesi Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kastamonu niversitesi Rektr yrtr.