22 Mart 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28949

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TRK GIDA KODEKS AROMA VERCLER VE AROMA VERME ZELL

TAIYAN GIDA BLEENLER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme zellii Tayan Gda Bileenleri Ynetmeliinin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) 1334/2008/EC sayl ve 2065/2003/EC sayl Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tzkleri ile 872/2012/EC sayl Komisyon Uygulama Tzne paralel olarak,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin ikinci fkrasnn () bendinden sonra gelmek zere aadaki (i) ve (j) bentleri eklenmi ve dier bentler buna gre teselsl ettirilmitir.

i) Deerlendirilmi aroma verici maddeler: Deerlendirme ve onayn tamamland maddeleri,

j) Deerlendirmesi devam eden aroma verici maddeler: Risk deerlendirmesi henz tamamlanmam olan maddeleri,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

) Bu Ynetmelik hkmleri, yatay ve dikey gda kodeksinde yer alan aroma vericiler ve aroma verme zellii tayan gda bileenlerine ilikin hkmler sakl kalmak kaydyla uygulanr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki (i) ve (j) bentleri eklenmi olup, ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

i) Aroma verici madde olarak 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene piyasaya arz edilmez ve gdalarda kullanlmaz.

j) Aroma verici madde olarak 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene in ithalat ve bu maddeyi ieren bir gdann ithalatna izin verilmez.

(2) Deerlendirilmi aroma verici maddeler, Blm Ada yer alan Aroma Vericiler ve Kaynak Materyallerin Listesindeki dipnotlarda verilmemitir.

(3) Halen risk deerlendirmesi devam eden aroma verici maddeler, Blm Ada yer alan Aroma Vericiler ve Kaynak Materyallerin Listesinde yer alan ve 1den 4e kadar numaralandrlm olan dipnotlarda verilmitir.

(4) Deerlendirmesi devam eden aroma verici maddeler; deerlendirme tamamlanp Blm A, Tablo 1de deerlendirilmi aroma verici madde olarak listeye ekleninceye veya listeden kartlncaya kadar piyasaya arz edilebilir ve gdalarda kullanlabilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan ek-1, ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 1 (1) 22/3/2014 tarihinden nce faaliyet gsteren gda iletmecileri, bu maddenin nc ve drdnc fkras hkmleri hari olmak zere en ge 31/1/2015 tarihine kadar bu Ynetmelik hkmlerine uymak zorundadr. Bu iletmeciler, uyum sresince, bu maddenin nc ve drdnc fkras hkmleri hari bu Ynetmeliin 22/3/2014 tarihinden nce yrrlkte olan hkmlerine tabidirler.

(2) 22/3/2014 tarihinden nce faaliyet gsteren gda iletmecileri tarafndan piyasaya arz edilen bu Ynetmelik kapsamndaki rnler ve bu rnleri ieren gdalar 31/1/2016 tarihine kadar piyasada bulunabilir.

(3) 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene adl aroma verici madde, 22/3/2014 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek gdalarn retiminde kullanlmaz.

(4) 22/3/2014 tarihinden nce piyasaya arz edilmi olan ve 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene adl aroma verici maddeyi ieren bir gda raf mr sresince piyasada bulunabilir.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

29/12/2011

28157 (3. Mkerrer)

 

Ekler iin tklaynz