21 Mart 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28948

YNETMELK

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN LKDTE KARILAMA ORANI HESAPLAMASINA

LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama ve Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, bankalarn konsolide ve konsolide olmayan bazda, asgari likidite dzeyini belirlemek amacyla net nakit klarn karlayabilecek seviyede yeterli yksek kaliteli likit varlk stoku bulundurmalarna ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanununun 43 nc maddesinin birinci fkras ile 46 ve 93 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte yer alan;

a) Banka: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan bankalar,

b) Finansal kurulu: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan finansal kurulular,

c) Kamu kuruluu: 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarn Sermaye Yeterliliinin llmesine ve Deerlendirilmesine likin Ynetmeliin 3 nc maddesinde tanmlanan kamu kurulularn,

) Kanun: 5411 sayl Bankaclk Kanununu,

d) Kk ve orta byklkteki iletmeler (KOB): 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle giren Kk ve Orta Byklkteki letmelerin Tanm, Nitelikleri ve Snflandrlmas Hakknda Ynetmeliin 4 nc maddesinde tanmlanan KOBݒler ile muadil yabanc lke dzenlemeleri uyarnca KOBݔ olarak kabul edilen kurulular,

e) Kredi kalitesi kademesi: Bankalarn Sermaye Yeterliliinin llmesine ve Deerlendirilmesine likin Ynetmeliin eki Ek-1de belirtilen kredi kalitesi kademesini,

f) Kredi kuruluu: Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan kredi kurulularn,

g) Kurul: Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulunu,

) Kurum: Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumunu,

h) zel netletirme szlemeleri: Repo ilemleri ve/veya menkul kymet veya emtia dn ilemleri ve/veya dier sermaye piyasasna dayal ilemleri kapsayan ereve netletirme szlemelerini,

) Trev ilem: Bankalarn Sermaye Yeterliliinin llmesine ve Deerlendirilmesine likin Ynetmelikte belirtilen trev finansal aralar ile kredi trevlerini,

i) Trkiye Muhasebe Standartlar (TMS): 26/9/2011 tarihli ve 660 sayl Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunun Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname uyarnca Kamu Gzetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurulu tarafndan onaylanarak Trkiye Muhasebe Standard ve Trkiye Finansal Raporlama Standard adyla yaymlanan muhasebe standartlar ile bu alana ilikin dier dzenlemeleri,

ifade eder.

KNC BLM

Likidite Dzeyinin llmesi ve Likidite Karlama Oran

Likidite dzeyinin llmesi ve likidite karlama oran

MADDE 4 (1) Bankalarn likidite dzeyi, konsolide ve konsolide olmayan bazda Trk Liras ile yabanc para birimi toplam ve konsolide ve konsolide olmayan bazda yabanc para birimi zerinden likidite karlama oran hesaplanmak suretiyle llr.

(2) Likidite karlama oran, yksek kaliteli likit varlk stokunun, net nakit klarna blnmesi suretiyle hesaplanr.

(3) Konsolide olmayan toplam ve yabanc para likidite karlama oranlar srasyla, Trk Liras ile yabanc para birimi toplam ve yabanc para zerinden i gnleri itibaryla hesaplanacak likidite karlama oranlarnn haftalk basit aritmetik ortalamas alnmak; konsolide toplam ve yabanc para likidite karlama oranlar srasyla, Trk Liras ile yabanc para birimi toplam ve yabanc para zerinden i gnleri itibaryla hesaplanacak likidite karlama oranlarnn aylk basit aritmetik ortalamas alnmak suretiyle hesaplanr.

(4) Konsolide ve konsolide olmayan toplam likidite karlama oran yzde yzden, konsolide ve konsolide olmayan yabanc para likidite karlama oran yzde seksenden az olamaz.

(5) Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasnn uygun gr alnarak Kurul tarafndan, konsolide ve konsolide olmayan toplam likidite karlama oranlar ile yabanc para likidite karlama oranlar her bir banka ya da banka grubu baznda farkllatrlabilir, yksek kaliteli likit varlklarn, nakit giri ve klarnn dikkate alnma oranlar deitirilebilir.

NC BLM

Yksek Kaliteli Likit Varlklar ve Yksek Kaliteli Likit Varlk Stoku

Yksek kaliteli likit varlklar

MADDE 5 (1) Yksek kaliteli likit varlklar, birinci kalite likit varlklar ile 2A kalite likit varlklar ve 2B kalite likit varlklardan oluan ikinci kalite likit varlklardan oluur.

(2) Bir varln yksek kaliteli likit varlk olarak snflandrlabilmesi iin aadaki zellikleri tamas arttr.

a) Deeri kolaylkla ve doru ekilde llebilmeli.

b) Aktif ve derin bir piyasas olmal.

c) Likidite skkl durumunda dahi gvenilir bir likidite kayna oluturmal.

) Drdnc fkra hkm sakl kalmak kaydyla teminata konu edilmemi olmal.

d) Kullanmn, satn, transfer edilmesini, tasfiye edilmesini engelleyen yasal veya operasyonel herhangi bir kstlama bulunmamal.

e) Trk liras cinsinden veya Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas tarafndan gsterge niteliinde dviz ve efektif al sat kuru belirlenerek ilan edilen para birimleri cinsinden olmal.

(3) Ters repo, trev ilemler, menkul kymet dn alma ilemleri, kredili menkul kymet ilemleri ile teminat swaplar neticesinde teminat olarak alnan ve ikinci fkrada belirtilen artlar tayan birinci kalite likit varlklar veya ikinci kalite likit varlklar da yksek kaliteli likit varlk olarak dikkate alnr.

(4) Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasna ya da kamu kurulularna depo edilen, teminata verilen ancak likidite temin edilmesinde kullanlmam olan ve () bendi hari olmak zere ikinci fkrada belirtilen artlar tayan birinci kalite likit varlklar ile ikinci kalite likit varlklar da yksek kaliteli likit varlk olarak dikkate alnr.

(5) Kar tarafn otuz gn iinde szlemeden kaynaklanan geri isteme hakk olan varlklar ile bu varlklarn kullanlmas sonucunda elde edilen nakit, yksek kaliteli likit varlk olarak deerlendirilmez.

(6) Merkezi ynetimler veya merkez bankalarnn garantisiyle ihra edilmi olsalar dahi, bankann kendisi veya bal ortaklklar ya da itirakleri tarafndan ihra edilen ipotek teminatl menkul kymetler ve konut ipoteine dayal menkul kymetler ile bankann kendisi veya dier kredi kurulular veya finansal kurulular ya da bunlarn itirak veya bal ortaklklar tarafndan ihra edilen dier borlanma aralar ve hisse senetleri, yksek kaliteli likit varlk olarak deerlendirilmez.

(7) Likidite karlama oran hesaplamasnda katlm bankalarnn dikkate alabilecei ilave yksek kaliteli likit varlklar Kurulca belirlenir.

Birinci kalite likit varlklar

MADDE 6 (1) Birinci kalite likit varlklar aadakilerden oluur.

a) Kasa, efektif deposu ve satn alnan ekler.

b) Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas nezdindeki vadeli ve vadesiz serbest hesaplar ile zorunlu karlklar ve Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas araclyla bankalararas para piyasas zerinden dier bankalara verilen gecelik borlar.

c) Yetkili bir kredi derecelendirme kuruluu ya da ihracat kredi kuruluu tarafndan derecelendirilen ve kredi kalitesi kademesi %0 risk arlna tekabl eden lke merkezi ynetimleri, merkez bankalar, kamu kurulular ile Uluslararas demeler Bankas, Uluslararas Para Fonu, Avrupa Birlii, Avrupa Merkez Bankas veya ok tarafl kalknma bankalarnca ya da bunlarn garantisiyle ihra edilen borlanma aralar.

) T.C. Hazine Mstearlnca ya da Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasnca veya 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanun kapsamnda kurulan varlk kiralama irketlerince Trk Liras cinsinden ihra edilen borlanma aralarnn tamam ile bunlar tarafndan yabanc para cinsinden ihra edilen borlanma aralarnn, bankann ayn para birimi cinsinden, varlk ve ykmllkleri zerinden bu Ynetmelik kapsamnda hesaplanacak net nakit klar kadarlk ksm.

d) Bankalarn yurtd ubelerinin bulunduu ve yetkili bir kredi derecelendirme kuruluu ya da ihracat kredi kuruluu tarafndan derecelendirilen ve kredi kalitesi kademesi %0 risk arlna tekabl etmeyen lkelerin merkezi ynetimleri ya da merkez bankalarnca ulusal para birimleri cinsinden ihra edilen borlanma aralarnn tamam ile bunlar tarafndan ulusal para birimi dndaki bir para birimi cinsinden ihra edilen borlanma aralarnn, bankann ayn para birimi cinsinden bu Ynetmelik kapsamnda hesaplanacak net nakit klar kadarlk ksm.

e) Konsolide likidite karlama oran hesaplamasna mnhasr olarak, ana ortaklk bankalarn konsolide ettii yurtdnda yerleik kredi kurulular veya finansal kurulularn bulunduu, yetkili bir kredi derecelendirme kuruluu ya da ihracat kredi kuruluu tarafndan derecelendirilen ve kredi kalitesi kademesi %0 risk arlna tekabl etmeyen lkelerin merkezi ynetimleri ya da merkez bankalarnca ulusal para birimleri cinsinden ihra edilen borlanma aralarnn tamam ile bunlar tarafndan ulusal para birimi dndaki bir para birimi cinsinden ihra edilen borlanma aralarnn, bankann ayn para birimi cinsinden, bu Ynetmelik kapsamnda hesaplanacak net nakit klar kadarlk ksm.

2A kalite likit varlklar

MADDE 7 (1) 2A kalite likit varlklar aadakilerden oluur.

a) 6 nc maddenin birinci fkrasnn (d) ve (e) bendi hkmleri sakl kalmak kaydyla, yetkili bir kredi derecelendirme kuruluu ya da ihracat kredi kuruluu tarafndan derecelendirilen ve kredi kalitesi kademesi %20 risk arlna tekabl eden lke merkezi ynetimleri, merkez bankalar, kamu kurulular ile ok tarafl kalknma bankalarnca ya da bunlarn garantisiyle ihra edilen borlanma aralar.

b) Yetkili bir kredi derecelendirme kuruluu tarafndan verilen uzun vadeli kredi derecelendirme notu AA-, uzun vadeli kredi derecelendirme notunun bulunmamas halinde ksa vadeli kredi derecelendirme notu AA-ye edeer ya da byle bir derecelendirme notu bulunmamas halinde bankann isel derecelendirme sistemi uyarnca hesaplanm temerrt olasl AA- veya daha yksek olan ipotek teminatl menkul kymetler ile dier borlanma aralar.

2B kalite likit varlklar

MADDE 8 (1) 2B kalite likit varlklar aadakilerden oluur.

a) Konut ipoteine dayal menkul kymetlerden aadaki zellikleri tayanlar.

1) Yetkili bir kredi derecelendirme kuruluu tarafndan verilen uzun vadeli kredi derecelendirme notu, bulunmamas halinde ksa vadeli kredi derecelendirme notu ya da byle bir derecelendirme notu bulunmamas halinde bankann isel derecelendirme sistemi uyarnca hesaplanm temerrt olasl AA veya daha yksek ya da buna edeer olan.

2) Varlk havuzu sadece konut ipotekli alacaklardan oluan ve bankann veya bal ortaklklarnn ya da itiraklerinin varlklarn ve herhangi bir yaplandrlm rn iermeyen.

3) potek teminatl alacan tahsili iin ipotein nakde dntrlmesi sonucunda elde edilen tutarn alaca karlayamamas durumunda farkn tamamlanma garantisi bulunan.

4) hra srasnda varlk havuzundaki toplam alacaklarn ipotee konu konutlarn toplam deerine oran en fazla %80 olan.

5) Varlk havuzundaki alacaklarn kalitesinin devamllnn salanmasn teminen ihra tarafndan sz konusu alacaklara ilikin kredi riskinin bir ksm stlenilen.

b) Yetkili bir kredi derecelendirme kuruluu tarafndan verilen uzun vadeli kredi derecelendirme notu A+ ile BBB- arasnda, uzun vadeli kredi derecelendirme notu bulunmamas halinde ksa vadeli kredi derecelendirme notu A+ ile BBB- arasna edeer ya da byle bir derecelendirme notu bulunmamas halinde bankann isel derecelendirme sistemi uyarnca hesaplanm temerrt olasl A+ ile BBB- arasnda olan borlanma aralar.

c) BIST100 endeksi ierisinde olan veya yurtd ubelerin bulunduu lkelerin ana endeksleri ierisinde ve ulusal para birimleri cinsinden olan hisse senetleri.

) Konsolide likidite karlama oran hesaplamasna mnhasr olarak, ana ortaklk bankalarn konsolide ettii yurtdnda yerleik kredi kurulular veya finansal kurulularn bulunduu lkelerin ana endeksleri ierisinde ve ulusal para birimleri cinsinden olan hisse senetleri.

Yksek kaliteli likit varlk stoku

MADDE 9 (1) Yksek kaliteli likit varlk stoku, yksek kaliteli likit varlklarn toplamndan drdnc fkrada belirtilen snrlar aan tutarlarn dlmesi suretiyle Ek-3te yer alan forml uyarnca hesaplanr.

(2) Yksek kaliteli likit varlklar, TMS uyarnca bulunacak deerlerine Ek-1 ve Ek-2de yer alan cetvelde belirtilen ilgili dikkate alnma oranlar uygulandktan sonra yksek kaliteli likit varlk stoku hesaplamasna dahil edilir.

(3) Drdnc fkrada belirtilen snrlarn uygulamasnda vadesine otuz gn veya daha ksa sre kalan repo, ters repo, menkul kymet dn alma veya verme ilemleri, kredili menkul kymet ilemleri ile teminat swap ilemlerinin likidite karlama oran hesaplama tarihi itibaryla gerekleecei kabul edilir. Bu kapsamda, sz konusu ilemlerin gereklemesiyle,

a) Alnacak yksek kaliteli likit varlklarn, ilgisine gre bankann birinci kalite likit varlklarna, 2A kalite likit varlklarna veya 2B kalite likit varlklarna eklenmesi,

b) Verilecek yksek kaliteli likit varlklarn ilgisine gre bankann birinci kalite likit varlklarndan, 2A kalite likit varlklarndan veya 2B kalite likit varlklarndan karlmas suretiyle

dzeltilmi birinci kalite likit varlklar, dzeltilmi 2A kalite likit varlklar ve dzeltilmi 2B kalite likit varlklar hesaplanr.

(4) Dzeltilmi 2B kalite likit varlk tutar, dzeltilmi birinci kalite likit varlk, dzeltilmi 2A kalite likit varlk ve dzeltilmi 2B kalite likit varlk tutar toplamnn yzde on bei ile dzeltilmi birinci kalite likit varlk tutarnn yzde yirmi beinden kk olann aamaz. Bu snrlama uygulandktan sonra hesaplanacak dzeltilmi ikinci kalite likit varlk tutar, bu snrlama uygulandktan sonra hesaplanacak dzeltilmi birinci kalite likit varlk, dzeltilmi 2A kalite likit varlk ve dzeltilmi 2B kalite likit varlk tutar toplamnn yzde krkn aamaz.

Yksek kaliteli varlk stoku ierisinde dikkate alnmaya devam edilme artlar

MADDE 10 (1) Yksek kaliteli likit varlk stokundaki varlklar, piyasa riskinden korunmaya konu edilseler dahi likidite karlama oran hesaplamasna dahil edilmeye devam edilebilir. Ancak, korunmaya konu edilmi varln sat halinde riskten korunmann vadesinden nce sona ermesiyle ortaya kabilecek nakit knn varln deerine yanstlmas gerekir.

(2) Yksek kaliteli likit varlk stokundaki varlklardan vadelerine otuz gn ya da daha ksa sre kalanlar likidite karlama oran hesaplamasnda yksek kaliteli likit varlk stokunda dikkate alnmaya devam edilir, nakit girii hesaplamasnda dikkate alnmazlar.

(3) 5 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen artlar kaybeden ya da seviyesi den varlklar deiiklik tarihinden itibaren otuz gn sreyle deiiklikten nceki seviyelerinde dikkate alnmaya devam edilebilir.

DRDNC BLM

Net Nakit k ve Hesaplamas

Net nakit k

MADDE 11 (1) Net nakit k, toplam nakit klarnn toplam nakit girilerini aan ksmdr.

(2) Likidite karlama oran hesaplamasnda, toplam nakit girilerinin toplam nakit klarnn yzde yetmi beini aan ksm dikkate alnmaz.

(3) Vadesine otuz gn ya da daha ksa sre kalan teminat swaplar ilemlerinde, alnan teminatlarn niteliinin verilen teminatlarn niteliinden yksek olmas halinde alnan teminat zerinden nakit k, verilen teminatlarn niteliinin alnan teminatlarn niteliinden yksek olmas halinde verilen teminat zerinden nakit girii hesaplanr.

Nakit klar

MADDE 12 (1) Nakit klar, bilano ii ve bilano d ilem ve ykmllklerin TMS uyarnca deerlenmi tutarlarna Ek-1 ve Ek-2de yer alan cetvelde belirtilen ilgili dikkate alnma oranlar uygulanmas suretiyle likidite karlama oran hesaplamasna dahil edilir. Vadesine otuz gn ya da daha ksa sre kalan faiz tahakkuklar ve gider demelerine ilikin nakit klar ilgili olduklar ilem ve ykmllk zerinden dikkate alnr.

(2) Likidite karlama oran hesaplamasnda nakit klar; teminatsz borlar, teminatl borlar, yaplandrlm finansal aralardan borlar ve bilano d borlar olarak snflandrlr.

(3) Birden fazla nakit k snfna girebilecek kalemler, en yksek dikkate alnma oranna tekabl eden nakit k snfnda dikkate alnr.

(4) Nakit k hesaplamasnda,

a) Vadesiz,

b) Vadelerine otuz gn ya da daha ksa sre kalan,

c) Vadelerine otuz gnden fazla kalan, ancak alacaklnn vadesinden nce talep etme hakk bulunan ve denmesi bankann inisiyatifinde olmakla birlikte denmemesi halinde bankann itibar riskine maruz kalaca,

) Vadelerine otuz gnden fazla kalan, ancak alacaklnn vadesinden nce talep etme hakk bulunan ve vadeden nce denmesi halinde mterinin alaca faiz gelirinden/kr payndan daha yksek bir kayba uramayaca

ilem ve ykmllkler dikkate alnr.

(5) Aada belirtilenler nakit k hesaplamasnda dikkate alnmaz.

a) Vadelerine otuz gnden fazla kalan, ancak alacaklnn vadesinden nce talep etme hakk olan ilem ve ykmllklerden szlemeye bal olarak otuz gn aan ihbar sresi olanlar.

b) Operasyonel giderlere ilikin nakit klar.

Gerek kii mterilere teminatsz borlar

MADDE 13 (1) Likidite karlama oran hesaplamasnda, gerek kiilerin Tasarruf Mevduat Sigorta Fonunca sigortalanan mevduatlar/katlm fonlarndan maa hesab gibi dzenli nakit girii olanlar ile mevduat/katlm fonu sahibinin bankada kredisinin, baka mevduat/katlm fonu hesabnn veya yatrm hesabnn bulunmas gibi salam baka bir ilikisi olmas sebebiyle ekilme olasl ok dk olanlar teminatsz bor snfnda, istikrarl mevduat/katlm fonu olarak dikkate alnr.

(2) Gerek kiilere ait istikrarl mevduat/katlm fonu tanmna girmeyen mevduat/katlm fonu ile istikrarl olup olmadna karar verilemeyen mevduat/katlm fonu, teminatsz bor snfnda, dk istikrarl mevduat/katlm fonu olarak dikkate alnr.

(3) Bankaca ihra edilen, sadece gerek kiiler ve perakende mterilere satlan ve bunlarn dndakilere satlmas mmkn olmayan teminatsz borlanma aralar, bu aralara yatrm yapanlarn gerek kii olmas halinde gerek kii mterilere teminatsz bor olarak dikkate alnr.

Perakende mterilere teminatsz borlar

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik uygulamasnda perakende mteri, reeskont ve tahakkuklar dahil bankaya olan toplam borcu ile mevduat/katlm fonu dhil bankadan olan toplam alaca ayr ayr 2 milyon TLnin altnda olan KOBݒleri ifade eder. Bu snrn hesabnda bilano d ilemlerin dikkate alnacak deerleri Bankalarn Sermaye Yeterliliinin llmesine ve Deerlendirilmesine likin Ynetmeliin 5 inci maddesinin nc fkras uyarnca yaplacak snflandrma zerinden ikinci fkrasnda belirtilen oranlar uygulandktan sonraki tutarlardr. Perakende mteri olarak deerlendirilemeyen KOBݒler, dier kiiler olarak 15 inci madde kapsamnda deerlendirilir.

(2) Likidite karlama oran hesaplamasnda, perakende mterilerin Tasarruf Mevduat Sigorta Fonunca sigortalanan mevduatlar/katlm fonlarndan dzenli nakit girii olanlar ile mevduat/katlm fonu sahibinin bankada kredisinin, baka mevduat/katlm fonu hesabnn veya yatrm hesabnn bulunmas gibi salam baka bir ilikisi olmas sebebiyle ekilme olasl ok dk olanlar teminatsz bor snfnda, istikrarl mevduat/katlm fonu olarak dikkate alnr.

(3) Perakende mterilere ait istikrarl mevduat/katlm fonu tanmna girmeyen mevduat/katlm fonu ile istikrarl olup olmadna karar verilemeyen mevduat/katlm fonu, teminatsz bor snfnda, dk istikrarl mevduat/katlm fonu olarak dikkate alnr.

(4) Bankaca ihra edilen, sadece gerek kiiler ve perakende mterilere satlan ve bunlarn dndakilere satlmas mmkn olmayan teminatsz borlanma aralar, bu aralara yatrm yapanlarn perakende mteri olmas halinde perakende mterilere teminatsz bor olarak dikkate alnr.

Dier kiilere teminatsz borlar

MADDE 15 (1) Gerek kii mteriler ile perakende mteriler dnda kalan kiilerin mevduat/katlm fonlar operasyonel olup olmadklarna ve kar tarafna, bunlara olan dier teminatsz borlar kar tarafna gre teminatsz bor snfnda nakit k hesaplamasna dhil edilir.

(2) Likidite karlama oran hesaplamasnda, kredi kuruluu veya finansal kurulu dndaki kurulular ile merkezi ynetimler, merkez bankalar, ok tarafl kalknma bankalar ve kamu kurumlarnn mevduat/katlm fonundan Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu kapsamnda olanlar ilgisine gre operasyonel veya operasyonel olmayan istikrarl, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu kapsamnda olmayanlar ilgisine gre operasyonel veya operasyonel olmayan dk istikrarl kabul edilirler.

(3) Operasyonel olup olmad belirlenemeyen mevduatn/katlm fonunun tamam operasyonel olmayan mevduat/katlm fonu olarak deerlendirilir.

(4) Bu Ynetmelik uygulamasnda, bankadan alnacak takas, saklama veya nakit ynetimi hizmeti iin bankada tutulan mevduat/katlm fonundan aadaki zellikleri tayanlar operasyonel mevduat/katlm fonu olarak deerlendirilir.

a) Mevduatn/katlm fonunun sz konusu ilemleri gerekletirmek iin tutuluyor olmas ve amacnn faiz geliri/kr pay elde etmek olmamas.

b) Mevduatn/katlm fonunun dier hesaplardan ayr hesaplarda izlenmesi ve bu hesaplarda fazla fon tutulmasn salayacak ekilde herhangi bir tevik salanmamas.

(5) Bu Ynetmelik uygulamasnda, bir ilemin takas, saklama veya nakit ynetimi ilemi olarak deerlendirilebilmesi iin;

a) Mterinin otuz gn ierisinde ilemi banka vastasyla gerekletirecek olmas,

b) lem iin bankann salayaca hizmetlere ilikin olarak bankayla yaplm balayc bir szlemenin bulunmas,

c) leme ilikin szlemelerin sona ermesi iin en az otuz gnlk bir ihbar sresi olmas veya ilem iin bankada tutulan mevduat/katlm fonunun otuz gn ierisinde ekilmesinin oluturaca maliyetin, kaybedilecek faiz gelirinin/kr paynn zerinde olmas

gerekmektedir.

(6) Takas ilemleri; bu Ynetmelik kapsamnda mterilerin fonlarnn ya da menkul kymetlerinin yurtii takas sistemi ierisinde nihai muhataba transferinin salanmasdr. Bu ilemler; transfer, deme emirlerinin mutabakat, gecelik borlanma, gn ii borlanma gibi faaliyetleri ierir.

(7) Saklama ilemleri; bu Ynetmelik kapsamnda mterilere ait finansal varlklara ilikin saklama, raporlama, operasyonel ve ynetimsel faaliyetlerden oluur. Sz konusu ilemler, saklama hizmetleriyle ilikili menkul kymetlerin takas, demelerin transferi, teminat ilemleri, nakit ynetimi, temett ve dier benzeri gelirlerin tahsilt gibi ilemleri kapsar.

(8) Nakit ynetimi ilemleri; bu Ynetmelik kapsamnda mterilerin nakit aklarn, varlk ve ykmllklerini ynetme ve mterilerin olaan faaliyetlerini gerekletirmek iin gereken finansal ilemleri yrtme hizmetlerini ierir. Fonlarn toplanmas, toplanan fonlardan demeler yaplmas ve maa demeleri gibi hizmetler bu kapsamda deerlendirilir.

(9) Takas, saklama ve nakit ynetimi hizmetleri iin tutulmas gerekenin zerindeki mevduat/katlm fonu ile muhabir bankaclk ilemlerinden veya portfy ynetimi faaliyetlerinden kaynaklanan mevduat/katlm fonu operasyonel mevduat/katlm fonu olarak deerlendirilmez.

Dier teminatsz borlar

MADDE 16 (1) Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasna yatrlacak zorunlu karlklar, bankann kar tarafna baklmakszn ihra ettii 13 ve 14 nc maddelerin nc fkralarnda belirtilenler dndaki teminatsz borlanma aralar ile komisyon demeleri, temett demeleri ve dier borlar dier teminatsz bor snfnda nakit k hesaplamasna dahil edilir.

(2) Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasnda tesis edilmesi gereken zorunlu karlk tutarnn ortalama tutulan ksmnn bir sonraki zorunlu karlk dnemi iin deimeyecei kabul edilir. Orann hesapland gn itibaryla, bir zorunlu karlk dnemi iin o dnemin kalan gnlerinde Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasnda tutulacak gnlk ortalama zorunlu karlk tutarnn, hesaplama gnnn bir gn ncesinde tesis edilen zorunlu karlk tutarn aan ksm nakit k olarak dikkate alnr.

Teminatl borlar

MADDE 17 (1) Repo, menkul kymet dn verme ilemleri, kredili menkul kymet ilemleri ve teminat swaplar ile ikinci fkrada belirtilen aa sat ilemlerinden kaynaklanan pozisyonlarn kapatmak iin mterilere verilen teminatlar, bu Ynetmelik kapsamnda teminatl bor olarak deerlendirilir. Teminatl borlarn dikkate alnma oranlar teminatn trne ve ilemin kar tarafna gre belirlenir.

(2) Birinci fkrann uygulamasnda mterinin aa sat ilemlerinden kaynaklanan pozisyonunun kapatlmas, bankann sat zamannda menkul kymeti kendi portfynden ya da dier mterilerin araclk hesaplarnda yer alan yksek kaliteli likit varlk niteliini haiz teminatlardan veya ters repo, menkul kymet dn alma gibi ilemler yoluyla banka dndan temin edilmesidir.

(3) Teminatl borlanma ilemleri iin birden fazla teminat verilmi ve teminatlar ilemle zel olarak ilikilendirilmemi ise teminatl bor ilemlerine ilikin nakit k hesaplamasnda teminat olarak ncelikle yksek kaliteli olmayan varlklarn daha sonra srasyla 2B kalite likit varlklar, 2A kalite likit varlklar ve birinci kalite likit varlklarn verildii kabul edilir.

Yaplandrlm finansal aralardan borlar

MADDE 18 (1) Dorudan banka tarafndan ihra edilen, varla dayal menkul kymetler, ipotek teminatl menkul kymetler ve dier yaplandrlm finansal aralar yaplandrlm finansal aralardan borlar snfnda nakit k hesaplamasna dahil edilir.

(2) Konsolide edilip edilmediine baklmakszn, zel amal kurulular gibi kurulular aracl ile ihra edilen, vadesine otuz gn veya daha az sre kalan yaplandrlm finansal aralardan borlar ile vadesine otuz gnden fazla bir sre kalsa dahi vadesinden nce dayanak varlklarn ihra tarafndan bankaya geri verilmesi ya da bankadan sz konusu varlklarn bedelinin temininin istenmesi opsiyonu bulunan yaplandrlm finansal aralardan borlarn dayanak varlklar, nakit k olarak dikkate alnr.

Bilano d borlar

MADDE 19 (1) Nakit k hesaplamasnda aada saylanlar bilano d borlar olarak dikkate alnr.

a) Trev ykmllkler.

b) Bankann kredi derecesinin dmesine bal ykmllkler.

c) Verilen teminatlarn geree uygun deerlerinde deiiklik olmas ihtimaline bal ykmllkler.

) Alnan teminatlarn kar tarafa her an geri istenebilme ihtimaline bal ykmllkler.

d) Teminatlarn kar tarafa verilme tarihinin gelmesinden kaynaklanan ykmllkler.

e) Alnan teminatlardan yksek kaliteli likit varlk olanlarn bu trden olmayan teminatlarla deitirilme ihtimaline bal ykmllkler.

f) Trev ilemler ve dier ykmllklerin geree uygun deerlerinde deiiklik olmas ihtimaline bal ykmllkler.

g) Caylamaz veya arta bal olarak caylabilir dier bilano d borlar.

) Herhangi bir arta bal olmakszn caylabilir dier bilano d borlar.

Trev ykmllkler

MADDE 20 (1) Trev ilemlerin vadesine otuz gn veya daha az sre kalan nakit klar ileme ilikin vadesine otuz gn veya daha az sre kalan nakit girileri ile netletirilmek suretiyle trev ykmllk olarak dikkate alnr.

(2) Birinci fkrann uygulanmasnda ileme ilikin nakit girii olarak dikkate alnabilecek varlklar nakit veya alndnda bankann bunlar tekrar likidite temini iin kullanabilmesinde yasal veya operasyonel herhangi bir snrlama bulunmayan yksek kaliteli likit varlk niteliini haiz dier varlklardr. Net tutarlar bulunurken nakit girii olarak dikkate alnan varlklarn Ek-1 ve Ek-2de yer alan cetvelde, ilgisine gre birinci kalite likit varlklar, 2A kalite likit varlklar veya 2B kalite likit varlklar iin belirlenen dikkate alnma oranlar zerinden hesaplanm tutarlar kullanlr.

(3) zel netletirme szlemesinin mevcut olmas halinde ayn kar taraf ile yaplan tm trev ilemlerin nakit klar nakit girileri ile netletirilebilir.

(4) Opsiyon ilemlerinden opsiyon alcs iin krda opsiyonlar delta e deerleri zerinden nakit k hesaplamasnda dikkate alnr.

Bankann kredi derecesinin dmesine bal ykmllkler

MADDE 21 (1) Szleme uyarnca, bankann uzun veya ksa vadeli kredi notunun 3 dereceye kadar dmesi sonucu erken deme, ilave teminat zorunluluu gibi koullarn bulunduu trev ilemler ve dier ykmllklerde, geri denecek tutar ya da konulacak ilave teminat tutar nakit k hesaplamasnda dikkate alnr.

Verilen teminatlarn geree uygun deerlerinde deiiklik olmas ihtimaline bal ykmllkler

MADDE 22 (1) Teminat tamamlama zorunluluu bulunan bir trev ilem veya dier ykmllkler iin verilen teminatn birinci kalite likit varlk niteliini haiz olmayan bir varlk olmas durumunda, teminatn deerinde d meydana gelme ihtimaline kar teminatn nominal deeri zerinden nakit k hesaplanr.

(2) Birinci fkrada belirtilen ilemler veya dier ykmllkler iin, alnan teminatlarn bankann tekrar likidite temini iin kullanabilmesinde herhangi bir yasal veya operasyonel snrlama bulunmamas halinde, verilen teminatlar alnan teminatlar ile netletirilebilir. Netletirme yaplrken alnan teminatlar Ek-1 ve Ek-2de yer alan cetvelde, ilgisine gre birinci kalite likit varlklar, 2A kalite likit varlklar veya 2B kalite likit varlklar iin belirlenen dikkate alnma oranlar zerinden, verilen teminatlar tamam zerinden dikkate alnr.

(3) Araclk hesaplarnda izlenen teminatlar sadece konu olduklar ilemle ilgili demelere ilikin nakit klarnn netletirilmesinde kullanlabilir.

Alnan teminatlarn kar tarafa her an geri istenebilme ihtimaline bal ykmllkler

MADDE 23 (1) Szlemede belirtilenden fazla tutarda alnan ve bankann tekrar likidite temini iin kullanabilmesinde herhangi bir yasal veya operasyonel snrlama bulunmayan teminatlarn, kar tarafa talep edilme hakk olmas durumunda, sz konusu fazla tutar nakit k olarak deerlendirilir.

Teminatlarn kar tarafa verilme tarihinin gelmesinden kaynaklanan ykmllkler

MADDE 24 (1) Bankann teminat verme ykmll altna girdii bir szlemenin mevcut olmas ve sz konusu teminatn verilme tarihi geldii halde kar tarafa bankadan henz talep edilmemi olmas durumunda bahse konu teminat tutar nakit k olarak deerlendirilir.

Alnan teminatlardan yksek kaliteli likit varlk olanlarn bu trden olmayan teminatlarla deitirilme ihtimaline bal ykmllkler

MADDE 25 (1) Teminat olarak alnan ve banka tarafndan tekrar likidite temin etme ilemlerinde kullanlmasna ynelik herhangi bir yasal veya operasyonel snrlama bulunmayan yksek kaliteli likit varlklarn bankann onay aranmakszn, kar tarafn bu varlklarn bu trden olmayan varlklarla deitirilmesini talep etme hakk bulunmas durumunda, teminat olarak alnan yksek kaliteli likit varlk nakit k olarak dikkate alnr.

Trev ilemler ve dier ykmllklerin geree uygun deerlerinde deiiklik olmas ihtimaline bal ykmllkler

MADDE 26 (1) Trev ilemler ve dier ykmllklerin geree uygun deerlerinde meydana gelebilecek deiimlerin teminatla karland durumlarda; teminat tamamlama sebebiyle son 24 ay ierisinde otuz gnlk dnemler itibaryla ilgili ilem veya ykmllk iin gereklemi net teminat aklarnn mutlak deer olarak en byk tutar nakit k olarak dikkate alnr. Ak gemii 24 aydan ksa olan trev ilem ve dier ykmllkler iin ilemin balad tarihten itibaren hesaplama yaplr.

(2) zel netletirme szlemesinin mevcut olmas halinde ayn kar taraf ile yaplan ilemlerin nakit klar nakit girileri ile netletirilebilir.

Caylamaz veya arta bal olarak caylabilir dier bilano d borlar

MADDE 27 (1) Caylamaz veya arta bal olarak caylabilir dier bilano d borlara ilikin nakit klar, likidite karlama oran hesaplamasnda drdnc ve beinci fkralarda yer alan taahhtler hari olmak zere, ykmlln kar tarafna gre dikkate alnr.

(2) Caylamaz veya arta bal olarak caylabilir dier bilano d borlar, yksek kaliteli likit varlklar ile teminatlandrlm olmalar ya da ykmllk nakde dntnde bu trden teminatlarn bankaya verileceine ilikin bir szlemenin bulunmas, teminatlarn banka tarafndan tekrar likidite temin etme ilemlerinde kullanlmasna ynelik herhangi bir yasal veya operasyonel snrlama bulunmamas, ykmlln nakde dnmesi ihtimali ile teminatn piyasa deeri arasnda yksek bir korelasyon bulunmamas ve likidite karlama oran hesaplamasnda teminatlarn yksek kaliteli likit varlk olarak dikkate alnmam olmas durumunda alnan teminatlar ile netletirilebilir.

(3) Mterilerin finansal piyasalara olan borlar iin verilen deme taahhtleri, mterinin temin ettii borcun vadesine otuz gn veya daha az sre kalan tutar zerinden nakit k hesaplamasna dahil edilir. Temin edilen borcun vadesine otuz gnden fazla sre kalan ksm iin verilen deme taahhtleri hesaplamada dikkate alnmaz. Finansal piyasalardan temin edilecek borlar iin verilen deme taahhtleri, taahht tutar zerinden vadesine baklmakszn nakit k hesaplamasna dahil edilir.

(4) Bu madde uygulamasnda, banka mterisinin aa sat ilemlerinden kaynaklanan pozisyonunu baka bir mterinin yksek kaliteli likit varlk niteliinde olmayan bir teminat ile karlanmasndan kaynaklanan caylamaz taahhtler, mterinin teminatn ekme, bu nedenle bankann sz konusu pozisyonu banka dndan temin etme zorunluluu ihtimaline kar doabilecek nakit k olarak dikkate alnr.

(5) Bankann aa sat ilemlerinden kaynaklanan pozisyonunu menkul kymet dn piyasas dndan salad menkul kymetlerle karlad ilemlerde dn alnan menkul kymet taahht olarak dikkate alnr. Menkul kymetin, menkul kymet dn piyasasndan saland ilemlerde nakit k hesaplanmaz.

Herhangi bir arta bal olmakszn caylabilir dier bilano d borlar

MADDE 28 (1) Likidite karlama oran hesaplamasnda herhangi bir arta bal olmakszn caylabilir dier bilano d borlara ilikin nakit klar, ykmlln kar tarafna gre bir ayrm yaplmakszn dikkate alnr.

Nakit girileri

MADDE 29 (1) Nakit girileri, bilano ii ve bilano d ilem ve varlklarn TMS uyarnca deerlenmi tutarlarna Ek-1 ve Ek-2de yer alan cetvelde belirtilen ilgili dikkate alnma oranlar uygulanmak suretiyle likidite karlama oran hesaplamasna dahil edilir.

(2) Nakit girii hesaplamasnda, ilemin szlemeye dayal olmas ve nc fkra hkm sakl kalmak kaydyla vadesine otuz gn ya da daha ksa sre kalm olmas gerekir. Vadesine otuz gn ya da daha ksa sre kalan faiz/kr pay ve gelir demelerine ilikin nakit girileri ilgili olduklar ilem ve varlklarn TMS uyarnca deerlenmi tutarlarna dhil edilir.

(3) Vadesiz veya vadesi belli olmayan alacaklarn otuz gn ya da daha ksa sre ierisinde tahsil edilmesi gereken asgari anapara, komisyon, temett, katk pay ya da faiz/kr pay demeleri nakit girii olarak kabul edilir.

(4) Nakit giri tarihi belirlenirken yaplan szleme gerei mteriye tannan en son deme tarihi dikkate alnr.

(5) Ters repo ilemleri, menkul kymet dn alma ilemleri ile kredili menkul kymet ilemleri gibi teminatl ilemlere ilikin nakit girileri kar tarafna baklmakszn, alnan teminatn aa sat ilemlerinden kaynaklanan pozisyonu kapatmada kullanlp kullanlmadna ve teminatn trne gre hesaplamaya dhil edilir.

(6) Yksek kaliteli likit varlk kapsamnda yer almayan menkul kymetlerin anapara, faiz/kr pay, katk pay veya temett demeleri, teminatl olup olmadklarna ve kar tarafna baklmakszn nakit girii hesaplamasna dahil edilir.

(7) Trev ilemlerin nakit girileri kar tarafna baklmakszn 20 nci madde hkmleri uyarnca hesaplamaya dhil edilir.

(8) Beinci, altnc ve yedinci fkralarda belirtilen ilem ve varlklar dndakiler teminatl olup olmadklarna baklmakszn kar tarafna gre nakit girii hesaplamasna dhil edilir.

Nakit girii hesaplamasna katlmayan ilem ve varlklar

MADDE 30 (1) Aada belirtilen ilem ve varlklar zerinden nakit girii hesaplanmaz.

a) Yksek kaliteli likit varlklar.

b) 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarca Kredilerin ve Dier Alacaklarn Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar in Ayrlacak Karlklara likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik uyarnca donuk alacak olarak snflandrlan veya otuz gn ierisinde demesinde gecikme beklenen alacaklar ile arta bal olan ilemler.

c) Borlu cari hesaplarn asgari anapara demeleri dndaki anapara demeleri gibi vadesiz veya vadesi belli olmayan alacaklar.

) Vadesine otuz gn ya da daha az sre kalan ters repo ilemi, menkul kymet dn alma ilemi ya da teminat swap ilemi sonucu edinilen teminatn bankann vadesi otuz gnden daha uzun vadeli bir aa sat ileminden kaynaklanan pozisyonunu karlamakta kullanld ilemler.

d) Temin edilen gayri nakdi krediler, teminat mektuplar, garantiler, kefaletler ve taahhtler.

e) Kredi kurulular veya finansal kurululara depo edilen operasyonel mevduat/katlm fonu.

f) TMS uyarnca finansal varlk olarak snflandrlmayan varlklara ilikin nakit girileri.

BENC BLM

Likidite Karlama Oranna likin Raporlama ve

Oransal Snrlara Uyumsuzluk

Likidite karlama oranna ilikin raporlama

MADDE 31 (1) Konsolide olmayan toplam ve yabanc para likidite karlama oranlarna ilikin Ek-1de yer alan cetvel ile konsolide toplam ve yabanc para likidite karlama oranlarna ilikin Ek-2de yer alan cetvel Kurulca belirlenecek srelerde Kuruma gnderilir.

Oransal snrlara uyumsuzluk

MADDE 32 (1) Toplam ve yabanc para likidite karlama oranlarnn 4 nc maddenin drdnc fkrasnda belirtilen oranlardan dk olmas halinde, bankalar bunun nedenlerini, sz konusu durumun giderilmesine ilikin alnmas planlanan nlemler ile birlikte Ek-1 ve Ek-2de yer alan cetvelin Kuruma gnderilme sresi iinde bildirmek zorundadr.

(2) Konsolide olmayan toplam ve yabanc para likidite karlama oranlarnda oluabilecek uyumsuzluun takip eden iki hafta iinde giderilmesi zorunludur. Bir takvim yl ierisinde konsolide olmayan toplam ve yabanc para likidite karlama oranlar, giderilen uyumsuzluk dhil alt defadan fazla uyumsuz olamaz.

(3) Bir takvim yl ierisinde konsolide toplam ve yabanc para likidite karlama oranlarnda arka arkaya iki kez uyumsuzluk gerekletirilemez, giderilen uyumsuzluk dhil iki defadan fazla uyumsuzluk gerekletirilemez.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Likidite karlama oranna ilikin uygulama

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin 4 nc maddesi hkmnn uygulanmasnda 1/1/2019 tarihine kadar uygulanacak toplam ve yabanc para likidite karlama oranlar Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasnn uygun gr alnarak Kurul tarafndan belirlenir.

Konsolide toplam ve yabanc para likidite karlama oranlarnn hesaplanma yntemine ilikin uygulama

GEC MADDE 2 (1) Bu Ynetmeliinin 4 nc maddesinin nc ve drdnc fkralarnn uygulanmasnda konsolide toplam likidite karlama oran ile konsolide yabanc para likidite karlama oran 1/1/2017 tarihine kadar ay sonlar itibaryla hesaplanr.

Raporlama balang tarihi

GEC MADDE 3 (1) Bu Ynetmeliin 31 inci maddesi kapsamnda Kuruma yaplacak raporlama 1/4/2014 tarihinde balar.

Yrrlk

MADDE 33 (1) Bu Ynetmeliin 4 nc maddesinin drdnc fkras ile 32 nci maddesi 1/1/2015 tarihinde, dier hkmleri 1/1/2014 tarihinden itibaren geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.

 

 

 

EK:1

BN TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSOLDE OLMAYAN LKDTE KARILAMA ORANI BLDRM CETVEL

.A../T.A..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hesaplama Tarihi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YKSEK KALTEL LKT VARLIKLAR

Dikkate Alnma Oranlar

1. gn

2. gn

3. gn

4. gn

5. gn

A.

Birinci Kalite Likit Varlklar

YP

TP+YP

YP

TP+YP

YP

TP+YP

YP

TP+YP

YP

TP+YP

I.

Nakit Deerler ve TCMB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Kasa

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Efektif Deposu

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Satn Alnan ekler

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

TCMB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Vadesiz Serbest Hesap

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Vadeli Serbest Hesap

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3

Zorunlu Karlklar

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4

TCMB Araclyla Bankalararas Para Piyasas zerinden Dier Bankalara Verilen Gecelik Borlar

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Kredi Kalitesi Kademesi %0 Risk Arlna Tekabl Edenler Tarafndan hra Edilen Borlanma Aralar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

lke Merkezi Ynetimleri, Merkez Bankalar ya da Bunlarn Garantisiyle hra Edilen Borlanma Aralar

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Kamu Kurulularnca ya da Bunlarn Garantisiyle hra Edilen Borlanma Aralar

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Uluslararas demeler Bankas, Uluslararas Para Fonu, Avrupa Birlii, Avrupa Merkez Bankas ya da ok Tarafl Kalknma Bankalarnca ya da Bunlarn Garantisiyle hra Edilen Borlanma Aralar

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Kredi Kalitesi Kademesi %0 Risk Arlna Tekabl Etmeyenler Tarafndan hra Edilen Borlanma Aralar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

T.C. Hazine Mstearl veya TCMB veya 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanun Kapsamnda Kurulan Varlk Kiralama irketlerince Trk Liras Cinsinden hra Edilen Borlanma Aralar

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

T.C. Hazine Mstearl veya TCMB veya 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanun Kapsamnda Kurulan Varlk Kiralama irketlerince Yabanc Para Cinsinden hra Edilen Borlanma Aralar

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

lke Merkezi Ynetimleri, Merkez Bankalar Tarafndan Ulusal Para Birimleri Cinsinden hra Edilen Borlanma Aralar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1

Yurtd ubelerin Bulunduu lke Merkezi Ynetimleri, Merkez Bankalar Tarafndan hra Edilenler

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

lke Merkezi Ynetimleri, Merkez Bankalar Tarafndan Ulusal Para Birimi Dndaki Bir Para Birimi Cinsinden hra Edilen hra Edilen Borlanma Aralar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1

Yurtd ubelerin Bulunduu lke Merkezi Ynetimleri, Merkez Bankalar Tarafndan hra Edilenler

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1

Birinci Kalite Likit Varlklara likin Dzeltme Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2

Dzeltilmi Birinci Kalite Likit Varlklar (AA.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

kinci Kalite Likit Varlklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

2A Kalite Likit Varlklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Kredi Kalitesi Kademesi %20 Risk Arl Tekabl Edenler Tarafndan hra Edilen Borlanma Aralar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

lke Merkezi Ynetimleri, Merkez Bankalar ya da Bunlarn Garantisiyle hra Edilen Borlanma Aralar

85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Kamu Kurulular ya da Bunlarn Garantisiyle hra Edilen Borlanma Aralar

85%