21 Mart 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28948

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

ZEL HASTANELER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayl Resm Gazetede yaymlanan zel Hastaneler Ynetmeliinin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ikinci fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

a) mar ile ilgili mevzuat uyarnca zel hastane yaplabileceine dair ilgili belediye tarafndan dzenlenmi belge,

d) Hasta ve hasta yaknlar ile hastane alanlar iin, zel hastanenin otopark ihtiyacnn yeterli olduuna dair ilgili belediye tarafndan dzenlenmi belge,

Ancak otopark alanlarna ilikin hususlarda birinci fkrann (d) bendi hkmleri uygulanr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin birinci cmlesinde yer alan Hastane yerleimi ile 8 inci maddenin birinci fkrasnn (d) bendine gre ayrlm otopark miktarnn, otopark ile ilgili dier hususlarn ibaresi Hastane yerleiminin eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Bakanlka ruhsatlandrlm zel hastanelerde, Bakanln veya Mdrln izni alnmak ve binada imar mevzuatna uygun olarak tayc unsuru etkilemeyen tadilat ve tamirat gibi ilerin yaplmas halinde, binann kullanmna izin verilen toplam brt alann deitirmemek ve gerektiinde yangn ile deprem ynnden uygunluunun da salanmas kaydyla Belediyeden proje onay aranmakszn ruhsata esas son proje zerinde deiiklik yaplmasna izin verilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Mdrlke EK-9a uygun olarak dzenlenen ve bina standartlarn gsteren mterek teknik rapor.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkrasnn (o) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

o) zel hastanede grev yapan btn personelin salk taramalarn yaptrmak,

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin ikinci fkrasnn nc cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Her bir yan dal uzmanlk alannda lkedeki ve ildeki eitim kurumlarnn tpta uzmanlk eitimini salayacak ekilde Bakanlka belirlenen sayda yan dal uzman bulunmas kouluyla yan dal uzmanl bulunanlar Planlama ve stihdam Komisyonunun uygun gr ile o ildeki ana dal uzmanlk kadrolarnda balatlabilir. Tpta uzmanlk eitimi verilmeyen illerde ise Planlama ve stihdam Komisyonunun uygun gr o ildeki ana dal uzmanlk kadrolarnda balatlabilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin birinci fkrasnn ikinci ve nc cmlesi yrrlkten kaldrlm ve nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

zel hastane bnyesindeki tbbi laboratuvarlara, 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tbbi Laboratuvarlar Ynetmeliine gre; radyoloji laboratuvarlarna ise 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan zel Salk Kurulular Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre ruhsatname dzenlenir ve EK-7de yer alan II - Mdrlke Dzenlenecek Blm ksmna eklenir. zel hastane bnyesindeki tbbi laboratuvarlarn faaliyetleri ise Tbbi Laboratuvarlar Ynetmelii kapsamnda yrtlr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 40/A maddesinin birinci fkrasnn ikinci ve nc cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 51 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

zel hastanelerde ayakta veya yatarak tedavi edilen btn hastalar iin ilgili mevzuatna gre sat fii veya fatura dzenlenmesi zorunludur. Sat fii veya fatura ekinde hastaya sunulan salk hizmetinin ayrntl dkmn ve birim fiyatlarn gsteren belge dzenlenir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 64 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Doal afet, genel salgn hastalk, ksmi veya genel seferberlik ilan gibi mcbir sebeplerden dolay zel hastanenin faaliyeti Bakanlka en fazla yl sreyle askya alnabilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 69 uncu maddesinin birinci fkrasnda geen zel hastanelerin bu Ynetmelik kapsamndaki kiilere devri halinde; ibaresi Her ne sebeple olursa olsun devir talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet gstermeyen zel hastaneler devredilemez. Faaliyette olan hastanenin devri halinde; eklinde ve son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Devir ileminin Bakanlka onaylanmas halinde on be ign ierisinde EK-10daki Mdrlk tarafndan eklenecek bilgi ve belgeler ksmndaki (b), (c), () ve (d) bentlerindeki belgeler ve zel Hastane Faaliyet Bavurusunda Bulunmas Gereken Bilgi ve Belgeler ksmndaki devralana ait belgeler ile devralan adna dzenlenmesi gereken szlemeler ilgili salk mdrlne iletilir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin ek 4 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

zel hastane amak isteyenler, Bakanlka yaplan planlamada ihtiya gsterilen yerleim blgelerinde faaliyette bulunmak zere bavurabilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin ek 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (e) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, (i) bendinin sonuna aadaki iki cmle eklenmi, birinci fkraya aadaki bentler ile maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

b) Hasta yatak doluluk veya youn bakm yatak doluluk oran;

1) Son alt aya ait % 85 ve zerinde olan,

2) Son bir yla ait % 75 ve zerinde olan,

3) Son iki yla ait yllk % 65in zerinde olan,

ve bu oranlardan birini salayan zel hastanelere hasta yatak doluluk oran veya youn bakm yatak doluluk oran % 65 olacak ekilde hasta yata eklenebilir.

e) Ayrca;

1) zel hastanelerde kadrolu olarak alan tabip ve di tabipleri, 1219 sayl Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydyla bulunduu ilde planlama kapsamndaki dier zel salk kurulularnda kadro d geici olarak alabilir. Dier salk alanlar ise planlama kapsamndaki en fazla bir zel salk kuruluunda grev alabilir. Tabiplerin kadrolu olarak alt kurulutan ayrlmalar halinde, tabip planlamasnn bozulmamas amacyla azami ay daha kadro d geici olarak almaya devam edebilir. Bu srenin sonunda planlama kapsamndaki herhangi bir zel salk kuruluunda kadrolu olarak almaya balayamamas halinde dzenlenmi olan personel alma belgesi iptal edilir.

2) cretli veya cretsiz izinli saylarak yurtdna gnderilen kamu grevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan ykmllkleri bulunan tabipler hari olmak zere, yurtdnda en az iki yl sreyle mesleini icra eden tabipler, yurtdndan dndkten sonra Trkiyede almak zere tercih edecekleri zel hastanede bir kereye mahsus olmak zere planlamadan istisna tutularak kadro d geici alabilir.

3) Ya haddinden/kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrldktan sonra ya haddine ulam olan tabipler ile kamu kurum ve kurulularndan altm yan doldurduktan sonra emekli olan tabipler bu maddenin ikinci fkrasnda saylan kadrolu tabiplerin alma ekline uygun olarak kadro d geici olarak alabilir.

4) zel hastaneler, tabip ve di tabibi kadro saylar iin ayr ayr hesaplanmak artyla ve bu kadro saylarnn yzde yirmisini gememek zere belirlenen sayda profesr ve doentleri 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 36 nc maddesinin yedinci fkras kapsamnda niversite ile szleme yaparak kadro d geici olarak altrabilir.

5) Muayenehanesi bulunan tabipler, resmi alma saatleri dnda zel hastanelerde sadece nbet tutabilirler. Bu tabiplerin nbet listesi aylk olarak dzenlenir ve Mdrlke onaylanr.

6) Bu Ynetmelik kapsamndaki kadro d geici alma hkmleri tabiplere ynelik bir hak olup zel hastaneye mktesep kadro hakk vermez. Mdrlke kadro d geici alan tabip adna EK-12 deki personel alma belgesi dzenlenir Kadro d geici alma gn ve saatleri, kadrolu allan kurulula yaplan szlemede aka belirtilir. Kadro d geici allan uzmanlk dallar kuruluun ruhsatna ve faaliyet izin belgesine, alma ekli de belirtilerek eklenir. Bu uzmanlarn hastaneden ayrlmas halinde yerine ay iinde ayn ekilde alacak uzman bulunamaz ise ilgili uzmanlk dal hastanenin ruhsatndan/faaliyet izin belgesinden karlr. Bu bendin 3 numaral alt bendi ile bu maddenin 7 ve 8 inci fkralar kapsamndaki tabibin alt hastaneden ayrlp muayenehaneler hari planlama kapsamndaki baka zel salk kuruluunda balamak istemesi halinde de ayn ekilde almasna izin verilir.

zel hastanede kadrolu olarak alan tabipler, baka ildeki A ve B tipi tp merkezlerinde kadro d geici alabilir. Bu durumda kadro d geici allan ildeki Mdrlke tabip adna EK-12 deki personel alma belgesi dzenlenir.

n) zel hastaneler bnyesinde, kendi kadrolarnda bulunan tabiplerle estetik amal salk hizmetlerini sunmak amacyla estetik birimi kurulabilir. Estetik birimi ama bavurular hastanenin bulunduu il mdrlne yaplr. Mdrlke, almas uygun grlen birim hastanenin faaliyet izin belgesinin EK-7de yer alan II - Mdrlke Dzenlenecek Blm ksmna ve Salk Kurulular Ynetim Sistemine (SKYS) ilenir. Estetik biriminde, Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan zel Salk Kurulular Hakknda Ynetmeliin geici 4 nc maddesinin drdnc fkrasnda tanmlanan ilemler yaplabilir.

o) Birleme talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet gsteren planlama kapsamndaki zel salk kurulular ile zel hastaneler, ayn il snrlar iinde zel hastane bnyesinde birleebilir. zel hastanenin bulunduu il dndaki baka bir kurulula birlemesi iin Bakanla bavurulur. Bavuru, Planlama ve stihdam Komisyonuna sunulur. Bavuru uygun grlr ise Bakanlka birlemeye izin verilir. Komisyon bavuruyu, Bakanlka belirlenen planlama ilkeleri erevesinde salk kuruluu hizmeti sunulmas iin ngrlen asgari nfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen salk hizmetleri ile uzman ve tabip dalm ynnden daha az younluklu blgeleri ncelikle dikkate alarak deerlendirir. Bavuru uygun grlr ise Bakanlka tanmasna izin verilir. Birleme ilemi iki yl ierisinde tamamlanr. Ancak birleerek tanma sz konusu ise birleme ilemi 65 inci maddenin drdnc fkrasnda belirlenen sre ierisinde tamamlanr. Birleme ilemi tamamlanan zel salk kurulular tekrar ayrlma talebinde bulunamaz.

p) zel hastane bulunduu il ierisinde baka bir yere tanabilir. zel hastanenin bulunduu il dna tanmas iin Bakanla bavurulur. Bavuru, Planlama ve stihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon bavuruyu, Bakanlka belirlenen planlama ilkeleri erevesinde salk kuruluu hizmeti sunulmas iin ngrlen asgari nfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen salk hizmetleri ile uzman ve tabip dalm ynnden daha az younluklu blgeleri ncelikle dikkate alarak deerlendirir. Bavuru uygun grlr ise Bakanlka tanmasna izin verilir.

7/5/1987 tarihli ve 3359 sayl Salk Hizmetleri Temel Kanununun geici 9 uncu maddesi uyarnca 1/1/2013 tarihinden nce yurt dnda mesleki faaliyette bulunan tabipler ve tpta uzmanlk mevzuatna gre uzman olanlar ile bu maddenin yrrle girdii tarihten nce yurt dnda eitimlerini tamamlayanlar, bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren alt ay ierisinde bavuruda bulunmak kouluyla kadro d geici olarak alabilir.

Trkiyede mesleini icra etme yetkisine sahip olan ve yurt dnda mesleki faaliyette bulunan tabip ve di tabipleri, bir yl ierisinde toplamda ay gemeyecek ekilde mdrle bildirimde bulunmak kaydyla kadro d geici olarak zel hastanede altrlabilir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin ek 6 nc maddesinin ikinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Komisyon, Bakanlk Mstear veya grevlendirecei bir yetkili bakanlnda:

a) Genel Mdr veya yardmcs,

b) Bakanlk Hukuk Mavirliinden bir temsilci,

c) Bakanlk Strateji Gelitirme Bakanlndan bir temsilci,

) Trkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan bir temsilci,

d) Trkiye Halk Sal Kurumundan bir temsilci,

e) Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii Trkiye Salk Kurumlar Meclisinden bir temsilci,

f) zel hastanelere ait derneklerden en ok tzel kii yesi olan dernek temsilcisi,

g) Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan zel Salk Kurulular Hakknda Ynetmelik kapsamndaki zel salk kurulularna ait derneklerden en ok tzel kii yesi olan dernek temsilcisi,

olmak zere dokuz yeden kurulur.

kinci fkrann (c), () ve (d) bentlerinde belirtilen Komisyon yelii iin, asgari Daire Bakan seviyesinde bir yetkili grevlendirilir. (f) ve (g) bendindeki ye iin derneklerin her yl temmuz ay itibaryla ye saylar esas alnr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesinin beinci fkrasnda yer alan Salk Hizmetleri Lisans Ynetmelii hkmleri uyarnca lisans verilenler hari olmak zere n izin verilenler, ibaresi Bakanlka zel hastane ama izni verilenler eklinde deitirilmitir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin geici 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan ilgili belediye imar mdrlnden ibaresinden sonra gelmek zere veya evre ve ehircilik il mdrlnden ibaresi eklenmi, ikinci fkrann sonuna aadaki cmle eklenmi ve nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Ancak komisyon tarafndan uygunsuzluklarn tanarak gidermesi gerektii tespit edilen zel hastaneler iin komisyon rapor tarihinden itibaren 65 inci maddenin drdnc fkrasnda belirlenen sre verilir.

Bu madde kapsamndaki hastaneler, uyum sresi iinde aadaki esaslar erevesinde faaliyet gsterir.

a) 15/2/2008 tarihinden nce kullanmakta olduklar binalarndan Bakanlk kaytlarna girmemi olanlar ile belediye onayl projesi bulunmayanlarn, mevcut durumlarn gsteren projeleri Mdrlke incelenir ve denetimlerde kullanlmak zere Mdrlke onaylanr. Bu ekilde kayt altna alnan binalara istinaden zel hastane kapasite art talebinde bulunamaz.

b) Ynetmelik artlarn salayamayan binalarnn;

1) Yap kullanma izin belgesi bulunmal veya binann kullanlabileceine dair ilgili belediye veya evre ve ehircilik il mdrl tarafndan dzenlenmi belgesi bulunmaldr.

2) Yangn ve deprem ynnden uygunluunun ilgili kurum tarafndan belgelenmesi gereklidir.

3) Mevcut durumlarnn dnda proje deiikliine neden olabilecek tadilatlarna izin verilmez. Ancak, Mdrlke talep edilebilecek kk apl ve uygulanmas mmkn tadilatlar yaplabilir. Bu durumda, yangn ve deprem ynnden uygunluu salamak kaydyla, mimari projedeki deiikliklerin Mdrlke onayl son proje zerinde izilmesine izin verilir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin geici 8 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin geici 9 uncu maddesi aadaki ekilde yeniden dzenlenmitir.

stisnai tabip altrlmas

GEC MADDE 9 31/12/2013 tarihinden nce emekliye ayrlm ve bu maddenin yrrlk tarihi itibaryla muayenehane hari planlamaya tabi hibir zel salk kuruluunda kadrolu olarak almayan tabipler, bu maddenin yrrlk tarihinden itibaren alt ay ierisinde bavuruda bulunmak kaydyla zel hastanede kadro d geici alabilir. Bu geici alma tabiplere ynelik bir hak olup zel hastaneye mktesep kadro hakk vermez. Bu tabiplerin baka zel hastaneye balamak istemesi halinde de ayn ekilde kadro d geici alabilir.

15/2/2008 tarihinden itibaren bir zel hastanede herhangi bir srede sigortal olarak altn belgeleyen ve 31/12/2013 tarihi itibariyle muayenehane hari planlamaya tabi hibir zel salk kuruluunda kadrolu olarak almayan tabipler, bu maddenin yrrlk tarihinden itibaren alt ay ierisinde bavuruda bulunmak kouluyla bir defaya mahsus zel hastanede kadro d geici olarak alabilir. Bu ekilde alma tabiplere ynelik bir hak olup zel hastaneye mktesep kadro hakk vermez. Bu ekilde alan tabibin hastaneden ayrlarak baka bir hastanede alma talebi 19 uncu madde kapsamnda deerlendirilir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin eki EK-1 zel Hastanelerde Asgar Bulundurulacak Salk Personeli listesinin V, VI ve VIII numaral satr aadaki ekilde deitirilmitir.

V-BYOKMYA VE KLNK BYOKMYA UZMANI

Hastane bnyesinde zorunlu laboratuvar kapsamnda ise hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlk dallarna gre en az bir uzman (Hastane bnyesinde zorunlu laboratuvar kapsamnda deilse ve hizmet alm durumunda hastane bnyesinde ayrca uzman istihdam gerekmez)

VI-MKROBYOLOJ VE KLNK MKROBYOLOJ UZMANI

Hastane bnyesinde zorunlu laboratuvar kapsamnda ise hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlk dallarna gre en az bir uzman (Hastane bnyesinde zorunlu laboratuvar kapsamnda deilse ve hizmet alm durumunda hastane bnyesinde ayrca uzman istihdam gerekmez)

VIII-Ynetmeliin 28 inci maddesinin ikinci fkrasnn (c) ve (d) bendinde belirtilen laboratuvarlar var ise ilgili dalda bir uzman tabip (hizmet alm durumunda hastane bnyesinde ayrca istihdam gerekmez)

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin eki EK-2 zel Hastaneler Denetim Formunun 1. Blm: Faaliyete Esas Bilgiler ksmnn 39 uncu satr aadaki ekilde deitirilmitir.

39-  a) zel hastane iin kullanlan ynlendirme levhalar uygun mu?

 

 

 

b) Matbu evraklardaki logolar uygun mu? lgili genel hkmlere gre Reklam kapsamna giren uygulamas var m?

 

Mesul mdr bir kez uyarlr.

 

 

 

 

 

Mesul mdr kez uyarlr.

Bir yl iinde drdnc kez yaplmas halinde acil hari poliklinik faaliyetleri iki gn sreyle durdurulur.

60 nc maddeye aykr uygulamalarn Bir yl ierisinde ikinci kez yaplmas halinde iki gn, nc kez yaplmas halinde be gn, drdnc kez yaplmas halinde yedi gn sreyle acil hari poliklinik faaliyetleri durdurulur.

 

Bir yl iinde beinci kez yaplmas halinde be gn sreyle acil hari poliklinik faaliyetleri durdurulur.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin eki EK-9 Mterek Teknik Raporun Ruhsatlandrlm Hastane veya Eklerinin Tadilatlarna Ynelik Ksm Mterek Teknik Rapor ksmnn nc blmnn 4 numaral satr yrrlkten kaldrlm ve ayn ekin sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Bavuru sahibi tarafndan Bakanlka belirlenecek mterek teknik rapor ve ksmi mterek teknik rapor creti, Mdrlk dner sermayesine yatrlr.

MADDE 22 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 23 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.