21 Mart 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28948

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

AYAKTA TEHS VE TEDAV YAPILAN ZEL SALIK KURULULARI

HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan zel Salk Kurulular Hakknda Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

Poliklinikte asgari iki tabip kadrosu bulunur.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7/A maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Tp merkezi veya poliklinik bnyesinde alacak messeseler 25 inci maddeye gre faaliyet gsterir. Tbbi laboratuvarlar ise 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tbbi Laboratuvarlar Ynetmelii kapsamnda faaliyet gsterir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve drdnc fkrasnn son cmlesindeki veya muayenehaneye dntrlr ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

(2) Poliklinik, mesleini serbest icra etme hak ve yetkisi olan en az iki tabip tarafndan mtereken alr ve iletilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan Bakanlka aadaki amalar dorultusunda ibaresinden sonra gelmek zere muayenehaneler hari ibaresi eklenmi ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) zel salk kuruluu amak isteyenler, Bakanlka yaplan planlamada ihtiya gsterilen yerleim blgelerinde faaliyette bulunmak zere bavurabilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn () bendi ve 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayl Resm Gazetede yaymlanan deiiklik ile eklenen ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

) Hasta ve hasta yaknlar ile tp merkezi alanlar iin, tp merkezinin otopark ihtiyacnn yeterli olduuna dair ilgili belediye tarafndan dzenlenmi belge.

(3) B tipi tp merkezlerinde birinci fkrann (c) bendi hari dier bentlerinde ngrlen belgeler aranr. Ayrca A ve B tipi tp merkezinin acil nitesi veya poliklinik nnde acil ve poliklinik hastalarna ynelik, trafii engellemeyecek ekilde en az adet ara bekleme alan oluturmas zorunludur. Hasta ve hasta yaknlarnn aralarnn otoparka nakli hususunda gerekli tedbirler alnarak hizmet sunulur.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin birinci cmlesinde yer alan yerleimi ile 10 uncu maddeye gre belirlenen otopark miktarnn, otopark ile ilgili dier hususlarn ibaresi yerleiminin eklinde deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 12/D maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

f) Muayenehane katta bulunmakta ise binada asansr bulunmas zorunludur.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkrasnn banda yer alan Salk ibaresi Muayenehane hari salk eklinde ve sekizinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(8) Mesul mdr, i akdinde belirlenen izin haklar ile hastalk ve kabul edilebilir sair zorlayc sebeplerden dolay salk kuruluundan ayrlr ise, ayrlma tarihinden itibaren en ge i gn iinde ileten tarafndan, mesul mdrlk artn tayan ve salk kuruluunda tam zamanl alan bir tabibin, o sre boyunca mesul mdrlk grevini yrtecei Mdrle yazl olarak bildirilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin beinci fkras yrrlkten kaldrlm ve yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(7) Asgari personel saysnn altna dlmesi veya bina tadilat durumlarnda polikliniklerin en fazla bir yl, laboratuvar ve messeselerin ise en fazla alt ay sreyle faaliyetleri askya alnabilir. Tp merkezleri bina tadilat durumunda en fazla bir yl sreyle faaliyetlerini askya alabilir. Doal afet, genel salgn hastalk, ksmi veya genel seferberlik ilan gibi mcbir sebeplerden dolay zel salk kuruluunun faaliyeti Bakanlka en fazla iki yl sreyle askya alnabilir. Ask sresi sonunda faaliyete gemeyen tp merkezi, poliklinik, laboratuvar ve messesenin ruhsatnamesi iptal edilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkrasndaki ortak tabip veya ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Her ne sebeple olursa olsun devir talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet gstermeyen zel salk kurulular devredilemez. Faaliyette olan zel salk kurulularnn devri halinde, EK-1/bdeki belgeler ile birlikte Mdrle bavurulur. Bavuru zerine, 13 nc maddeye gre ilem yaplarak yeni ileten adna ruhsatname dzenlenir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin ek 1 inci maddesinin ikinci, nc, drdnc, beinci ve altnc fkralar ile dokuzuncu fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkraya ikinci cmle eklenmi ve ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

(2) Muayenehaneler hari planlama kapsamndaki zel salk kurulularnda kadrolu olarak alan tabip ve di tabipleri, 1219 sayl Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydyla bulunduu ilde planlama kapsamndaki dier zel salk kurulularnda kadro d geici olarak alabilir. Tabiplerin kadrolu olarak alt kurulutan ayrlmalar halinde, tabip planlamasnn bozulmamas amacyla azami ay daha kadro d geici olarak almaya devam edebilir. Bu srenin sonunda planlama kapsamndaki herhangi bir zel salk kuruluunda kadrolu olarak almaya balayamamas halinde dzenlenmi olan alma Belgesi iptal edilir.

(3) Planlama kapsamndaki zel salk kurulularnn ruhsatnda kaytl dallarda kadrolu alan uzmanlardan yan dal veya iki ayr uzmanl bulunanlar, grev yaptklar salk kuruluunda kadrolu altklar uzmanlk dal dndaki uzmanlk dalnda kadro d geici alabilirler.

(4) Ya haddinden/Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrldktan sonra ya haddine ulam olan tabipler ile kamu kurum ve kurulularndan 60 yan doldurduktan sonra emekli olan tabipler bu maddenin ikinci fkrasnda saylan kadrolu tabiplerin alma ekline uygun olarak kadro d geici olarak alabilir.

(5) cretli veya cretsiz izinli saylarak yurtdna gnderilen kamu grevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan ykmllkleri bulunanlar hari olmak zere yurtdnda en az iki yl sreyle mesleini icra eden tabipler, yurtdndan dndkten sonra Trkiyede almak zere tercih edecekleri muayenehaneler hari planlama kapsamndaki zel salk kurulularnda bir kereye mahsus olmak zere planlamadan istisna tutularak kadro d geici olarak alabilir.

(6) Bu Ynetmelik kapsamndaki kadro d geici alma hkmleri tabiplere ynelik bir hak olup kurulua mktesep kadro hakk vermez. Mdrlke kadro d geici alan tabip adna EK-4/ada yer alan alma Belgesi dzenlenir. Kadro d geici alma gn ve saatleri, kadrolu allan kurulula yaplan szlemede aka belirtilir. Kadro d geici allan uzmanlk dallar kuruluun ruhsatna/faaliyet izin belgesine, alma ekli de belirtilerek eklenir. Bu uzmanlarn kurulutan ayrlmas halinde yerine ay iinde ayn ekilde alacak uzman bulunamaz ise ilgili uzmanlk dal kuruluun ruhsatndan/faaliyet izin belgesinden karlr. Bu maddenin drdnc ve on beinci fkralar kapsamndaki tabiplerin alt kurulutan ayrlp muayenehaneler hari planlama kapsamndaki baka zel salk kuruluunda balamak istemesi halinde de ayn ekilde almasna izin verilir.

Tabip eklenmemesi ve uzmanlk dallaryla ilgili olmak kaydyla, salk kurulularna tbb cihaz, tbb hizmet birimleri ve alanlar eklenebilir. Cerrahi mdahale birimi ise sadece A ve B tipi tp merkezlerine eklenebilir.

(13) Birleme talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet gsteren planlama kapsamndaki zel salk kurulular ile tp merkezleri, ayn il snrlar iinde tp merkezi bnyesinde birleebilir. Birleerek tanma durumunda ise tp merkezi A veya B tipi tp merkezi olarak ruhsatlandrlr. Tp merkezinin bulunduu il dndaki baka bir kurulula birlemesi iin Bakanla bavurulur. Bavuru, Planlama ve stihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon bavuruyu, Bakanlka belirlenen planlama ilkeleri erevesinde salk kuruluu hizmeti sunulmas iin ngrlen asgari nfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen salk hizmetleri ile uzman ve tabip dalm ynnden daha az younluklu blgeleri ncelikle dikkate alarak deerlendirir. Bavuru uygun grlr ise Bakanlka birlemeye izin verilir. Birleme ilemi iki yl ierisinde tamamlanr. Ancak tp merkezlerinde birleerek tanma sz konusu ise birleme ilemi birinci fkrann (a) bendinde belirlenen sre ierisinde tamamlanr. Bu sre ierisinde salk kuruluu, faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilir veya faaliyetini askya alabilir ve Mdrle tebligat adresi bildirerek kurulu binasn boaltabilir. Birleme ilemi tamamlanan zel salk kurulular tekrar ayrlma talebinde bulunamaz.

(14) A ve B tipi tp merkezleri bnyesinde, kendi kadrolarnda bulunan tabipler ile estetik amal salk hizmetlerini sunmak amacyla estetik birimi kurulabilir. Estetik birimi ama bavurular tp merkezinin bulunduu il mdrlne yaplr. Mdrlke, almas uygun grlen birim tp merkezinin faaliyet izin belgesine ve Salk Kurulular Ynetim Sistemine (SKYS) ilenir. Estetik biriminde bu Ynetmeliin geici 4 nc maddesinin drdnc fkrasnda tanmlanan ilemler yaplabilir.

(15) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayl Salk Hizmetleri Temel Kanununun geici 9 uncu maddesi uyarnca 1/1/2013 tarihinden nce yurt dnda mesleki faaliyette bulunan tabipler ve tpta uzmanlk mevzuatna gre uzman olanlar ile bu maddenin yrrle girdii tarihten nce yurt dnda eitimlerini tamamlayanlar, bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren alt ay ierisinde bavuruda bulunmak kouluyla kadro d geici olarak alabilir.

(16) A ve B tipi tp merkezinde kadrolu olarak alan tabipler, baka ildeki zel hastane ile A ve B tipi tp merkezlerinde kadro d geici alabilir. Bu durumda kadro d geici allan ildeki Mdrlke tabip adna EK-4/ada yer alan alma Belgesi dzenlenir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin geici 2 nci maddesinin drdnc fkrasnn nc cmlesinde geen planlama kapsamndaki merkezlerin devri ile ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin geici 4 nc maddesinin nc fkrasnda geen ve/veya estetik ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 15 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

stisnai tabip altrlmas

GEC MADDE 12 (1) 31/12/2013 tarihinden nce emekliye ayrlm ve bu maddenin yrrlk tarihi itibaryla muayenehane hari planlamaya tabi hibir zel salk kuruluunda kadrolu olarak almayan tabipler, bu maddenin yrrlk tarihinden itibaren alt ay ierisinde bavuruda bulunmak kaydyla tp merkezinde kadro d geici alabilir. Bu geici alma tabiplere ynelik bir hak olup tp merkezine mktesep kadro hakk vermez. Bu tabiplerin ayrlp planlamaya tabi baka bir zel salk kuruluunda balamak istemesi halinde de ayn ekilde kadro d geici almasna izin verilir.

(2) 15/2/2008 tarihinden itibaren planlamaya tabi zel salk kuruluunda herhangi bir sre sigortal olarak altn belgeleyen ve 31/12/2013 tarihi itibariyle muayenehane hari planlamaya tabi hibir zel salk kuruluunda kadrolu olarak almayan tabipler, bu maddenin yrrlk tarihinden itibaren alt ay ierisinde bavuruda bulunmak kouluyla bir defaya mahsus planlamaya tabi zel salk kurulularnda kadro d geici olarak alabilir. Bu ekilde alma tabiplere ynelik bir hak olup salk kuruluuna mktesep kadro hakk vermez. Bu ekilde alan tabibin alt salk kuruluundan ayrlarak planlamaya tabi baka bir zel salk kuruluunda almak istemesi halinde talep 19 uncu madde kapsamnda deerlendirilir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1/a Salk Kurulular Ruhsatname Bavurusu in Gerekli Belgeler bal 1- A Ve B Tipi Tp Merkezlerinde Ruhsatname Bavurusu in Gerekli Belgeler blmnn 9 uncu maddesi ile EK-1/d Muayenehane Ama Bavurusunda stenecek Belgeler blmnn 6 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-6 zel Salk Kurulular Denetim Formunun 1. Blm: Faaliyete Esas Bilgiler ksmnn 20 nci satr ile EK-6/a sayl Muayenehane Denetim Formunun 1. Blm: Faaliyete Esas Bilgiler ksmnn 10 uncu satr aadaki ekilde deitirilmitir.

20-  a) Salk kuruluu iin kullanlan ynlendirme levhalar 30 uncu maddelerde belirtilen esaslara uygun mu?

 

 

b) Matbu evraklardaki logolar uygun mu? lgili genel hkmlere gre Reklam kapsamna giren uygulamas var m?

 

 

Mesul mdr bir kez uyarlr.

 

 

 

 

 

Mesul mdr kez uyarlr.

Bir yl iinde drdnc kez yaplmas halinde iki gn sreyle salk kuruluunun faaliyetleri durdurulur.

29 uncu maddeye aykr uygulamalarn bir yl ierisinde ikinci kez yaplmas halinde iki gn, nc kez yaplmas halinde be gn, drdnc kez yaplmas halinde yedi gn sreyle salk kuruluunun faaliyetleri durdurulur.

 

 

Bir yl iinde beinci kez yaplmas halinde be gn sreyle salk kuruluunun faaliyetleri durdurulur.

 

10- Muayenehanedeki matbu evraklar ve tantma ynelik uygulamalar 1219 sayl Kanuna, Tbbi Deontoloji Nizamnamesine ve Ynetmeliin 29 uncu maddesinde belirtilen esaslara uygun mu?**

 

 

Tabip bir kez uyarlr.

Bir yl iinde ikinci kez yaplmas halinde iki gn sreyle muayenehanenin faaliyeti durdurulur

 

Bir yl ierisinde nc kez yaplmas halinde be gn, drdnc kez yaplmas halinde yedi gn sreyle muayenehanenin faaliyeti durdurulur.

 

 

MADDE 18 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 19 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

15/2/2008

26788

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

23/7/2008

26945

2-

11/3/2009

27166

3-

31/12/2009

27449 (5. Mkerrer)

4-

10/3/2010

27517

5-

3/8/2010

27661

6-

25/9/2010

27710

7-

6/1/2011

27807

8-

7/4/2011

27898

9-

3/8/2011

28014

10-

28/9/2011

28068

11-

14/2/2012

28204

12-

3/4/2012

28253

13-

27/5/2012

28305

14-

11/7/2013

28704