21 Mart 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28948

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

MLL SAVUNMA BAKANLII, GENELKURMAY BAKANLII VE KUVVET

KOMUTANLIKLARINDA GREVL DEVLET MEMURLARININ GREVDE

YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 13/12/2005 tarihli ve 26022 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Savunma Bakanl, Genelkurmay Bakanl ve Kuvvet Komutanlklarnda Grevli Devlet Memurlarnn Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinin 2 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Avukat kadrolarndan hukuk maviri kadrolarna yaplacak atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinde yer alan Kurum, Grevde ykselme, Grevde ykselme snav, st grev, Alt grev ve Unvan deiiklii snav tanmlar aadaki ekilde deitirilmi, Grevde ykselme eitimi tanm yrrlkten kaldrlm ve ayn maddeye aadaki Engelli personel ile Hizmet sresi tanmlar eklenmitir.

Kurum: Mill Savunma Bakanl, Genelkurmay Bakanl, Kara Kuvvetleri Komutanl, Deniz Kuvvetleri Komutanl ve Hava Kuvvetleri Komutanlndan her birini,

Grevde ykselme: 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi grevlerden bu Ynetmeliin 5 inci maddesi birinci fkrasnda saylan grevlere ayn veya baka hizmet snflarndan yaplacak grevde ykselme niteliindeki atamalar,

Grevde ykselme snav: Mdr ve yaz ileri mdr kadrolarna atanacaklar iin yaplan yazl ve szl snav, 5 inci maddenin birinci fkrasnda saylan dier unvanlara atanacaklar iin yaplan yazl snav,

st grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan daha st dzeyde olan kadrolar,

Alt grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan daha alt dzeyde olan kadrolar,

Unvan deiiklii snav: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu elde edilen unvanlara ilikin grevlere atanabilmek iin yaplan yazl snav,

Engelli personel: Doutan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakmndan engel orannn yzde krk veya zerinde olduunu mevzuat hkmlerine gre alnacak salk kurulu raporu ile belgeleyen personeli,

Hizmet sresi: Aylksz izinli olarak geen sreler hari, muvazzaf askerlikte geen sreler dahil olmak zere, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi erevesinde hesaplanan sreleri,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 5 Bu Ynetmelik kapsamnda grevde ykselmeye tabi kadrolar aada belirtilmitir.

a) Ynetim Hizmetleri Grubu:

1) Mdr, yaz ileri mdr.

2) Mdr yardmcs, yaz ileri mdr yardmcs.

b) Teknik Hizmetler Grubu:

1) Bamhendis.

c) Aratrma, Planlama ve Eitim Hizmetleri Grubu:

1) Uzman.

) dari Hizmetler Grubu:

1) Adisyon grevlisi, ambar memuru, ariv memuru, ayniyat memuru, bilgisayar iletmeni, ark, ocuk bakm grevlisi, zmleyici, daktilo, danma memuru, depo memuru, gardiyan, gemi adam, gvenlik grevlisi, hesap sorumlusu, infaz ve koruma memuru, i makineleri operatr, kasiyer, maa mutemedi, mal sayman, mal sorumlusu, mehteran, memur, mors operatr, muhasebeci, mutemet, mbair, mcellit, mze aratrma grevlisi, redaktr, santral operatr/memuru, sara, sekreter, sistem ve veri kayt operatr, ofr, tasnifi, terzi, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, veznedar, zabt katibi.

d) Destek Hizmetleri Grubu:

1) A, bahvan, barmen, beki, berber, boyac/badanac, bulak, camc, amarc, at onarm ustas, ilingir, ocuk bakcs, demeci, duvarc, garson, hademe, hamamc, hasta bakc, hizmetli, kaloriferci, kapc, karocu, kat bakm grevlisi, kuafr, kundurac, kuru temizlemeci, manikrc, masr, nalbant, pastac, resepsiyon grevlisi/resepsiyoncu, svac/fayans, tatlc, teknisyen yardmcs, temizliki, tenekeci, tc-kolac.

Bu Ynetmelik kapsamndaki unvan deiikliine tabi kadrolar aada belirtilmitir:

a) Arkeolog, arivci, avukat, bilgisayar programcs, biyolog, corafyac, ocuk eitim uzman, ocuk geliim uzman, ocuk sal ve eitimcisi, desinatr, dil bilimci, di tabibi, diyetisyen, ebe, eczac, fiziki, fizyoterapist, fotoraf, genetiki, grafiker, hemire, imam- gassal, istatistiki, jeolog, kamera operatr, kameraman, kaptan, kartoraf, kaynak, kimyager, ktphaneci, laborant, matbaac, marangoz, matematiki, mikrobiyoloji uzman, mimar, mobilya demeci, mhendis, mrettip, mtercim, mze rehberi, mzisyen, odiyolog-odiyometrist, retmen, peyzaj mimar, psikolog, salk idarecisi, salk teknikeri, salk teknisyeni, sanat tarihi uzman, sistem analiz uzman, sosyal hizmet uzman, sosyal almac, sosyolog, ehir plancs, tarihi, tekniker, teknik ressam, teknisyen, tercman, tbbi sekreter, veteriner.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda atanlacak kadro iin belirlenen hizmet sresine sahip olmak,

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddeye ikinci fkradan sonra gelmek zere aadaki fkralar eklenmi ve dier fkralar buna gre teselsl ettirilmitir.

Ayrca, birinci fkradaki zel artlarn yannda aada belirtilen hizmet sreleri de aranr:

a) Mdr kadrosuna atanabilmek iin; asgari 8 yl hizmet sresi bulunmak, bu hizmetin 6 ylnn uzman veya mdr yardmcs grevlerinde gemi olmak,

b) Adli tekillerde yaz ileri mdr kadrosuna atanabilmek iin; asgari 8 yl hizmet sresi bulunmak, bu hizmetin 6 ylnn zabt katiplii veya adli tekillerde uzman veya yaz ileri mdr yardmcl grevlerinde gemi olmak,

c) Mdr yardmcs kadrosuna atanabilmek iin; asgari 7 yl hizmet sresi bulunmak, bu hizmetin 4 ylnn uzman grevinde gemi olmak,

) Adli tekillerde yaz ileri mdr yardmcs kadrosuna atanabilmek iin; asgari 7 yl hizmet sresi bulunmak, bu hizmetin 4 ylnn zabt katiplii veya adli tekillerde uzman grevlerinde gemi olmak,

d) Uzman kadrosuna atanabilmek iin; asgari 6 yl hizmet sresi bulunmak,

e) Bamhendis kadrosuna atanabilmek iin en az 5 yl mhendis olarak alm olmak,

f) dari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek iin asgari 4 yl hizmet sresi bulunmak.

Engelli personel iin birinci fkradaki zel artlarn yannda aada belirtilen hizmet sreleri de aranr.

a) Uzman kadrosuna atanabilmek iin; asgari 4 yl hizmet sresi bulunmak,

b) Bamhendis kadrosuna atanabilmek iin en az 3 yl mhendis olarak alm olmak,

c) dari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek iin asgari 3 yl hizmet sresi bulunmak.

Arkeolog, arivci, avukat, biyolog, corafyac, ocuk sal ve eitimcisi, zmleyici, di tabibi, diyetisyen, eczac, fiziki, fizyoterapist, genetiki, istatistiki, jeolog, kaptan, kimyager, ktphaneci, matematiki, mimar, mhendis, mtercim, mze rehberi, odiyolog, peyzaj mimar, psikolog, salk idarecisi, sosyolog, sosyal almac, ehir plancs, tarihi, tercman ve veteriner olarak grev yapan personelin mdr, yaz ileri mdr, mdr yardmcs, yaz ileri mdr yardmcs kadrolarna grevde ykselme suretiyle yaplacak atamalarnda, uzman olarak alm olma art aranmaz. Ancak, mdr, yaz ileri mdr, mdr yardmcs, yaz ileri mdr yardmcs kadrolar iin aranlan uzmanlk grev sresi kadar bu fkrada saylan unvanlarda alm olma art aranr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin nc blmnn bal Duyuru ve Bavuru olarak deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 9 Kurum tarafndan ihtiya duyulan sz konusu kadrolarn ncelikle bo olmas ve fiili kadronun bulunmas halinde;

a) Grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak kadrolar, yazl snavlardan en az krkbe gn nce duyurulur. lan edilen kadrolar iin belirlenen bavuru sresinin son gn itibaryla aranan nitelikleri tayan personel, bavuru artlarn tad farkl unvanl her bir kadrodan sadece biri iin duyuruda belirtilen ekilde bavuruda bulunabilir.

b) Yaplacak duyuru zerine Karargh, Birlik ve Kurum Amirliklerince belirtilen artlar tayanlarn tek bir kadroyu belirten dilekesi alnarak, varsa nitelikler iin aranan belgeler bir st yaz ile birlikte son bavuru tarihinden itibaren on i gn iinde Mill Savunma Bakanl, Genelkurmay Bakanl ve Kuvvet Komutanlklar Personel Bakanlna gnderilir.

c) Aylksz izinde bulunanlar dhil olmak zere, ilgili mevzuat uyarnca verilen izinleri kullanmakta olanlarn da snava katlmalar mmkndr.

) Mill Savunma Bakanl, Genelkurmay Bakanl ve Kuvvet Komutanlklar Personel Bakanlnca yaplan bavurular incelenerek, aranan artlar tayanlar resmi internet ve intranet sitelerinde ilan edilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 13 Mdr ve yaz ileri mdr kadrolarna atanacaklarn yazl ve szl snavda; dier grevlere grevde ykselme suretiyle atanacak personelin ise yazl snavda baarl olmalar gerekir.

Yazl snava ilikin konu balklar duyuruda belirtilir.

Yazl snav kurumlarn Personel Bakanlklarnca yaplabilecei gibi, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlabilir.

Yazl snav, yz tam puan zerinden deerlendirilir. Yazl snavda en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

Yazl snavda kopya ekenler, kopya verenler veya bunlara teebbs edenler ile snav katlarna belirtici iaret koyanlar snav salonundan karlr ve dzenlenecek bir tutanakla snav katlar geersiz saylr. Ayrca bu kiiler hakknda disiplin ilemi de uygulanr.

Mdr ve yaz ileri mdr kadrolar iin yaplan yazl snavda, istenilen baar puanndan az olmamak kaydyla, en yksek puan alan adaydan balamak zere ilan edilen kadro saysnn be katna kadar aday szl snava alnr. Son adayla ayn puana sahip olan personelin tamam szl snava alnr.

Szl snavda ilgili personel, snav kurulunun her bir yesi tarafndan;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranlarnn greve uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel kltr ve genel yetenei,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

esas alnarak yz tam puan zerinden deerlendirilir. Her yenin vermi olduu puanlarn aritmetik ortalamas alnarak personelin szl snav puan tespit edilir. Szl snavda yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 13/A maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Bu Ynetmelik kapsamndaki personelin, en az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu elde edilen unvanlara ilikin grevlere atanmalar, szl snava ilikin hkmleri hari olmak zere bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar erevesinde yaplacak unvan deiiklii snav sonundaki baarsna gre gerekletirilir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Snav kurulu ve grevleri

Madde 14 Kurumca yaplacak veya yaptrlacak snavlara ilikin grevde ykselme veya unvan deiiklii ilemlerini yrtmek zere be kiiden oluan snav kurulu veya kurullar tekil edilir.

Snav Kurulu;

a) Mill Savunma Bakanlnda Mstaar onayyla; Mstear (dari) Yardmcs veya grevlendirecei personelin bakanlnda, atama veya temin ileminden sorumlu bakan veya grevlendirecei personel, Hukuk Mavirlii ve Davalar Dairesi Bakan veya grevlendirecei personel, memur ilemlerini yrten ube mdr ile Bakanlktan grevlendirilen bir yeden,

b) Genelkurmay Bakanlnda Personel Bakan veya grevlendirecei personelin bakanlnda, atama veya temin ileminden sorumlu daire bakan veya grevlendirecei personel, Adl Mavirlik Hukuk leri ube Mdr veya grevlendirecei personel, memur ilemlerini yrten ube mdr ile Personel Bakannca belirlenecek bir yeden,

c) Kuvvet Komutanlklarnda Personel Bakan veya grevlendirecei personelin bakanlnda, atama veya temin ileminden sorumlu daire bakan veya grevlendirecei personel, Adl Mavir veya grevlendirecei personel, memur ilemlerini yrten ube mdr ile Personel Bakannca belirlenecek bir yeden,

olmak zere toplam be kiiden oluur.

Gerekli grlmesi durumunda ayn ekil ve usulle yedek yeler belirlenir.

htiya duyulmas halinde kurum dndan kamu grevlileri arasndan kurullara ye veya yeler grevlendirilebilir.

Snav kurulunu tekil eden yeler grevde ykselme veya unvan deiiklii snavna alnacak personelden, renim ve ihraz ettikleri unvanlar itibaryla daha dk seviyede olamazlar.

Snav kurulunun bakan ve yelerinin grevde ykselme veya unvan deiiklii snavna elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve shri hsmlarnn katldnn tespit edilmesi halinde, bu ye veya yeler snav kurulu yeliinden kartlr ve bunlarn yerine yedek ye veya yeler grevlendirilir.

Snav kurulu; snavlarn yaplmas, snav sonularnn ilan, itirazlarn sonulandrlmas ve snavlara ilikin dier ileri yrtr.

Snav kurulu, ye tamsays ile toplanr. Kararlar oy okluuyla alnr.

Kurulun sekretarya hizmetleri, kurumda yazl snav yapmaktan veya yaptrmaktan sorumlu hizmet birimi tarafndan yrtlr.

Kurum, atamaya yetkili amir tarafndan gerekli grlmesi halinde tara tekilatnda be kiiden mteekkil snav kurulu veya kurullar oluturabilir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Baar sralamas

Madde 16 Grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle ilan edilen bo kadro says kadar atama yaplmasnda baar puan esas alnr. Baar puan, mdr ve yaz ileri mdr kadrolarna atanacaklar iin szl snav; dier kadrolara atanacaklar iin yazl snav puan esas alnmak suretiyle tespit edilir ve kurumun resmi internet ve intranet sitesinde ilan edilir.

Grevde ykselme veya unvan deiiklii snavnda baarl olmalarna ramen, ilan edilen kadro says nedeniyle atamas yaplamayacak personelden en fazla asl aday says kadar personel, kurumca ihtiya duyulmas halinde baar sralamas listesinde yedek olarak belirlenebilir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atanma

Madde 18 Atanmaya hak kazanan personel, grevde ykselme ve unvan deiiklii iin ayr ayr hazrlanan baar sralamas listesinin kesinlemesini mteakip baar puanlarna gre atanr.

Kurumca tercih alnmas durumunda ise baar puanlar esas alnarak ilgili personelin tercihlerine gre atamalar yaplr.

Baar puannda eitlik olmas durumunda, srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilir.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadrolara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, baar sralamasnn ilan edildii tarihten itibaren alt aylk sreyi amamak zere ayn unvanl kadro iin yaplacak mteakip snava ilikin duyuruya kadar, 16 nc maddeye gre kurumca belirlenmi olmas halinde yedekler arasndan baar sralamasna gre atama yaplabilir.

Grevde ykselme veya unvan deiiklii snavna herhangi bir sebeple katlmayanlar ile baarsz olan veya yedeklerden baar sralamasnn ilan edildii tarihten itibaren alt aylk sreyi amamak zere, ayn unvan iin yaplacak mteakip snava ilikin duyuruya kadar atanmam olanlar ya da atanma haklarndan herhangi bir sebeple feragat edenler, ayn unvanl kadrolara yaplacak atamalar iin bu Ynetmelikte ngrlen btn usul ve esaslara tabidir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin balnda ve ayn maddenin birinci fkrasnda yer alan zrllerin ibareleri engellilerin olarak deitirilmitir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 21 5 inci maddenin birinci fkrasnda saylan hizmet gruplar arasndaki geiler aadaki esaslar erevesinde yaplr.

a) Ayn ana grev grubunun alt grev grubunun kendi iinde kalmak kaydyla, ilgili personelin istei ve atanlacak kadronun gerektirdii zellikleri tayanlar, snav yaplmakszn dier grevlere atanabilirler.

b) Gruplar aras grevde ykselme niteliindeki geiler ile alt gruptan st gruplara geiler grevde ykselme snavna tabidir.

Unvan deiikliine tabi kadrolara yaplacak atamalar ile bu kadrolar arasndaki geiler, ilgili kadro iin dzenlenen unvan deiiklii snav sonucuna gre yaplr.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesinde yer alan bu Ynetmeliin ibaresi unvan deiiklii snavna tabi kadrolara yaplacak atamalar hari olmak zere 7 nci maddenin olarak deitirilmitir.

MADDE 22 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 23 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan yrtr.