21 Mart 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28948

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2014/6)

Dayanak ve bavuru

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelikten (Ynetmelik) oluan ithalatta haksz rekabetin nlenmesi hakknda mevzuat hkmleri erevesinde yaplan nihai gzden geirme soruturmas bavurusu ile bu bavuruya ilikin olarak sz konusu mevzuat kapsamnda yaplan deerlendirmenin sonularn iermektedir.

(2) Yerli retici Sper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.. (Sper Film) tarafndan yaplan ve Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.. (Polinas) tarafndan da desteklenen bavuruda Hindistan meneli polietilen tereftalat (PET) filmlerin ithalinde halen uygulanmakta olan sbvansiyona kar telafi edici vergi eklindeki kesin nlemin sona ermesinin sbvansiyonun ve zararn devamna veya yeniden meydana gelmesine yol aaca gerekesiyle bir nihai gzden geirme soruturmas almas talebinde bulunulmutur.

nleme tabi rn

MADDE 2 (1) nleme tabi rn 3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve 3921.90.10.00.00 gmrk tarife istatistik pozisyonlarnda (GTP) yer alan PET filmlerdir. Bavuruya konu olan nlemin alnd 3921.90.19.00.00 GTP, 2010 ylnda Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yaplan deiiklikle 3921.90.10.00.00 olarak tadil edilmitir.

(2) Bahse konu GTPler, yalnzca bilgi amal verilmi olup, balayc mahiyette deildir.

(3) nleme tabi rnn Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eya tanmnda yaplacak deiiklikler bu Tebli hkmlerinin uygulanmasna halel getirmez.

Bavurunun temsil nitelii

MADDE 3 (1) Bavuru aamasnda sunulan delillerden, bavurunun Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde yerli retim daln temsil niteliini haiz olduu anlalmtr.

Mevcut nlem

MADDE 4 (1) 22/3/2009 tarihli ve 27177 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2009/8) ile Hindistan meneli PET filmlerin ithalinde CIF bedelin %4,25i ila %21,61i arasnda deien oranlarda telafi edici vergi eklinde kesin nlem yrrle konulmutur.

Gereke

MADDE 5 (1) 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2013/11) ile sz konusu rne ilikin nlemlerin 22/3/2014 tarihinde sona erecei, yerli retim dalnn mevzuatta ngrlen srelerde yeterli delillerle desteklenmi bir bavuru ile nihai gzden geirme soruturmas almas talebinde bulunabilecei duyurulmutur.

(2) Bu erevede yaplan bavurunun incelenmesi neticesinde, Hindistan meneli nleme konu rn iin uygulanan nlemlerin yrrlkten kalkmas halinde sbvansiyonun ve zararn devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduuna ilikin olarak bir nihai gzden geirme soruturmas almas iin yeterli delillerin bulunduu anlalmtr.

Karar ve ilemler

MADDE 6 (1) Bir nihai gzden geirme soruturmasnn alabilmesi iin yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduu anlaldndan, thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulu tarafndan Hindistan meneli sz konusu rn iin Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde bir nihai gzden geirme soruturmas almasna karar verilmitir.

(2) Soruturma, Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlecektir.

(3) thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebliin (Tebli No: 2009/8) Karar matlapl 55 inci maddesinde Hindistan meneli ithalat iin gsterilen meri nlem, bu soruturma sonulanncaya kadar yrrlkte kalmaya devam eder.

Soru formlar ve bilgilerin toplanmas

MADDE 7 (1) Soruturma almasn mteakip, bavuruda belirtilen ve Bakanlka tespit edilen soruturmaya konu rnn ithalatlarna, soruturma konusu lkelerde yerleik bilinen retici/ihracatlarna ve Hindistan Cumhuriyetinin Ankara Bykeliliine soruturmann alna ilikin bildirimde bulunulacaktr.

(2) Bildirimde, soruturma al Tebliine, bavurunun gizli olmayan zetine ve soru formlarna nasl eriilecei hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlka tespit edilememesi nedeniyle bildirim gnderilemeyen veya kendilerine bildirim ulamayan dier ilgili taraflarn soru formuna Ekonomi Bakanlna ait Ticaret Politikas Savunma Aralar internet sayfasndaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili blmden erimeleri mmkn bulunmaktadr.

(4) lgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruturmayla ilgili olduu dnlen dier bilgi, belge ve grlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Mdrle yazl olarak 8 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen sre ierisinde sunabilirler.

(5) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu maddenin birinci ve nc fkralar kapsamna girmeyen dier ilgili taraflar (rn girdi olarak kullanan iletmeler, bunlarn meslek kurulular, tketici dernekleri, retim dalndaki ii veya iveren sendikalar gibi) grlerini Genel Mdrle yazl olarak 8 inci maddenin nc fkrasnda belirtilen sre ierisinde sunabilirler.

(6) lgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruturmayla ilgili sunulan dier bilgi, belge ve grler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedike yazl olarak sunulur. Yazl sunumlarda ilgili taraflarn isim ve unvan, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaralar belirtilir.

(7) Soruturma sresince Ynetmeliin 22 nci maddesinin ikinci ve nc fkralar erevesinde gizlilik kaydyla verilen her tr bilgi, belge ve grn gizli olmayan bir zeti sunulur. Gizli olmayan zetin, esas bilginin makul lde anlalmasna olanak salayacak ayrntda olmas gerekir. lgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin zetlenemeyecek nitelikte olduunu belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin zetlenemeyecek nitelikte olmasnn nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Sreler

MADDE 8 (1) 7 nci maddenin birinci fkrasnda belirtilen bildirimin gnderildii btn ilgili taraflar iin soru formunu cevaplandrma sresi, soruturmann alna ilikin bildirimin gnderildii tarihten itibaren posta sresi dhil 37 gndr.

(2) 7 nci maddenin nc fkrasnda belirtilen bildirimin gnderilmedii btn ilgili taraflar, soruturma ile ilgili grlerini ve soru formuna ilikin cevaplarn bu Tebliin yaym tarihinden itibaren balayacak 37 gnlk sre ierisinde sunabilirler.

(3) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 7 nci maddenin beinci fkras kapsamna giren dier ilgili taraflar, soruturma ile ilgili grlerini bu Tebliin yaym tarihinden itibaren soruturmann akn etkilemeyecek ekilde soruturma sreci ierisinde sunabilirler.

birliine gelinmemesi

MADDE 9 (1) Ynetmeliin 26 nc maddesi hkm erevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen sreler dhilinde ve istenilen biimde gerekli bilgi ve belgeleri salamamas ya da bu bilgi ve belgelere eriimi reddetmesi, soruturmay engellediinin anlalmas veya yanl ya da yanltc bilgi vermesi hallerinde sz konusu taraf ibirliine gelmemi saylr. Bu gibi hallerde soruturma kapsamndaki geici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere gre yaplabilir.

(2) lgili taraflarn ibirliine gelmemesi veya ksmen ibirliine gelmesi halinde bahse konu taraf iin soruturmann sonucu ibirliine gelinmesine nazaran daha az avantajl olabilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 (1) Soruturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile grlerin aada belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanl

thalat Genel Mdrl

Damping ve Sbvansiyon Aratrma Dairesi

nn Bulvar, 06510 Emek/ANKARA

Tel : + 90 312 204 77 10 / 204 77 26

Faks : + 90 312 212 87 65 / 212 87 11

E-posta : ngs195@ekonomi.gov.tr

Soruturma balang tarihi

MADDE 11 (1) Soruturma, bu Tebliin yaym tarihinde balam kabul edilir.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.