21 Mart 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28948

TEBL

evre ve ehircilik Bakanlndan:

YAPI MALZEMELER YNETMEL (305/2011/AB) KAPSAMINDA AVRUPA

TEKNK DEERLENDRME KURULULARININ GREVLENDRLMESNE

VE DENETLENMESNE DAR TEBL (TEBL NO: MHG/2014-12)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Genel Esaslar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, Yap Malzemeleri Ynetmelii (305/2011/AB)nin 31 inci maddesinin nc fkras uyarnca Avrupa Teknik Deerlendirme Kurulularnn Bakanlka deerlendirilmesinde, grevlendirilmesinde ve denetlenmesinde esas alnacak ltleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, Bakanlka Avrupa Teknik Deerlendirmesi vermekle grevlendirilecek Avrupa Teknik Deerlendirme Kurulularnn tamas gereken nitelikleri, grevlendirilmelerinde esas alnacak ltler ile grevlendirme usullerini, Avrupa Teknik Deerlendirme Kurulularnn ykmllkleri ile faaliyetlerinin izlenmesi, denetlenmesi ve idari yaptrm kararlarnn uygulanmasna dair usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun ile 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurulular Ynetmeliine ve 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yap Malzemeleri Ynetmeliine (305/2011/AB) ve Avrupa Komisyonunun 1062/2013 sayl ve 30/10/2013 tarihli Yap Malzemeleri iin Avrupa Teknik Deerlendirmesi Format hakknda Uygulama Reglasyonuna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliin uygulanmasnda Yap Malzemeleri Ynetmelii (305/2011/AB)nin 4 nc maddesindeki tanmlarn yannda;

a) Avrupa Teknik Deerlendirme Kurulular Organizasyonu (EOTA): Avrupa Teknik Deerlendirmesi vermek zere grevlendirilmi kurulularn oluturduklar tekilat,

b) Avrupa Teknik Deerlendirme Kuruluu (ATDK): Avrupa Deerlendirme Esasnn hazrlanmasn koordine eden ve bu esasa gre Avrupa Teknik Deerlendirmesini hazrlayan kuruluu,

c) NANDO: Avrupa Birliinin Yeni Yaklam Onaylanm Kurulular Organizasyonu Bilgi Sistemini (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/),

) Ynetmelik: Yap Malzemeleri Ynetmelii (305/2011/AB)ni,

ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 5 (1) Ynetmelik kapsamndaki bir yap malzemesinin temel karakteristikleri ile ilgili performansn Avrupa Deerlendirme Esasna ve Avrupa Teknik Deerlendirmesine dayal olarak ortaya koymak zere Bakanla bavuruda bulunan kurulular bavurularnn uygun bulunmas halinde bu Teblide belirtilen esaslar erevesinde Bakanlk tarafndan ATDK olarak grevlendirilir.

KNC BLM

Bavurular, Deerlendirme ve Bildirim

Kurulularn atanmasnda esas alnacak lt

MADDE 6 (1) Bakanlka grevlendirilecek olan Kurulularn, 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun, Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurulular Ynetmelii ve Ynetmelikte yer alan ilgili hkmler ile bu Teblide belirtilen hususlar yerine getirmesi gerekir.

Bavuruda istenecek belgeler

MADDE 7 (1) Bavurular Bakanla aada saylan bilgi ve belgeleri ieren dosya ile yaplr. Bavuruda belgelerin asl veya aada aksi belirtilmedike Bakanlk tarafndan onaylanm suretleri kullanlr.

a) Bavuru sahibi kuruluu temsil ve ilzama yetkili kii veya kiiler tarafndan imzalanan Ek-1deki Bavuru Formu,

b) Bavuru sahibi kuruluun kaytl bulunduu ticaret ve/veya sanayi odasndan, bavurunun yapld ylda alnm, tzel kiiliin odaya kaytl olduunu gsterir belge,

c) Bavuru sahibi kuruluun ortaklar, yeleri veya kurucular ile tzel kiiliin ynetimdeki grevlileri belirten son durumu gsterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamnn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tmn gstermek zere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gsteren belgeler,

) Bavuru sahibi kuruluu temsil ve ilzama yetkili kii veya kiilerin noter tasdikli imza sirkleri,

d) Bavuru sahibi kuruluun organizasyon ve faaliyet ekline ilikin aadaki ierie sahip aklayc dokman: Kurulu, organizasyon emas ile faaliyet gsterdii alan ve faaliyetleri yrtmek zere grevlendirilen alanlarnn yetki ve sorumluluklarn tanmlar. Organizasyon emasnda komitelerin (Deerlendirme Komitesi, tiraz ve ikayet komitesi ve benzeri) mevcut olmas durumunda komitede yer alan kiilerle, teknik deerlendirme faaliyetinde rol alanlarla ve idari kadroyla yaplan szlemelerde, grev tanmlar dhil olmak zere yetki ve sorumluluklar tarif edilir. Kurulu bavuru kapsamndaki yap malzemelerinin teknik deerlendirme srecinde yrtt belirli grevleri bir ykleniciye yaptrd veya bir ube veya temsilciliini bu iler iin kulland hallerde bu faaliyetleri aklayc dokmanlar ve ilgili szlemeleri Bakanla teslim eder.

e) Gizlilik, bamszlk ve tarafszln salanacana dair taahhtname: Bavuru sahibi kurulu, gizlilik, bamszlk ve tarafszln salandna dair kant olarak mterilerinden idari ve mali olarak bamsz olduunu ve mterisine ait ticari bilgileri Bakanlk haricindeki nc kiiler ile paylamayacan taahht eder ve personelin gizlilik, bamszlk ve tarafszlk beyannamelerini Bakanla teslim eder.

f) Personel: Ynetmelik Ek-4 Tablo 2deki artlar erevesinde;

1) Teknik deerlendirme srecinde grevli personelin; Bavurulan malzeme alan/alanlarnda en az birinde 2 yl aktif faaliyet gsterdiine ilikin belgeye sahip olmas, Risk ve teknik kriter belirleme srecinde grevli olmas halinde, en az 5 yllk mesleki tecrbeye sahip olmas ve en az niversite mezunu olmas gerekir.

2) Fabrika retim Kontrol ve deerlendirme metodu belirleme srecinde rol alan personelin, TS EN ISO/IEC 17065 standard ve standardn referans verdii uygunluk deerlendirme standartlarnda eitim alm olmas gerekir.

3) Risk analizi yapacak, teknik kriter ve deerlendirme metodu belirleyecek personelin temel gerekler hakknda deerlendirme yapacak mesleki bilgiye sahip olmas ve yeterli yabanc dil bilgisine sahip olmas gerekmektedir.

4) Bavuru kapsamnda belirtilen malzeme alanlarna gre teknik deerlendirme faaliyetinde rol alan personelin says ve eitim durumunu belirterek personelin diploma ve sertifikalar, personel zgemileri, szlemeleri ve sosyal gvenlik sigortas kaytlar, personelin i deneyimine ilikin belgeler ve yabanc dil bilgisine ilikin belgeler Bakanla teslim edilir.

g) Laboratuvar hizmetleri hakknda aklayc dokman: Bavuru sahibi kuruluun, Avrupa Teknik Deerlendirme hazrlama srecinde kullanaca laboratuvarn (kendi laboratuvar olsa dahi) TS EN ISO/IEC 17025 standardnda akredite olmas gerekmektedir. Akreditasyonu bulunmayan bir yklenici laboratuvar kullanlacak ise kuruluun bu laboratuvarn TS EN ISO/IEC 17025 standardna uygun olarak alp almadklarn deerlendirmeli ve bu deerlendirmeyle ilgili dokmanlar Bakanla iletmelidir.

) Aada saylanlar ieren kalite el kitab datm listesiyle birlikte Bakanla verilir:

1) Avrupa Teknik Deerlendirmesi faaliyetinde grev alacak personelin seim ltleri, yetkinlii asndan nasl deerlendirilecei, performansnn nasl izlenecei, gncel mevzuat ve test metotlarn takip etmek zere sahip olduu yetkinlikler ve bunlarn gelitirilmesi iin hazrlanan eitim planlar.

2) ATDKnn, ynetim sorumluluunu yerine getirdiini gsteren bir sisteme veya dokmana, kendi ierisinde ve ticari iliki kurduu i ortaklar arasndaki gizli ve zel bilgilerin gizliliini salayacak yntemlere ve politikaya, ilgili tm dokmanlarn kayd, izlenebilirlii, bakm ve arivlenmesini salamak iin bir dokman kontrol sistemine, ynetim esas ve usullerine uyulduunun dzenli olarak gzetimini salayabilecek bir i denetim ve ynetim deerlendirme sistemine, itiraz ve ikyetleri nesnel olarak ele alarak deerlendiren bir ynteme sahip olduunu kantlayan prosedrler.

3) Bavuru kapsamndaki yap malzemeleri alan/alanlar iin teknik deerlendirmenin hazrlanmasna ynelik prosedr.

4) EOTA faaliyetlerine katlm ve ilgili koordinasyonu salamaya ynelik prosedr.

5) Kuruluun Avrupa Teknik Deerlendirmesi faaliyetinin dnda herhangi bir baka faaliyet yrtmesi halinde bu faaliyetleri ile bavuru kapsamndaki faaliyetini birbirinden ayrt edebilmek iin uygulayaca yntemler.

6) ikayet deerlendirme ve dzeltici nlemlere ilikin prosedrler.

7) Kuruluun unvan ve logosunun tketiciyi yanltc veya aldatc ekilde yanl kullanmn engellemeye ynelik yntemler ve/veya ktye kullanlmas durumunda almas gereken tedbirler.

8) Personel cretlendirme politikasnn hazrlanan Avrupa Teknik Deerlendirme saysndan ve kuruluun dier faaliyetlerinden bamsz olduu, faaliyetlerde tarafszln ve gizliliin salanmas iin ne tr nlemler alndnn tariflendii prosedr.

9) Yklenici kullanlmas durumunda yklenicinin uygulad yntemlerin uygunluunun denetlenmesine, muhafaza edilmesine ve gerektiinde Bakanla sunulmasna ilikin aklamalar.

10) Kuruluun gerek kendi bnyesindeki gerekse taeron olarak kullanaca laboratuvarlarn yeterliliinin salanmasnda ve performansnn izlenmesinde kullanaca kontrol yntemlerini ieren prosedrler.

h) Meslek sorumluluk sigortas: Meslek sorumluluk sigortasnn kapsam ve genel finansal deeri, kuruluun faaliyetleriyle ilgili risk dzeyine karlk gelecek ekilde belirlenir. Sigorta poliesinde, gerekli teminat limiti belirlenirken hangi faktrlerin hesaba katld aka belirtilir. Sigorta kapsam, hem genel mali sorumluluk hem de mesleki sorumluluk sigorta bedellerini ierir.

) Kuruluun mali durumuna ilikin belgeler: Kuruluun son yla ait bilno ve kr-zarar cetveli mali mavir onayl olarak Bakanla teslim edilir.

(2) Kapsam geniletme bavurularnda ve Bakanla daha nce iletilen bilgi ve belgelerde deiiklik olmas durumunda ATDKy temsil ve ilzama yetkili kii tarafndan imzalanm Ek-1deki bavuru formuyla sadece bu deiiklie ilikin bilgi ve belgeler Bakanla teslim edilir. Bavuruya ilikin her trl sorumluluk bavuru sahibi kurulua aittir.

(3) Kamu kurulular bavurularnda, statleri erevesinde temin ettikleri belgeleri Bakanla teslim eder.

(4) 9 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen bildirim srecinde komisyona iletilecek olan ve http://www.csb.gov.tr/gm/meslekihizmetler/ ve http://www.ymds.gov.tr/ internet sitesinde yer alan sorularn cevabn ngilizce olarak Bakanla teslim eder.

Bavurularn deerlendirilmesi

MADDE 8 (1) Kuruluun 7 nci madde erevesinde teslim ettii belgeler 6 nc maddede ortaya konulan ltlere gre incelenir ve deerlendirilir.

(2) Yaplan deerlendirilme neticesinde kuruluun Avrupa Teknik Deerlendirme Kuruluu olarak grevlendirmesine dair nihai karar Bakanlk verir.

(3) Ynetmelik kapsamnda grevlendirilmi bir kuruluun yap malzemeleri mevzuatna aykr faaliyet yrttnn tespiti halinde bavurusu reddedilir.

(4) Ynetmelik kapsamnda grevlendirilmemi olmasna ramen Ynetmelik dahilinde faaliyet gstermesi sebebiyle hakknda Bakanlka herhangi bir inceleme veya aratrma balatlm bir kuruluun bavurusu bu sre tamamlanncaya kadar deerlendirmeye alnmaz.

(5) Kurulua, bavurusu ile ilgili durum 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanununa gre Bakanlka tebli edilir.

Bildirim ve grevlendirme

MADDE 9 (1) Bavurular, Bakanlka 8 inci maddede belirtilen esaslar erevesinde deerlendirilerek sonulandrlr.

(2) Bakanlka ATDK olarak grevlendirilmesi veya kapsam geniletmesi uygun grlen kurulular NANDOda yaymlanmalar iin Ekonomi Bakanl aracl ile Avrupa Komisyonuna bildirilir.

(3) Avrupa Komisyonu tarafndan grevlendirme kapsam NANDOda yaymlanan veya hali hazrda ATDK olup kapsam geniletmeleri NANDOda yaymlanan kurulularn grevlendirmelerine veya kapsam geniletmelerine dair Tebliin Bakanlka Resm Gazetede yaymlanmasyla bavuru sahibi kurulu ilgili kapsamda ATDK stats elde eder.

(4) Avrupa Teknik Deerlendirme Kurulularnn bildirime konu faaliyet ve zelliklerinde meydana gelen ve Ek-1 Bavuru Formu ile Bakanla iletilen deiiklikler Ekonomi Bakanl araclyla Avrupa Komisyonuna bildirilir.

NC BLM

Ykmllk, zleme ve Denetim

Avrupa teknik deerlendirme kuruluunun ykmllkleri

MADDE 10 (1) Bakanlka grevlendirilmi olan bir ATDK Yap Malzemeleri Ynetmelii ile Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurulular Ynetmeliinde yer alan ykmllklerle birlikte aadaki hususlar da yerine getirir.

a) Avrupa Teknik Deerlendirmesi hazrlama hizmeti sunarken piyasa koullarn zorlayacak ykmllkler getirmekten, retim maliyetlerini arttrmaktan ve imalatlar zor duruma drmekten kanr ve her yl cret tarifesini Bakanla teslim eder.

b) Grevlendirildii malzeme alan/alanlarnda yapt faaliyetlerini doru, eksiksiz ve sreklilik arz edecek bir ekilde yerine getirir. Avrupa Teknik Deerlendirmesi dzenledii tm imalat ve rnlerin listesini ve rnn deerlendirmeye konu olan temel gereklerini, Avrupa Teknik Deerlendirme numaras, kullanlan Avrupa Deerlendirme Esaslar, yayn tarihi, geerlilik tarihini ieren raporu ve Avrupa Teknik Deerlendirmelerini her yl Ocak ve Temmuz ay ierisinde Bakanla teslim eder. Ayrca Avrupa Teknik Deerlendirmesi Bavurusu yaplm ancak Avrupa Teknik Deerlendirmesi olumsuz sonulanan rnlerle ilgili bilgileri de benzer ekilde Bakanla iletir.

c) Avrupa Teknik Deerlendirmesi hazrlama faaliyeti erevesinde herhangi bir bavurunun reddedilmesi veya yap malzemelerine ilikin bir Avrupa Teknik Deerlendirmesi verilmemesi ya da nceden verilen bir Avrupa Teknik Deerlendirmesinin askya alnmas veya iptal edilmesi durumlarnda bu imalatlarn bilgilerini 15 gn ierisinde Bakanla bildirir.

) Avrupa Teknik Deerlendirme faaliyetine ait bilgi ve belgeleri, Bakanln talebi halinde, elektronik yazlm sistemi vastasyla da Bakanla iletir.

d) Yaymlam olduu Avrupa Teknik Deerlendirmesinin yanl ve/veya usulsz kullanldn tespit ettiinde dzeltilmesi iin gerekli tedbirleri alr ve bu durumu Bakanla bildirir.

e) 7 nci madde erevesinde Bakanla teslim edilen bilgi ve dokmanlarda faaliyetini etkileyen deiiklikler olmas durumunda Bakanl Ek-1deki bavuru formuyla bilgilendirir.

f) Grevlendirmesinin Bakanlka iptal edilmesi halinde, hazrlam olduu Avrupa Teknik Deerlendirmeleri imalatlarla ilgili gerekli tedbirlerin alnmas iin Bakanla teslim eder.

g) Stats devam ettii srece, mesleki sorumluluk sigortasnn srekliliini salar.

) Kurulu EOTAya ye olur ve Ynetmeliin 33 nc maddesinde belirtilen gereklere istinaden aidatlar ve toplant katlm masraflarn kendisi karlar.

h) Avrupa Teknik Deerlendirmesini Ek-2de yer alan formata gre hazrlar.

Avrupa teknik deerlendirme format

MADDE 11 (1) Ynetmeliin 28 inci maddesinin ikinci fkrasna gre Komisyonca oluturulan Avrupa Teknik Deerlendirmesi format Ek-2de yer almaktadr.

Kurulularn gzetimi ve denetimi

MADDE 12 (1) ATDKlar faaliyetlerinden dolay Bakanla kar sorumludur ve Bakanlka denetlenir.

(2) Bakanlk, grevlendirdii ATDKnn Ynetmelik Ek-4 Tablo 2de belirtilen koullar karlamaya devam edip etmediini, 10 uncu maddede belirtilen ykmllklerini yerine getirip getirmediini ve faaliyetlerini 6 nc maddede belirtilen ltlere uygun srdrp srdrmediini yllk denetim programlar erevesinde veya ihbar ve ikayet zerine gzetler ve denetler. Denetimler haberli veya habersiz olarak yaplr. Kurululara ynelik ilk denetim, atamay izleyen ilk yln ierisinde, sonraki denetimler ise en az ylda bir kez olmak zere Bakanln uygun grd aralklarla yaplr.

(3) Dokman ve belge incelemesi erevesinde gerekleen denetimlerde tespit edilen hususlar denetim tutanana kaydedilir. Denetim tutanandaki hususlarla ilgili olarak Bakanln nihai deerlendirmesi denetimden sonra ATDKna ayrca bildirilir.

(4) Denetim srasnda bavuruda Bakanla teslim edilen ve kurulua form ile gncellenen ayn dokmanlar gz nnde bulundurulur.

(5) Bakanlk, Avrupa Teknik Deerlendirmesi olan rnlerde piyasa gzetimi ve denetimi uygulamalar sonucunda gvensizlik ya da uygunsuzluk olmas halinde Avrupa Teknik Deerlendirmesi ve varsa performans deimezliinin deerlendirmesi ve dorulanmas faaliyetini gerekletiren kurulular ayrca inceler.

Kurululara uygulanacak idari yaptrmlar

MADDE 13 (1) 12 nci maddenin birinci fkrasndaki denetimlerde Kuruluun Ynetmelik Ek-4 Tablo 2de belirtilen koullar artk karlamad tespit edildiinde kuruluun grevlendirmesi ilgili malzeme alannda veya alanlarnda veya tamamen iptal edilir.

(2) 12 nci maddenin birinci fkrasndaki denetimlerde Avrupa Teknik Deerlendirme faaliyetinin sonucunu dorudan etkilemeyen unsurlar uygunsuzluk olarak nitelendirilmez. Bu hususlar denetim esnasnda ATDKya iletilir ve ATDK ald tedbirleri yedi i gn ierisinde Bakanla bildirir.

(3) ATDK grevlendirmesi iptal edilen kurulu grevli olduu sre boyunca yrtt faaliyetlerden sorumludur.

(4) ATDKlarn grevlendirme iptaline ilikin kararlar kurulua Tebligat Kanununa gre tebli edildii gibi Bakanlka Resm Gazetede yaymlanr ve Avrupa Komisyonuna bildirilir.

(5) 4703 sayl Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fkrasna aykr hareket eden ATDKlar hakknda ayn Kanunun 12 nci maddesinin (g) bendindeki hkm; 4703 sayl Kanunun 9 uncu maddesinin beinci fkrasna aykr hareket eden ATDKlar hakknda ise ayn Kanunun 12 nci maddesinin (h) bendindeki hkm uygulanr.

Kurulularn Egdm ve birlii (EOTA)

MADDE 14 (1) Bakanlka birden fazla ATDKnn grevlendirilmesi halinde kurulular, EOTA tarafnca Avrupa Deerlendirme Esaslarnn oluturulmas aamasnda ulusal mevzuat gereklerinin dikkate alnmas iin gerekli koordinasyon, egdm ve ibirliini salar, birlikte hareket ederler ve bununla ilgili alma usul ve esaslarn belirler ve Bakanlkla i birlii ierisinde olurlar.

(2) Grevlendirilme sras gzetilerek Bakanlka belirlenen ATDK, iki yl sre ile EOTAya szc olarak katlm salar. ATDKlar ortak almalarn gerektiren faaliyetlerde koordineli olarak hareket eder. Koordinasyona ilikin sorumluluklar ve alma prensiplerini aklayan prosedrleri birlikte olutururlar ve Bakanla yazl olarak bildirirler.

(3) Szc ATDK ulusal ve uluslararas dzeydeki toplantlardaki edinimlerini dier ATDKlarla paylar. Bu toplantlarn sonucunu bir raporla Bakanla iletir. Szc ATDKnn ykmllklerini yerine getirmediinin Bakanlka tespiti halinde, grevlendirilme sras gzetilerek baka bir ATDK szc olarak Bakanlk tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 15 (1) 23/6/2004 tarihli ve 25501 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yap Malzemeleri Ynetmelii (89/106/EEC) Kapsamnda Avrupa Teknik Onay in Ortak Usul ve Genel Formata Dair Tebli (Tebli No: TAU/2004-4) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

 

Tebliin Ekleri iin tklaynz