21 Mart 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28948

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

BASINLI EKPMANLAR TEKNK KOMTESNN OLUUMU VE

GREVLERNE DAR TEBL (TEBL NO: SGM/2014/3)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, basnl ekipman ve kaplar ile ilgili mevzuatn hazrlanmas ve uygulanmas konusunda yaplacak almalara alt yap oluturacak bir teknik komitenin oluturulmasn ve bu komitenin alma usul ve esaslarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanuna dayanlarak yaymlanan veya yaymlanacak basnl ekipman ve kaplarla ilgili teknik mevzuat ve bunlarn uygulamasnda karlalabilecek sorunlarn zmne ilikin yaplacak almalarda ilgili kamu kurum ve kurulular ile sektr temsilcilerinden oluan Basnl Ekipmanlar Teknik Komitesinin (BASTEK) grevlendirilmesi ile alma usul ve esaslarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli;

a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye,

b) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanuna,

c) 31/12/2012 tarihli ve 28514 4. mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (2010/35/AB)ne,

) 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayl Resm Gazetede yaymlanan Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (97/23/AT)ne,

d) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayl Resm Gazetede yaymlanan Basit Basnl Kaplar Ynetmelii (87/404/AT)ne,

e) 29/11/2000 tarihli ve 24246 sayl Resm Gazetede yaymlanan Aerosol Kaplar Ynetmeliine,

dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

b) BASTEK: Bu Tebliin 5 inci maddesinde bahsi geen kamu kurum ve kurulular ile sektr temsilcilerinden oluan Basnl Ekipmanlar Teknik Komitesini,

c) Genel Mdrlk: Sanayi Genel Mdrln,

ifade eder.

KNC BLM

BASTEKin Oluumu, alma Usul ve Esaslar ve Grevleri

BASTEKin oluumu

MADDE 5 (1) BASTEK aadaki yelerden oluur:

a) Genel Mdrl temsilen iki ye.

b) Bakanlk Sanayi rnleri Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrln temsilen bir ye.

c) Bakanlk Avrupa Birlii ve D likiler Genel Mdrln temsilen bir ye.

) Bakanlk Bilim ve Teknoloji Genel Mdrln temsilen bir ye.

d) Ekonomi Bakanln temsilen bir ye.

e) evre ve ehircilik Bakanln temsilen bir ye.

f) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln temsilen bir ye.

g) Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanln temsilen bir ye.

) Kk ve Orta lekli Sanayi Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanln temsilen bir ye.

h) Trk Standardlar Enstits'n temsilen bir ye.

) Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunu temsilen bir ye.

i) Trkiye Odalar ve Borsalar Birliini temsilen bir ye.

j) TMMOB Makine Mhendisleri Odasn temsilen bir ye.

k) Trkiye Likit Petrol Gazclar Derneini temsilen bir ye.

l) Anadolu Likit Petrol Gaz Sanayicileri Derneini temsilen bir ye.

m) Kazanlar ve Basnl Kaplar Sanayiciler Birliini temsilen bir ye.

n) Yangndan Korunma Derneini temsilen bir ye.

o) Makine malatlar Birliini temsilen bir ye.

) Orta Anadolu hracatlar Birlikleri Genel Sekreterlii Makine ve Aksamlar hracatlar Birliini temsilen bir ye.

p) Basnl ekipman ve kaplar ile ilgili mevzuat dahilinde faaliyette bulunan onaylanm kurulularn kendi aralarnda seecekleri bir ye.

(2) BASTEK yeleri, Bakanln istei zerine iki yl iin ilgili kamu kurum ve kurulular ile zel sektr dernekleri/birlikleri tarafndan belirlenir ve Bakanla bildirilir.

(3) BASTEK yesinin grev sresi ierisinde deitirilmesi durumunda, yeni ye bilgisi Bakanla bildirilir. Grev sresi sonunda, Bakanla BASTEK yesine ilikin deiiklik bildirimi yaplmamas durumunda, temsilcinin komite yeliinin sonraki iki yl iin de devam edecei kabul edilir.

(4) yelerin, BASTEK toplantlarna srekli olarak katlmas esastr. Arka arkaya toplantya geerli mazereti olmakszn katlmayan temsilcinin yelii der ve Bakanlk tarafndan yeni ye bilgisi talep edilir.

BASTEK'in grevleri

MADDE 6 (1) Komitenin grevleri aada belirtilmitir:

a) Basnl ekipmanlar sanayi rnleri ile ilgili; retim, ithalat veya ihracat yapan sektrlerin, mevcut durumunu tespit etmek.

b) Basnl ekipmanlar sanayi sektrlerine ilikin olarak dnyada ve lkemizde meydana gelen gelimeleri takip etmek, sektrlerden Bakanla intikal eden sorun ve ikyetlerle ilgili gr ve nerilerde bulunmak.

c) Basnl ekipmanlar sanayi sektrne hizmet verecek, lkemizde yerleik uygunluk deerlendirme kuruluu, onaylanm kurulu, muayene kuruluu ve laboratuvar ihtiyacn tespit etmek.

) Basnl ekipmanlar sanayi sektrne hizmet veren, lkemizde yerleik uygunluk deerlendirme kurulularnn, onaylanm kurulularn, muayene kurulularnn ve laboratuarlarn faaliyetlerini deerlendirmek, uygulamalara ilikin olarak gr ve nerilerde bulunmak.

d) Basnl ekipmanlar ile ilgili her trl konuyu incelemek ve karlalan sorunlar tespit etmek, zm konusunda nerilerde bulunmak.

e) Teknik mevzuata uyum srecinde ve sonrasnda ilgili mevzuat ve yaplan uygulamalar kapsamnda, sektrden bilgi akn salamak.

f) Basnl ekipmanlar mevzuatnda yaplacak revizyon almalarn ve hazrlanacak yeni teknik mevzuatn taslaklarn incelemek, bunlara ilikin gr ve nerilerini Bakanla bildirmek.

g) Basnl ekipman ve kaplarla ilgili mevzuatn uygulanmas kapsamnda ilgili sektrlerin karlat sorunlar ve/veya aklk getirilmesi gereken konular tespit etmek, tespit edilen bu hususlar dorultusunda zm nerileri gelitirerek Bakanln bilgisine sunmak.

) Avrupa Komisyonu ve dier ilgili uluslararas kurulular tarafndan dzenlenecek toplantlara katlm salamak iin ilgili kurum ve kurululardan temsilci belirlemek.

h) Gerekli hallerde, teknik dzeydeki almalar gerekletirmek zere alma gruplarnn kurulmasna karar vermek ve alma gruplarnn alma usul ve esaslarn belirlemek.

) Basnl ekipmanlar sanayi sektrnn geleceine dair stratejilerin belirlenmesine ilikin olarak gr ve nerilerde bulunmak.

i) Piyasa gzetimi ve denetimi faaliyetlerine ilikin almalar deerlendirmek, etkin piyasa gzetimi ve denetimi faaliyetleri iin gr ve neriler sunmak.

BASTEKin alma usul ve esaslar

MADDE 7 (1) BASTEKin alma esaslar aada belirtilmitir:

a) BASTEK, toplant gndemini ieren Bakanlk davet yazs neticesinde, ye tam saysnn en az 1/2'si ile toplanr ve oy okluu ile karar alr.

b) BASTEK bakanl, Sanayi Genel Mdr ya da onun yetkilendirecei Sanayi Genel Mdrl temsilcisi tarafndan yaplr.

c) BASTEKin sekreterlik hizmetleri, Genel Mdrlk tarafndan yrtlr.

) Toplantlar, Genel Mdrln uygun grecei tarihlerde veya zel gereksinimler uyarnca gerekletirilir.

d) Toplant gndemi Genel Mdrlk tarafndan belirlenir. BASTEK yeleri, bir sonraki toplantya ilikin olarak gndem maddesi taleplerini szl olarak komite bakanna veya yazl olarak sekreterlik hizmetini veren Genel Mdrle iletir.

e) Toplantda alnan kararlar, karar defterine yazlr ve kararn bir rnei Genel Mdrlk tarafndan toplantya mteakiben BASTEK yelerine gnderilir.

f) Her toplantda, bir nceki toplantda alnan kararlarn yer ald karar defteri sayfas, BASTEK yelerince imzalanr, ancak acil hallerde karar defteri toplant sonras imzalanabilir.

g) BASTEK tarafndan gerek grlmesi durumunda, konu ile ilgisi bulunan dier kamu kurum ve kurulular ile zel sektr temsilcileri, toplantlara gzlemci stats ile davet edilir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

BASTEKin kararlarnn deerlendirilmesi

MADDE 8 (1) Komite kararlar tavsiye niteliinde olup, ald kararlar Bakanlk tarafndan deerlendirilir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 9 (1) 19/4/2009 tarihli ve 27205 sayl Resm Gazetede yaymlanan Basnl Kaplar Teknik Komitesinin Oluumu ve Grevlerine Dair Tebli (SGM: 2009/8) yrrlkten kaldrlmtr.

Atflar

MADDE 10 (1) Bu Tebliin 9 uncu maddesi ile yrrlkten kaldrlan Basnl Kaplar Teknik Komitesinin Oluumu ve Grevlerine Dair Teblie (SGM: 2009/8) yaplm atflar, bu Teblie yaplm saylr.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.