21 Mart 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28948

YNETMELK

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

YABANCI PARA NET GENEL POZSYON/ZKAYNAK STANDART ORANININ

BANKALARCA KONSOLDE VE KONSOLDE OLMAYAN BAZDA

HESAPLANMASI VE UYGULANMASI HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yabanc Para Net Genel Pozisyon/zkaynak Standart Orannn Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanmas ve Uygulanmas Hakknda Ynetmeliin 4 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) gnleri zerinden hesaplanan standart oranlar ierecek ekilde haftalk olarak dzenlenen cetvel Kurulca belirlenecek srelerde Kuruma gnderilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Ana ortaklk niteliine sahip bankalarca ara dnemler itibaryla hazrlanan bildirim cetvelleri ile yl sonu itibaryla hazrlanan bildirim cetveli Kurulca belirlenecek srelerde Kuruma gnderilir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1/11/2006

26333